ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชมพูนุช โสภาจารีย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญญรัตน์ ซุงสุวรรณ 5
2 สุชาดา รัชชุกูล 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
4 อาภาภรณ์ ดำรงสุสกุล 2
5 ปารรีนา ปรียาโชติ 2
6 กนกพร มีศิริ 2
7 ดวงตา ภัทโรพงศ์ 1
8 ปภาวดี อินทิปัญญา 1
9 ลินดา ศรีดารา 1
10 พรกมล รักษา 1
11 นิษา วงษ์ชาญ 1
12 ธัญญพร ชอบตรง 1
13 จุฬาภรณ์ สยังกูล 1
14 ราตรี ฉายากุล 1
15 มาลี แซ่อุน 1
16 นวลน้อย ห่วงเจริญ 1
17 นงเยาว์ สายแก้ว 1
18 สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ 1
19 เยาวเรศ เอื้ออารีเลิศ, 2507- 1
20 วิชิยา ยลพันธ์ 1
21 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
22 สุวรรณพร มิตสุวรรณ 1
23 อรอนงค์ ส่งทวน 1
24 รัตนา เซียวศิริถาวร 1
25 สศิธร ปัทมเมธิน 1
26 ไชยญาติ พรประชาธรรม, 2506- 1
27 โสมสิริ รอดพิพัฒน์, 2520- 1
28 กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี 1
29 มาลี นิ่มพงษ์พันธ์ 1
30 จิรภัค สุวรรณเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 5
3 2551 6
4 2550 4
5 2549 3
6 2548 5
7 2547 4
8 2546 2
9 2545 5
10 2544 2
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในสตรีที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่เกิดขึ้นเอง
2 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันสุขภาพล่วงหน้าในสถานการณ์ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)
3 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันสุขภาพล่วงหน้าในสถานการณ์ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของการช่วยเหลือเพื่อการเลิกบุหรี่ร่วมกับการผ่อนคลายด้วยวิธีหายใจแบบลึก ต่ออาการขาดนิโคติน ความอยากบุหรี่และการกลับมาสูบบุหรี่ซ้ำในผู้ป่วยศัลยกรรม
5 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการรายบุคคลด้วยการใช้ข้อมูลและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมระหว่างการรับรังสีรักษา
6 ผลของการใช้ข้อมูลร่วมกับการสร้างจินตภาพต่อความสุขสบายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
7 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการรายบุคคลด้วยการใช้ข้อมูลและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่ออาการเหนื่อยล้าในหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมระหว่างการรับรังสีรักษา
8 ผลของการใช้ข้อมูลร่วมกับการสร้างจินตภาพต่อความสุขสบาย ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2551
9 ประสบการณ์ของผู้หญิงที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
10 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในหญิงที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
11 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าเรื้อรัง
12 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ กับการเข้าร่วมโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ในหญิงที่เป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด
13 ประสบการณ์ของผู้หญิงที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บ จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
14 ผลของการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อ ความเจ็บป่วยต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ในผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอ ระหว่างการรับรังสีรักษา
ปี พ.ศ. 2550
15 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา ความเข้มแข็งอดทนของสตรี และการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของสตรีหลังการตัดมดลูก
16 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการมาตรวจตามนัดของสตรี ในภาคใต้ที่มีเซลล์เยื่อบุปากมดลูกผิดปกติ
17 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของเพศหญิง การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญความเครียด กับภาวะสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เพศหญิง
18 ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายโดยการหายใจต่อความเครียดในขณะอยู่โรงพยาบาลของมารดาที่เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
ปี พ.ศ. 2549
19 ผลของการพยาบาลใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามเป้าหมายต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลหิตจาง จาการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์
20 การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังปลูกถ่ายไต : การศึกษาเชิงคุณภาพ
21 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของสตรีใกล้หมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2548
22 ประสบการณ์การดูแลตนเองของหญิงไทยมุสลิมที่ถือศีลอดระหว่างตั้งครรภ์
23 ประสบการณ์ของมารดาที่ทำงานนอกบ้านในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการดำเนินชีวิตกับผลลัพธ์ทางสุขภาพในหญิงที่เป็นเบาหวานจากการตั้งครรภ์
25 ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด
26 การพัฒนาหุ้นเต้านมจำลองเพื่อใช้ในการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ระยะที่ 2 และ 3) : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
27 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ การรับรู้ความสามารถในการเป็นมารดา สัมพันธภาพของคู่สมรสและการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าของหญิงในระยะตั้งครรภ์
28 ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ออุณหภูมิกายของทารกแรกเกิดที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอด
29 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของการเปลี่ยนผ่านทางสุขภาพของมารดาที่คลอดก่อนกำหนด
30 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ การรับรู้ความสามารถในการเป็นมารดา สัมพันธภาพของคู่สมรส และการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะซึมเศร้าของหญิงในระยะตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2546
31 ปัจจัยคัดสรรในการพยากรณ์ความเครียดในผู้สูงอายุโรคหัวใจขาดเลือดในระยะเปลี่ยนผ่านทงสุขภาพหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล
32 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระจากงาน ความสามารถในการควบคุมงานกับความผาสุกทางใจในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเขต 2 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2545
33 ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การ ความคล้ายคลึงในเจตคติต่องานกับการเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์
34 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การพยาบาล การรับรู้คุณค่าของงานกับการสร้างสรรค์งานในองค์การพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
35 ผลของการใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ในหน่วยงานห้องคลอดและหลังคลอดต่อความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของผู้รับบริการโรงพยาบาลชุมพร
36 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมารดา ระยะเวลาที่แยกจากบุตร การสนับสนุนของสามีและความรุนแรงของความเจ็บป่วยของบุตรในภาวะที่ทารกแรกเกิดหายใจลำบากกับสัมพันธภาพของมารดาต่อทารกแรกเกิด
37 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2544
38 ความวิตกกังวลของผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะเสี่ยงสูง : รายงานการวิจัย
39 ประสบการณ์การได้รับการดูแลจากหัวหน้าหอผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้