ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชมนาด วรรณพรศิริ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
2 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ในการทบทวนความรู้วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่สำหรับนิสิตพยาบาล
ปี พ.ศ. 2557
3 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป้วยมะเร็งเต้านม เพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบองค์รวมโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบองค์รวมโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบองค์รวมโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม
7 ความทุกข์ทรมานและการจัดการกับความทุกข์ทรมานในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2553
8 ความทุกข์ทรมานและการจัดการกับความทุกข์ทรมานในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
9 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติตน ต่อระดับการควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคหอบหืด
ปี พ.ศ. 2552
10 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ เครือข่ายวิทยาลัยภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
11 รูปแบบการพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยใช้การจัดการความรู้
12 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปึงบประมาณ 2549
13 ประสบการณ์ของครอบครัว ในการดูแลผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2551
14 เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
15 ศึกษาติดตามโครงการอบรมการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล สู่การบันทึกทางการพยาบาล
16 ประสบการณ์การเสริมสร้างพลังอำนาจ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านของผู้ดูแล
17 รูปแบบการพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยใช้การจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2550
18 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ เครือข่ายวิทยาลัยภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
19 เปรียบเทียบทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
20 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
21 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ เครือข่ายวิทยาลัยภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535
22 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม และสุขภาพจิตของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
23 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพจิตของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก / ชมนาด วรรณพรศิริ
24 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม และสุขภาพจิตของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 รูปแบบการพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยใช้การจัดการความรู้
26 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปึงบประมาณ 2549