ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิษฎา ชูสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตราวดี ฐิตินันทกร 7
2 ประกาศ สว่างโชติ 6
3 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 6
4 พนาลี ชีวกิดาการ 6
5 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
6 รัญชนา สินธวาลัย 5
7 วิมลรัตน์ลี กถาเสนีย์ 4
8 วุฒิชัย แพงแก้ว 4
9 อัศมน ลิ่มสกุล 4
10 เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ 4
11 วิสาขา ภู่จินดา 4
12 อารมณ์ มีรุ่งเรือง 4
13 เยาวนิจ กิตติธรกุล 4
14 อัศดร คำเมือง 4
15 สมพร คุณวิชิต 3
16 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
17 วนิดา รัตนมณี 2
18 นาตยา จึงเจริญธรรม 2
19 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
20 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
21 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
22 จุติมา บุญเลี้ยง 1
23 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 นภิสพร มีมงคล 1
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
27 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
28 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2556 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 1
9 2549 2
10 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในประเทศไทย : ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธุรกิจห้างร้าน และครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2560
2 เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการภัยพิบัติในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2559
3 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4 การประเมินระดับความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2556
5 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2553
6 การสำรวจความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนรอบเขาคอหงส์ต่อคุณค่า ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 การสร้างสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศเขาคอหงส์ สำหรับประชาชนทั่วไปในท้องที่รอบเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
8 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศไม้บนเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่ระบบต้นแบบ และการพัฒนาระบบดัชนีชี้วัดหลักของระบบ
ปี พ.ศ. 2550
10 กระบวนการนโยบายขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลนครสงขลา และเทศบาลตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2549
11 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปลาหมึกตากแห้งคลองสำโรง จังหวัดสงขลา
12 อุตสาหกรรมชุมชนประเภทปลาหมึกตากแห้ง และการหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา