ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ศึกษาและสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและสภาวะการณ์แข่งขันของ SMEs ไทยรายสาขา 4 ภูมิภาค
2 การจัดเก็บแบบสอบถาม โครงการศึกษาและสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและสภาวะการณ์การแข่งขัน SMEs ไทยรายสาขาในภาคเหนือ
3 การจัดเก็บแบสอบถาม: โครงการศึกษาและสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและสถานการณ์การแข่งขัน SMEs ไทยรายสาขาในภาคเหนือ
4 การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2547
5 การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม
6 การศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการลงทุนร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบสายเช่าบุคคลแบบไม่สมมาตร ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
7 ผลกระทบต่อส่วนราชการไทยจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานด้านบัญชี-การเงิน และทางออกในการบริการองค์กร
ปี พ.ศ. 2541
8 ผลกระทบต่อส่วนราชการไทยจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานด้านบัญชี-การเงิน และทางออกในการบริการองค์กร
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่