ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิตา รักษ์พลเมือง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชนิตา รักษ์ผลเมือง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 5
3 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 5
4 ธีระพร อุวรรณโณ 4
5 ชื่นชนก โควินท์ 4
6 สุมิตร สุวรรณ 3
7 อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร 3
8 ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ 2
9 ปุณยาภา อมรสิทธิ์กุล 2
10 วิเรขา ปัญจมานนท์ 2
11 ภัทร์ พลอยแหวน 2
12 ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ 2
13 สุภางค์ จันทวานิช 2
14 กิตติยา เอ็ฟฟานส์ 2
15 พรทิพย์ อันทิวโรทัย 2
16 จรูญศรี มาดิลกโกวิท 2
17 สุภาพร โกเฮงกุล 2
18 เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 2
19 บุญเสริม หุตะแพทย์ 1
20 ศิริณี นันทศรี 1
21 จุฑารัตน์ เนียมหลาง 1
22 มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ 1
23 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1
24 เพ็ญประภา ภัทรานุกรม 1
25 สุวนา อิ่มสุดจิตร์ 1
26 พรรณี บุญประกอบ 1
27 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
28 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 1
29 วราภรณ์ นาคคง 1
30 มาลี พฤกษ์พงศาวลี 1
31 จารุวรรณ พวงมาลี 1
32 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
33 ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ 1
34 เรวดี จันทเปรมจิตต์ 1
35 เปรมใจ วังศิริไพศาล 1
36 ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ 1
37 สีลาภรณ์ บัวสาย 1
38 วิมลลักษณ์ ชูชาติ 1
39 ชลิต พุกผาสุข 1
40 วรรณี ไทยานันท์ 1
41 กาสัก เต๊ะขันหมาก 1
42 ประวีณา ชะลุย 1
43 นันทสาร สีสลับ 1
44 วิชัย ตันศิริ 1
45 อมรวิชช์ นาครทรรพ 1
46 ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 1
47 สุริชัย หวันแก้ว 1
48 พรเทพ มนตร์วัชรินทร์ 1
49 ปิยะมาศ เมิดไธสง 1
50 วิศนี ศิลตระกูล 1
51 กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 1
52 ปาน กิมปี 1
53 มาลี จิรวัฒนานนท์ 1
54 ประภาพันธ์ ทองแป้น 1
55 รมดี พิมลบรรยงก์ 1
56 พัชรี ดำรงสุนทรชัย 1
57 สุริชาติ จงจิตต์ 1
58 วัชรี ตระกูลงาม 1
59 สะอาด ฟองอินทร์ 1
60 กรธรรม สถิรกุล 1
61 สันทัด สาริบุตร 1
62 เก็จวลี นภารักษาวงศ์ 1
63 ละเอียด กิตติยานันท์ 1
64 กรภัค จ๋ายประยูร 1
65 ประไพ ศิวะลีราวิลาศ 1
66 วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 1
67 นงราม เศรษฐพานิช 1
68 ดารณี รักดี 1
69 อมรา พงศาพิชญ์ 1
70 ลัดดา สุวรรณเพิ่ม 1
71 อรสา สุขเปรม 1
72 สุภินทิพย์ ผาสุขดี 1
73 เกษมสุข ศรีชะนา 1
74 จุฑานาถ ภูเจริญ 1
75 ประยูร ศรีสัชชนกุล = 1
76 อาณัติ หมานสนิท 1
77 กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ 1
78 ชนิศา ตันติเฉลิม 1
79 โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 1
80 มานิต บุญประเสริฐ 1
81 นวลฉวี สุขหลาย 1
82 หทัยรัตน์ นอบน้อม 1
83 ปรีชา กิจเกษาเจริญ 1
84 สุจิตรา แสงมณี 1
85 อัจฉรา มุขแจ้ง 1
86 ดวงพร แพร่เจริญวัฒนา 1
87 อัจฉราพรรณ อองกุลนะ 1
88 ณัฐปภัสร์ วรธันย์ผาสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 5
3 2556 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 4
9 2548 1
10 2547 1
11 2546 1
12 2545 1
13 2544 1
14 2543 1
15 2541 2
16 2540 5
17 2535 1
18 2534 1
19 2533 1
20 2532 1
21 2531 3
22 2530 4
23 2529 5
24 2528 1
25 2527 2
26 2526 5
27 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของวัยรุ่น
2 การนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กมุสลิมตามบริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
3 ทางเลือกนโยบายการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างชาติในประเทศไทยภายใต้บริบทอาเซียน: การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
4 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนของสถาบันการพลศึกษาตามแนวคิดยุทธศาสตร์ไตรพลัง
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
6 การนำเสนอแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
7 แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
8 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ: กรณีศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
9 การนำเสนอกระบวนการเสริมพลังชุมชนในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
10 การนำเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2553
11 กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน : การวิเคราะห์เชิงพหุกรณีศึกษา
12 กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน :
ปี พ.ศ. 2551
13 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว
ปี พ.ศ. 2550
14 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
15 แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
16 การนำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนในการป้องกันการทุจริต
17 การพัฒนารูปแบบการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทุนทางสังคม
18 การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังอำนาจภาคประชาชน ด้านความเป็นประชาธิปไตย
19 สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
20 มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง
ปี พ.ศ. 2547
21 การสำรวจคุณภาพชีวิต และความต้องการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
22 การนำเสนอรูปแบบการสร้างความร่วมมือลักษณะไตรภาคีในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี พ.ศ. 2545
23 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตร เพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย
ปี พ.ศ. 2544
24 แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2543
25 การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2541
26 การพัฒนารูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม ตามแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตอุตสาหกรรม
27 การนำเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาประชาสังคมสำหรับสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ปี พ.ศ. 2540
28 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
29 การวิเคราะห์เชิงการเมืองของพัฒนาการ และทางเลือกในการพัฒนานโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษา
30 การนำเสนอรูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
31 การนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : กรณีศึกษาเขตชนบทยากจนในภาคกลาง
32 การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออาชีพในชุมชนชนบทพึ่งตนเอง
ปี พ.ศ. 2535
33 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
ปี พ.ศ. 2534
34 การศึกษาของเด็กชาวเรือ : การศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเรือวัดสร้อยทองและวัดประสาทบุญญาวาส
ปี พ.ศ. 2533
35 ประสบการณ์วิจัยภาคสนามกับชนต่างวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2532
36 บทบาทของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนในการแก้ปัญหาความด้อยโอกาสทางการศึกษา ของเด็กในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
37 สภาพการศึกษา ปัญหา และความต้องการการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่เป็นชาวซอง : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดทุ่งสะพาน หมู่บ้านทุ่งสะพาน ตำบลพลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
38 สภาพการศึกษา ปัญหา และความต้องการการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชาวลาวโซ่ง : การศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
39 สภาพการศึกษา ปัญหา และความต้องการการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชาวมอญ : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
40 สภาพการจัดและปัญหาของโครงการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในวิทยาลัยครูกลุ่มภาคกลาง
41 การเปรียบเทียบค่านิยมและความคาดหวังของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ที่ได้รับการปรับปรุงและไม่ได้รับการปรับปรุง เขตกรุงเทพมหานคร
42 ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชนในวิทยาลัยครู ที่มีต่อการพัฒนาชนบท
43 บทบาทของโรงเรียน ครอบครัว และมัสยิดในการปลูกฝังจริยธรรม แก่นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ในชุมชนมุสลิม : การศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2529
44 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และเยาวชน เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
45 สภาพความเป็นอยู่และความต้องการที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเล
46 ความสอดคล้องระหว่างโครงการและกิจกรรมของวิทยาลัยครูภาคกลาง กับความคาดหวังของครูและผู้บริหารในโรงเรียน ที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
47 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
48 แนววทางการยกระดับวิชาชีพครูตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2528
49 ปัญหาการจัดวิชาพื้นฐานการศึกษาตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พุทธศักราช 2519 และ 2524
ปี พ.ศ. 2527
50 บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการการศึกษา เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน ตามการรับรู้ของครูและผู้บริหารการศึกษา ในเขตการศึกษา 8
51 บทบาทของผู้นำชุมชนภาครัฐบาลและภาคเอกชนด้านการสอนประชาชน และบริการชุมชนที่มีในโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ในเขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2526
52 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
53 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยครู กรุงเทพมหานคร
54 แนวคิดทางด้านปรัชญาการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตจังหวัดภาคกลาง
55 ความมุ่งหมายของการอาชีวศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
56 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานครกับคำรายงานพฤติกรรมการสอน