ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิดา รักษ์พลเมือง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสำนักสากลของเยาวชน
2 ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายการกระจายอำนาจการศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
3 ความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4 การสำรวจคุณภาพชีวิต และความต้องการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวส่วยเขมรในบ้านแจงแมง และบ้านชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2531
5 สภาพการศึกษา ปัญหาและความต้องการการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชาวไทยพวน : การศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลบางกระพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี