ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิดา พลานุเวช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์: สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย
ปี พ.ศ. 2551
2 การวัดระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
ปี พ.ศ. 2543
3 การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
4 การใช้ Immune Marker ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
5 การใช้ Immune Markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2542
6 การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจและเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
7 การชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี
8 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2541
9 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัย
10 ระดับเบตา-2-ไมโครโกลบูลลินและนีออพเทอรินในซีรัมของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์
11 การศึกษาปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
12 ระดับเบตา-2-ไมโครโกลบูลินและนีออพเทอรินในซีรัม ของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์ : รายงานผลการวิจัย
13 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
14 ระดับเบตา-2 ไมโครโกลบูลินและนีออพเทอรินในซีรัมของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2539
15 ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
16 ระดับเบตา-2-ไมโครโกลบูลลินและนีออพเทอรินในซีรัมของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์
17 การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจและเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
18 ระดับเบตา-2 ไมโครโกลบูลินและนีออพเทอรินในซีรัมของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์
19 การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
20 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2538
21 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
22 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย
23 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
24 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2536
25 การศึกษาปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
26 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2532
27 การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2528
28 ผลของเอทานอลต่อเมตาบอลิสมของแอมเฟตามีนในร่างกายสุนัข