ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2558
2 อนุกรมวิธานหอยทากบกสกุล Quantula ในประเทศไทย
3 -
4 -
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2557
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2556
9 ความหลากชนิด ความชุกชุมและถิ่นอาศัยของหอยทากบกในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย
10 -
ปี พ.ศ. 2555
11 ความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกในป่าเต็งรังบริเวณภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์วิธีตีแปลง 20*20 เมตร และวิธี line transect
12 อนุกรมวิธานของหอยทากบกสกุล Cyclotus Swainson, 1840 และ Pupina Vignard, 1829 ในประเทศไทย
13 First Chromosome Analysis and Localization of the Nucleolar Organizer Region of Land Snail, Sarika resplendens (Philippi, 1846) (Stylommatophora : Ariophantidae) in Thailand
ปี พ.ศ. 2554
14 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูปอ จังหวัดกาฬสินธ์
15 อนุกรมวิธานของหอยทากบกวงศ์ Dyakiidae ในประเทศไทย
16 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
17 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
18 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
19 วิวัฒนาการของแอ่งสะสมตะกอนอายุดีโวเนียนบริเวณแผ่นธรณีอินโดจีนโดยการวิเคราะห์ทางธรณีเคมีธาตุหลักและธาตุหายากจากหินเชิร์ตและหินภูเขาไฟ
20 รูปแบบแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ ในประเทศไทย
21 ความหลากชนิดและถิ่นอาศัยของหอยทากบกบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ความหลากชนิด ความชุกชุม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของหอยน้ำจืดบางชนิดในป่าบุ่งทาม แม่น้ำชีจังหวัดมหาสารคามในรอบ 1 ปีโดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารที่พบในทางเดินอาหารของปลาสวายหนู Helicophagus waandersi Bleeker, 1858
23 ความหลากหลายและการคุกคามทรัพยากรชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม ลุ่มแม่น้ำชี
24 สัณฐานวิทยาของแผ่นฟันของหอยที่มีฝาปิดเปลือกบางสกุลในประเทศไทย
25 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
26 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
27 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณภูทอกน้อย จังหวัดหนองคาย
28 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
29 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณภูทอกน้อย จังหวัดหนองคาย
30 สัณฐานวิทยาของแผ่นฟันของหอยที่มีฝาปิดเปลือกบางสกุลในประเทศไทย
31 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
32 สัณฐานวิทยาของแผ่นฟันของหอยที่มีฝาปิดเปลือกบางสกุลในประเทศไทย
33 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
34 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณภูทอกน้อย จังหวัดหนองคาย
35 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2552
36 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
37 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
38 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินทรายและภูเขาหินปูนในจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลย ด้วยวิธี A square kilometre
ปี พ.ศ. 2550
39 แหล่งแพร่กระจายแห่งใหม่ในประเทศไทย และนิเวศวิทยาบางประการของหอยเม็ดมะค่า
40 แหล่งแพร่กระจายแห่งใหม่ในประเทศไทย และนิเวศวิทยาบางประการของหอยเม็ดมะค่า
ปี พ.ศ. 2549
41 หอยหอมและหอยเดื่อ: แหล่งโปรตีนหาง่ายราคาถูก
42 หอยหอมและหอยเดื่อ: แหล่งโปรตีนหาง่ายราคาถูก
ปี พ.ศ. 2545
43 หอยทากบกในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์.
44 หอยทากบกในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์.
45 หอยทากบกในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์.