ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิกานต์ คุ้มนก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สกอ 3
2 งบประมาณแผ่นดิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 1
6 2544 1
7 2542 1
8 2539 1
9 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไทยทรงดำ
ปี พ.ศ. 2554
5 ความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไททรงดำ ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
6 ประสิทธิภาพการใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดราโรคก่อโรคใบไหม้สู่การปลูกพืชอินทรีย์ของเกษตรกรอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
7 การพัฒนาการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวและพืชผักของเกษตรกรในตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
8 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณลุ่มแม่น้ำวังทองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
9 ความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วัฒธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไททรงดำ ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
10 การส่งเสิรมการเจริญของข้าวโดยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์
ปี พ.ศ. 2544
11 การคัดเลือกเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2542
12 การตรวจคุณภาพน้ำดื่มทางชีวภาพจากร้านอาหารในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2539
13 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเอนไซม์แอลฟาแมนโนซิเดส จากเชื้อราไอโซเลท AD-3S บนอาหารแข็ง / ชนิกานต์ คุ้มนก