ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชนันท์ธิพัฒน์ พรหม สนธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 1
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษากระบวนการไหลของสินค้าเกษตร กรณีศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บ้านปากเหมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2559
2 ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 ความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี (กรณีศึกษา ชาติพันธุ์ลาวเวียงจันทร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี)
ปี พ.ศ. 2557
5 การจัดกิจกรรมการสอนแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษา ในรายวิชาการขนส่งและกระจายสินค้า ทำการสอนโดยใช้ Acting และ Poster