ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิรินาถ ตงศิริ 7
2 พยอม สุขเอนกนันท์ 6
3 กตัญญู หอสูติสิมา 5
4 จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 4
5 Chanuttha Ploylearmsang 3
6 Katanyu Hawsuthisima 2
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
9 วราวุธ สุธีธร 1
10 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
11 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
12 จันทิมา พลพินิจ 1
13 อาจารย์นักวิจัย 1
14 สุรศักดิ์ สุนทร 1
15 วรรณา กาญจนมยูร 1
16 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
17 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
18 ปรีชา ประเทพา 1
19 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
20 - 1
21 ชินวัฒน์ อนุพันธ์ 1
22 สุมัทนา กลางคาร 1
23 วรพจน์ พรหมสัตยพรต 1
24 ธนพงศ์ ภูผาลี 1
25 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
26 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
27 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
28 จันทร์จิรา ชอบประดิถ 1
29 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
30 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
31 ณรงค์ อาสายุทธ 1
32 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
33 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
34 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
35 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
36 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
37 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
38 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
39 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
40 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
41 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
42 ธนภร ทองศรี 1
43 ไม่มีข้อมูล 1
44 ทิพย์กาญจน์ ศรีโพนทอง 1
45 Thipkarn Sriphonthong 1
46 Phayom Sookaneknun 1
47 Narong Asayut 1
48 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
49 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
50 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
51 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
52 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
53 พีรยา สมสะอาด 1
54 กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 3
3 2556 7
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 2
7 2548 2
8 2547 2
9 2542 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิจัยเพื่อนำนโยบายสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2 -
3 การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2559
4 -
5 การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
6 -
ปี พ.ศ. 2556
7 บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
8 Diabetes and hypertension screening by pharmacy students in Thai communities.
9 ปัญหาการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุชุมชนบ้านมะกอก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
10 ปัญหาการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุชุมชนบ้านมะกอก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
11 บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
12 -
13 -
ปี พ.ศ. 2554
14 Lipolytic Effects of Zingerone in Adipocytes Isolated from Normal Diet-Fed Rats and High Fat Diet-Fed Rats.
ปี พ.ศ. 2553
15 ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองและติดตามให้ความรู้แก่ประชาชนอีสานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุน-ประสิทธิผล
ปี พ.ศ. 2552
16 Health Promotion Integrated Into a Thai PharmD Curriculum to Improve Pharmacy Practice Skills
17 -
ปี พ.ศ. 2548
18 Hospital pharmacists' professional satisfaction influenced by sense of calling and knowledge applicability.
19 -
ปี พ.ศ. 2547
20 Cost and outcomes of the diabetes clinic in a community hospital, Mae Hong Son, Thailand
21 -
ปี พ.ศ. 2542
22 ผลการให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชนัตถา พลอยเลื่ยมแสง