ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พยอม สุขเอนกนันท์ 6
2 ศิรินาถ ตงศิริ 6
3 กตัญญู หอสูติสิมา 5
4 จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 4
5 Chanuttha Ploylearmsang 3
6 Katanyu Hawsuthisima 2
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
9 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
10 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
11 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
12 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
13 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
14 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
15 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
16 จันทิมา พลพินิจ 1
17 วรรณา กาญจนมยูร 1
18 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
19 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
20 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
21 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
22 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
23 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
24 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
25 - 1
26 ชินวัฒน์ อนุพันธ์ 1
27 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
28 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
29 ธนพงศ์ ภูผาลี 1
30 อาจารย์นักวิจัย 1
31 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
32 พีรยา สมสะอาด 1
33 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
34 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
35 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
36 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
37 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
39 ธนภร ทองศรี 1
40 ไม่มีข้อมูล 1
41 ทิพย์กาญจน์ ศรีโพนทอง 1
42 ณรงค์ อาสายุทธ 1
43 สุรศักดิ์ สุนทร 1
44 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
45 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
46 ปรีชา ประเทพา 1
47 จันทร์จิรา ชอบประดิถ 1
48 กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล 1
49 Thipkarn Sriphonthong 1
50 Phayom Sookaneknun 1
51 Narong Asayut 1
52 วราวุธ สุธีธร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 3
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 8
6 2555 1
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 3
10 2550 1
11 2548 2
12 2547 2
13 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 -
2 การพัฒนาระบบดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ตำบลหิน เหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2559
3 -
4 การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ:ข้อเสนอแนะสำหรับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
5 -
ปี พ.ศ. 2558
6 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลี่อนไหวและผู้สูงอายุ
7 Home Modifications for People with Disabilities and the Elderly: Recommendations from Policy to Practice
ปี พ.ศ. 2557
8 The evaluation of the health promotion and disease prevention projects funded in the fiscal year 2011 by the National Health Security Office, Region 7, Khon Kaen
ปี พ.ศ. 2556
9 การพัฒนารายการยาเพื่อใช้คัดกรองและลดโอกาสเกิดปัญหาจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
10 บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
11 Diabetes and hypertension screening by pharmacy students in Thai communities.
12 ปัญหาการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุชุมชนบ้านมะกอก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
13 ปัญหาการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุชุมชนบ้านมะกอก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
14 บทบาทของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2555
17 การศึกษาทบทวนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาอาการปวดและอาการอักเสบของยากลุ่ม Selective Cyclooxygenase inhibitors (COX-II inhibitors)
ปี พ.ศ. 2554
18 Lipolytic Effects of Zingerone in Adipocytes Isolated from Normal Diet-Fed Rats and High Fat Diet-Fed Rats.
ปี พ.ศ. 2553
19 ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองและติดตามให้ความรู้แก่ประชาชนอีสานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : ผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุน-ประสิทธิผล
ปี พ.ศ. 2552
20 เครือข่ายวิจัยระบบยา
21 Health Promotion Integrated Into a Thai PharmD Curriculum to Improve Pharmacy Practice Skills
22 -
ปี พ.ศ. 2550
23 อรรถประโยชน์ของเครื่องมือสื่อสารต่อความร่วมมือในการใช้ยาและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2548
24 Hospital pharmacists' professional satisfaction influenced by sense of calling and knowledge applicability.
25 -
ปี พ.ศ. 2547
26 Cost and outcomes of the diabetes clinic in a community hospital, Mae Hong Son, Thailand
27 -
ปี พ.ศ. 2542
28 ผลการให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชนัตถา พลอยเลื่ยมแสง