ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนนาถ กฤตวรกาญจน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาเพื่อพัฒนาด่านเศรษฐกิจชายแดนช่องทางตะโกบนภาคตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2557
2 การลดความเสียหายที่สถานีรับสินค้า กรณีศึกษาบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง ๑๙๘๘ จำกัด
ปี พ.ศ. 2556
3 การใช้ดัชนีวัดสมรรถนะหลักในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
4 การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อรับคำสั่งผลิตใหม่ในโรงงานเซรามิค โดยพิจารณาการผลิตผลิตภัณฑ์เดิม
7 ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปางต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการกลโรงงานและงานเชื่อม
8 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้เทคนิคการศึกษางาน และเทคนิคสมดุลการผลิต ในกระบวนการผลิตกระเป๋าเล็ก ของบริษัทธนูลักษณ์จำกัด [มหาชน]
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2544
10 การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อขนาดของพัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรการเกษตรขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ