ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนกันต์ จิตมนัส
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหงือกในปลานิล (Flavobacterium columnarae) เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรค (ปี 2557)
2 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ปี 2557)
3 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหงือกในปลานิล (Flavobacterium columnarae) เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรค
4 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2555
5 การวินิจฉัยโรคและแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคในลูกปลานิล
ปี พ.ศ. 2554
6 การวินิจฉัยโรคและแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคในลูกปลานิล
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเลี้ยงปลาบึกในกระชังเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
8 ระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อการผลิตสายพันธุ์ปลาบึก
ปี พ.ศ. 2550
9 ระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อการผลิตสายพันุ์ปลาบึก
10 ระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อการผลิตสายพันธุ์ปลาบึก
ปี พ.ศ. 2549
11 การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมนจากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม
12 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาปลานิลให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
13 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาปลานิล ให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
ปี พ.ศ. 2548
14 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาปลานิลให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
15 การใช้กระเจี๊ยบแดงผสมอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลานิล
ปี พ.ศ. 2547
16 การใช้กระเจี๊ยบแดงผสมอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลานิล (ปี 2547)
17 การใช้กระเจี๊ยบแดงผสมอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลานิล (ปี 2548)
18 การใช้กระเจี๊ยบแดงผสมอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลานิล