ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประเมินการใช้ที่ดินราชพัสดุในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาพื้นที่
2 ความเป็นไปได้ทางการตลาดและทางวิทยาศาสตร์ของการประกันภัยนาข้าวแบบใช้ดัชนีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 ความเป็นไปได้ทางการตลาดและทางวิทยาศาสตร์ของการประกันภัยนาข้าวแบบใช้ดัชนีในประเทศไทย
4 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำน่านบนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2555
5 การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2554
6 ความเป็นไปได้ทางการตลาดและทางวิทยาศาสตร์ของการประกันภัยนาข้าวแบบใช้ดัชนีในประเทศไทย
7 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำน่านบนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
8 การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาระบบเตือนภัยไฟป่าและมลพิษทางอากาศจากไฟป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนระบบภูมิสารสนเทศเครือข่ายสาธารณะ
10 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อการกำหนดเขตและรูปแบบที่เหมาะสมของกองทุนการปรับตัวในการประกันความเสียหายของผลผลิตข้าวจากอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดกำแพงเพชร
11 การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 การพัฒนาอัลกอริทึมในการบ่งจำแนกจุดภาพความร้อนที่ผิดพลาด
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาวิธีการศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของกาซคาร์บอนไดออกไซด์และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชตระกูลถั่วและข้าว
14 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน ในเขตการจัดระบบเศรษฐกิจชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก : การสร้างฐานข้อมูลและประเมินทรัพยากร เชิงพื้นที่ของชุมชน (ระบบกลาง)
15 การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตก
16 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้านการจัดการภัยแล้งในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง: ระยะที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตากและกำแพงเพชร
17 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้านการจัดการภัยแล้งของจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง:ระยะที่ 2 จ.นครสวรรค์ , จ.อุทัยธานี และ จ.เพชรบูรณ์
18 การพัฒนาระบบเตือนภัยไฟป่าและมลพิษทางอากาศจากไฟป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนระบบภูมิสารสนเทศเครือข่ายสาธารณะ
19 การออกแบบแนวนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร กรณีศึกษาตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
20 การพัฒนาระบบเตือนภัยไฟป่า และมลพิษทางอากาศจากไฟป่า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนระบบภูมิสารสนเทศเครือข่ายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2551
21 ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนในระดับตำบลของจังหวัดอุตรดิตถ์
22 การสร้างแบบจำลองและการประมาณการใช้น้ำของข้าวในพื้นที่ชลประทาน
23 การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตก
24 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจำลองพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มสำหรับนำมาใช้กำหนดแนวทาง
25 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อการกำหนดเขตและรูปแบบที่เหมาะสมของกองทุนการปรับตัวในการประกันความเสียหายของผลผลิตข้าวจากอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดกำแพงเพชร
26 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
27 ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขความยากจนในระดับตำบลของจังหวัดอุตรดิตถ์
28 การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากวิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในการผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตก
ปี พ.ศ. 2549
29 การพัฒนาวิธีการศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของกาซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชตระกูลถั่วและข้าว
30 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เชิงพื้นที่ด้านการจัดการภัยแล้งของจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง : จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
31 โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างแบบจำลองความต้องการน้ำในเขตเมืองและชนบท
32 ข้อเสนอโครงการวิจัยระยะสั้น ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตระบบเศรษฐกิจพิเศษ:สี่แยกอินโดจีนและแนวเชื่อมโยงชายแดนตะวันออก-ตกของประเทศ
33 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้านการจัดการภัยแล้ง ของจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง : ระยะที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร
34 การสร้างแบบจำลองและการประมาณการใช้น้ำของข้าว ในพื้นที่ชลประทาน
ปี พ.ศ. 2535
35 ผลกระทบจากการทำนากุ้งในพื้นที่ป่าชายเลนต่อคุณสมบัติ ของดิน บริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
36 ผลกระทบจากการทำนากุ้ง ในพื้นที่ป่าชายเลนต่อคุณสมบัติของดิน บริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี