ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ‰
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chadamas Thuvasethakul 27
2 กษิติธร ภูภราดัย 25
3 Kasititorn Pooparadai 18
4 สิรินทร ไชยศักดา 11
5 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 10
6 สุมาวสี ศาลาสุข 10
7 Sumavasee Salasuk 8
8 Thaweesak Koanantakool 7
9 Sirintorn Chaisakda 7
10 ปริญญา ชฏิลาลัย 6
11 กาญจนา วานิชกร 6
12 Kalaya Udomvitid 5
13 กัลยา อุดมวิทิต 5
14 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 4
15 Kanchana Wanichkorn 4
16 วันดี กริชอนันต์ 3
17 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 3
18 ดิเรก เจริญผล 3
19 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 3
20 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 3
21 Kasama Kongsmak 2
22 กษมา กองสมัคร 2
23 Ratchanee Iemthanon 2
24 วทัญญู พุทธรักษา 2
25 พรรณี พนิตประชา 2
26 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 2
27 Jintana Pattanatornchai 2
28 จินตนา พัฒนาธรชัย 2
29 Piengpen Butkatanyoo 2
30 ปณิตา ล่ำซำ 2
31 ปัญชลี พึ่งพิศ 2
32 สุรางคณา วายุภาพ 2
33 Orachat Leingpeboon 2
34 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 2
35 Parinya Chatilalai 2
36 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 2
37 Wanwisa Srikram 2
38 ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ 1
39 ทิพยา ตังหงส์ 1
40 จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ 1
41 วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ 1
42 อุรุพจน์ กัลยาสิริ 1
43 จำรัส สว่างสมุทร 1
44 พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 1
45 กอบกุล สรรพกิจจำนง 1
46 สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 1
47 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
48 เธียรชัย ณ นคร 1
49 ปริญญา ชฎิลาลัย 1
50 เฉลิมคล จงสงวน 1
51 Manoo Ordeedolchest 1
52 เสน่ห์ สายวงศ์ 1
53 ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ 1
54 สายสมร นาคลดา 1
55 มนู อรดีดลเชษฐ์ 1
56 Pannee Panitpracha 1
57 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
58 บัญชา ดอกไม้ 1
59 Jirapon Tubtimhin 1
60 จิรพล ทับทิมหิน 1
61 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 1
62 Bancha Dokmai 1
63 พากเพียร สุนทรสิต 1
64 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
65 Watanyoo Putharaksa 1
66 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 1
67 Surangkana Wayuparb 1
68 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
69 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
70 Tavida Mitrpant 1
71 Witawat Rungruangphon 1
72 Rojanasak Chomvilailuk 1
73 Direk Chareonpol 1
74 Panida Saipradit 1
75 พนิดา สายประดิษฐ์ 1
76 ถวิดา มิตรพันธ์ 1
77 Puncharee Pungpit 1
78 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
79 Sayam Chunwijitra 1
80 Nopporn Muangraya 1
81 นพพร ม่วงระย้า 1
82 รัชนี ศรีบุญเที่ยง 1
83 อลิสา คงทน 1
84 Alisa Kongthon 1
85 สยาม ชุณห์วิจิตรา 1
86 Manutchol Hirunrut 1
87 Yaowalak Khonklong 1
88 Ittichai Patmasiriwat 1
89 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
90 เกชา มานชู 1
91 Lertsak Lekawat 1
92 Panita Lamsam 1
93 มนัสชล หิรัญรัตน์ 1
94 เจริญจิต โพธิ์ทอง 1
95 Nonthawat Magroodin 1
96 อภิญญา กมลสุข 1
97 อิสรา รำไพกุล 1
98 พรพักตร์ สถิตเวโรจน์ 1
99 กนกอร ฉวาง 1
100 ชัยชนะ มิตรพันธ์ 1
101 ฑุณา ทับทิมหิน 1
102 ภัทรวรรณ จารุมิลินท 1
103 ปรัชณี เรืองขนาบ 1
104 ชั่งทอง โอภาสสิริวิทย์ 1
105 กุลธิดา เอื้อมลฉัตร 1
106 ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ 1
107 ปาริชาติ สวัสดิรักษ์ 1
108 Sutat Patomnuphong 1
109 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
110 Isara Rampaigul 1
111 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
112 Apinya Kamolsook 1
113 Peeranan Kanjanasrisuntorn 1
114 Wandee Krichanan 1
115 พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 1
116 อัครพล ฮวบเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 1
3 2551 5
4 2550 3
5 2549 8
6 2548 4
7 2547 4
8 2546 5
9 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
2 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
3 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
ปี พ.ศ. 2551
5 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
6 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
7 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
8 คู่มือการใช้งานระบบ eLearning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
9 รายงานการศึกษาผลกระทบและประเด็นข้อกฎหมายอันเกิดจาก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID
ปี พ.ศ. 2550
10 รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำปี 2549
11 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
12 แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
ปี พ.ศ. 2549
13 การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา
15 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
16 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
17 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับภาพรวม)
18 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
19 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
20 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
21 รายงานการสำรวจสถานภาพการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2547
22 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
23 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
24 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
ปี พ.ศ. 2547
25 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
26 รายงานผลการศึกษานโยบายความปลอดภัยของเครือข่ายสำหรับประเทศไทย
27 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
28 รายงานผลการสำรวจผู้ใช้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย “ภาษิต” บนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2546
29 ก้้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการของภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
30 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
31 ICT Indicators Series I: moving towards the Information Society
32 ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
33 Promoting ICT for Human Development in Asia (Thailand case)
ปี พ.ศ. 2545
34 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
35 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
36 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549