ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชญาพิมพ์ อุสาโห
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 28
2 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 18
3 กนก กนกประดิษฐ 5
4 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 4
5 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 3
6 ศิริเดช สุชีวะ 3
7 ญาณิศา บุญจิตร์ 2
8 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 2
9 ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ 2
10 กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ 1
11 สุภัค โอฬาพิริยกุล 1
12 สมยศ ชี้แจง 1
13 เกษศิริ กมล 1
14 เยาวเรศ จิตต์ตรง 1
15 ศักดา สกนธวัฒน์ 1
16 พรศรี ฉิมแก้ว 1
17 กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน 1
18 ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์ 1
19 จตุพร ทั่งทอง 1
20 แก้วตา พึ่งตนเอง 1
21 ยุพิน บุญวิเศษ 1
22 เชษฐ์ธิดา กิตติสิริเวทย์ 1
23 กานต์สินี สุขุมาลรังสี 1
24 ฐาปณัฐ อุดมศรี 1
25 ชุณวัฒน์ ปุงบางกระดี่ 1
26 ชนัตตา ปุยงาม 1
27 จิรินทร์ แสกระโทก 1
28 ปรีชญา ธนาวัฒนเจริญ 1
29 จันทนี ตันสกุล 1
30 สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ 1
31 จรัสโฉม ชมภูมิ่ง 1
32 กนกวรรณ ชูชีพ 1
33 กมลวรรณ เภกะนันทน์ 1
34 เกศกนก ณ พัทลุง 1
35 ศรีดา ตันทะอธิพานิช 1
36 ภูมิภาคิณศม์ อิสสระยางกูล 1
37 ลลิดา วีรวงศ์ 1
38 อภิชัย สุทธาโรจน์ 1
39 พัชร์ชนรรฆ์ อัศวสันติ 1
40 ฐาปณีย์ โลพันดุง 1
41 จีรนันท์ สุวรรณมณีเภสัช 1
42 พัทยา สกลพันธุ์ 1
43 ชนิตา พิศาลก่อสกุล 1
44 ไชยวัฒน์ ค้ำชู 1
45 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
46 ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา 1
47 ฉัตรมงคล แน่นหนา 1
48 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
49 วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ 1
50 ปลวัชร รุจิรกาล 1
51 ชาร์รีฟท์ สือนิ 1
52 ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 1
53 สุริยวิชญา ทรงกลด 1
54 วรรณี แกมเกตุ 1
55 ลือชัย แก้วสุข 1
56 เกสิณี ชิวปรีชา 1
57 นวลลักขณ์ บุษบง 1
58 ดำรงค์ ศรีอร่าม 1
59 อ้อมอารี สุวรรณศรี 1
60 กฤติยา สีหา 1
61 มยุรีย์ แพร่หลาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 6
3 2557 6
4 2556 6
5 2555 6
6 2554 7
7 2553 5
8 2552 8
9 2551 2
10 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2558
2 การนำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษา
3 การบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ
4 รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
5 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
6 แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
7 แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2557
8 การส่งเสริมความเป็นกัลยาณมิตรของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
9 การนำเสนอรูปแบบโครงสร้างองค์การสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
10 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียน
12 กลยุทธ์การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
13 ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาตำรวจชั้นประทวนประจำสถานีตำรวจ
ปี พ.ศ. 2556
14 กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
15 การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการสำหรับโรงเรียนอนุบาล
16 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
17 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
18 การวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศในประเทศไทยตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจ
19 การพัฒนารูปแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
20 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
21 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
22 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนดีประจำตำบล
23 การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำในภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
25 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
26 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล
27 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
28 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
29 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
30 การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและการเงินในอนาคตสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
31 การพัฒนาระบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจ
32 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
33 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35 การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจครูโรงเรียนเอกชน
36 หลักการบริหารทรัพยากรการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
37 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2552
38 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประเมินของสถานประกอบการ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
39 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมจรรยาบรรณครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
40 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
42 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประเมินของสถานประกอบการ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
45 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปี พ.ศ. 2551
46 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในกรุงเทพมหานคร
47 การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ และการจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ