ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชญานิษฐ์ ศศิวิมล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2553
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนวิชา การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการสอนแบบปกติ
3 การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ปี พ.ศ. 2550
6 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิด ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
7 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิด ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ปี พ.ศ. 2548
8 การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2546
9 เจตคติและความต้องการศึกษาต่อที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามของนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
10 การพัฒนาการสอนรายวิชาหลัก การสอนด้วยยุทธวิธีสตอรีไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม