ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชญาดา ดวงวิเชียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรา ถาวรรัตน์ 6
2 มณี หาชานนท์ 3
3 สุรกิตติ ศรีกุล 3
4 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
5 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
6 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
7 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
8 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
9 กาญจนา ทองนะ 3
10 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
11 พัชราพร หนูวิสัย 3
12 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
13 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
14 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
15 วัลลีย์ อมรพล 3
16 สมพงษ์ ทองช่วย 3
17 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
18 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
19 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
20 เอมอร เพชรทอง 3
21 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
22 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
23 บุญญาภา ศรีหาตา 3
24 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
25 สุภาพร สุขโต 3
26 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
27 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
28 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
29 โอภำษ บุญเส็ง 3
30 กุลชาติ นำคจันทึก 3
31 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
32 จำนง ชัญถาวร 3
33 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
34 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
35 ศักดา พุทธพาธ 3
36 เวียง อากรชี 3
37 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
38 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
39 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
40 อรุณี ใจเถิง 3
41 สุมนำ งามผ่องใส 3
42 ไกรศร ตาวงศ์ 3
43 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
44 สาคร โรจนัย 3
45 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
46 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
47 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
48 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
49 อาพร คงอิสโร 3
50 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
51 เมธาพร พุฒขำว 3
52 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
53 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
54 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
55 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
56 กลวัชร ทิมินกุล 3
57 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
58 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
59 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
60 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
61 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
62 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
63 โอภาษ บุญเส็ง 3
64 จันทรา บดีศร 3
65 รมิดา ขันตรีกรม 3
66 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
67 วรกร สิทธิพงษ์ 3
68 พุฒนา รุ่งระวี 3
69 บุญณิศา ฆังคมณี 3
70 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
71 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
72 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
73 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
74 ประภาส แยบยน 3
75 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
76 อรพิน หนูทอง 3
77 วัชรี ศรีรักษา 3
78 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
79 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
80 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
81 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
82 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
83 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
84 แฉล้ม มาศวรรณา 3
85 กิติพร เจริญสุข 3
86 อนุชา เหลาเคน 3
87 อานนท์ มลิพันธ์ 3
88 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
89 ประพิศ วองเทียม 3
90 จงรักษ์ จารุเนตร 3
91 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
92 ปรีชา แสงโสดา 3
93 จารุวรรณ บางแวก 3
94 ฉลอง เกิดศรี 3
95 สันติ พรหมคำ 3
96 อิสระ พุทธสิมมา 3
97 วินัย ศรวัต 3
98 ประนอม ใจอ้าย 3
99 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
100 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
101 สุภาวดี สมภาค 3
102 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
103 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
104 สุชาติ คำอ่อน 3
105 เสาวรี บำรุง 3
106 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 14