ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชญาดา ดวงวิเชียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรา ถาวรรัตน์ 6
2 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
3 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
4 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
5 โอภาษ บุญเส็ง 3
6 จันทรา บดีศร 3
7 ประนอม ใจอ้าย 3
8 วินัย ศรวัต 3
9 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
10 สันติ พรหมคำ 3
11 ฉลอง เกิดศรี 3
12 อิสระ พุทธสิมมา 3
13 รมิดา ขันตรีกรม 3
14 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
15 วรกร สิทธิพงษ์ 3
16 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
17 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
18 อรพิน หนูทอง 3
19 วัชรี ศรีรักษา 3
20 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
21 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
22 สุชาติ คำอ่อน 3
23 กลวัชร ทิมินกุล 3
24 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
25 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
26 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
27 เสาวรี บำรุง 3
28 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
29 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
30 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
31 ประพิศ วองเทียม 3
32 จงรักษ์ จารุเนตร 3
33 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
34 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
35 สมพงษ์ ทองช่วย 3
36 เอมอร เพชรทอง 3
37 วัลลีย์ อมรพล 3
38 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
39 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
40 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
41 อานนท์ มลิพันธ์ 3
42 จารุวรรณ บางแวก 3
43 ปรีชา แสงโสดา 3
44 สุภาวดี สมภาค 3
45 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
46 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
47 กิติพร เจริญสุข 3
48 แฉล้ม มาศวรรณา 3
49 อนุชา เหลาเคน 3
50 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
51 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
52 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
53 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
54 ประภาส แยบยน 3
55 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
56 กาญจนา ทองนะ 3
57 พัชราพร หนูวิสัย 3
58 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
59 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
60 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
61 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
62 ไกรศร ตาวงศ์ 3
63 สาคร โรจนัย 3
64 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
65 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
66 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
67 สุรกิตติ ศรีกุล 3
68 บุญญาภา ศรีหาตา 3
69 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
70 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
71 สุภาพร สุขโต 3
72 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
73 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
74 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
75 มณี หาชานนท์ 3
76 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
77 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
78 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
79 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
80 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
81 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
82 ศักดา พุทธพาธ 3
83 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
84 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
85 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
86 เวียง อากรชี 3
87 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
88 บุญณิศา ฆังคมณี 3
89 พุฒนา รุ่งระวี 3
90 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
91 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
92 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
93 โอภำษ บุญเส็ง 3
94 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
95 อาพร คงอิสโร 3
96 เมธาพร พุฒขำว 3
97 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
98 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
99 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
100 สุมนำ งามผ่องใส 3
101 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
102 กุลชาติ นำคจันทึก 3
103 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
104 อรุณี ใจเถิง 3
105 จำนง ชัญถาวร 3
106 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 14