ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉันทลักษณ์ ติยายน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- ฉันทลักษณ์ ติยายน,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของปัจจัยภายนอกต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนางบางชนิด
2 ความหลากหลายของพืชพรรณในพื้นที่ป่าที่ได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
3 การขยายเชื้ออาร์บัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซา
4 ผลของสารควบคุมการเจรืญเติบโตบางชนิดต่อการพัฒนาหัวของว่านจูงนาง
5 ผลของระดับน้ำต่อการเติบโตของผักกะแยง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในดินกับลักษณะของดอกว่านจูงนาง
7 การสำรวจเฟินในป่าไม้ที่พัฒนาตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8 ผลของความชื้นต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนาง
9 ผลของอุณหภูมิและภาวะแล้งต่อการพ้นระยะพักตัวของว่านจูงนาง
10 การสำรวจประชากรว่านจูงนางในบางพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง
11 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพกับการพ้นการพักตัวของว่านจูงนางในถิ่นอาศัย
12 การพักตัวและการออกดอกของว่านจูงนาง