ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉันทนา อารมย์ดี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 6
2 แจ่มใส เพียรทอง 6
3 บุญเกิด คงยิ่งยศ 4
4 จินดา หวังบุญสกุล 3
5 สุภาวดี ดาวดี 3
6 กำพล รักศรีวงศ์ 3
7 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 3
8 รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 3
9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
10 สุภาวดี สืบศาสนา 3
11 ปิยะนาถ ตันติวิรมานนท์ 3
12 พัชรินทร์ ริยะวงษ์ 3
13 อาภรณี ไชยาคำ 2
14 มุกดา จิตเจริญธรรม 2
15 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 2
16 สุมน สกลไชย 2
17 สุภาณี พิมพ์สมาน 2
18 มณเฑียร เปสี 2
19 ธานี เทศศิริ 2
20 เยาวเรศ สุวรรณไพบูลย์ 2
21 บรรลือ สังข์ทอง 2
22 ฉวี เย็นใจ 2
23 เจนจิรา เรืองชัยจตุพร 2
24 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 2
25 Bunleu Sungthong 1
26 พิไลวรรณ กลีบแก้ว 1
27 บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 1
28 Chavi Yenjai 1
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
30 จินตนา สัตยาศัย 1
31 บุษยมาส รัตนดอน 1
32 นิธิดา พลโคตร 1
33 วัชรี คุณกิตต|ukku|up 1
34 Chantana Aromdee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 5
6 2553 5
7 2552 6
8 2551 4
9 2550 1
10 2549 1
11 2548 4
12 2546 1
13 2542 1
14 2541 2
15 2535 2
16 1086 1
17 543 64
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ
ปี พ.ศ. 2557
2 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ
3 การพัฒนาวิธีการแยกสกัดแอนโดรกราโฟลายด์จากฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ได้ปริมาณสารจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม (ชุดโครงการ แอนโดรกรา โฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัส และการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเดิม)
4 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของ จีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ
ปี พ.ศ. 2556
5 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินแอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
6 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ
7 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ
ปี พ.ศ. 2555
8 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ
9 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของ จีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ II
10 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein
11 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein
ปี พ.ศ. 2554
12 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ
13 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินแอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น II
14 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein
15 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein
16 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein
ปี พ.ศ. 2553
17 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein III
18 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein
19 ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein
20 ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein
21 ฟ้าทะลายโจรไม่ขม
ปี พ.ศ. 2552
22 การเพิ่มความคงตัวของน้ำมันตะไคร้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคเต้านมวัวอักเสบ
23 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein II
24 ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein
25 การเพิ่มความคงตัวของน้ำมันตะไคร้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคเต้านมวัวอักเสบ
26 ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein
27 ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein
ปี พ.ศ. 2551
28 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein
29 ฟ้าทะลายโจรไม่ขม
30 คุณภาพของดอกพิกุลแห้ง ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
31 คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุ่มหัวนมแม่วัวจากน้ำมันหอมระเหย ที่ฆ่าเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบ
ปี พ.ศ. 2549
33 โครงการสมุนไพรเพื่อชุมชนร้อยแก่นสาร
ปี พ.ศ. 2548
34 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์
35 แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม
36 แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม
37 การพัฒนาชุดตรวจหา Total lactones ในฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. 2546
38 แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2542
39 การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle (brush type) สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2541
40 การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle (brush type) สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์
41 การเตรียมคอลัมน์แบบ Pirkle [brush type] สำหรับแยก enantiomer ในเชิงวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2535
42 คุณภาพของยา Chlorpheniramine maleate น้ำเชื่อม และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ related substances
43 การประเมินเปรียบเทียบคุณภาพของยา ที่ผลิตในโรงพยาบาล และในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การกำหนดคุณภาพและมาตรฐาน ของเมล็ดโหระพา
45 การกระตุ้นการนำน้ำตาลเข้าเซลล์ และฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบกฤษณา (Aquilaria sinensis)
46 การตั้งตำรับโลชั่นผสมว่านนางคำและผลต่อสีผิว และการประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร
47 การพัฒนาสูตรตำรับครีมสครับจากกากว่านนางคำและประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้า