ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
2 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
3 การประเมินทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของเชื้อเพลิงอัดแข็งจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล
4 การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็งจากพืชพลังงาน
5 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ร่วมกับเลนส์น้ำ
6 การศึกษาการลดความร้อนเข้าสู่อาคารด้วยระบบ PV-Double-Roof ร่วมกับ RCB
ปี พ.ศ. 2558
7 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2557
8 การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2556
9 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเของอิฐมวลเบาสำหรับพื้นที่เขตอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาการใช้น้ำมันละหุ่งเป็นสารเติมแต่งเพื่อลดไนโตรเจนออกไซด์ในไบโอดีเซล
11 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะ สำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
12 การศึกษาการใช้น้ำมันละหุ่งเป็นสารเติมแต่งเพื่อลดไนโตรเจนออกไซด์ในไบโอดีเซล
13 การศึกษาเสถียรภาพ และสมรรถนะในการใช้อนุภาคนาโนของซีเรียมออกไซด์เป็นสารเติมแต่งเพื่อลดการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ในไบโอดีเซล
14 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส
15 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
16 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
17 การศึกษาเสถียรภาพ และสมรรถนะในการใช้อนุภาคนาโนของซีเรียมออกไซด์เป็นสารเติมแต่งเพื่อลดการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ในไบโอดีเซล
18 ระบบผสมผสานเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้แกลบร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริก
19 การพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบา
ปี พ.ศ. 2553
20 ระบบผสมผสานเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้แกลบร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริก
21 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสาโดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน
ปี พ.ศ. 2547
22 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องอบแห้งลำไย เพื่ออบแห้งผลิตผลทางการเกษตร