ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรไชย รัตนไชย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ฉัตรชัย รัตนเขียว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาด้วยหลักธรรมาภิบาล
ปี พ.ศ. 2552
2 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
3 บทบาทกลุ่มผลประโยชน์ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2545
4 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย:โครงการย่อยขั้นที่1การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตรายใน ม.สงขลาฯ
ปี พ.ศ. 2542
5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา