ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2552
2 การทำงานของผู้สูงอายุไทย
3 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงด้านสาธารณสุข ปี 2549 ของสถานีอนามัยในสาธารณสุข เขต 7
4 ความต้องการขยายขอบเขตใช้ยารักษาโรคเบื้องต้น ในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
ปี พ.ศ. 2551
5 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพสารหรือผู้ติดสารเสพติด
6 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7 ความเครียดและการทำละเมิดของพยาบาลวิชาชีพต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลตติยภูมิ
8 การศึกษาผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อยในจังหวัดนครราชสีมา
9 ภาวะผู้นำทางการพยาบาลกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
10 สถานการณ์การนำเข้าสุราและผลกระทบของการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2546
11 การทำงานของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2543
12 ตัวกำหนดการทำงานของผู้หญิงระดับจังหวัด : การศึกษาวิเคราะห์ตามหมวดอาชีพ
13 ตัวกำหนดการทำงานของผู้หญิงระดับจังหวัด : การศึกษาวิเคราะห์ตามหมวดอาชีพ
ปี พ.ศ. 2536
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความประพฤติผิดของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2535
15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความประพฤติผิดของนักเรียน : ศึกษากรณี โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร