ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย
ปี พ.ศ. 2543
2 วิจัยทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2542
3 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท
ปี พ.ศ. 2539
4 สถานภาพไทยศึกษา : สำรวจเชิงวิพากษ์
5 โครงการสืบเนื่องเพื่อปรับปรุงและเขียนวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวประวิติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2538
6 วิทยานิพนธ์สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวประวัติศาสตร์
7 แนวคิดวิถีการผลิตแบบเอเชียกับการอธิบายหมู่บ้านไทย
ปี พ.ศ. 2532
8 ระบบเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี
ปี พ.ศ. 2529
9 บทบาทนายทุนพ่อค้าที่มีต่อการก่อ และขยายตัวของทุนนิยมภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.2464-2523
ปี พ.ศ. 2528
10 กระบวนการการแบ่งชนชั้นชาวนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะชาวนาภาคกลาง พ.ศ. 2485-2524
11 การเติบโตและการพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2475-2516)
ปี พ.ศ. 2527
12 การศึกษาเศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น : ความหมาย และความสำคัญ
ปี พ.ศ. 2525
13 วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ.ศ.2394-2475
14 ระบบเศรษฐกิจอยุธยา
15 เศรษฐกิจวัดในกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2325-2453)
ปี พ.ศ. 2523
16 ต้นกำเนิดของชนชั้นนายทุนในประเทศไทย (พ.ศ.2398-2453)
ปี พ.ศ. 2522
17 วิวัฒนาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2394-2475
ปี พ.ศ. 2519
18 การปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2475-2485
19 ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯ ยุคต้น
ปี พ.ศ. 2518
20 แรงงานบังคับภายใต้ระบบศักดินาไทย
ปี พ.ศ. 2515
21 Concentration ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2507
22 นูเรมเบิก : อาชญากรสงครามนาซีกับกฎหมายระหว่างประเทศ