ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรดนัย จิระเดชะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษามลภาวะเสียงและกำแพงกันเสียง (Noise Barrier) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบเขื่อนกับคลื่นบริเวณท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด
3 โครงการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
4 โครงการจัดทำโปรแกรมคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและงานบำรุงทางกรมทางหลวง
5 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (ES for SE) พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 6-8 และ 10-18
6 โครงการพัมนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
7 โครงการวางแผนระบบการพัมนาและการบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
8 โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และสารเคมี ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
9 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่ สาย ทุ่งสง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4
10 โครงการศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม
11 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด
12 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการจัดการวงจรรีไซเคิล
ปี พ.ศ. 2555
13 การตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำน้ำแม่น้ำน้อย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุม กำกับดูแล ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขปัญหา
14 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : ยกระดับความปลอดภัยโรงงาน
15 การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างของกรมทางหลวงในเขตภาคกลาง
16 การศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลนครปฐม
17 โครงการ Clean & Green Technology เพื่อเพิ่มผลิตภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร) สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี)
18 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
19 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (ES for SE)พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 6-8 และ 10-18
20 โครงการพิจารณาความเหมาะสมระบบกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
21 โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำจากโรงงาน
ปี พ.ศ. 2554
22 การศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
23 การเพิ่มคุณค่าและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากพืช
24 โครงการก่อสร้างและเชื่อมท่อจากบ้านเรือนเข้าระบบรวบรวมน้ำเสีย (ส่วนที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลมาบตาพุด
25 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
26 โครงการลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม
27 โครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมหลักการไม่ทิ้งน้ำ (Zero Discharge)
28 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางอนุญาตตั้ง/ขยายโรงงานในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
ปี พ.ศ. 2553
29 โครงการพัฒนาการหมุนเวียนโลหะนิเกิลจากอุตสาหกรรมชุบโลหะ
ปี พ.ศ. 2551
30 การศึกษาพื้นฐานเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
31 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด