ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2556 4
4 2555 1
5 2553 1
6 2551 3
7 2548 1
8 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อนที่ใช้ลมร้อนที่ระบายออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
3 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบ
5 การตรวจหาความผิดปกติในโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน
6 การพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบ
7 การตรวจหาความผิดปกติในโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคภาพถ่ายความร้อน
ปี พ.ศ. 2555
8 การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจน สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
10 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
11 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
12 การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2548
13 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์