ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรชัย พงศ์ประยูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 ชีวิตชาวเมืองฝรั่งในยุคกลาง
ปี พ.ศ. 2534
2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของเมืองในประเทศไทย
3 เขตบริการของชุมชนเมืองในจังหวัดนครราชสีมา
4 เขตบริการของชุมชนระดับสุขาภิบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2533
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของอุตสาหกรรม กับลักษณะความเป็นเมืองของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2532
6 เขตอิทธิพลทางการค้าและบริการของเมืองเพชรบุรี
7 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบและโครงสร้างของราคาที่ดิน ในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์
8 ความเป็นศูนย์กลางของสำนักงานเขตพระโขนงต่อพื้นที่ที่ให้บริการ
ปี พ.ศ. 2531
9 วงจรการเดินทางของพ่อค้าเร่ตามตลาดนัด กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ต่อเนื่อง
10 รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตชานเมืองด้านตะวันออก ของกรุงเทพฯ : กรณีศึกษา เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรี
ปี พ.ศ. 2529
11 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของเมืองในประเทศไทย
12 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการตั้งถิ่นฐาน และการใช้ที่ดินในบริเวณเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี