ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 7
3 ศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์ 5
4 วราภรณ์ เรืองศรี 3
5 อริญชย์ วรรณชาติ 2
6 สุวิมล รุ่งเจริญ 2
7 พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี 2
8 ธันวา วงศ์เสงี่ยม 2
9 ใกล้รุ่ง อามระดิษ 2
10 วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล 1
11 วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 1
12 ณัฐพร ไทยจงรักษ์ 1
13 พระมหาวรชัย กลึงโพธิ์ 1
14 อำนวยวิชญ์ ธิติบดินทร์ 1
15 นนทพร อยู่มั่งมี 1
16 ธนาพล ลิ่มอภิชาต 1
17 วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ 1
18 ไม่มีข้อมูล 1
19 เมธีพัชญ์ จงวโรทัย 1
20 วิลลา วิลัยทอง 1
21 นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ 1
22 ปฐม ตาคะนานันท์ 1
23 ปาริชาติ สนธิชัย 1
24 พีรศักดิ์ ชัยได้สุข 1
25 ประนอม รอดคำดี 1
26 ทวีศักดิ์ เผือกสม 1
27 สมศักดิ์ ชูโต 1
28 เปรมวิทย์ ท่อแก้ว 1
29 ดำเกิง โถทอง 1
30 ธีรชัย บุญมาธรรม 1
31 พีรยา คูวัฒนะศิริ 1
32 ประสิทธิ์ พงศ์อุดม 1
33 ภัชราพร ช้างแก้ว 1
34 ยอดยิ่ง รักสัตย์ 1
35 ณัชชา เลาหศิรินาถ 1
36 ณัฏฐวดี ชนะชัย 1
37 ปรัศนีย์ เกศะบุตร 1
38 เฉลิมชัย โคกขุนทด 1
39 จีรพล เกตุจุมพล 1
40 วิทย์ วิศทเวทย์ 1
41 เพ็ญศรี ดุ๊ก 1
42 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 1
43 ธรรมรักษ์ จำปา 1
44 กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 4
3 2552 4
4 2550 3
5 2549 2
6 2548 2
7 2547 3
8 2545 2
9 2543 1
10 2540 2
11 2539 3
12 2538 1
13 2534 1
14 2533 2
15 2532 3
16 2530 4
17 2529 1
18 2528 3
19 2527 1
20 2516 1
21 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การค้าชายแดน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรัฐบริเวณตอนในของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
2 กองตระเวนกับการจัดการพื้นที่เมืองของกรุงเทพฯ พ.ศ.2418-2458
ปี พ.ศ. 2553
3 ความรู้เรื่องอีสานของชนชั้นนำสยาม พ.ศ. 2433-2475
4 รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500
5 ความรู้เรื่องอีสานของชนชั้นนำสยาม พ.ศ.2433-2475
6 รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ.2475-2500
ปี พ.ศ. 2552
7 การเผยแผ่คริสต์ศาสนาในสมัยพระสังฆราชเรอเน มารี ยอแซฟ แปร์รอส พ.ศ. 2452-2490
8 การผลิตซ้ำและการสร้างความนิยมของเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "เสือ" ในสังคมไทย พ.ศ.2460-2510
9 การเผยแผ่คริสต์ศาสนาในสมัยพระสังฆราชเรอเน มารี ยอแซฟ แปร์รอส พ.ศ.2452-2490
10 การผลิตซ้ำและการสร้างความนิยมของเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "เสือ" ในสังคมไทย พ.ศ.2460-2510
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิถีนักคิด/ปัญญาไทย-เทศ:อดีต ปัจจุบัน อนาคต
12 การค้ากับเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาก่อนการสถาปนาระบบเทศาภิบา
13 การค้ากับเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาก่อนการสถาปนาระบบเทศาภิบาล
ปี พ.ศ. 2549
14 สุขาภิบาล : การปกครองท้องที่สยาม พ.ศ. 2440-2476
15 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการสถาปนาอุดมการณ์แห่งรัฐของสยาม
ปี พ.ศ. 2548
16 สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ
17 กฎหมายและที่ดินในเวียดนามสมัยราชวงศ์เลตอนต้น ค.ศ.1428-1527
ปี พ.ศ. 2547
18 คดีความในทุ่งรังสิต พ.ศ. 2433 - 2457
19 เอกสารมหาบุรุษเขมร : การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา
20 ผลกระทบของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ต่อการปกครองคณะสงฆ์ไทย
ปี พ.ศ. 2545
21 สภาพเศรษฐกิจบริเวณลุ่มน้ำป่าสักตอนบน พ.ศ. 2442-2458
22 โจรในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางยุคการปฏิรูปการปกครอง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2543
23 โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ "วิถีนักคิด/ปัญญาชนไทย-เทศ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต" /
ปี พ.ศ. 2540
24 การปรับตัวทางความรู้ ความจริง และอำนาจของชนชั้นนำสยาม พ.ศ. 2325-2411
25 วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล : ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ
ปี พ.ศ. 2539
26 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจข้าวในภาคกลางกับผลกระทบต่อสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2460-2498
27 การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484
28 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์ความรู้ ของกลุ่มชนชั้นนำสยามรุ่นใหม่ พ.ศ. 2367-2468 (ศึกษากรณีการชำระพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4)
ปี พ.ศ. 2538
29 นโยบายของรัฐบาลต่อปัญหาชาวนา พ.ศ.2501-2516
ปี พ.ศ. 2534
30 การก่อตั้งและขยายตัวของธรรมยุติกนิกายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2394-2473)
ปี พ.ศ. 2533
31 การถ่ายทอดวิทยาการตะวันตกในสังคมไทย : ศึกษาบทบาทของ มิชชันนารีโปรเตสแตนด์ระหว่าง พ.ศ. 2371-2411
32 แนวคิดและบทบาททางการเมืองของทองอินทร์ ภูริพัฒน์
ปี พ.ศ. 2532
33 กระบวนการเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
34 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในภาคเหนือของประเทศไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ.2445
35 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมใน "กรุงเทพ" สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2325-2411
ปี พ.ศ. 2530
36 พุทธศาสนากับการก่อตัวของรัฐไทยแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6
37 สตรีในสังคมไทยสมัยใหม่ : ศึกษากรณีสตรีซึ่งประกอบอาชีพพยาบาล (พ.ศ. 2439-2485)
38 การจัดการศึกษาผู้ใหญ่กับนโยบายสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2481-2487
39 อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนด่านเกวียน พ.ศ. 2484-2526
ปี พ.ศ. 2529
40 สถานะของการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2528
41 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหัวเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2336 - 2450
42 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของการเปลี่ยนระบอบการปกครองสยาม ระหว่าง พ.ศ. 2470-2480
43 ชาวยะวาในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2455-2492
ปี พ.ศ. 2527
44 การสลายตัวของรัฐแบบจารีตในลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง : สิบสองพันนา พ.ศ. 2369-2437
ปี พ.ศ. 2516
45 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุสเซียและประเทศไทยตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสตศตวรรษที่ 20