ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉลอง วชิราภากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 12
2 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 12
3 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 12
4 เมธา วรรณพัฒน์ 9
5 นิโรจน์ ศรสูงเนิน 7
6 เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ 5
7 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 5
8 วุฒิกร สระแก้ว 4
9 พีระพร เส่งถิน 4
10 นริศรา เหล็งหวาน 4
11 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 4
12 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 4
13 ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย 3
14 ประสาน ตังควัฒนา 2
15 เชาวฤทธิ์ มาปะโท 2
16 วิศวะ สุระทิศ 2
17 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
18 สมจิตร์ กันธาพรม 2
19 สุภาพร แซ่เตียว 2
20 ไกรจักร แก้วพรม 2
21 เพียรศักดิ์ ภักดี 2
22 มานิต สนธิ์ไชย 2
23 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 2
24 กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ 2
25 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 2
26 ศุภาวรรณ ขันธวิชัย 1
27 นงพงา นามแสน 1
28 สุธิดา วิริยาเมธาโรจน์ 1
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
30 ศิริวรรณ เนติวรานนท์ 1
31 ศุภทรานี ชาญเวช 1
32 Chalong Wachirapakorn 1
33 เวชสิทธิ์ โหบุราณ 1
34 Wetchasit Toburan 1
35 Suthipong Uriapongson 1
36 Chainarong Navanukraw 1
37 Rakpong Petchkam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 1
7 2554 9
8 2553 5
9 2552 11
10 2551 5
11 2550 4
12 2549 4
13 2548 2
14 2547 10
15 2546 1
16 2545 4
17 2544 4
18 2543 1
19 2541 1
20 543 88
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตวัตถุดิบดัดแปลงแป้งไหลผ่านสูงและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของแหล่งพลังงานเพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานไหลผ่านในสูตรอาหารสำหรับผลิตโคขุนคุณภาพดี
ปี พ.ศ. 2559
2 การใช้ประโยชน์ของกากเบต้ากลูแคนจากยีสต์ในสูตรอาหารสาหรับโคนม
3 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทาทอลในสูตรอาหารสำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2558
4 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริกหลังการใช้เอ็นไซม์และการอัดพอง (เพิ่มเติม 2553)
ปี พ.ศ. 2557
5 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทาทอลหมักยีสต์ในสูตรอาหารสำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาการเพิ่มการผลิตกรดคอนจูเกตลิโนเลอิคในน้ำนมโคนม
7 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทาทอลในสูตรอาหารสำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2555
8 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทาทอลในสูตรอาหารสำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาการเพิ่มการผลิตกรดคอนจูเกตลิโนเลอิคในน้ำนมโคนม II
10 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนยี (น.ส.จันทิรา วงศ์เณร)
11 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริกหลังการใช้เอ็นไซม์และการอัดพอง (เพิ่มเติม 2553)
12 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง
13 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคนม
14 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง
15 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคนม
16 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง
17 การวิเคราะห์ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากไหมป่า
ปี พ.ศ. 2553
18 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริกหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง II
19 การศึกษาการเพิ่มการผลิตกรดคอนจูเกตลิโนเลอิคในน้ำนมโคนม
20 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (สุชาติ สุขสถิตย์)
21 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง
22 การปรุงแต่ง สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคนม
ปี พ.ศ. 2552
23 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง
24 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ภัทยา ภาคมฤค)
25 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (วันทนีย์ พลวิเศษ)
26 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคนม
27 การศึกษาการย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้จากการเสริมสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคในสูตรอาหารสัตว์
28 การศึกษาการย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้จากการเสริมสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคในสูตรอาหารสัตว์
29 การศึกษาการย่อยได้ และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้จากการเสริมสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคในสูตรอาหารสัตว์
30 ผลของการใช้ต้นมันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จและรูปแบบการให้อาหารต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ การให้ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนมในโคให้นม
31 ผลของสูตรอาหารผสมสำเร็จหมักร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่มีเศษเหลือจากการผลิตกรดซิตริคเป็นแหล่งของอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้และการให้ผลผลิตของโคให้นม
32 การใช้หญ้าแพงโกล่าแห้งเป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จในโครีดนม
33 การปรับแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเป็นแหล่งอาคารโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2551
34 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคนม
35 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ภัทยา ภาคมฤค)
36 การศึกษาการย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้จากการเสริมสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคในสูตรอาหารสัตว์
37 อิทธิพลของระดับของหญ้าแพงโกล่าแห้งและกระถินสับแห้ง ที่ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสำเร็จในโคให้นม
38 ผลของการเสริมกรดอินทรีย์ [กรดฟูมาริกและกรดมาลิก] ในสูตรอาหารผสมสำเร็จ ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและผลผลิตของโค
ปี พ.ศ. 2550
39 การศึกษาการย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้จากการเสริมสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคในสูตรอาหารสัตว์
40 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (วันทนีย์ พลวิเศษ)
41 การศึกษาระบบการขุนโคเนื้อและกระบือเนื้อโดยการเสริมแบบกลยุทธ์
42 การศึกษาระบบการขุนโคเนื้อและกระบือเนื้อโดยการเสริมแบบกลยุทธ์
ปี พ.ศ. 2549
43 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (สุชาติ สุขสถิตย์)
44 การศึกษาระบบการขุนโคเนื้อและกระบือเนื้อโดยการเสริมแบบกลยุทธ์
45 การใช้มันเฮย์เป็นแหล่งโปรตีนเสริมในโครีดนมที่ได้รับอาหารผสมสำเร็จที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบ
46 การใช้มันเฮย์เป็นแหล่งโปรตีนเสริมในโครีดนมที่ได้รับอาหารผสมสำเร็จที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบ
ปี พ.ศ. 2548
47 การศึกษาการแปรรูปยอดอ้อยในการเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม
48 การศึกษาระบบการขุนโคเนื้อและกระบือเนื้อโดยการเสริมแบบกลยุทธ์
ปี พ.ศ. 2547
49 การใช้มันเฮย์เป็นแหล่งโปรตีนเสริมในโครีดนมที่ได้รับอาหารผสมสำเร็จที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์มันเฮย์ในสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง II
51 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักในรูเมน โดยใช้มันสำปะหลังต่อนิเวศวิทยากระเพาะรูเมน โดยใช้เทคนิค 16sDNA/rRNA/PCR
52 การใช้อาหารผสมสำเร็จ (total mixed ration, TMR) ที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม
53 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักในรูเมนโดย ใช้มันสำปะหลังต่อนิเวศวิทยารูเมน โดยใช้เทคนิค rDNA/rRNA/PCR
54 การใช้อาหารผสมสำเร็จ (total mixed ration, TMR) ที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม
55 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักในรูเมนโดย ใช้มันสำปะหลังต่อนิเวศวิทยารูเมน โดยใช้เทคนิค rDNA/rRNA/PCR
56 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักในรูเมน โดยใช้มันสำปะหลังต่อนิเวศวิทยากระเพาะรูเมน โดยใช้เทคนิค 16sDNA/rRNA/PCR /
57 การศึกษาการแปรรูปยอดอ้อยในการเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม
58 ผลของการใช้ยูเรียในอาหารและระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด ต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์โคนม
ปี พ.ศ. 2546
59 การผลิตอาหารผสมสำเร็จ (total mixed ration, TMR) ที่มีซังข้าวโพด เป็นแหล่งอาหารหยาบเพื่อเป็นอาหาร สำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2545
60 การศึกษาปรับเปลี่ยนและเพิ่มจุลินทรีย์โปรตีนในสูตรอาหารโคนม ที่มีมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
61 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักในรูเมนโดย ใช้มันสำปะหลังต่อนิเวศวิทยารูเมน โดยใช้เทคนิค rDNA/rRNA/PCR
62 การใช้ซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จ(total mixed ration, TMR) สำหรับโคนม (ซ้ำ)
63 การใช้ซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จ(total mixed ration, TMR) สำหรับโคนม (ซ้ำ)
ปี พ.ศ. 2544
64 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักในรูเมนโดย ใช้มันสำปะหลังต่อนิเวศวิทยารูเมน โดยใช้เทคนิค rDNA/rRNA/PCR
65 การใช้ซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จ (total mixed ration, TMR) สำหรับโคนม
66 การใช้อาหารผสมสำเร็จ (total mixed ration, TMR) ที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม
67 การใช้ซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จ(total mixed ration, TMR) สำหรับโคนม (ซ้ำ)
ปี พ.ศ. 2543
68 การใช้อาหารผสมสำเร็จ (total mixed ration, TMR) ที่มีซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2541
69 การนำใช้มันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งอาหารชั้นในการผลิตเนื้อคุณภาพดีจากลูกโคนมเพศผู้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
70 ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยจาก 2 แหล่งต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ องค์ประกอบน้ำนมและผลผลิตน้ำนมในโคนม
71 ผลของระดับเอนไซม์ฝอยเยื่อใยในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่ปริมาณการกินได้การย่อยได้ ผลผลิตน้ำนม และองค์ประกอบน้ำนมในโคให้นม