ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉลองชัย แบบประเสริฐ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 องอาจ หาญชาญเลิศ 20
2 รักเกียรติ ชอบเกื้อ 18
3 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 15
4 พินิจ กรินท์ธัญญกิจ 14
5 กัลยาณี สุวิทวัส 12
6 เบญจมาศ ศิลาย้อย 8
7 เรืองศักดิ์ กมขุนทด 8
8 สายชล เกตุษา 7
9 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 6
10 กวิศร์ วานิชกุล 3
11 ยุพา หาญบุญทรง 2
12 กัลยาณี อรรถฉัตร 2
13 เกษม พิลึก 2
14 ปิยะวุฒิ พูลสงวน 2
15 ธวัชชัย ศรีสวัสดิ์ 2
16 วิมล วรพรรณ 2
17 วินิจ วงกลม 2
18 ภิญญา ศิลาย้อย 2
19 สุภาณี พิมพ์สมาน 2
20 ศิวพร จินตนาวงศ์ 2
21 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 2
22 จำลอง เจียมจำนรรจา 2
23 ภาณี ทองพำนัก 2
24 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
25 สุวิทย์ พานิชยิ่ง 2
26 สาวิตรี มาไลยพันธุ์ 2
27 สมชัย ลิ่มอรุณ 2
28 สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ 2
29 ชวิศร์ สวัสดิสาร 1
30 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
32 กาญจนา ทวีศักดิ์ 1
33 ธันชนิดา จันทร์กระจ่าง 1
34 วิจิตร วังใน 1
35 พจณีย์ มะลิชื่น 1
36 ชัยวัฒน์ อนุพันธ์ 1
37 นริสา สอนศาสตร์ 1
38 นางสาวรุจิพรรณ ทองลิ่ม 1
39 Sivaporn Jintanawong 1
40 Chalongchai Babpraserth 1
41 Julapark Chunwongse 1
42 รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
43 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
44 นายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ 1
45 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
46 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
47 ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 3
5 2550 5
6 2549 3
7 2547 1
8 2546 3
9 2545 1
10 2543 3
11 2530 1
12 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 อิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผลและผลของสารจิบเบอเรลลินที่มึต่อคุณภาพของผลมะยงชิด (Bouea burmanica griff.) พันธุ์ทูลเกล้า
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาการผสมพันธุ์ ชั่วที่ 1 จากการผสมข้ามฝรั่ง 3 พันธุ์
ปี พ.ศ. 2553
3 อิทธิพลของความเข้มแสงและไฮโดรเจนไซยาไมด์ที่มีผลต่อการออกดอก ในการผลิตแก้วมังกรชนิดเวียดนามและชนิดใต้หวันนอกฤดู
ปี พ.ศ. 2552
4 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอผลเล็กเพื่อการค้า
5 เทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพ โรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสวนปทุม
6 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการบ่มและยืดอายุการเก็บรักษาอะโวกาโด
ปี พ.ศ. 2550
7 การนำเข้าพันธุ์ไม้ผลจากต่างประเทศและการทดสอบพันธุ์ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
8 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอผลเล็กเพื่อการค้า
9 การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project Thai Produce and grain : กรณีกล้วยไข่
10 อิทธิพลของความเข้มแสง ช่วงแสง ไซโตไคนิน จิบเบอเรลลิน และเอทิลีนที่มีผลต่อการออกดอกในการผลิตแก้วมังกรนอกฤดู
11 ผลของปุ๋ยไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และโบรอน ต่อการเจริญเติบโต การติดผล และคุณภาพผลผลิตของมะละกอพันธุ์ปากช่อง 1
ปี พ.ศ. 2549
12 การถ่ายทอดการผลิตไม้ผลบางชนิดส่งครัวการบินไทย
13 การนำเข้าพันธุ์ไม้ผลจากต่างประเทศและการทดสอบพันธุ์ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
14 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอผลเล็กเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2547
15 การพัฒนารายได้ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2546
16 การศึกษาโมเลกุลเครื่องหมายพืชสมุนไพรและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในระยะยาวนานภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด
17 การพัฒนารายได้ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดนครราชสีมา
18 การพัฒนารายได้ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2545
19 การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะพันธุ์ไม้ไทย
ปี พ.ศ. 2543
20 การสร้างแผนที่โครโมโซมระดับโมเลกุลของมะม่วง (Mangifera indica)
21 การสร้างแผนที่โครโมโซมระดับโมเลกุลของมะม่วง
22 โครงการพัฒนาปริมาณคุณภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนน้อยหน่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2530
23 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกน้อยหน่า