ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 18
2 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 16
3 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 8
4 วิเชียร ยงมานิตชัย 8
5 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 6
6 วิมลศิริ พรทวีวัฒน์ 6
7 บุหลัน พิทักษ์ผล 6
8 วารุณี วารัญญานนท์ 6
9 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 5
10 ไปรมา ภัทรกุลพงษ์ 4
11 ไปรมา ยงมานิตชัย 4
12 สมยศ จรรยาวิลาส 4
13 จรูญ คำนวณตา 4
14 พัชรี ตั้งตระกูล 3
15 วิภา สุโรจนะเมธากุล 3
16 วราภา มหากาญจนกุล 3
17 ประภา เฟื่องฟูพงศ์ 2
18 วารุณี เถลิงโชค 2
19 ประเสริฐ สายสิทธิ์ 2
20 ศรีเมือง มาลีหวล 2
21 สมบูรณ์ ผู้พัฒน์ 2
22 ธนิตย์เทพ หงษ์ดุสิต 2
23 บุญเทียม พันธุ์เพ็ง 2
24 ประมวล ทรายทอง 2
25 สุเวทย์ นิงสานนท์ 2
26 ชิดชม วิทวัทวงศ์ 2
27 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 2
28 วิชชุพร ว่องสุวรรณเลิศ 2
29 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 2
30 ธงชัย คัมภีร์ 2
31 ทนิฐ หงษ์ดุสิต 2
32 ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 2
33 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 2
34 ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ 2
35 บุญฤทธิ์ ล้ำสกุล 2
36 กาญจนิจ วาจนะวินิจ 2
37 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
38 กฤษณะ เต็มตระกูล 1
39 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
40 สุมิตรา บุญบำรุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 2
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2543 1
9 2539 1
10 2535 1
11 2534 1
12 2533 15
13 2532 1
14 2524 1
15 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
ปี พ.ศ. 2551
2 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวหมาก
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบ
ปี พ.ศ. 2549
5 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา
6 โครงการศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2548
7 โครงการศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2546
9 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวแดง
ปี พ.ศ. 2543
10 การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
ปี พ.ศ. 2539
11 การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2535
12 การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
ปี พ.ศ. 2534
13 การเบิกแอลกอฮอล์และการผลิตยีสต์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลังดิบ
ปี พ.ศ. 2533
14 การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
15 การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
16 การตรึงเอนไซม์เซลลูเวสบนโพลีเมอร์ที่ละลายได้
17 คุณสมบัติของเอนไซม์กลูโคอะมัยเลสที่ถูกตรึงบนโพลี เมอร์ที่ละลายได้
18 การใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ : อะมัยเลสและกลูโคอมัยเลส
19 ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
20 การแยกและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อหมักแอลกอฮอล์ จากน้ำทิ้งที่นำมาทำให้เข้มข้น
21 ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
22 การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
23 การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสต์แห้งต่าง ๆ
24 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและแกนสับปะรด
25 การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ
26 อาหารหมักในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ของประเทศอาเซี่ยนและที่อื่น ๆ
27 การปรับปรุงอาหารปลาหมักพื้นเมืองของไทย : ส้มฟัก
28 กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย
ปี พ.ศ. 2532
29 การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
ปี พ.ศ. 2524
30 ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
32 การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
33 การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
34 การตรึงเอนไซม์เซลลูเวสบนโพลีเมอร์ที่ละลายได้
35 คุณสมบัติของเอนไซม์กลูโคอะมัยเลสที่ถูกตรึงบนโพลี เมอร์ที่ละลายได้
36 การใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์: อะมัยเลสและกลูโคอมัยเลส
37 การแยกและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อหมักแอลกอฮอล์ จากน้ำทิ้งที่นำมาทำให้เข้มข้น
38 ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
39 การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
40 การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสต์แห้งต่าง ๆ
41 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและแกนสับปะรด
42 การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ
43 อาหารหมักในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ของประเทศอาเซี่ยนและที่อื่น ๆ
44 การปรับปรุงอาหารปลาหมักพื้นเมืองของไทย : ส้มฟัก
45 กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย
46 การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน
47 การเบิกแอลกอฮอล์และการผลิตยีสต์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลังดิบ