ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
2 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
3 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
4 จุติพร ผลเกิด 1
5 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
6 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
7 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
8 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
9 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
10 ศิริราชพยาบาล 1
11 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
12 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
13 สุธี สุดดี 1
14 ทัศนีย์ ญาณะ 1
15 สตางค์ ศุภผล 1
16 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
17 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
18 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
19 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
20 ณภากุล โรจนสุภัค 1
21 สิวพร ประเสริฐสุช 1
22 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
23 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
24 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
25 การุณย์ หงษ์กา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง