ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จเด็จ ธรรมธัชอารี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย เขียวเจริญ 11
2 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
5 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
6 วลัยพร พัชรนฤมล 3
7 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
8 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
9 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
10 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
11 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
12 Vinai Leesmidt 2
13 ภรณี เหล่าอิทธิ 2
14 Swansea university 2
15 Chanvit Tharathep 2
16 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
17 David Hughes 2
18 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
19 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
20 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
21 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
22 ชูจิตร นาชีวะ 2
23 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
24 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
25 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
26 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
27 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
28 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
29 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
30 สงครามชัย ลีทองดี 2
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
32 ครรชิต สุขนาค 2
33 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
34 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
35 Jiruth Sriratanaban 2
36 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
37 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
38 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
39 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
40 ภูษิต ประคองสาย 2
41 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
42 หทัยชนก สุมาลี 2
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
44 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
45 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
46 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
47 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
48 Kumaree Pachanee 1
49 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
50 ไม่มีข้อมูล 1
51 กุมารี พัชนี 1
52 Yaowaluk Wanwong 1
53 สุรจิต สุนทรธรรม 1
54 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
55 Waraporn Suwanwela 1
56 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
57 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
58 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
59 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
60 ปัทมา ศิริเวช 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
62 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
63 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
64 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
65 Pharanee Laoitti 1
66 Chirum Sriratanaban 1
67 Kin Phongphirun, 1
68 Chadet Thamthataree 1
69 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
70 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
71 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
72 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 Krit Pongpirul 1
75 มยุรี ธนะทิพานนท์ 1
76 Walaiporn Patcharanarumol 1
77 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
78 Chadej Thamthataree 1
79 แพร จิตตินันทน์ 1
80 Jadej Thamthataree 1
81 Chirut Sriratanabal 1
82 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2547 1
5 2541 1
6 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคลของโรงพยาบาลในประเทศไทย
3 โครงการแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2547
5 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2541
6 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ