ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จเด็จ ธรรมธัชอารี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย เขียวเจริญ 11
2 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
4 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
5 ภรณี เหล่าอิทธิ 2
6 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
7 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
8 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
9 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
10 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
11 Jiruth Sriratanaban 2
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
14 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
15 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
16 David Hughes 1
17 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
18 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
19 ภูษิต ประคองสาย 1
20 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
21 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
22 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
24 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
25 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 หทัยชนก สุมาลี 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
28 Chanvit Tharathep 1
29 Vinai Leesmidt 1
30 Chirut Sriratanabal 1
31 แพร จิตตินันทน์ 1
32 มยุรี ธนะทิพานนท์ 1
33 Chadej Thamthataree 1
34 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
35 Jadej Thamthataree 1
36 Kin Phongphirun, 1
37 Chirum Sriratanaban 1
38 Chadet Thamthataree 1
39 Pharanee Laoitti 1
40 Krit Pongpirul 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
42 Swansea university 1
43 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
44 ไม่มีข้อมูล 1
45 ชูจิตร นาชีวะ 1
46 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
47 สุรจิต สุนทรธรรม 1
48 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
49 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
50 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 1
51 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 1
52 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
53 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
54 สุพรรณ ศรีธรรมมา 1
55 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
56 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 1
57 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 1
58 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
60 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
61 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
62 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
63 ครรชิต สุขนาค 1
64 วลัยพร พัชรนฤมล 1
65 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
66 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
67 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
68 ปัทมา ศิริเวช 1
69 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
70 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
71 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
72 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
73 สงครามชัย ลีทองดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 1
3 2553 1
4 2549 1
5 2548 1
6 2547 4
7 2546 1
8 2544 1
9 2541 1
10 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคลของโรงพยาบาลในประเทศไทย
2 โครงการแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
4 ความแตกต่างในจำนวนวันนอนและการเข้ารักษาซ้ำแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างระบบประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
5 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่ 2 ชุดเครื่องชี้วัดสำหรับการกำกับติดตามประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
6 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2547
7 การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้การจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 1
9 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
10 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
11 ตัวชี้วัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยใน (Administrative data) กับคุณลักษณะของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
12 กระบวนการออกจากระบบราชการขององค์การมหาชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปี พ.ศ. 2541
13 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ