ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จเด็จ ธรรมธัชอารี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย เขียวเจริญ 11
2 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
4 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
5 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
7 ภรณี เหล่าอิทธิ 2
8 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
9 Jiruth Sriratanaban 2
10 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
11 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
12 Kin Phongphirun, 1
13 Chirum Sriratanaban 1
14 Chadet Thamthataree 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
16 Krit Pongpirul 1
17 Swansea university 1
18 Pharanee Laoitti 1
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
20 Jadej Thamthataree 1
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
22 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
23 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
24 David Hughes 1
25 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
26 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
27 Chadej Thamthataree 1
28 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
29 สุพรรณ ศรีธรรมมา 1
30 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 1
31 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 1
32 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 1
33 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 1
34 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
35 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
36 Chanvit Tharathep 1
37 Vinai Leesmidt 1
38 Chirut Sriratanabal 1
39 แพร จิตตินันทน์ 1
40 มยุรี ธนะทิพานนท์ 1
41 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
42 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
43 ภูษิต ประคองสาย 1
44 ปัทมา ศิริเวช 1
45 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
46 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
47 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
48 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
49 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
51 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
52 ไม่มีข้อมูล 1
53 ชูจิตร นาชีวะ 1
54 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
55 สุรจิต สุนทรธรรม 1
56 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
57 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
58 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
59 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
60 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
61 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
62 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
63 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
64 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
65 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
66 สงครามชัย ลีทองดี 1
67 วลัยพร พัชรนฤมล 1
68 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
69 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
70 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
71 ครรชิต สุขนาค 1
72 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
73 หทัยชนก สุมาลี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 4
8 2546 1
9 2544 1
10 2541 1
11 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคลของโรงพยาบาลในประเทศไทย
2 โครงการแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
3 การติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระหว่างปี 2556
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
5 พัฒนาระบบวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
6 ความแตกต่างในจำนวนวันนอนและการเข้ารักษาซ้ำแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างระบบประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
7 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่ 2 ชุดเครื่องชี้วัดสำหรับการกำกับติดตามประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
8 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2547
9 การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้การจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
10 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 1
11 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
12 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
13 ตัวชี้วัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยใน (Administrative data) กับคุณลักษณะของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
14 กระบวนการออกจากระบบราชการขององค์การมหาชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปี พ.ศ. 2541
15 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ