ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จเด็จ ธรรมธัชอารี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย เขียวเจริญ 11
2 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
4 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
5 ภรณี เหล่าอิทธิ 2
6 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
7 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
8 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
9 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
10 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
11 Jiruth Sriratanaban 2
12 วลัยพร พัชรนฤมล 1
13 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
14 สงครามชัย ลีทองดี 1
15 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
16 ภูษิต ประคองสาย 1
17 ครรชิต สุขนาค 1
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
19 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
20 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
21 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
22 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
23 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
24 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
25 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
26 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
28 David Hughes 1
29 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
30 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
31 Swansea university 1
32 Kin Phongphirun, 1
33 Chirum Sriratanaban 1
34 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
35 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
36 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
37 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
38 หทัยชนก สุมาลี 1
39 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
40 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
41 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
42 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
43 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
44 แพร จิตตินันทน์ 1
45 Chirut Sriratanabal 1
46 Chadej Thamthataree 1
47 มยุรี ธนะทิพานนท์ 1
48 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
49 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
50 Chanvit Tharathep 1
51 Vinai Leesmidt 1
52 Pharanee Laoitti 1
53 Chadet Thamthataree 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 Krit Pongpirul 1
56 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
57 Jadej Thamthataree 1
58 สุพรรณ ศรีธรรมมา 1
59 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
60 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
61 สุรจิต สุนทรธรรม 1
62 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
64 ปัทมา ศิริเวช 1
65 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
66 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
67 ไม่มีข้อมูล 1
68 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 1
69 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 1
70 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 1
71 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 1
72 ชูจิตร นาชีวะ 1
73 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 1
3 2553 1
4 2549 1
5 2548 1
6 2547 4
7 2546 1
8 2544 1
9 2541 1
10 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคลของโรงพยาบาลในประเทศไทย
2 โครงการแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2553
4 ความแตกต่างในจำนวนวันนอนและการเข้ารักษาซ้ำแบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างระบบประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
5 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่ 2 ชุดเครื่องชี้วัดสำหรับการกำกับติดตามประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
6 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2547
7 การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้การจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 1
9 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
10 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
11 ตัวชี้วัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยใน (Administrative data) กับคุณลักษณะของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
12 กระบวนการออกจากระบบราชการขององค์การมหาชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปี พ.ศ. 2541
13 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ