ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิชญา ชัยนาค 13
2 กอบศักดิ์ เกตุเหมือน 10
3 สรรเสริญ ช่อเจี้ยง 7
4 ทวี จินดามัยกุล 7
5 พัชรี ซุ่นสั้น 7
6 ไชยพร ลู่สวัสดิกุล 4
7 ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ 4
8 จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ 4
9 พัชรินทร์ ช่วยดู 3
10 ภาสกร นบนอบ 3
11 จำเริญศรี พวงแก้ว 2
12 จุฑามาศ ชมภูนิช 2
13 ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย 2
14 สามารถ เดชสถิตย์ 2
15 ดาราวรรณ ยุทธยงค์ 2
16 สมศักดิ์ จิระวัทโธ 1
17 ฉัตรชัย พลายละหาร 1
18 อรรณพ อิ่มศิลป์ 1
19 วรรเพ็ญ คำมี 1
20 สิริ ทุกข์วินาศ 1
21 นุชนรี ทองศรี 1
22 สุทธิชัย ฤทธิธรรม 1
23 โกวิทย์ เก้าเอี้ยน 1
24 สถาพร ดิเรกบุษราคม 1
25 วุฒิพร พรหมขุนทอง 1
26 สุภาพ เกียรติทับทิว 1
27 กิจการ ศุภมาตย์ 1
28 จิราพร เกษรจันทร์ 1
29 ชุติมา ตันติกิตติ 1
30 อิตามิ, โตชิอากิ 1
31 คมคาย ลาวัณยวุฒิ 1
32 สาวิตรี ศิลาเกษ 1
33 ฮอฟแมน, รูดอล์ฟ 1
34 ชัชวาลี ชัยศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2553 2
5 2551 1
6 2550 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2541 1
10 2528 1
11 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลการเสริม Schizochytrium timacinum (D, Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารมีชีวิตสำหรับการอนุบาลลูกปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949)
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการเสริม Schizochytrium limacinum (D. Honda & Yokochi, 1998) และน้ำมันปลาในอาหาร ต่อพัฒนาการ อัตราการรอดตาย และความทนทานต่อความเครียดของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) และลูกปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949)
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลการเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารมีชีวิตสำหรับการอนุบาลลูกปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949)
4 ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะรังเสือ( Epinephelus fuscoguttatus Forsskal,1775)
5 การใช้ยีน Insulin-like Growth Factor และ Myostatin เป็นทางเลือกในการศึกษาการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1970) ที่ตอบสนองต่อโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของการเสริม Schizochytrium limacinum [D. Honda & Yokochi, 1998] ในอาหารต่อพัฒนาการ อัตราการรอดตาย และความทนทาน ต่อความเครียดของลูกปูทะเล [Scylla paramamosian Estampador, 1949]
7 ผลการเสริม Schizochytrium limacinum [D.Honda & Yokochi, 1998] ในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความทนทานของกุ้งขาว [Litopenaeus vannamei Boone, 1931] ระยะวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2551
8 ประสิทธิผลของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม [Litopenaeus vannamei Boone, 1931] ผสมผสานกับกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2550
9 ผลของแอสตาแซนทินต่อสีของปลาหมอทะเล, Epinephelus lanceolatus, Bloch, 1790
ปี พ.ศ. 2546
10 ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบบางชนิดในอาหาร สำหรับกุ้งกุลาดำ และกุ้งแชบ๊วย
ปี พ.ศ. 2545
11 การศึกษาการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบต่างชนิดในอาหารปลาหมอทะเล
ปี พ.ศ. 2541
12 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำและการผลิตวัคซีนต่อเชื้อแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2528
13 ความชุกชุมของแพลงตอนพืช และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติบางประการของน้ำทางเคมี-ฟิสิกส์และผลผลิตในนากุ้ง จ.นครศรีธรรมราช