ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จูน เจริญเสียง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย และอาเซียน - อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ
2 โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย และอาเซียน - อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของการลงทุนทางตรงไปยังประเทศอาเซียนที่มีต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อพฤติกรรมเสี่ยงของธนาคาร
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลกระทบของนโยบายการเงินผ่านช่องทางราคาหลักทรัพย์ภายใต้สภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง
6 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงต่อการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
7 การศึกษาอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าเครื่องประดับทองคำของไทยเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8 ผลกระทบของนโยบายการเงินผ่านช่องทางราคาหลักทรัพย์ ภายใต้สภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง
9 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ต่อการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าเครื่องประดับทองคำของไทยเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
11 ผลกระทบของนโยบายการเงินต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย
12 ผลกระทบของนโยบายการเงินต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 การกำหนดราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2549
14 ตลาดของการสร้างที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล : กรณีศึกษาบ้านเดี่ยว และบ้านทาวน์เฮาส์
ปี พ.ศ. 2548
15 ผลกระทบของการโยกย้ายสินเชื่อระหว่างภาคการผลิตต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจของไทย
ปี พ.ศ. 2544
16 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อราคาส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย