ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จูน เจริญเสียง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย และอาเซียน - อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อพฤติกรรมเสี่ยงของธนาคาร
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลกระทบของนโยบายการเงินผ่านช่องทางราคาหลักทรัพย์ภายใต้สภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง
4 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงต่อการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
5 ผลกระทบของนโยบายการเงินผ่านช่องทางราคาหลักทรัพย์ ภายใต้สภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง
6 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ต่อการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลกระทบของนโยบายการเงินต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย
8 ผลกระทบของนโยบายการเงินต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
9 การกำหนดราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2549
10 ตลาดของการสร้างที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล : กรณีศึกษาบ้านเดี่ยว และบ้านทาวน์เฮาส์
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลกระทบของการโยกย้ายสินเชื่อระหว่างภาคการผลิตต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจของไทย
ปี พ.ศ. 2544
12 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อราคาส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย