ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2560 5
3 2559 1
4 2558 2
5 2557 3
6 2556 1
7 2555 1
8 2553 6
9 2552 4
10 2551 2
11 2550 7
12 2549 5
13 2548 2
14 2547 1
15 2546 2
16 2545 1
17 2544 1
18 2538 1
19 1086 1
20 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 เจลแต้มสิวจากสารสกัดเปล้าน้อย
2 การศึกษาการสร้างสารทุติยภูมิในเซลล์เพาะเลี้ยงพืชกระท่อม
ปี พ.ศ. 2560
3 การแยกเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและบาซิลลัสสปีซีส์จากทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ ดินและตะกอนตมจากป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ที่มีคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4 การศึกษาผลของแสงต่อการสร้างสารไมทราจัยนีนในต้นกระท่อม
5 การใช้สถิติออกแบบวิธีการสกัดสารเปลาโนทอลที่เหมาะสมจากเปล้าน้อย เมื่อใช้คลื่นเสียงและเอนไซม์เป็นตัวช่วย
6 สารไซคลิกไดเทอร์ปีนที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากเปล้าน้อย
7 การพัฒนาชุดทดสอบแบบอิมมูโนแอสเสย์สำหรับการตรวจสารมิตรากัยนีน
ปี พ.ศ. 2559
8 การพัฒนาวิธีแก๊สโครมาโตกราฟีเพื่อวิเคราะห์ปริมาณยูจีนอลในตำรับยาประสะกานพลู
ปี พ.ศ. 2558
9 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อมิตรากัยนีน
10 การเพิ่มการสร้างสารไดเทอร์ปีนในแคลลัสเปล้าน้อยด้วยการเติมสารตั้งต้นและสารกระตุ้น
ปี พ.ศ. 2557
11 การเพิ่มการสร้างสารไดเทอร์ปีนในแคลลัสเปล้าน้อยด้วยการเติมสารตั้งต้นและสารกระตุ้น
12 ชีวสังเคราะห์สารมัยตรากัยนีน: การศึกษาโครงสร้างคาร์บอนโดยเทคนิคป้อนสารไอโซโทป การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของ tryptophan decarboxylase จากต้นกระท่อม
13 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อมิตรากัยนีน
ปี พ.ศ. 2556
14 การห่อหุ้มแบบจุลภาคของน้ำมันตะไคร้หอมและน้ำมันหนาดเพื่อไล่ยุง: การเตรียมและการประเมินลักษณะการปลดปล่อย
ปี พ.ศ. 2555
15 การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนแอนทรานิเลทซินเทสชนิดแอลฟ่าในต้นกระท่อม
ปี พ.ศ. 2553
16 การเพิ่มการสร้าง geranylgeraniol ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของเปล้าน้อยด้วยสาร methyl jasmonate
17 การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนแอนทรานิเลทซินเทสชนิดแอลฟ่าในต้นกระท่อม
18 สารต้านอักเสบจากใบเปล้าน้อย
19 ชีวสังเคราะห์สารมัยตรากัยนีน:การศึกษาโครงสร้างคาร์บอนโดยเทคนิคป้อนสารไอโซโทปการโคลนและศึกษาคุณลักษณะของ tryptophan decarboxy lase จากต้นกระท่อม
20 การเตรียมสารสกัดเปล้าน้อยในรูปไมโคร/นาโนอิมัลชันเพื่อรักษาผิวหนัอักเสบ
21 ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปีนอยด์อินโดลแอลคาลอยด์: โคลน ศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม
ปี พ.ศ. 2552
22 การเหนี่ยวนำยอดเพาะเลี้ยงจากกระท่อมในหลอดทดลองเพื่อการศึกษาชีวสังเคราะห์ของมิตรากัยนีน
23 Establishment of croton stellatopilosus cell cultures for plavnotol production.
24 การเหนี่ยวนำและการศึกษาทางพฤกษเคมีของรากขนอ่อนที่ชักนำด้วย Agrobacterium rhizogenes ของต้นกระท่อม
25 ฤทธิ์ต้านการอักเสบเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปล้าน้อยและการเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อปกป้องผิวกาย
ปี พ.ศ. 2551
26 ฤทธิ์ต้านการอักเสบเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปล้าน้อยและการเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อปกป้องผิวกาย
27 การเหนี่ยวนำและการศึกษาทางพฤกษเคมีของรากขนอ่อนที่ชักนำด้วย Agrobacterium rhizogenes ของต้นกระท่อม
ปี พ.ศ. 2550
28 การศึกษาน้ำมันหอมระเหยจากขิง ไพล และขมิ้นอ้อย ในแง่เป็นสารเพิ่มการดูดซึมผ่านผิวหนัง
29 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของ dxs mRNA และปริมาณเปลาโนทอล ที่สะสมในใบเปล้าน้อยอายุต่างๆ
30 ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปินอยด์อินโคลแอลคาลอยด์ : การโคลนการศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม
31 การศึกษาชีวสังเคราะห์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศไทย
32 cDNA cloning and expression of gene involved in the deoxyxylulose phosphate pathway from Croton stellatopllosus Ohba.
33 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของ dxs mRNA และปริมาณเปลาโนทอล ที่สะสมในใบเปล้าน้อยอายุต่างๆ
34 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของ dxs mRNA และปริมาณเปลาโนทอลที่สะสมในใบเปล้าน้อยอายุต่างๆ
ปี พ.ศ. 2549
35 ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปินอยด์อินโคลแอลคาลอยด์ : การโคลนการศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม
36 cDNA cloning and expression of gene involved in the deoxyxylulose phosphate pathway from Croton stellatopllosus Ohba.
37 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านจุลินทรีย์ของเปลือกต้นวา
38 การศึกษารูปแบบการสร้างสารอินโดลแอลคาลอยด์ในต้นกระท่อม
39 การโคลน cDNA และการศึกษาระดับ transcription ของยีน1-ดีออกซี-ดี-ไซคูโลส 5-ฟอสเฟต รีดักโตไอโซเมอร์เลส(dxr) ในเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2548
40 ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย
41 การสร้างสารทุติยภูมิโดยรากขนอ่อนของทองพันชั่งและชุมเห็ดเทศที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย Agrcbacterium rhizogenes
ปี พ.ศ. 2547
42 ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2546
43 การศึกษาชีวสังเคราะห์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศไทย
44 การศึกษา การสร้างสารทุติยภูมิในเซลล์เพาะเลี้ยงของเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2545
45 ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์บีนในต้นเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2544
46 การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างสารแอนโทไซยานินในเซลล์เพาะเลี้ยงจากต้นอัญชัน
ปี พ.ศ. 2538
47 การทำให้เอนไซม์ 1,2 ดีไฮโดรเรติคิวลีนรีดักเทสจากต้นกล้าฝิ่น บริสุทธิ์ในปริมาณมาก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 ชุดทดสอบแบบอิมมูโนแอสเสย์ สำหรับการตรวจสารแอคคาลอยด์จากพืชกระท่อมและกรรมวิธีการผลิต
49 การห่อหุ้มแบบจุลภาคของน้ำมันตะไคร้หอมและน้ำมันหนาดเพื่อไล่ยุง: การเตรียมและการประเมินลักษณะการปลดปล่อย