ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2560 2
3 2558 2
4 2557 3
5 2556 1
6 2553 6
7 2552 2
8 2551 2
9 2550 2
10 2549 5
11 2548 2
12 2547 1
13 2546 2
14 2545 1
15 2544 1
16 2538 1
17 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาชุดทดสอบแบบอิมมูโนแอสเสย์สำหรับการตรวจสารมิตรากัยนีน
2 การโคลนยีนและการศึกษาคุณสมบัติสตริ๊กโตซิดีนเบต้ากลูโคซิเดสจากพืชกระท่อมและการสร้างพืชต้นแบบเพื่อการศึกษาชีวสังเคราะห์สารมิตรากัยนีน
3 สารไซคลิกไดเทอร์ปีนที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2560
4 การแยกเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและบาซิลลัสสปีซีส์จากทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ ดินและตะกอนตมจากป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ที่มีคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5 การใช้สถิติออกแบบวิธีการสกัดสารเปลาโนทอลที่เหมาะสมจากเปล้าน้อย เมื่อใช้คลื่นเสียงและเอนไซม์เป็นตัวช่วย
ปี พ.ศ. 2558
6 การเพิ่มการสร้างสารไดเทอร์ปีนในแคลลัสเปล้าน้อยด้วยการเติมสารตั้งต้นและสารกระตุ้น
7 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อมิตรากัยนีน
ปี พ.ศ. 2557
8 การเพิ่มการสร้างสารไดเทอร์ปีนในแคลลัสเปล้าน้อยด้วยการเติมสารตั้งต้นและสารกระตุ้น
9 ชีวสังเคราะห์สารมัยตรากัยนีน: การศึกษาโครงสร้างคาร์บอนโดยเทคนิคป้อนสารไอโซโทป การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของ tryptophan decarboxylase จากต้นกระท่อม
10 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อมิตรากัยนีน
ปี พ.ศ. 2556
11 การห่อหุ้มแบบจุลภาคของน้ำมันตะไคร้หอมและน้ำมันหนาดเพื่อไล่ยุง: การเตรียมและการประเมินลักษณะการปลดปล่อย
ปี พ.ศ. 2553
12 การเพิ่มการสร้าง geranylgeraniol ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของเปล้าน้อยด้วยสาร methyl jasmonate
13 การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนแอนทรานิเลทซินเทสชนิดแอลฟ่าในต้นกระท่อม
14 สารต้านอักเสบจากใบเปล้าน้อย
15 ชีวสังเคราะห์สารมัยตรากัยนีน:การศึกษาโครงสร้างคาร์บอนโดยเทคนิคป้อนสารไอโซโทปการโคลนและศึกษาคุณลักษณะของ tryptophan decarboxy lase จากต้นกระท่อม
16 การเตรียมสารสกัดเปล้าน้อยในรูปไมโคร/นาโนอิมัลชันเพื่อรักษาผิวหนัอักเสบ
17 ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปีนอยด์อินโดลแอลคาลอยด์: โคลน ศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม
ปี พ.ศ. 2552
18 การเหนี่ยวนำยอดเพาะเลี้ยงจากกระท่อมในหลอดทดลองเพื่อการศึกษาชีวสังเคราะห์ของมิตรากัยนีน
19 Establishment of croton stellatopilosus cell cultures for plavnotol production.
ปี พ.ศ. 2551
20 ฤทธิ์ต้านการอักเสบเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปล้าน้อยและการเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อปกป้องผิวกาย
21 การเหนี่ยวนำและการศึกษาทางพฤกษเคมีของรากขนอ่อนที่ชักนำด้วย Agrobacterium rhizogenes ของต้นกระท่อม
ปี พ.ศ. 2550
22 การศึกษาน้ำมันหอมระเหยจากขิง ไพล และขมิ้นอ้อย ในแง่เป็นสารเพิ่มการดูดซึมผ่านผิวหนัง
23 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของ dxs mRNA และปริมาณเปลาโนทอลที่สะสมในใบเปล้าน้อยอายุต่างๆ
ปี พ.ศ. 2549
24 ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปินอยด์อินโคลแอลคาลอยด์ : การโคลนการศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม
25 cDNA cloning and expression of gene involved in the deoxyxylulose phosphate pathway from Croton stellatopllosus Ohba.
26 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านจุลินทรีย์ของเปลือกต้นวา
27 การศึกษารูปแบบการสร้างสารอินโดลแอลคาลอยด์ในต้นกระท่อม
28 การโคลน cDNA และการศึกษาระดับ transcription ของยีน1-ดีออกซี-ดี-ไซคูโลส 5-ฟอสเฟต รีดักโตไอโซเมอร์เลส(dxr) ในเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2548
29 ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย
30 การสร้างสารทุติยภูมิโดยรากขนอ่อนของทองพันชั่งและชุมเห็ดเทศที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย Agrcbacterium rhizogenes
ปี พ.ศ. 2547
31 ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2546
32 การศึกษาชีวสังเคราะห์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศไทย
33 การศึกษา การสร้างสารทุติยภูมิในเซลล์เพาะเลี้ยงของเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2545
34 ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์บีนในต้นเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2544
35 การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างสารแอนโทไซยานินในเซลล์เพาะเลี้ยงจากต้นอัญชัน
ปี พ.ศ. 2538
36 การทำให้เอนไซม์ 1,2 ดีไฮโดรเรติคิวลีนรีดักเทสจากต้นกล้าฝิ่น บริสุทธิ์ในปริมาณมาก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การห่อหุ้มแบบจุลภาคของน้ำมันตะไคร้หอมและน้ำมันหนาดเพื่อไล่ยุง: การเตรียมและการประเมินลักษณะการปลดปล่อย