ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2560 5
3 2559 1
4 2558 2
5 2557 3
6 2556 1
7 2553 6
8 2552 2
9 2551 2
10 2550 2
11 2549 5
12 2548 2
13 2547 1
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 1
17 2538 1
18 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 เจลแต้มสิวจากสารสกัดเปล้าน้อย
2 การศึกษาการสร้างสารทุติยภูมิในเซลล์เพาะเลี้ยงพืชกระท่อม
ปี พ.ศ. 2560
3 การแยกเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและบาซิลลัสสปีซีส์จากทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ ดินและตะกอนตมจากป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ที่มีคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4 การศึกษาผลของแสงต่อการสร้างสารไมทราจัยนีนในต้นกระท่อม
5 การใช้สถิติออกแบบวิธีการสกัดสารเปลาโนทอลที่เหมาะสมจากเปล้าน้อย เมื่อใช้คลื่นเสียงและเอนไซม์เป็นตัวช่วย
6 สารไซคลิกไดเทอร์ปีนที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากเปล้าน้อย
7 การพัฒนาชุดทดสอบแบบอิมมูโนแอสเสย์สำหรับการตรวจสารมิตรากัยนีน
ปี พ.ศ. 2559
8 การพัฒนาวิธีแก๊สโครมาโตกราฟีเพื่อวิเคราะห์ปริมาณยูจีนอลในตำรับยาประสะกานพลู
ปี พ.ศ. 2558
9 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อมิตรากัยนีน
10 การเพิ่มการสร้างสารไดเทอร์ปีนในแคลลัสเปล้าน้อยด้วยการเติมสารตั้งต้นและสารกระตุ้น
ปี พ.ศ. 2557
11 การเพิ่มการสร้างสารไดเทอร์ปีนในแคลลัสเปล้าน้อยด้วยการเติมสารตั้งต้นและสารกระตุ้น
12 ชีวสังเคราะห์สารมัยตรากัยนีน: การศึกษาโครงสร้างคาร์บอนโดยเทคนิคป้อนสารไอโซโทป การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของ tryptophan decarboxylase จากต้นกระท่อม
13 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อมิตรากัยนีน
ปี พ.ศ. 2556
14 การห่อหุ้มแบบจุลภาคของน้ำมันตะไคร้หอมและน้ำมันหนาดเพื่อไล่ยุง: การเตรียมและการประเมินลักษณะการปลดปล่อย
ปี พ.ศ. 2553
15 การเพิ่มการสร้าง geranylgeraniol ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของเปล้าน้อยด้วยสาร methyl jasmonate
16 การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนแอนทรานิเลทซินเทสชนิดแอลฟ่าในต้นกระท่อม
17 สารต้านอักเสบจากใบเปล้าน้อย
18 ชีวสังเคราะห์สารมัยตรากัยนีน:การศึกษาโครงสร้างคาร์บอนโดยเทคนิคป้อนสารไอโซโทปการโคลนและศึกษาคุณลักษณะของ tryptophan decarboxy lase จากต้นกระท่อม
19 การเตรียมสารสกัดเปล้าน้อยในรูปไมโคร/นาโนอิมัลชันเพื่อรักษาผิวหนัอักเสบ
20 ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปีนอยด์อินโดลแอลคาลอยด์: โคลน ศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม
ปี พ.ศ. 2552
21 การเหนี่ยวนำยอดเพาะเลี้ยงจากกระท่อมในหลอดทดลองเพื่อการศึกษาชีวสังเคราะห์ของมิตรากัยนีน
22 Establishment of croton stellatopilosus cell cultures for plavnotol production.
ปี พ.ศ. 2551
23 ฤทธิ์ต้านการอักเสบเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปล้าน้อยและการเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อปกป้องผิวกาย
24 การเหนี่ยวนำและการศึกษาทางพฤกษเคมีของรากขนอ่อนที่ชักนำด้วย Agrobacterium rhizogenes ของต้นกระท่อม
ปี พ.ศ. 2550
25 การศึกษาน้ำมันหอมระเหยจากขิง ไพล และขมิ้นอ้อย ในแง่เป็นสารเพิ่มการดูดซึมผ่านผิวหนัง
26 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของ dxs mRNA และปริมาณเปลาโนทอลที่สะสมในใบเปล้าน้อยอายุต่างๆ
ปี พ.ศ. 2549
27 ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปินอยด์อินโคลแอลคาลอยด์ : การโคลนการศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม
28 cDNA cloning and expression of gene involved in the deoxyxylulose phosphate pathway from Croton stellatopllosus Ohba.
29 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านจุลินทรีย์ของเปลือกต้นวา
30 การศึกษารูปแบบการสร้างสารอินโดลแอลคาลอยด์ในต้นกระท่อม
31 การโคลน cDNA และการศึกษาระดับ transcription ของยีน1-ดีออกซี-ดี-ไซคูโลส 5-ฟอสเฟต รีดักโตไอโซเมอร์เลส(dxr) ในเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2548
32 ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย
33 การสร้างสารทุติยภูมิโดยรากขนอ่อนของทองพันชั่งและชุมเห็ดเทศที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย Agrcbacterium rhizogenes
ปี พ.ศ. 2547
34 ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2546
35 การศึกษาชีวสังเคราะห์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศไทย
36 การศึกษา การสร้างสารทุติยภูมิในเซลล์เพาะเลี้ยงของเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2545
37 ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์บีนในต้นเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2544
38 การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างสารแอนโทไซยานินในเซลล์เพาะเลี้ยงจากต้นอัญชัน
ปี พ.ศ. 2538
39 การทำให้เอนไซม์ 1,2 ดีไฮโดรเรติคิวลีนรีดักเทสจากต้นกล้าฝิ่น บริสุทธิ์ในปริมาณมาก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 การห่อหุ้มแบบจุลภาคของน้ำมันตะไคร้หอมและน้ำมันหนาดเพื่อไล่ยุง: การเตรียมและการประเมินลักษณะการปลดปล่อย