ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬา สุขมานพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 วิเคราะห์พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 เพื่อการปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลทางกฎหมายของสัญญาชาร์เตอร์เรือแบบมีกำหนดเวลาตามแบบมาตรฐานของนิวยอร์ค โปรดิวซ์ เอ็กซเนจ์ ค.ศ. 1993
3 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ..
4 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ....
ปี พ.ศ. 2550
5 แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ปี พ.ศ. 2549
6 การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : ศึกษาเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่ใช้ในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
7 การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล - วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ....
8 สิทธิของผู้ขนส่งตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการรับขนของทางทะเล : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษและกฎหมายสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2544
9 ผลกระทบทางกฎหมายของอนุสัญญาการกักเรือ ค.ศ. 1999 ต่อกฎหมายไทย
ปี พ.ศ. 2542
10 การใช้บังคับกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือมาตรฐานของสถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
11 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล : สิทธิ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง
12 การบังคับตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิทางทะเล
ปี พ.ศ. 2538
13 สิทธิของผู้รับจำนอง : ศึกษากรณีการรับจำนองเรือ