ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 3
3 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 2
4 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
5 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
6 สุมา เมืองใย 1
7 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
8 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
9 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
10 ละอองทิพย์ เหมะ 1
11 พรรณี กาญจนพลู 1
12 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
13 วิมล เหมะจันทร 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 ๋Janes, Gavin W. 1
16 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
17 รุ่งราวี ทองกันยา 1
18 ชอุ่ม มลิลา 1
19 ประคอง ชอบเสียง 1
20 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 Chakkaphan Sutthirat 1
23 Naiyana Chaiyabutr 1
24 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
25 Vimolmas Lipipun 1
26 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
27 Garnpimol C. Ritthidej 1
28 Supa Chantharasakul 1
29 Panee Boonthavi 1
30 Sumphan Wongseripipatana 1
31 มยุรี ตันติสิระ 1
32 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
33 Sompol Sanguanrungsirikul 1
34 สุมิตรา พูลทอง 1
35 Kitpramuk Tantayaporn 1
36 Ampa Luiengpirom 1
37 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
38 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
39 บรรจง คณะวรรณ 1
40 Puttipongse Varavudhi 1
41 กำจัด มงคลกุล 1
42 Acom Sornsute 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
47 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
48 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
49 Chariya Uiyyasathian 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 สมชัย วัฒนการุณ 1
52 Thanathon Sesuk 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 สุวดี ยาป่าคาย 1
55 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
56 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
57 ศุกันยา ห้วยผัด 1
58 กระมล ทองธรรมชาติ 1
59 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
60 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
61 Phanphen Wattanaarsakit 1
62 วินัย งามแสง 1
63 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
64 นภสร โกวรรธนะกุล 1
65 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
66 Kittisak Likhitwitayawuid 1
67 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
68 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
69 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
70 Anawatch Mitpratan 1
71 Kasidit Nootong 1
72 Waraporn Siriterm 1
73 สิทธิพร แอกทอง 1
74 Chayaporn Supachartwong 1
75 Chonticha Srisawang 1
76 Jittima Chatchawansaisin 1
77 Yeshey Penjor 1
78 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
79 วาสนา เสียงดัง 1
80 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
83 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
84 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
85 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
86 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
87 สิริพร สิวราวุฒิ 1
88 สมพร พรมดี 1
89 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
90 ธวัชชัย สันติสุข 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
92 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
93 สำเริง แย้มโสภี 1
94 สุวิชา ทองสิมา 1
95 วัลลภ แย้มเหมือน 1
96 ไววิทย์ พุทธารี 1
97 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
98 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
99 กมลชนก ยวดยง 1
100 อวย เกตุสิงห์ 1
101 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
102 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
103 Suchin Arunsawatwong 1
104 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
105 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
106 ประธาน ดาบเพชร 1
107 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
108 Varunee Padmasankh 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 Walaisiri Muangsiri 1
111 เอกชัย อดุลยธรรม 1
112 Thada Jirajaras 1
113 Rajalida Lipikorn 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
116 ศิริชัย ศิริกายะ 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
121 Boonchai Sangpetngam 1
122 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
123 Chalermpol Leevailoj 1
124 Vanida Chantarateptawan 1
125 กาญจนา แก้วเทพ 1
126 Jaitip Paiboon 1
127 วัฒนชัย สมิทธากร 1
128 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
129 Wilai Anomasiri 1
130 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
131 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
132 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
133 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
134 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
136 วิไล ชินธเนศ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
138 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
141 คัคนางค์ มณีศรี 1
142 อุทัย บุญประเสริฐ 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
144 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
148 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
149 Somying Tumwasorn 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1