ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 3
3 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
4 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 2
5 Somying Tumwasorn 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
8 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
9 วิไล ชินธเนศ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
13 อุทัย บุญประเสริฐ 1
14 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
15 Boonchai Sangpetngam 1
16 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
17 Chalermpol Leevailoj 1
18 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
19 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
21 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
22 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
24 สมพร พรมดี 1
25 สุวิชา ทองสิมา 1
26 วัลลภ แย้มเหมือน 1
27 สิริพร สิวราวุฒิ 1
28 สายฝน ควรผดุง 1
29 วาสนา เสียงดัง 1
30 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
31 สำเริง แย้มโสภี 1
32 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
34 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
35 คัคนางค์ มณีศรี 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
38 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
39 ธวัชชัย สันติสุข 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
41 ศิริชัย ศิริกายะ 1
42 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
43 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
44 บรรจง คณะวรรณ 1
45 มยุรี ตันติสิระ 1
46 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
47 Garnpimol C. Ritthidej 1
48 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
49 Vimolmas Lipipun 1
50 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
51 Ampa Luiengpirom 1
52 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
53 ละอองทิพย์ เหมะ 1
54 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
55 Puttipongse Varavudhi 1
56 Kitpramuk Tantayaporn 1
57 Sompol Sanguanrungsirikul 1
58 Naiyana Chaiyabutr 1
59 Supa Chantharasakul 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 กาญจนา แก้วเทพ 1
62 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
63 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
64 Vanida Chantarateptawan 1
65 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
66 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
67 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
68 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
69 Wilai Anomasiri 1
70 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
71 Kittisak Likhitwitayawuid 1
72 Panee Boonthavi 1
73 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
74 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
75 Jaitip Paiboon 1
76 วัฒนชัย สมิทธากร 1
77 Srilert Chotpantarat 1
78 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
79 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
80 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
81 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
82 วินัย งามแสง 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
85 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
86 นภสร โกวรรธนะกุล 1
87 Chonticha Srisawang 1
88 Jittima Chatchawansaisin 1
89 Waraporn Siriterm 1
90 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
91 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
92 Kasidit Nootong 1
93 Anawatch Mitpratan 1
94 Chayaporn Supachartwong 1
95 สิทธิพร แอกทอง 1
96 กำจัด มงคลกุล 1
97 Yeshey Penjor 1
98 สุมา เมืองใย 1
99 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
100 พรรณี กาญจนพลู 1
101 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
102 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
103 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
104 วิมล เหมะจันทร 1
105 Chakkaphan Sutthirat 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
108 รุ่งราวี ทองกันยา 1
109 สุมิตรา พูลทอง 1
110 ๋Janes, Gavin W. 1
111 ชอุ่ม มลิลา 1
112 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
113 ประคอง ชอบเสียง 1
114 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
115 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
116 ประธาน ดาบเพชร 1
117 Thada Jirajaras 1
118 Rajalida Lipikorn 1
119 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
120 อวย เกตุสิงห์ 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
123 กมลชนก ยวดยง 1
124 เอกชัย อดุลยธรรม 1
125 Walaisiri Muangsiri 1
126 ไววิทย์ พุทธารี 1
127 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
128 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
129 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
130 Pornpimol Muanjai 1
131 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
132 Varunee Padmasankh 1
133 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
134 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
135 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 Pantharee Boonsatorn 1
138 Acom Sornsute 1
139 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
140 Chariya Uiyyasathian 1
141 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
142 สมชัย วัฒนการุณ 1
143 ศุกันยา ห้วยผัด 1
144 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
145 สุวดี ยาป่าคาย 1
146 Suchin Arunsawatwong 1
147 Thanathon Sesuk 1
148 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
149 กระมล ทองธรรมชาติ 1
150 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
151 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1