ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 3
3 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
4 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 2
5 Srilert Chotpantarat 1
6 ศิริชัย ศิริกายะ 1
7 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
8 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
9 Boonchai Sangpetngam 1
10 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
11 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
12 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
13 Chalermpol Leevailoj 1
14 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
15 Wilai Anomasiri 1
16 Jaitip Paiboon 1
17 วัฒนชัย สมิทธากร 1
18 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
19 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
20 กาญจนา แก้วเทพ 1
21 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
22 Vanida Chantarateptawan 1
23 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
24 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 วิไล ชินธเนศ 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
28 คัคนางค์ มณีศรี 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
32 อุทัย บุญประเสริฐ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
34 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
36 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
39 Somying Tumwasorn 1
40 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
41 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
42 วิมล เหมะจันทร 1
43 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
44 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
45 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
46 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
47 Puttipongse Varavudhi 1
48 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
49 ละอองทิพย์ เหมะ 1
50 สุมา เมืองใย 1
51 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
52 ประคอง ชอบเสียง 1
53 ชอุ่ม มลิลา 1
54 ๋Janes, Gavin W. 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
57 พรรณี กาญจนพลู 1
58 Chakkaphan Sutthirat 1
59 Kitpramuk Tantayaporn 1
60 Naiyana Chaiyabutr 1
61 Supa Chantharasakul 1
62 Garnpimol C. Ritthidej 1
63 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
64 Sumphan Wongseripipatana 1
65 Panee Boonthavi 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
67 Kittisak Likhitwitayawuid 1
68 Vimolmas Lipipun 1
69 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
70 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
71 Ampa Luiengpirom 1
72 Sompol Sanguanrungsirikul 1
73 บรรจง คณะวรรณ 1
74 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
75 มยุรี ตันติสิระ 1
76 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
77 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
78 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 Chariya Uiyyasathian 1
81 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
82 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
83 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
84 Kasidit Nootong 1
85 Waraporn Siriterm 1
86 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
87 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
88 Acom Sornsute 1
89 ศุกันยา ห้วยผัด 1
90 กระมล ทองธรรมชาติ 1
91 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
92 สมชัย วัฒนการุณ 1
93 Pantharee Boonsatorn 1
94 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
95 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
96 Anawatch Mitpratan 1
97 สิทธิพร แอกทอง 1
98 กำจัด มงคลกุล 1
99 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 Yeshey Penjor 1
102 สุมิตรา พูลทอง 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 รุ่งราวี ทองกันยา 1
105 นภสร โกวรรธนะกุล 1
106 Phanphen Wattanaarsakit 1
107 Chonticha Srisawang 1
108 Jittima Chatchawansaisin 1
109 Chayaporn Supachartwong 1
110 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 วินัย งามแสง 1
113 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
114 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
115 Thanathon Sesuk 1
116 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
117 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
118 วาสนา เสียงดัง 1
119 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
122 ไววิทย์ พุทธารี 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
125 สายฝน ควรผดุง 1
126 สำเริง แย้มโสภี 1
127 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
128 ธวัชชัย สันติสุข 1
129 วัลลภ แย้มเหมือน 1
130 สุวิชา ทองสิมา 1
131 สิริพร สิวราวุฒิ 1
132 สมพร พรมดี 1
133 Pornpimol Muanjai 1
134 Varunee Padmasankh 1
135 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
136 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
139 Suchin Arunsawatwong 1
140 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
141 สุวดี ยาป่าคาย 1
142 กมลชนก ยวดยง 1
143 อวย เกตุสิงห์ 1
144 เอกชัย อดุลยธรรม 1
145 Walaisiri Muangsiri 1
146 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
147 Rajalida Lipikorn 1
148 Thada Jirajaras 1
149 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
150 ประธาน ดาบเพชร 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1