ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 3
3 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 2
4 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
5 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 Phanphen Wattanaarsakit 1
10 นภสร โกวรรธนะกุล 1
11 Chayaporn Supachartwong 1
12 วินัย งามแสง 1
13 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
14 Kasidit Nootong 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
18 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
19 Waraporn Siriterm 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 สิทธิพร แอกทอง 1
23 Yeshey Penjor 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
32 ประคอง ชอบเสียง 1
33 สุมิตรา พูลทอง 1
34 Chariya Uiyyasathian 1
35 กำจัด มงคลกุล 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 ชอุ่ม มลิลา 1
39 ๋Janes, Gavin W. 1
40 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 Thada Jirajaras 1
46 ประธาน ดาบเพชร 1
47 กมลชนก ยวดยง 1
48 อวย เกตุสิงห์ 1
49 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 Varunee Padmasankh 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 สมชัย วัฒนการุณ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 วิมล เหมะจันทร 1
67 Acom Sornsute 1
68 กระมล ทองธรรมชาติ 1
69 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
70 Suchin Arunsawatwong 1
71 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 สุวดี ยาป่าคาย 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 Thanathon Sesuk 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
80 Somying Tumwasorn 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 วิไล ชินธเนศ 1
87 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
89 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
92 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
93 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
94 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
97 คัคนางค์ มณีศรี 1
98 สิริพร สิวราวุฒิ 1
99 สมพร พรมดี 1
100 สุวิชา ทองสิมา 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
103 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
104 วาสนา เสียงดัง 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 สำเริง แย้มโสภี 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
111 ธวัชชัย สันติสุข 1
112 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
113 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
114 Chalermpol Leevailoj 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 Supa Chantharasakul 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
126 Puttipongse Varavudhi 1
127 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 Kitpramuk Tantayaporn 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 Sumphan Wongseripipatana 1
134 Panee Boonthavi 1
135 Vanida Chantarateptawan 1
136 กาญจนา แก้วเทพ 1
137 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
138 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 Srilert Chotpantarat 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
143 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 Kittisak Likhitwitayawuid 1
147 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 Wilai Anomasiri 1
150 Jaitip Paiboon 1
151 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1