ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 3
3 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
4 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 2
5 อวย เกตุสิงห์ 1
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
7 กมลชนก ยวดยง 1
8 ประธาน ดาบเพชร 1
9 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 Thada Jirajaras 1
12 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
13 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
14 Walaisiri Muangsiri 1
15 Pornpimol Muanjai 1
16 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
17 ไววิทย์ พุทธารี 1
18 Varunee Padmasankh 1
19 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
20 เอกชัย อดุลยธรรม 1
21 Suchin Arunsawatwong 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 Thanathon Sesuk 1
24 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
25 Acom Sornsute 1
26 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
27 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
28 Chariya Uiyyasathian 1
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
31 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
32 Pantharee Boonsatorn 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
35 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
36 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
37 กระมล ทองธรรมชาติ 1
38 สมชัย วัฒนการุณ 1
39 ศุกันยา ห้วยผัด 1
40 สุวดี ยาป่าคาย 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
43 อุทัย บุญประเสริฐ 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
45 วิไล ชินธเนศ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
47 คัคนางค์ มณีศรี 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
50 Somying Tumwasorn 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
52 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
53 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
54 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
56 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
57 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
62 สายฝน ควรผดุง 1
63 สิริพร สิวราวุฒิ 1
64 วาสนา เสียงดัง 1
65 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
66 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 สมพร พรมดี 1
69 สุวิชา ทองสิมา 1
70 ธวัชชัย สันติสุข 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
75 วัลลภ แย้มเหมือน 1
76 สำเริง แย้มโสภี 1
77 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
78 Kasidit Nootong 1
79 Garnpimol C. Ritthidej 1
80 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
81 Vimolmas Lipipun 1
82 Supa Chantharasakul 1
83 Sumphan Wongseripipatana 1
84 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
85 Kittisak Likhitwitayawuid 1
86 Panee Boonthavi 1
87 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
88 มยุรี ตันติสิระ 1
89 Ampa Luiengpirom 1
90 Sompol Sanguanrungsirikul 1
91 Naiyana Chaiyabutr 1
92 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
93 บรรจง คณะวรรณ 1
94 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
95 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
96 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
97 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
98 Srilert Chotpantarat 1
99 ศิริชัย ศิริกายะ 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 Chalermpol Leevailoj 1
103 Boonchai Sangpetngam 1
104 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
105 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
106 Vanida Chantarateptawan 1
107 Wilai Anomasiri 1
108 Jaitip Paiboon 1
109 วัฒนชัย สมิทธากร 1
110 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
111 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
112 กาญจนา แก้วเทพ 1
113 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
114 Kitpramuk Tantayaporn 1
115 Puttipongse Varavudhi 1
116 นภสร โกวรรธนะกุล 1
117 Phanphen Wattanaarsakit 1
118 วินัย งามแสง 1
119 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
120 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
121 สุมิตรา พูลทอง 1
122 Yeshey Penjor 1
123 กำจัด มงคลกุล 1
124 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
125 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
126 สิทธิพร แอกทอง 1
127 Anawatch Mitpratan 1
128 Waraporn Siriterm 1
129 Chayaporn Supachartwong 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
132 Chonticha Srisawang 1
133 รุ่งราวี ทองกันยา 1
134 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
135 วิมล เหมะจันทร 1
136 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
137 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
138 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
139 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
140 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 สุมา เมืองใย 1
143 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
144 ประคอง ชอบเสียง 1
145 ชอุ่ม มลิลา 1
146 ๋Janes, Gavin W. 1
147 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 พรรณี กาญจนพลู 1
150 Chakkaphan Sutthirat 1
151 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1