ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 3
3 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
4 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 2
5 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
6 Somying Tumwasorn 1
7 อุทัย บุญประเสริฐ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
11 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
12 วิไล ชินธเนศ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
15 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
16 Boonchai Sangpetngam 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
19 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
20 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
24 สิริพร สิวราวุฒิ 1
25 สมพร พรมดี 1
26 สุวิชา ทองสิมา 1
27 สายฝน ควรผดุง 1
28 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
29 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 วัลลภ แย้มเหมือน 1
32 สำเริง แย้มโสภี 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 Chalermpol Leevailoj 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
37 ธวัชชัย สันติสุข 1
38 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
39 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
40 คัคนางค์ มณีศรี 1
41 Srilert Chotpantarat 1
42 มยุรี ตันติสิระ 1
43 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
44 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
45 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
46 Vimolmas Lipipun 1
47 Supa Chantharasakul 1
48 Garnpimol C. Ritthidej 1
49 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
50 บรรจง คณะวรรณ 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 Puttipongse Varavudhi 1
53 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
54 ละอองทิพย์ เหมะ 1
55 Kitpramuk Tantayaporn 1
56 Naiyana Chaiyabutr 1
57 Ampa Luiengpirom 1
58 Sompol Sanguanrungsirikul 1
59 Sumphan Wongseripipatana 1
60 Panee Boonthavi 1
61 Vanida Chantarateptawan 1
62 กาญจนา แก้วเทพ 1
63 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
64 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
65 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
66 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
67 ศิริชัย ศิริกายะ 1
68 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
69 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
70 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
71 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
72 Kittisak Likhitwitayawuid 1
73 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
74 วัฒนชัย สมิทธากร 1
75 Wilai Anomasiri 1
76 Jaitip Paiboon 1
77 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
78 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
79 วินัย งามแสง 1
80 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
81 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
82 Phanphen Wattanaarsakit 1
83 นภสร โกวรรธนะกุล 1
84 กำจัด มงคลกุล 1
85 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
88 Chonticha Srisawang 1
89 Kasidit Nootong 1
90 Waraporn Siriterm 1
91 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
92 Anawatch Mitpratan 1
93 สิทธิพร แอกทอง 1
94 Jittima Chatchawansaisin 1
95 Chayaporn Supachartwong 1
96 Yeshey Penjor 1
97 สุมิตรา พูลทอง 1
98 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
99 สุมา เมืองใย 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
102 วิมล เหมะจันทร 1
103 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
104 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
105 พรรณี กาญจนพลู 1
106 Chakkaphan Sutthirat 1
107 ๋Janes, Gavin W. 1
108 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
109 รุ่งราวี ทองกันยา 1
110 ชอุ่ม มลิลา 1
111 ประคอง ชอบเสียง 1
112 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
113 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
114 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
115 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
116 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
117 ประธาน ดาบเพชร 1
118 Thada Jirajaras 1
119 อวย เกตุสิงห์ 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
122 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
123 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
124 Rajalida Lipikorn 1
125 เอกชัย อดุลยธรรม 1
126 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
127 ไววิทย์ พุทธารี 1
128 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
129 Pornpimol Muanjai 1
130 Varunee Padmasankh 1
131 Walaisiri Muangsiri 1
132 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 Suchin Arunsawatwong 1
135 Acom Sornsute 1
136 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
137 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
138 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
139 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
140 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
141 Chariya Uiyyasathian 1
142 Pantharee Boonsatorn 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 Thanathon Sesuk 1
145 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
146 สุวดี ยาป่าคาย 1
147 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
148 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
149 ศุกันยา ห้วยผัด 1
150 กระมล ทองธรรมชาติ 1
151 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1