ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะขาม (หมู่เกาะแสมสาร) กับเกาะขามน้อย (หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็ก และแพลงก์ตอนกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแรดจังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
4 ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ระยะที่ 2 : ศึกษาปริมาณการปนเปื้อนของสารบิวทิลทินในดินตะกอน และในหอยทะเลฝาเดียว