ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 5
2 รักชนก คชานุบาล 4
3 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 4
4 ปัทพร สุคนธมาน 3
5 ภัสสร ลิมานนท์ 3
6 พัฒนาวดี ชูโต 3
7 เกื้อ วงศ์บุญสิน 3
8 รัชพล อ่ำสุข 2
9 ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล 2
10 วิราภรณ์ โพธิศิริ 2
11 วรฤทัย จันทร์วัง 2
12 ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ 2
13 ศิริวรรณ ศิริบุญ 2
14 บุศริน บางแก้ว 2
15 ชลดา ผะธง 1
16 ธฤษณุ แสงจันทร์ 1
17 ธาราทิพย์ พ่วงเชียง 1
18 ณัฐญา ศรีพานิช 1
19 อภิวัฒน์ บุญสาธร 1
20 อรอนงค์ ซ้ายโพธิ์กลาง 1
21 แดน สุวรรณะรุจิ 1
22 ลินดา บี คอทเลอร์ 1
23 ดวงกมล คณโฑเงิน 1
24 วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 1
25 อนุวัฒน์ วัชรประภา 1
26 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
27 วัชรี ด่านกุล 1
28 ธนวรรณ ตันวัฒนะประทีป 1
29 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 1
30 นริญา จันทร์กลับ 1
31 วิไล วงศ์สืบชาติ 1
32 ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1
33 ปัทมาสน์ เพชรสม 1
34 เมทิณี แสงกระจ่าง 1
35 ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว 1
36 วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์ 1
37 อัจฉรา เอ๊นซ์ 1
38 สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
40 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
41 ณัฏฐ์ ภูริพัฒน์สิริ 1
42 วิภาพรรณ ธาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 10
3 2557 3
4 2556 4
5 2555 3
6 2554 5
7 2553 1
8 2550 4
9 2548 1
10 2547 1
11 2529 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2558
2 การหกล้มในผู้สูงอายุไทย
3 การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดและการประมาณการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทย
4 การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย
5 การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดและการประมาณการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทย
7 การหกล้มในผู้สูงอายุไทย
8 ความต้องการมีบุตรของสตรีไทยที่ทำงานในระบบ
9 พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
10 พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน : การศึกษาผลกระทบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร
11 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการช่วยงานบ้านของเด็กอายุ 5-14 ปีในประเทศไทย
13 การแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
14 ทุนสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2556
15 คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย
16 ปัจจัยกำหนดภาวะทุพพลภาพระหว่างผู้สูงอายุเพศหญิงและชายในประเทศไทย
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของมารดาในระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2555
19 ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการรักษาพยาบาลของประชากรวัยแรงงาน
20 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ
21 ความต้องการทำงานของผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2554
22 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
23 Book reviews : Managing and Developing Core Competences in a Learning Society
24 Book reviews : Impact of Demographic Change in Thailand
25 Book reviews : Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future
26 Book reviews : Leading with Ideas : Skills for Growth and Equity in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
27 Book reviews : Human Development Report 2009
ปี พ.ศ. 2550
28 การมีส่วนร่วมของประชากรในการจัดการป่าชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
29 การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
30 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครัวเรือน
31 คุณภาพชีวิตของประชากรที่มีรายได้น้อยในโครงการบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2548
32 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
33 การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2529
34 การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์โดยใช้สกาโลแกรม