ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์ 9
2 นวลน้อย ตรีรัตน์ 8
3 แล ดิลกวิทยรัตน์ 7
4 โสตถิธร มัลลิกะมาส 6
5 ชโยดม สรรพศรี 6
6 เขมรัฐ เถลิงศรี 5
7 พุทธกาล รัชธร 5
8 ธานี ชัยวัฒน์ 5
9 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 5
10 สันต์ สัมปัตตะวนิช 4
11 กุลลินี มุทธากลิน 4
12 ชลัยพร อมรวัฒนา 4
13 สามารถ เจียสกุล 3
14 บังอร ทับทิมทอง 3
15 ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 3
16 แกมทอง อินทรัตน์ 3
17 นิพิฐ วงศ์ปัญญา 3
18 พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม 3
19 สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 3
20 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 3
21 ไชยรัตน์ คิ้วเจริญ 2
22 ปิติ ศรีแสงนาม 2
23 ปารมิตา อุทาสิน 2
24 สมชาย รัตนโกมุท 2
25 วรินทิพย์ วรศักดิ์ 2
26 รัฐวิชญ์ ไพรวัน 2
27 จูน เจริญเสียง 2
28 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
29 ศราวุฒิ อารีย์ 2
30 จาริต ติงศภัทิย์ 2
31 นพพล วิทย์วรพงศ์ 2
32 นฤมล ทับจุมพล 2
33 วาริฎฐา ถาวโรฤทธิ์ 2
34 หนึ่งฤทัย บัวหลวง 1
35 นันทนิตย์ ทองศรี 1
36 พีระวัฒน์ อัฐนาค 1
37 ชลิตา อังสนันรัตนา 1
38 พิรงรอง รามสูต 1
39 ทิพย์วารี สุปรยศิลป์ 1
40 วิสุทธา กฤตยาพิมลพร 1
41 นรินทร์ ศิรินทร์ธวัธน์ 1
42 สุวดี เกษโกวิท 1
43 ชนิดา ปฐวีศรีสุธา 1
44 จิตติมา ลิ้มกระยารส 1
45 สุจินดา ชุณหชาคร 1
46 พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ 1
47 ปาณิสรา นาชะ 1
48 วิหรรษา ศรีเมือง 1
49 พชรณดา เลิศบางพลัด 1
50 ธันวา แผนสท้าน 1
51 บุญธิดา เสงี่ยมเนตร 1
52 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
53 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
54 เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
56 ธนกร ศรีสุขใส 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
58 คมคาย บุญเสริมสุข 1
59 ชิตาพร รัทนีย์ 1
60 กริช ธรรมจำรัสศรี 1
61 ปัทม์ สภาวรัตน์ภิญโญ 1
62 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
63 อนู แน่นหนา 1
64 สุภาพ วัณณะพันธุ์ 1
65 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 1
66 ไพจิตร รัตนานนท์ 1
67 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
68 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
69 ดารุณี กฤตบุญญาลัย 1
70 บุญมี ฉันทประทีป 1
71 วัชรพงศ์ รติสุขพิมล 1
72 เอกสุรีย์ อำนาจพันธนากร 1
73 สุรีวรรณ สมสกุล 1
74 นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ 1
75 อภิญญาภรณ์ ประดับหยิ่ว 1
76 นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 1
77 อภิชาติ วิศิษฏ์กิจการ 1
78 วิฑูรย์ รุ่งเรืองสัมฤทธิ์ 1
79 จักรกริช เจริญเมธาชัย 1
80 ณัฐวุฒิ พิทยาพิบูลพงศ์ 1
81 พงศ์ทัศ วนิชานันท์ 1
82 เอกจิตรา คำมีศรีสุข 1
83 ธีรพงศ์ ไชยมังคละ 1
84 นพวรรณ ปีสิริกานต์ 1
85 ระดม พบประเสริฐ 1
86 วีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์ 1
87 พีรดา ระจิตดำรงค์ 1
88 อิศรา ศานติศาสน์ 1
89 นับเนื่อง บุนนาค 1
90 กัญญ์กฤษณ์ ฤกษ์สิริพัฒน์ 1
91 กฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ 1
92 มัทยา บุตรงาม 1
93 ดนุพล อริยสัจจากร 1
94 นันทศักดิ์ มะลิลา 1
95 ชนลักษณ์ ชัยศรีลักษณ์ 1
96 เมธี เสรีชวโรจน์ 1
97 นุชนารถ การะเวก 1
98 เมทินี ยงวรรณกร 1
99 เอกรัตน์ ธรรมทัศน์ 1
100 ชุติกา เกียรติเรืองไกร 1
101 วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 1
102 สรณ์ มานะวาณิชเจริญ 1
103 เจน กิตติรัตนไพบูลย์ 1
104 กิตยาภรณ์ ยิ้มแย้ม 1
105 กีรติ หล่อโลหการ 1
106 ทักษอร ภุชงค์ประเวศ 1
107 สรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ 1
108 จาตุรนต์ อำไพ 1
109 ชุลินทร์ นฤมิตพันธุ์เจริญ 1
110 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
111 กิตติ ลิ่มสกุล 1
112 ธงชาติ บวรธำรงชัย 1
113 ชีวกฤต ลาภบุญเรือง 1
114 สันติ บุตรไชย 1
115 เฉลิม ใจตั้ง 1
116 วริทธิ์ คัมภีพันธ์ 1
117 กฤตพร เสาวภา 1
118 อรรถกร แก้ววิชา 1
119 สุเมธ อุดมกิจ 1
120 ดำรงฤทธิ์ คุณพนิชกิจ 1
121 วลัญช์ ธาราชมภู 1
122 ชเนศ ศรัณย์ชาตินนท์ 1
123 โอปอล ทองวีระประเสริฐ 1
124 จิตตินันท์ อภิญญานนท์ 1
125 วสวัตติ์ เถื่อนคำ 1
126 ทัศนันท์ ตั้งจิตทวีชัย 1
127 ชัชชัย ทวีทรัพย์ 1
128 ปพิชญา แซ่ลิ่ม 1
129 พรเทพ กมลเพชร 1
130 สุกานดา ลูวิส 1
131 กัณฑรีย์ ตั้งธงชัยวิริยะ 1
132 ปัญจพล บิณกาญจน์ 1
133 กานดา ตะเภาพงษ์ 1
134 อาภากร นพรัตยาภรณ์ 1
135 สุนิสา แพรภัทรประสิทธิ์ 1
136 โชติวัฒน์ อัมรินทร์ 1
137 อรอนงค์ นิธิภาคย์ 1
138 รยานันท์ สิทธาทิพย์ 1
139 พณ รัชฎาภิบาล 1
140 เฉลิมพล วงษ์เลิศ 1
141 เอกภัทร ลักษณะคำ 1
142 สุรชัย ฝั้นแก้ว 1
143 พลอยชมพู อ่ำสุริยา 1
144 สมุห์ศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณ มรดา 1
145 ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 1
146 ผกา อึ้งเศรษฐพันธ์ 1
147 เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์ 1
148 นิชาภัทร ไม้งาม 1
149 จักรพันธ์ รัตนกูล 1
150 บรรลุ ศิริพานิช 1
151 วนัช แก้วโกมินทวงษ์ 1
152 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
153 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 1
154 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
155 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
156 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
157 สันติ พรชัยจรูญศักดิ์ 1
158 พิมลรัตน์ สิริเศรษฐอาภา 1
159 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
160 อัญชลี แสนสุขโชติ 1
161 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
162 มณิศรี พันธุลาภ 1
163 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
164 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
165 ตะวัน วรรณรัตน์ 1
166 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
167 วิรงรอง วิโรจน์รัตน์ 1
168 ไม่มีข้อมูล 1
169 พัชรินทร์ รักสัตย์ 1
170 ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
171 ปิยศิลป์ บุลสถาพร 1
172 จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว 1
173 กิจธนันต์ ปัญญาพัฒนสุข 1
174 ภาคภูมิ วาณิชกะ 1
175 วริทธิ์นันท์ ชุมประเสริฐ 1
176 พิมพ์ศิริ ทองสม 1
177 กานต์ จันทร์วิทยานุชิต 1
178 ชุติภา คลังจตุรเวทย์ 1
179 สริตา สมยศ 1
180 ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์ 1
181 ธนิฏฐา พุ่มอิ่ม 1
182 กฤตยชญ์ ไผ่เรือง 1
183 ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 1
184 ภูมิใจ ตั้งสวัสดิรัตน์ 1
185 พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 1
186 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 20
3 2557 15
4 2556 17
5 2555 14
6 2554 10
7 2553 5
8 2552 3
9 2551 10
10 2550 21
11 2549 13
12 2546 6
13 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการลงทุนของไทยในเมียนมา : กรณีศึกษาโครงการทวาย
3 ความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
4 เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาค
5 การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในโลกอาหรับ: ศึกษากรณีอียิปต์
6 การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในโลกอาหรับ: ศึกษากรณีอียิปต์
7 เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาค
8 “กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2553 และ 2556-2557ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
9 ความยินดีที่จะจ่ายในการเลือกเป็นสมาชิกโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
10 การวิเคราะห์นโยบายค่าภาคหลวงแร่ทองคำในประเทศไทย
11 การกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของพิธีแต่งงาน
12 ผลกระทบเครือข่ายในตลาดที่สินค้ามีความแตกต่างในแนวนอน: กรณีศึกษาของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้
14 ผลกระทบของการสื่อสารภายในกลุ่มต่อความร่วมมือในสังคม
15 ผลของนโยบายรัฐและบทบาทของพ่อค้าคนกลางต่อผลตอบแทนของเกษตรกร กรณีศึกษา: ห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
16 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ต่อผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีศึกษากลุ่มประเทศที่เข้าร่วมพิธีสารเกียวโต
17 การวัดประสิทธิภาพและปัจจัยกำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
18 เศรษฐศาสตร์เชิงทดลองว่าด้วยประเภทของแรงจูงใจต่อการบริจาค
19 ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศต่อการเคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างประเทศ
20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันถั่วเหลืองกับราคาน้ำมันไบโอดีเซล
21 ความคลั่งผิวขาวในสังคมไทย
22 การขูดรีดแรงงานลูกจ้างประเภทเสมียนพนักงาน ผ่านการใช้สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : เสมียนพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
23 การเข้าสู่การค้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2557
24 ปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องมือการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
25 พฤติกรรมการชักนำความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบการคุ้มครองเงินฝาก
26 ผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
27 ผลของการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีศึกษาประเทศไทย
28 ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนไทยและวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย
29 การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยมของอแลง บาดียู กับสลาวอย ชิเช่ค
30 ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกต่อการกระจายรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
31 การเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการลงทุนภายในประเทศ : กรณีศึกษาประเทศไทย
32 ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
33 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการแพร่กระจายผลิตภาพการผลิตภายในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย
34 ทัศนคติต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการ
35 สิทธิชุมชน และ การมีส่วนร่วม ภายใต้กระบวนการพัฒนา กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
36 การวิเคราะห์ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมที่ทำให้สวัสดิการสังคมสูงสุด: กรณีศึกษาของประเทศไทย
37 การสร้างความหมายและมูลค่าของการเช่าบูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวด
38 ผลกระทบของการพัฒนาตลาดการเงินและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน-5
ปี พ.ศ. 2556
39 ความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างในตลาดบริการสุขภาพ
40 กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
41 ความเป็นไปได้ในการสร้างฐานเศรษฐกิจแรงงานไทย : กรณีศึกษาโครงการทดลองทางสังคม ธนาคารแรงงาน หมู่บ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อน บริษัทฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชรจำกัด (มหาชน)
42 ผลกระทบด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากการจ้างแรงงานมีฝีมือตามข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีแพทย์ และพยาบาล
43 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณเฉลี่ยที่แท้จริงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษา ประเทศในกลุ่ม OECD
44 การมีบุตรและการทำงานของผู้หญิง กรณีศึกษาสังคมเกษตรกรรม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
45 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการป้องกันน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง: กรณีศึกษาโครงการทางด่วนพิเศษระบายน้ำ
46 ภาระภาษีมรดกในประเทศไทย
47 เศรษฐศาสตร์การเมืองในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
48 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดการน้ำท่วม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนตลิ่งชัน กรุงเทพและชุมชนคลองโยง นครปฐมในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปีพ.ศ. 2554
49 ความแตกต่างของพฤติกรรมกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน
50 ปัจจัยกำหนดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยและสิงคโปร์
51 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
52 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปรับลดการอุดหนุนราคา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในประเทศไทย
53 การศึกษาปัจจัยกำหนดการทำการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันของอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน
54 ผลกระทบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่อรายได้นำส่งรัฐ
55 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เอเชียตะวันออก
ปี พ.ศ. 2555
56 การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
57 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของมาตรการเงินช่วยเหลือบุตรในบริบทสังคมสูงวัย
58 แนวทางการกำกับดูแลด้านราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของประเทศไทย
59 ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์ไทย
60 ผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
61 ความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค : ผลของเงินทุนเคลื่อนย้าย
62 ผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของน้ำมันปาล์มที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
63 ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางรายได้
64 การวิเคราะห์รูปแบบค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ก่อนและหลังโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
65 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองเชียงคาน
66 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาการให้สินเชื่ออุตสาหกรรมอาหาร
67 ผลกระทบของการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศต่อการจ้างงานในประเทศไทย
68 แนวทางการกำกับดูแลด้านราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของประเทศไทย
69 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของมาตรการเงินช่วยเหลือบุตรในบริบทสังคมสูงวัย
ปี พ.ศ. 2554
70 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ : เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันต้นทุน ภายใต้ชุดโครงการพัฒนารูปแบบและอัตราการจ่ายสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
71 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการปลูกสาหร่ายใบมะกรูด กรณีศึกษาอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
72 การประมาณค่าและการประยุกต์ใช้ผลผลิตตามศักยภาพของประเทศไทยโดยวิธี Multivariate Hodrick-Prescott filter และ structural vector autoregression
73 การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยใช้เครื่องมือตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
74 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล
75 ความสามารถของกลุ่มส่วนต่างดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ภาคเอกชนในการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของไทย
76 พลวัตวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีศึกษา : การตีเหล็กของชาวกูยชุมชนตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
77 การประมาณค่าและการประยุกต์ใช้ผลผลิตตามศักยภาพของประเทศไทยโดยวิธี Multivariate Hodrick-Prescott filter และ structural vector autoregression
78 ผลได้ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการเพิ่มการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
79 ผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรีน้ำมันปาล์มต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
80 การศึกษาระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เหมาะสม : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซี่ยน
81 การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและเครือข่ายการผลิต ศึกษากรณีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ
82 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดของประเทศไทย
83 อิทธิพลทางวัฒนธรรมของนิตยสารหัวนอก
84 กระบวนการที่ทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า : กรณีศึกษามวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2552
85 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
86 การสะสมทุนและเครือข่ายธุรกิจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
87 โลกาภิวัฒน์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
88 นัยทางสังคมการเมืองของเพลงกล่อมเด็กไทย
89 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางการเงินในตลาดพันธบัตรเอเซียตะวันออก
90 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการผลิตและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านพลังงาน : กรณีกลุ่มพลังงานชีวมวล
91 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549
92 ผลกระทบจากภาระด้านสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการต่อการลงทุนภาคเอกชน
93 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศไทย กรณีศึกษา : บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
94 นัยทางสังคมการเมืองของเพลงกล่อมเด็กไทย
95 กระบวนการกำหนดนโยบายเอทานอล
96 การขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : กรณีศึกษากลุ่มผลประโยชน์ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
97 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : 3 ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ปี พ.ศ. 2550
98 การศึกษาแบบจำลองค่าจ้างประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
99 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของมาตรการควบคุมไข้หวัดนกในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
100 การกำหนดราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม
101 การสื่อสารของธนาคารกลาง และ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในบริบทของโกลเบิลเกมส์
102 การศึกษาเชิงประจักษ์ของการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย
103 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
104 นโยบายเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย
105 การจัดตั้งหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบในเอเซียตะวันออก
106 ผลกระทบต่อการค้าเสรีที่มีต่ออุตสาหกรรมนมในประเทศไทย
107 บทบาทองค์กรการกุศลในการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ศึกษากรณีคลินิกมูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม
108 นโยบายการขนส่งทางน้ำของไทย กรณีศึกษาเรือลำเลียง
109 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาระหว่างชุมชนวัดไร่ขิงและชุมชนวัดดอนหวาย
110 พัฒนาการของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปย่านประตูน้ำ
111 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด
112 รูปแบบและกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา e-Auction ในยุกรัฐบาลทักษิณ
113 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในตลาดการเงิน
114 การศึกษาผลกระทบของตลาดทุนสหรัฐอเมริกาต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์
115 ผลกระทบของนโยบายภาษีต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตร
116 กระบวนการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้า ศึกษากรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
118 ความสัมพันธ์ของทุนวัฒนธรรมกับทุนนิยม : กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-2549)
ปี พ.ศ. 2549
119 การกำกับสถาบันการเงินและวัฏจักรเศรษฐกิจ
120 ผลกระทบต่อสวัสดิการสังคมจาการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย กรณีศึกษาสินค้าเหล็กจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
121 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในประเทศไทย
122 รูปแบบและพัฒนาการของการควบคุมแรงงานโดยฝ่ายทุนในประเทศไทย
123 ความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: กรณีการจัดบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร
124 เศรษฐศาสตณ์การเมืองของสื่อสารมวลชน : ศึกษากรณีการจัดสรรคลื่นวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540
125 การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากโครงการ SML
126 การบริโภคภาคครัวเรือนของไทยภายใต้แบบจำลองรายได้ถาวรในวงจรชีวิตและข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง
127 ตลาดของการสร้างที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล : กรณีศึกษาบ้านเดี่ยว และบ้านทาวน์เฮาส์
128 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
129 การวิเคราห์ผลกระทบของการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทดแทนน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วต่อสวัสดิการผู้บริโภค
130 ผลกระทบจากข่าวการเมืองและข่าวเศรษฐกิจต่อธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
131 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการกินอาหารไทย
ปี พ.ศ. 2546
132 ผลกระทบของโครงการภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสาขา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต่อโรงานท่ีเข้าร่วมโครงการ
133 อำนาจตลาดของผู้ผลิตไฟฟ้าภายหลังการเปิดเสรีกิจการไฟฟฟ้าไทย
134 การเตรียมโคพอลิเมอร์แบบกึ่งระหว่างเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน เทอร์พอลิเมอร์ และ พอลิสไตรีนด้วยวิธีการพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ
135 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและจัดสรรทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาก่อนและหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
136 ผลของโครงการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนระยะที่ 2 ที่มีต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
137 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประมาณการเศรษฐกิจนอกระบบและนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2529
138 อนาคตของประชากรเมือง