ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 9
2 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 6
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 5
5 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 5
6 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 5
7 รัชนี จันทร์เกษ 4
8 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 4
9 ภูรี อนันตโชติ 4
10 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 4
11 วันชัย ตรียะประเสริฐ 4
12 ไม่มีข้อมูล 4
13 สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ 4
14 นนทิมา วรรธนะภูติ 4
15 ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย 4
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
17 สุรัตนา อำนวยผล 3
18 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 3
19 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
20 มยุรี ตันติสิระ 3
21 ธิติมา เพ็งสุภาพ 3
22 รัชนี รอดศิริ 3
23 ศิริพา อุดมอักษร 3
24 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3
25 พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 3
26 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 3
27 ประพจน์ เภตรากาศ 3
28 อภิฤดี เหมะจุฑา 3
29 วรรณพร เจริญโชคทวี 2
30 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 2
31 วีณา ไซก๊วย 2
32 ชมภูนุช สุคนธวารี 2
33 อัญชลี จิตรักนที 2
34 สุชาดา สุขหร่อง 2
35 สิรีนุช ศรีสัตยเสถียร 2
36 สุรพงษ์ เก็งทอง 2
37 สุรีย์ เจียรณ์มงคล 2
38 ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 2
39 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
40 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 2
41 วรสิทธ์ิ วงศ์สุทธิเลิศ 2
42 มิตร ปทีปวณิช 2
43 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
44 วราภรณ์ สุวกูล 2
45 บดินทร์ ติวสุวรรณ 2
46 สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ 2
47 นารัต เกษตรทัต 2
48 ปาริฉัตร เทศน์สาลี 2
49 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2
50 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
51 สุมัณฑนา ตันประยูร 1
52 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
53 ปริญญา สกุลรัตน์ 1
54 บุญชู ศรีตุลารักษ์ 1
55 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
56 สุมิตา กลิ่นวิมล 1
57 นิรชา ธนทวีรัตน์ 1
58 วิทยา จันทสูตร 1
59 กษมา รังสินธุ์ 1
60 วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์ 1
61 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
62 กษมา กาญจนพันธุ์ 1
63 อัจฉรา อุทิศวรรณกุล 1
64 มณี วชิรรัตนวงศ์ 1
65 ปฐมพร แสงใหญ่ 1
66 อภิญญา ธูปมงคล 1
67 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
68 รสมาลิน ชาบรรทม 1
69 พรพิมล กิจสนาโยธิน 1
70 โยธิน ชินวลัญช์ 1
71 จุฑามาศ ท้วมเสม 1
72 จิรภา จังกาจิตต์ 1
73 เมธัส เฮวสุวรรณ 1
74 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
75 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
76 Rungphech Sakulbamrungsil 1
77 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
78 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
79 กรแก้ว จันทภาษา 1
80 กิตติศักดิ์ แก้วไชยนาม 1
81 สุภาวลี วิริยะสม 1
82 เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ 1
83 ปัญญา งามไตรไร 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmacy 1
85 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
86 บงกช เหลืองสมานกุล 1
87 กิติยศ ยศสมบัติ 1
88 ณัฏฐดา อารีเปี่ยม 1
89 สิริพรรณ พัฒนาฤดี 1
90 ทักษิณา ชวนอาษา 1
91 เฉลิมพร สารกูลวัฒนา 1
92 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
93 จุฑามาศ ซิ้มอำพร 1
94 ชญานิศ สุจริตจันทร์ 1
95 มนสิชา มาสิง 1
96 ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์ 1
97 วิภาพร พนาพิศาล 1
98 อัญญพร ตันศิริคงคล 1
99 ศุทธิเกียรติ สิริวรกุล 1
100 ผกามาศ สีเมือง 1
101 อลิศรา คมสันถิรศักดิ์ 1
102 อรจิรา จาละ 1
103 สายรุ้ง สาทลาลัย 1
104 สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 1
105 ธนากร อินทรักษ์ 1
106 สุชาดา หมั่นเขตรกิจ 1
107 ศุภกัญญา ไพศาลจิตอาทร 1
108 วรัชญา ปฐมบุรี 1
109 สุภัควดี ตันชีวะวงศ์ 1
110 อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ 1
111 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
112 รุทธ์ สุทธิศรี 1
113 วิสิฏฐ์ สุรวดี 1
114 อุษา เลิศนวกร 1
115 วิภาดา กิติรัตน์ตระการ 1
116 วิภาวดี กอเจริญรัตน์ 1
117 วิชญ์ภัทร ธรานนท์ 1
118 พิชญ์นิภา นวพักตร์พิไล 1
119 ธัญญา หวังภัทราวานิช 1
120 รัญญา แพรวพิพัฒน์ 1
121 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
122 ปุณยวีร์ ลักษมีเศรษฐ์ 1
123 นิสิตา จิราวุฒิกรกุล 1
124 พรชนิตว์ หมื่นหน้า 1
125 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 1
126 เปรมสุดา โคผดุง 1
127 อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ 1
128 แพรวพรรณ มณีรัตน์ 1
129 ปัทมา ชาญสุข 1
130 ภัสสรี เถื่อนสอน 1
131 ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล 1
132 ธีรพร ฮะกีมี 1
133 วรธัช ฐิติกรพงศ์ 1
134 รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม 1
135 ภาวิตรา แก้วไทรหงวน 1
136 รวิธิดา คุณานพรัตน์ 1
137 จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ 1
138 สรกนก วิมลมั่งคั่ง 1
139 บดินทร์ วิชยธรรมสกุล 1
140 รวิกานต์ ระลึกฤๅเดช 1
141 อาอีชะห์ เจะเอาะ 1
142 ชาลิณี สวัสดิ์เอื้อ 1
143 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
144 รับพร กิตติวัชร 1
145 สุคนธา หาสาสน์ศรี 1
146 นนทพัทธ์ สนสอาดจิต 1
147 ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
148 อำนาจ ชัยประเสริฐ 1
149 ธัญณัฐ สิริชูติวงศ์ 1
150 ดุษฎี ชาญวาณิช 1
151 อังคณา ตันติธุวานนท์ 1
152 ปิยธิดา หนูเพชร 1
153 บุษราพร ปิติบุญรัตน์ 1
154 จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร 1
155 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
156 จรูญ มหิทธาฟองกุล 1
157 มารุต บูรณรัช 1
158 ศิริศักดิ์ ดำรงพิศุทธิกุล 1
159 วัจนา ตั้งความเพียร 1
160 ลินดา ทองยงค์ 1
161 อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ 1
162 สุขฤทัย เลขยานนท์ 1
163 วิภาพร มั่นปาน 1
164 รุจิเรข ชนาวิรัตน์ 1
165 ธนัชชา กิตติอมรรัตน์ 1
166 สิรินุช พละภิญโญ 1
167 นุชนันท์ ชุมแก้ว 1
168 นันทวัฒน์ คุปตะสิน 1
169 ตรีภพ สังฆะโยธิน 1
170 ธันยพร วิเชียรเขียว 1
171 บราลี ปัญญาวุธโธ 1
172 มณีวรรณ สุขสมทิพย์ 1
173 นราวิชญ์ วามานนท์ 1
174 พัชรมน เชื้อนาคะ 1
175 ศุภกาญจน์ ชานิ 1
176 ณิชาภัทร พันธุ์หิม 1
177 ทิพรัตน์ ปาระแก้ว 1
178 ทิพย์รัตน์ ฉันทอุดมลาภ 1
179 นพสิทธ์ิ วงศ์พัชรปกรณ์ 1
180 ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ 1
181 หนึ่งฤทัย ใจวงศ์เพ็ญ 1
182 ลดาวัลย์ กิตติพัฒน์วงศ์ 1
183 นฤมล สุขวจีคล่อง 1
184 ธนกร จงสุขศิริ 1
185 สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ 1
186 ปวีณวัชร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
187 นลินี งามโชคชัยเจริญ 1
188 ฤกษ์ชัย ปรีชาสุปัญญา 1
189 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
190 นภารัตน์ ชลิศราพงศ์ 1
191 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์ 1
192 สุขไชย สาทถาพร 1
193 วิชัย จันทร์กิติวัฒน์ 1
194 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
195 กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ 1
196 ชลรดา วิรัตรมณี 1
197 วิทยา กุลสมบูรณ์ 1
198 สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 1
199 อนิรุทธ์ สติมั่น 1
200 วิชยา โกมินทร์ 1
201 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
202 วารี จตุรภัทรพงศ์ 1
203 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
204 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
205 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
206 อิสระ 1
207 กรรณิการ์ คลังเพชร 1
208 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
209 พจน์ อินทลาภาพร 1
210 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
211 ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 1
212 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
213 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
214 โมเรศ ศรีบ้านไผ่ 1
215 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
216 จรินทร์ญา เหล็กเพชร 1
217 พิมลพรรณ กิตติพีรชล 1
218 สุพรรษา ใหม่เอี่ยม 1
219 หัทยา บัลลพาภินันท์ 1
220 กิ่งกมล กาญจนาเวช 1
221 อุทัยวรรณ คุ้มปีติ 1
222 วิศิษฎ์ ประดิษฐากร 1
223 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
224 ศศิธร แสงเนตร 1
225 นครินทร์ ศันสนยุทธ 1
226 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
227 ศรินทรา บำรุงพฤกษ์ 1
228 พรเพ็ญ เปรมโยธิน 1
229 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
230 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
231 ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล 1
232 สำลี ใจดี 1
233 นวลเนตร บุญประเสริฐ 1
234 สิรินทร์ ภักดีพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 6
3 2555 34
4 2554 13
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 9
9 2549 4
10 2546 1
11 2545 3
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาออนโทโลยีสมุนไพรไทยของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกชาวไทย
3 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2556
6 การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ : รายงานผลการดำเนินงาน
7 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและต้นทุนของการใช้ยาสามัญและยาต้นแบบอิมิพีเนม/ไซลาสแตตินในการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลราชวิถี
8 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านยาในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน
9 ผลของกลไกการจ่ายเงินแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมต่อสถานะทางการเงินและคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล
10 ผลของใบสั่งยาพิมพ์ล่วงหน้าต่อการใช้ยาป้องกันทุติยภูมิในผู้ป่วยหลังเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนเอสทีสูงขึ้น
11 อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
12 การตรวจติดตามระดับยาในเลือดของยาต้านชัก ณ โรงพยาบาลตารวจ
13 ผลการใช้ยา Recombinant human erythropoietin ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะโลหิตจางจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตนักกีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
15 การพัฒนาสูตรตำรับครีมชะลอริ้วรอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดลำไย
16 การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012
17 การประเมินความจำเพาะของวิธีวิเคราะห์ตามเภสัชตำรับของยา Dihydroartemisinin
18 การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและรูปแบบโครมาโทกราฟฟีของ กันภัยมหิดลที่ปลูกตามธรรมชาติ และแคลลัส
20 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
21 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับสุขภาพจิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
22 การศึกษาการใช้ยาเทอริพาราไทด์ของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
23 ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ
24 การศึกษาประสิทธิผลของยาลดระดับไขมันในเลือดและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
25 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตของ amlodipine และenalapril ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลสระบุรี
26 สารที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากเอื้องมอนไข่
27 การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอโรคอกคัสที่มีความสาคัญทางคลินิกบางสายพันธุ์ ซึ่งแยกได้จากอาหารหมักพื้นบ้าน พร้อมบริโภคของไทยบางชนิด
28 การศึกษาการจับของยาต้านมาลาเรียในกลุ่มอนุพันธ์ของควิโนลีนบนจีควอดรูเพล็กซ์โมทิฟในบริเวณโปรโมเตอร์บนวาร์ยีนของเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารุม
29 การพัฒนาครีมฆ่าเหาที่มีน้ำมันมะพร้าว
30 ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม
31 การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์
32 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
33 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตระหว่างยาอะทีโนลอลและยามีโทโพรลอล ณ โรงพยาบาลสระบุรี
34 การพัฒนาอนุภาคไมโครอัลจิเนต/ไคโตแซนที่บรรจุโบวีนซีรัมอัลบูมินสำหรับรับประทาน
35 การพัฒนาสูตรตำรับครีมโคเอนไซม์คิวเทนในรูปการนำส่งแบบไมโครสปอนจ์
36 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
37 การประเมินความสามารถของสมการที่ใช้ในการทำนายระดับยาแวนโคมัยซินของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
38 การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อ
39 ความชุกของการเกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาลิเทียม ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา
40 การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อ
41 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
42 การตั้งตำรับครีมบำรุงผิวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเบียร์
43 การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซตทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
44 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสพติดบุหรี่และภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล
45 อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน
ปี พ.ศ. 2554
46 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
47 การสร้างและทดสอบสมการเพื่อทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลตำรวจ
48 ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา
49 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
50 การจัดการการบำบัดด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัว
51 ฤทธิ์ขับปัสสาวะของชากระเจี๊ยบและหญ้าหวานเทียบกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
52 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
53 การคัดกรองพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งโทโพไอโซเมอเรส I โดยใช้เซลล์ยีสต์และการสกัดแยกสารสำคัญจากเปลือกต้นขี้หนอนโดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวนำ
54 สมุนไพรพื้นบ้านในหมู่เกาะแสมสาร
55 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
56 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
57 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
58 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากสมองของหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
59 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2552
60 การวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทยประมวลจากฐานข้อมูล กพย.
ปี พ.ศ. 2551
61 ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยนอกภาวะกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ปี พ.ศ. 2550
62 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
63 การประเมินแนวทางการใช้ยาฉีดโพแทสเซียมคลอไรด์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
64 จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับ
65 การเปรียบเทียบผลการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับยาแบบต่อเนื่องและที่ได้รับยาแบบปกติที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
66 การประเมินความปลอดภัยจากการได้รับยาโดเซแท็กเซลเปรียบเทียบกับการได้รับยาด็อกโซรูบิซินร่วมกับไซโคลฟอสฟาไมด์ก่อนการผ่าตัด ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามเฉพาะที่
67 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
68 การศึกษาระบบ-ระเบียบการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลรัฐบาล ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550
69 ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
70 ความไวและความจำเพาะของคะแนนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในการตรวจคัดกรองระดับกลูโคสในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณ โรงพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2549
71 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีเซทิไมบ์เมื่อให้ร่วมกับซิมวาสทาทินในผู้ป่วยนอก ที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง
72 การคัดเลือกรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยสูงอายุไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
73 ผลของเคอร์เซตินและนารินเจนินต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
74 ผลลัพธ์ของโครงการให้ความรู้เพื่อการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหืดที่มีประวัติอาการหอบรุนแรง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
75 การวิเคราะห์ยาต้านอาการซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิกและเมตาบอไลต์ของยาในพลาสมาด้วยวิธีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี โดยเทคนิคการแยกพลาสมาโปรตีน
ปี พ.ศ. 2545
76 ผลการลดระดับฟอสเฟตในซีรัมที่มีต่อระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและมีภาวะฮอร์โมนส์พาราไทนอยด์ในเลือดสูง
77 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากแมลงทอดที่รับประทานได้บางชนิด หลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท โดยใช้การทดสอบเอมส์
78 การเพิ่มผลผลิตยาน้ำ : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน