ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 9
2 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 6
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 5
5 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 5
6 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 5
7 ไม่มีข้อมูล 4
8 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 4
9 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 4
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
11 รัชนี จันทร์เกษ 4
12 นนทิมา วรรธนะภูติ 4
13 ภูรี อนันตโชติ 4
14 ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย 4
15 วันชัย ตรียะประเสริฐ 4
16 สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ 4
17 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 3
18 พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 3
19 ศิริพา อุดมอักษร 3
20 ประพจน์ เภตรากาศ 3
21 รัชนี รอดศิริ 3
22 อภิฤดี เหมะจุฑา 3
23 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 3
24 มยุรี ตันติสิระ 3
25 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3
26 ธิติมา เพ็งสุภาพ 3
27 สุรัตนา อำนวยผล 3
28 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
29 บดินทร์ ติวสุวรรณ 2
30 วรสิทธ์ิ วงศ์สุทธิเลิศ 2
31 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
32 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 2
33 มิตร ปทีปวณิช 2
34 นารัต เกษตรทัต 2
35 สุรีย์ เจียรณ์มงคล 2
36 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2
37 สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ 2
38 วราภรณ์ สุวกูล 2
39 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
40 สิรีนุช ศรีสัตยเสถียร 2
41 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
42 ปาริฉัตร เทศน์สาลี 2
43 สุรพงษ์ เก็งทอง 2
44 อัญชลี จิตรักนที 2
45 สุชาดา สุขหร่อง 2
46 วีณา ไซก๊วย 2
47 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 2
48 ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 2
49 ชมภูนุช สุคนธวารี 2
50 วรรณพร เจริญโชคทวี 2
51 สุคนธา หาสาสน์ศรี 1
52 นนทพัทธ์ สนสอาดจิต 1
53 กษมา กาญจนพันธุ์ 1
54 รับพร กิตติวัชร 1
55 อภิญญา ธูปมงคล 1
56 อำนาจ ชัยประเสริฐ 1
57 ธัญณัฐ สิริชูติวงศ์ 1
58 ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
59 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
60 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
61 มณี วชิรรัตนวงศ์ 1
62 อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ 1
63 ลินดา ทองยงค์ 1
64 จรูญ มหิทธาฟองกุล 1
65 มารุต บูรณรัช 1
66 รุจิเรข ชนาวิรัตน์ 1
67 วิภาพร มั่นปาน 1
68 อัจฉรา อุทิศวรรณกุล 1
69 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
70 สุขฤทัย เลขยานนท์ 1
71 โยธิน ชินวลัญช์ 1
72 จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร 1
73 จิรภา จังกาจิตต์ 1
74 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
75 นพสิทธ์ิ วงศ์พัชรปกรณ์ 1
76 ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ 1
77 หนึ่งฤทัย ใจวงศ์เพ็ญ 1
78 นฤมล สุขวจีคล่อง 1
79 ธนกร จงสุขศิริ 1
80 ศิริศักดิ์ ดำรงพิศุทธิกุล 1
81 สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ 1
82 ปวีณวัชร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
83 นลินี งามโชคชัยเจริญ 1
84 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
85 ลดาวัลย์ กิตติพัฒน์วงศ์ 1
86 อังคณา ตันติธุวานนท์ 1
87 รสมาลิน ชาบรรทม 1
88 ปิยธิดา หนูเพชร 1
89 พรพิมล กิจสนาโยธิน 1
90 ดุษฎี ชาญวาณิช 1
91 วิทยา จันทสูตร 1
92 ปริญญา สกุลรัตน์ 1
93 สิรินุช พละภิญโญ 1
94 ธนัชชา กิตติอมรรัตน์ 1
95 บุษราพร ปิติบุญรัตน์ 1
96 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
97 เปรมสุดา โคผดุง 1
98 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
99 พรเพ็ญ เปรมโยธิน 1
100 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 1
101 ศรินทรา บำรุงพฤกษ์ 1
102 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
103 ปัทมา ชาญสุข 1
104 ทิพย์รัตน์ ฉันทอุดมลาภ 1
105 นครินทร์ ศันสนยุทธ 1
106 ภัสสรี เถื่อนสอน 1
107 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
108 ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 1
109 อนิรุทธ์ สติมั่น 1
110 กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ 1
111 พรชนิตว์ หมื่นหน้า 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
113 นิสิตา จิราวุฒิกรกุล 1
114 สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 1
115 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
116 ชลรดา วิรัตรมณี 1
117 ปุณยวีร์ ลักษมีเศรษฐ์ 1
118 วิทยา กุลสมบูรณ์ 1
119 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
120 แพรวพรรณ มณีรัตน์ 1
121 สุพรรษา ใหม่เอี่ยม 1
122 พิมลพรรณ กิตติพีรชล 1
123 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
124 โมเรศ ศรีบ้านไผ่ 1
125 วิศิษฎ์ ประดิษฐากร 1
126 อุทัยวรรณ คุ้มปีติ 1
127 ฤกษ์ชัย ปรีชาสุปัญญา 1
128 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
129 หัทยา บัลลพาภินันท์ 1
130 กิ่งกมล กาญจนาเวช 1
131 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
132 จรินทร์ญา เหล็กเพชร 1
133 ชาลิณี สวัสดิ์เอื้อ 1
134 อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ 1
135 สำลี ใจดี 1
136 นวลเนตร บุญประเสริฐ 1
137 ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล 1
138 กิตติศักดิ์ แก้วไชยนาม 1
139 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
140 ปฐมพร แสงใหญ่ 1
141 ศศิธร แสงเนตร 1
142 วัจนา ตั้งความเพียร 1
143 จุฑามาศ ท้วมเสม 1
144 สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 1
145 สุภาวลี วิริยะสม 1
146 สายรุ้ง สาทลาลัย 1
147 เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ 1
148 ธัญญา หวังภัทราวานิช 1
149 สิรินทร์ ภักดีพันธ์ 1
150 รวิธิดา คุณานพรัตน์ 1
151 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
152 รัญญา แพรวพิพัฒน์ 1
153 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
154 ปัญญา งามไตรไร 1
155 ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์ 1
156 สุชาดา หมั่นเขตรกิจ 1
157 Rungphech Sakulbamrungsil 1
158 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
159 อรจิรา จาละ 1
160 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
161 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
162 กรแก้ว จันทภาษา 1
163 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
164 ธนากร อินทรักษ์ 1
165 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
166 ภาวิตรา แก้วไทรหงวน 1
167 วิชัย จันทร์กิติวัฒน์ 1
168 รวิกานต์ ระลึกฤๅเดช 1
169 อาอีชะห์ เจะเอาะ 1
170 วิชยา โกมินทร์ 1
171 บดินทร์ วิชยธรรมสกุล 1
172 ธีรพร ฮะกีมี 1
173 นภารัตน์ ชลิศราพงศ์ 1
174 ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล 1
175 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์ 1
176 สุขไชย สาทถาพร 1
177 สรกนก วิมลมั่งคั่ง 1
178 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
179 กรรณิการ์ คลังเพชร 1
180 รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม 1
181 อิสระ 1
182 วารี จตุรภัทรพงศ์ 1
183 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
184 วรธัช ฐิติกรพงศ์ 1
185 จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ 1
186 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
187 พจน์ อินทลาภาพร 1
188 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmacy 1
189 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
190 วิสิฏฐ์ สุรวดี 1
191 นราวิชญ์ วามานนท์ 1
192 พัชรมน เชื้อนาคะ 1
193 สุภัควดี ตันชีวะวงศ์ 1
194 สุมัณฑนา ตันประยูร 1
195 บุญชู ศรีตุลารักษ์ 1
196 พิชญ์นิภา นวพักตร์พิไล 1
197 สุมิตา กลิ่นวิมล 1
198 วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์ 1
199 อุษา เลิศนวกร 1
200 ศุภกาญจน์ ชานิ 1
201 ณิชาภัทร พันธุ์หิม 1
202 นันทวัฒน์ คุปตะสิน 1
203 รุทธ์ สุทธิศรี 1
204 ตรีภพ สังฆะโยธิน 1
205 ธันยพร วิเชียรเขียว 1
206 นุชนันท์ ชุมแก้ว 1
207 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
208 อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ 1
209 มณีวรรณ สุขสมทิพย์ 1
210 บราลี ปัญญาวุธโธ 1
211 กษมา รังสินธุ์ 1
212 นิรชา ธนทวีรัตน์ 1
213 ศุทธิเกียรติ สิริวรกุล 1
214 เฉลิมพร สารกูลวัฒนา 1
215 ผกามาศ สีเมือง 1
216 ทักษิณา ชวนอาษา 1
217 ชญานิศ สุจริตจันทร์ 1
218 อัญญพร ตันศิริคงคล 1
219 อลิศรา คมสันถิรศักดิ์ 1
220 วิภาพร พนาพิศาล 1
221 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
222 จุฑามาศ ซิ้มอำพร 1
223 ศุภกัญญา ไพศาลจิตอาทร 1
224 เมธัส เฮวสุวรรณ 1
225 สิริพรรณ พัฒนาฤดี 1
226 วิภาวดี กอเจริญรัตน์ 1
227 มนสิชา มาสิง 1
228 วิชญ์ภัทร ธรานนท์ 1
229 ณัฏฐดา อารีเปี่ยม 1
230 วิภาดา กิติรัตน์ตระการ 1
231 วรัชญา ปฐมบุรี 1
232 บงกช เหลืองสมานกุล 1
233 กิติยศ ยศสมบัติ 1
234 ทิพรัตน์ ปาระแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 6
3 2555 34
4 2554 13
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 9
9 2549 4
10 2546 1
11 2545 3
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาออนโทโลยีสมุนไพรไทยของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกชาวไทย
3 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2556
6 การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ : รายงานผลการดำเนินงาน
7 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและต้นทุนของการใช้ยาสามัญและยาต้นแบบอิมิพีเนม/ไซลาสแตตินในการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลราชวิถี
8 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านยาในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน
9 ผลของกลไกการจ่ายเงินแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมต่อสถานะทางการเงินและคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล
10 ผลของใบสั่งยาพิมพ์ล่วงหน้าต่อการใช้ยาป้องกันทุติยภูมิในผู้ป่วยหลังเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนเอสทีสูงขึ้น
11 อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
12 การตรวจติดตามระดับยาในเลือดของยาต้านชัก ณ โรงพยาบาลตารวจ
13 ผลการใช้ยา Recombinant human erythropoietin ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะโลหิตจางจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตนักกีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
15 การพัฒนาสูตรตำรับครีมชะลอริ้วรอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดลำไย
16 การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012
17 การประเมินความจำเพาะของวิธีวิเคราะห์ตามเภสัชตำรับของยา Dihydroartemisinin
18 การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและรูปแบบโครมาโทกราฟฟีของ กันภัยมหิดลที่ปลูกตามธรรมชาติ และแคลลัส
20 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
21 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับสุขภาพจิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
22 การศึกษาการใช้ยาเทอริพาราไทด์ของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
23 ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ
24 การศึกษาประสิทธิผลของยาลดระดับไขมันในเลือดและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
25 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตของ amlodipine และenalapril ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลสระบุรี
26 สารที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากเอื้องมอนไข่
27 การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอโรคอกคัสที่มีความสาคัญทางคลินิกบางสายพันธุ์ ซึ่งแยกได้จากอาหารหมักพื้นบ้าน พร้อมบริโภคของไทยบางชนิด
28 การศึกษาการจับของยาต้านมาลาเรียในกลุ่มอนุพันธ์ของควิโนลีนบนจีควอดรูเพล็กซ์โมทิฟในบริเวณโปรโมเตอร์บนวาร์ยีนของเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารุม
29 การพัฒนาครีมฆ่าเหาที่มีน้ำมันมะพร้าว
30 ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม
31 การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์
32 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
33 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตระหว่างยาอะทีโนลอลและยามีโทโพรลอล ณ โรงพยาบาลสระบุรี
34 การพัฒนาอนุภาคไมโครอัลจิเนต/ไคโตแซนที่บรรจุโบวีนซีรัมอัลบูมินสำหรับรับประทาน
35 การพัฒนาสูตรตำรับครีมโคเอนไซม์คิวเทนในรูปการนำส่งแบบไมโครสปอนจ์
36 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
37 การประเมินความสามารถของสมการที่ใช้ในการทำนายระดับยาแวนโคมัยซินของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
38 การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อ
39 ความชุกของการเกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาลิเทียม ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา
40 การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อ
41 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
42 การตั้งตำรับครีมบำรุงผิวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเบียร์
43 การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซตทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
44 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสพติดบุหรี่และภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล
45 อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน
ปี พ.ศ. 2554
46 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
47 การสร้างและทดสอบสมการเพื่อทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลตำรวจ
48 ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา
49 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
50 การจัดการการบำบัดด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัว
51 ฤทธิ์ขับปัสสาวะของชากระเจี๊ยบและหญ้าหวานเทียบกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
52 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
53 การคัดกรองพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งโทโพไอโซเมอเรส I โดยใช้เซลล์ยีสต์และการสกัดแยกสารสำคัญจากเปลือกต้นขี้หนอนโดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวนำ
54 สมุนไพรพื้นบ้านในหมู่เกาะแสมสาร
55 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
56 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
57 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
58 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากสมองของหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
59 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2552
60 การวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทยประมวลจากฐานข้อมูล กพย.
ปี พ.ศ. 2551
61 ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยนอกภาวะกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ปี พ.ศ. 2550
62 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
63 การประเมินแนวทางการใช้ยาฉีดโพแทสเซียมคลอไรด์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
64 จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับ
65 การเปรียบเทียบผลการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับยาแบบต่อเนื่องและที่ได้รับยาแบบปกติที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
66 การประเมินความปลอดภัยจากการได้รับยาโดเซแท็กเซลเปรียบเทียบกับการได้รับยาด็อกโซรูบิซินร่วมกับไซโคลฟอสฟาไมด์ก่อนการผ่าตัด ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามเฉพาะที่
67 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
68 การศึกษาระบบ-ระเบียบการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลรัฐบาล ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550
69 ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
70 ความไวและความจำเพาะของคะแนนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในการตรวจคัดกรองระดับกลูโคสในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณ โรงพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2549
71 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีเซทิไมบ์เมื่อให้ร่วมกับซิมวาสทาทินในผู้ป่วยนอก ที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง
72 การคัดเลือกรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยสูงอายุไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
73 ผลของเคอร์เซตินและนารินเจนินต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
74 ผลลัพธ์ของโครงการให้ความรู้เพื่อการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหืดที่มีประวัติอาการหอบรุนแรง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
75 การวิเคราะห์ยาต้านอาการซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิกและเมตาบอไลต์ของยาในพลาสมาด้วยวิธีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี โดยเทคนิคการแยกพลาสมาโปรตีน
ปี พ.ศ. 2545
76 ผลการลดระดับฟอสเฟตในซีรัมที่มีต่อระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและมีภาวะฮอร์โมนส์พาราไทนอยด์ในเลือดสูง
77 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากแมลงทอดที่รับประทานได้บางชนิด หลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท โดยใช้การทดสอบเอมส์
78 การเพิ่มผลผลิตยาน้ำ : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน