ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 9
2 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 5
3 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 4
4 วันชัย ตรียะประเสริฐ 4
5 สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ 4
6 ไม่มีข้อมูล 4
7 ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย 4
8 รัชนี จันทร์เกษ 4
9 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
11 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
12 นนทิมา วรรธนะภูติ 4
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
14 ภูรี อนันตโชติ 3
15 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3
16 ธิติมา เพ็งสุภาพ 3
17 สุรัตนา อำนวยผล 3
18 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 3
19 พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 3
20 ประพจน์ เภตรากาศ 3
21 มยุรี ตันติสิระ 3
22 อภิฤดี เหมะจุฑา 3
23 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 3
24 รัชนี รอดศิริ 3
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
26 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
27 วรรณพร เจริญโชคทวี 2
28 วีณา ไซก๊วย 2
29 ศนิตา หิรัญรัศมี 2
30 สิรีนุช ศรีสัตยเสถียร 2
31 บดินทร์ ติวสุวรรณ 2
32 ปาริฉัตร เทศน์สาลี 2
33 วรสิทธ์ิ วงศ์สุทธิเลิศ 2
34 มิตร ปทีปวณิช 2
35 ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 2
36 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 2
37 สุรพงษ์ เก็งทอง 2
38 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
39 สุรีย์ เจียรณ์มงคล 2
40 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2
41 วราภรณ์ สุวกูล 2
42 สุชาดา สุขหร่อง 2
43 นารัต เกษตรทัต 2
44 สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ 2
45 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
46 ศิริพา อุดมอักษร 2
47 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmacy 1
48 จุฑามาศ ซิ้มอำพร 1
49 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
50 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
51 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
52 ชญานิศ สุจริตจันทร์ 1
53 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
54 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
55 Rungphech Sakulbamrungsil 1
56 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
57 บงกช เหลืองสมานกุล 1
58 สิริพรรณ พัฒนาฤดี 1
59 มนสิชา มาสิง 1
60 จุฑามาศ ท้วมเสม 1
61 นิรชา ธนทวีรัตน์ 1
62 ณัฏฐดา อารีเปี่ยม 1
63 กิติยศ ยศสมบัติ 1
64 เฉลิมพร สารกูลวัฒนา 1
65 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
66 ทักษิณา ชวนอาษา 1
67 เมธัส เฮวสุวรรณ 1
68 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
69 สิรินทร์ ภักดีพันธ์ 1
70 อัญชลี จิตรักนที 1
71 วิชยา โกมินทร์ 1
72 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
73 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
74 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
75 วิชัย จันทร์กิติวัฒน์ 1
76 กษมา รังสินธุ์ 1
77 นภารัตน์ ชลิศราพงศ์ 1
78 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์ 1
79 สุขไชย สาทถาพร 1
80 พจน์ อินทลาภาพร 1
81 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
82 สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 1
83 สุภาวลี วิริยะสม 1
84 เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ 1
85 ปัญญา งามไตรไร 1
86 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
87 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
88 กรรณิการ์ คลังเพชร 1
89 อิสระ 1
90 วารี จตุรภัทรพงศ์ 1
91 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
92 กรแก้ว จันทภาษา 1
93 หนึ่งฤทัย ใจวงศ์เพ็ญ 1
94 ธัญณัฐ สิริชูติวงศ์ 1
95 อำนาจ ชัยประเสริฐ 1
96 รับพร กิตติวัชร 1
97 สุคนธา หาสาสน์ศรี 1
98 บุษราพร ปิติบุญรัตน์ 1
99 ปิยธิดา หนูเพชร 1
100 สิรินุช พละภิญโญ 1
101 ธนัชชา กิตติอมรรัตน์ 1
102 ดุษฎี ชาญวาณิช 1
103 อังคณา ตันติธุวานนท์ 1
104 นนทพัทธ์ สนสอาดจิต 1
105 ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
106 ลินดา ทองยงค์ 1
107 จรูญ มหิทธาฟองกุล 1
108 มารุต บูรณรัช 1
109 ศิริศักดิ์ ดำรงพิศุทธิกุล 1
110 อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ 1
111 รุจิเรข ชนาวิรัตน์ 1
112 จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร 1
113 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
114 สุขฤทัย เลขยานนท์ 1
115 วิภาพร มั่นปาน 1
116 ลดาวัลย์ กิตติพัฒน์วงศ์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
118 ณิชาภัทร พันธุ์หิม 1
119 มณีวรรณ สุขสมทิพย์ 1
120 บราลี ปัญญาวุธโธ 1
121 นุชนันท์ ชุมแก้ว 1
122 ศุภกาญจน์ ชานิ 1
123 พัชรมน เชื้อนาคะ 1
124 วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์ 1
125 บุญชู ศรีตุลารักษ์ 1
126 สุมัณฑนา ตันประยูร 1
127 นราวิชญ์ วามานนท์ 1
128 นันทวัฒน์ คุปตะสิน 1
129 ตรีภพ สังฆะโยธิน 1
130 ธนกร จงสุขศิริ 1
131 นฤมล สุขวจีคล่อง 1
132 นพสิทธ์ิ วงศ์พัชรปกรณ์ 1
133 ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ 1
134 นลินี งามโชคชัยเจริญ 1
135 ปวีณวัชร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
136 ธันยพร วิเชียรเขียว 1
137 ทิพรัตน์ ปาระแก้ว 1
138 ทิพย์รัตน์ ฉันทอุดมลาภ 1
139 สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ 1
140 สุมิตา กลิ่นวิมล 1
141 พิมลพรรณ กิตติพีรชล 1
142 อัจฉรา อุทิศวรรณกุล 1
143 มณี วชิรรัตนวงศ์ 1
144 ปฐมพร แสงใหญ่ 1
145 กิตติศักดิ์ แก้วไชยนาม 1
146 กษมา กาญจนพันธุ์ 1
147 อภิญญา ธูปมงคล 1
148 พรพิมล กิจสนาโยธิน 1
149 โยธิน ชินวลัญช์ 1
150 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
151 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
152 ชาลิณี สวัสดิ์เอื้อ 1
153 อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ 1
154 ปุณยวีร์ ลักษมีเศรษฐ์ 1
155 นิสิตา จิราวุฒิกรกุล 1
156 พรชนิตว์ หมื่นหน้า 1
157 ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล 1
158 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
159 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 1
160 แพรวพรรณ มณีรัตน์ 1
161 ปัทมา ชาญสุข 1
162 ภัสสรี เถื่อนสอน 1
163 เปรมสุดา โคผดุง 1
164 รสมาลิน ชาบรรทม 1
165 จิรภา จังกาจิตต์ 1
166 วรัชญา ปฐมบุรี 1
167 วิภาดา กิติรัตน์ตระการ 1
168 วิภาวดี กอเจริญรัตน์ 1
169 วิชญ์ภัทร ธรานนท์ 1
170 ศุภกัญญา ไพศาลจิตอาทร 1
171 ผกามาศ สีเมือง 1
172 อลิศรา คมสันถิรศักดิ์ 1
173 วิภาพร พนาพิศาล 1
174 อัญญพร ตันศิริคงคล 1
175 ศุทธิเกียรติ สิริวรกุล 1
176 พิชญ์นิภา นวพักตร์พิไล 1
177 อุษา เลิศนวกร 1
178 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
179 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
180 ปริญญา สกุลรัตน์ 1
181 วิทยา จันทสูตร 1
182 รุทธ์ สุทธิศรี 1
183 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
184 วิสิฏฐ์ สุรวดี 1
185 สุภัควดี ตันชีวะวงศ์ 1
186 อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ 1
187 ธีรพร ฮะกีมี 1
188 บดินทร์ วิชยธรรมสกุล 1
189 ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล 1
190 สำลี ใจดี 1
191 นวลเนตร บุญประเสริฐ 1
192 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
193 ศศิธร แสงเนตร 1
194 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
195 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
196 โมเรศ ศรีบ้านไผ่ 1
197 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
198 จรินทร์ญา เหล็กเพชร 1
199 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
200 นครินทร์ ศันสนยุทธ 1
201 ชลรดา วิรัตรมณี 1
202 วิทยา กุลสมบูรณ์ 1
203 สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 1
204 อนิรุทธ์ สติมั่น 1
205 ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 1
206 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
207 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
208 ศรินทรา บำรุงพฤกษ์ 1
209 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
210 พรเพ็ญ เปรมโยธิน 1
211 สุพรรษา ใหม่เอี่ยม 1
212 วิศิษฎ์ ประดิษฐากร 1
213 ภาวิตรา แก้วไทรหงวน 1
214 รวิธิดา คุณานพรัตน์ 1
215 รัญญา แพรวพิพัฒน์ 1
216 ธัญญา หวังภัทราวานิช 1
217 รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม 1
218 วรธัช ฐิติกรพงศ์ 1
219 รวิกานต์ ระลึกฤๅเดช 1
220 อาอีชะห์ เจะเอาะ 1
221 สรกนก วิมลมั่งคั่ง 1
222 จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ 1
223 สายรุ้ง สาทลาลัย 1
224 ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์ 1
225 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
226 หัทยา บัลลพาภินันท์ 1
227 กิ่งกมล กาญจนาเวช 1
228 อุทัยวรรณ คุ้มปีติ 1
229 ฤกษ์ชัย ปรีชาสุปัญญา 1
230 วัจนา ตั้งความเพียร 1
231 ธนากร อินทรักษ์ 1
232 สุชาดา หมั่นเขตรกิจ 1
233 อรจิรา จาละ 1
234 กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 6
3 2555 38
4 2554 13
5 2553 1
6 2552 7
7 2551 2
8 2550 10
9 2549 4
10 2547 1
11 2546 2
12 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาออนโทโลยีสมุนไพรไทยของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกชาวไทย
3 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2556
6 การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ : รายงานผลการดำเนินงาน
7 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและต้นทุนของการใช้ยาสามัญและยาต้นแบบอิมิพีเนม/ไซลาสแตตินในการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลราชวิถี
8 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านยาในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน
9 ผลของกลไกการจ่ายเงินแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมต่อสถานะทางการเงินและคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล
10 ผลของใบสั่งยาพิมพ์ล่วงหน้าต่อการใช้ยาป้องกันทุติยภูมิในผู้ป่วยหลังเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนเอสทีสูงขึ้น
11 อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
12 การตรวจติดตามระดับยาในเลือดของยาต้านชัก ณ โรงพยาบาลตารวจ
13 ผลการใช้ยา Recombinant human erythropoietin ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะโลหิตจางจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตนักกีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
15 การพัฒนาสูตรตำรับครีมชะลอริ้วรอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดลำไย
16 การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012
17 การประเมินความจำเพาะของวิธีวิเคราะห์ตามเภสัชตำรับของยา Dihydroartemisinin
18 การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและรูปแบบโครมาโทกราฟฟีของ กันภัยมหิดลที่ปลูกตามธรรมชาติ และแคลลัส
20 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
21 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับสุขภาพจิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
22 การศึกษาการใช้ยาเทอริพาราไทด์ของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
23 ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ
24 การศึกษาประสิทธิผลของยาลดระดับไขมันในเลือดและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
25 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตของ amlodipine และenalapril ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลสระบุรี
26 สารที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากเอื้องมอนไข่
27 การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอโรคอกคัสที่มีความสาคัญทางคลินิกบางสายพันธุ์ ซึ่งแยกได้จากอาหารหมักพื้นบ้าน พร้อมบริโภคของไทยบางชนิด
28 การศึกษาการจับของยาต้านมาลาเรียในกลุ่มอนุพันธ์ของควิโนลีนบนจีควอดรูเพล็กซ์โมทิฟในบริเวณโปรโมเตอร์บนวาร์ยีนของเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารุม
29 การพัฒนาครีมฆ่าเหาที่มีน้ำมันมะพร้าว
30 ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม
31 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามราคาและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของภาครัฐตามแนวทางของ PAC
32 โครงการสิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทยและการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น
33 การประเมินผลรูปแบบการทบทวนตำรับยา
34 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
35 ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC)
36 การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์
37 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตระหว่างยาอะทีโนลอลและยามีโทโพรลอล ณ โรงพยาบาลสระบุรี
38 การพัฒนาอนุภาคไมโครอัลจิเนต/ไคโตแซนที่บรรจุโบวีนซีรัมอัลบูมินสำหรับรับประทาน
39 การพัฒนาสูตรตำรับครีมโคเอนไซม์คิวเทนในรูปการนำส่งแบบไมโครสปอนจ์
40 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
41 การประเมินความสามารถของสมการที่ใช้ในการทำนายระดับยาแวนโคมัยซินของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
42 การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อ
43 ความชุกของการเกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาลิเทียม ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา
44 การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อ
45 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
46 การตั้งตำรับครีมบำรุงผิวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเบียร์
47 การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซตทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
48 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสพติดบุหรี่และภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล
49 อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน
ปี พ.ศ. 2554
50 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
51 การสร้างและทดสอบสมการเพื่อทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลตำรวจ
52 ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา
53 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
54 การจัดการการบำบัดด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัว
55 ฤทธิ์ขับปัสสาวะของชากระเจี๊ยบและหญ้าหวานเทียบกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
56 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
57 การคัดกรองพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งโทโพไอโซเมอเรส I โดยใช้เซลล์ยีสต์และการสกัดแยกสารสำคัญจากเปลือกต้นขี้หนอนโดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวนำ
58 สมุนไพรพื้นบ้านในหมู่เกาะแสมสาร
59 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
60 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
61 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
62 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากสมองของหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
63 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2552
64 สถานการณ์การใช้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในระบบข้อมูล 18 แฟ้มของสถานีอนามัยทั่วประเทศ
65 สถานการณ์การบริการและกำลังคนผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
66 สถานการณ์การให้บริการนวดไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
67 DSR
68 สถานการณ์ระบบยาประเทศไทยรู้เท่าทันกระแสโลก(ประเด็นระบบทรัพย์สินทางปัญญา)
69 การวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทยประมวลจากฐานข้อมูล กพย.
70 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
71 The development of health communication community via internet
72 ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยนอกภาวะกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ปี พ.ศ. 2550
73 การศึกษาระบบ-ระเบียบการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลรัฐบาล ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550
74 การวิจัยและพัฒนาสารสนเทศระบบยาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550
75 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
76 การประเมินแนวทางการใช้ยาฉีดโพแทสเซียมคลอไรด์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
77 จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับ
78 การเปรียบเทียบผลการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับยาแบบต่อเนื่องและที่ได้รับยาแบบปกติที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
79 การประเมินความปลอดภัยจากการได้รับยาโดเซแท็กเซลเปรียบเทียบกับการได้รับยาด็อกโซรูบิซินร่วมกับไซโคลฟอสฟาไมด์ก่อนการผ่าตัด ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามเฉพาะที่
80 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
81 ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
82 ความไวและความจำเพาะของคะแนนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในการตรวจคัดกรองระดับกลูโคสในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณ โรงพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2549
83 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีเซทิไมบ์เมื่อให้ร่วมกับซิมวาสทาทินในผู้ป่วยนอก ที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง
84 การคัดเลือกรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยสูงอายุไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
85 ผลของเคอร์เซตินและนารินเจนินต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
86 ผลลัพธ์ของโครงการให้ความรู้เพื่อการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหืดที่มีประวัติอาการหอบรุนแรง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2547
87 มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544
ปี พ.ศ. 2546
88 ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย : กรณีศึกษายาคุมกำเนิด
89 การวิเคราะห์ยาต้านอาการซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิกและเมตาบอไลต์ของยาในพลาสมาด้วยวิธีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี โดยเทคนิคการแยกพลาสมาโปรตีน
ปี พ.ศ. 2545
90 ผลการลดระดับฟอสเฟตในซีรัมที่มีต่อระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและมีภาวะฮอร์โมนส์พาราไทนอยด์ในเลือดสูง
91 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากแมลงทอดที่รับประทานได้บางชนิด หลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท โดยใช้การทดสอบเอมส์
92 การเพิ่มผลผลิตยาน้ำ : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน