ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 9
2 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 5
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
4 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 4
5 วันชัย ตรียะประเสริฐ 4
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
7 รัชนี จันทร์เกษ 4
8 ไม่มีข้อมูล 4
9 สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ 4
10 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
11 นนทิมา วรรธนะภูติ 4
12 ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย 4
13 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
14 ธิติมา เพ็งสุภาพ 3
15 ภูรี อนันตโชติ 3
16 สุรัตนา อำนวยผล 3
17 มยุรี ตันติสิระ 3
18 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3
19 รัชนี รอดศิริ 3
20 อภิฤดี เหมะจุฑา 3
21 พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 3
22 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 3
23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
24 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 3
25 ประพจน์ เภตรากาศ 3
26 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 2
27 วรรณพร เจริญโชคทวี 2
28 วีณา ไซก๊วย 2
29 ศนิตา หิรัญรัศมี 2
30 สิรีนุช ศรีสัตยเสถียร 2
31 สุรพงษ์ เก็งทอง 2
32 ปาริฉัตร เทศน์สาลี 2
33 สุรีย์ เจียรณ์มงคล 2
34 สุชาดา สุขหร่อง 2
35 ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 2
36 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
37 มิตร ปทีปวณิช 2
38 วรสิทธ์ิ วงศ์สุทธิเลิศ 2
39 บดินทร์ ติวสุวรรณ 2
40 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2
41 วราภรณ์ สุวกูล 2
42 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 2
43 นารัต เกษตรทัต 2
44 สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ 2
45 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
46 ศิริพา อุดมอักษร 2
47 บราลี ปัญญาวุธโธ 1
48 กิตติศักดิ์ แก้วไชยนาม 1
49 นันทวัฒน์ คุปตะสิน 1
50 นุชนันท์ ชุมแก้ว 1
51 นราวิชญ์ วามานนท์ 1
52 ชาลิณี สวัสดิ์เอื้อ 1
53 พัชรมน เชื้อนาคะ 1
54 ศุภกาญจน์ ชานิ 1
55 ณิชาภัทร พันธุ์หิม 1
56 มณีวรรณ สุขสมทิพย์ 1
57 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 1
58 นิสิตา จิราวุฒิกรกุล 1
59 พรชนิตว์ หมื่นหน้า 1
60 ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล 1
61 ธีรพร ฮะกีมี 1
62 ปุณยวีร์ ลักษมีเศรษฐ์ 1
63 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
64 แพรวพรรณ มณีรัตน์ 1
65 ปัทมา ชาญสุข 1
66 ภัสสรี เถื่อนสอน 1
67 เปรมสุดา โคผดุง 1
68 อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ 1
69 นิรชา ธนทวีรัตน์ 1
70 ชญานิศ สุจริตจันทร์ 1
71 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 1
72 เฉลิมพร สารกูลวัฒนา 1
73 ชมภูนุช สุคนธวารี 1
74 จุฑามาศ ซิ้มอำพร 1
75 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
76 บดินทร์ วิชยธรรมสกุล 1
77 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmacy 1
79 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
80 ทักษิณา ชวนอาษา 1
81 เมธัส เฮวสุวรรณ 1
82 กษมา รังสินธุ์ 1
83 สุมิตา กลิ่นวิมล 1
84 วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์ 1
85 บุญชู ศรีตุลารักษ์ 1
86 จุฑามาศ ท้วมเสม 1
87 มนสิชา มาสิง 1
88 บงกช เหลืองสมานกุล 1
89 กิติยศ ยศสมบัติ 1
90 ณัฏฐดา อารีเปี่ยม 1
91 สิริพรรณ พัฒนาฤดี 1
92 สุมัณฑนา ตันประยูร 1
93 วิภาวดี กอเจริญรัตน์ 1
94 รุทธ์ สุทธิศรี 1
95 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
96 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
97 ปริญญา สกุลรัตน์ 1
98 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
99 อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ 1
100 พิชญ์นิภา นวพักตร์พิไล 1
101 อุษา เลิศนวกร 1
102 วิสิฏฐ์ สุรวดี 1
103 สุภัควดี ตันชีวะวงศ์ 1
104 วิทยา จันทสูตร 1
105 จิรภา จังกาจิตต์ 1
106 กษมา กาญจนพันธุ์ 1
107 อัจฉรา อุทิศวรรณกุล 1
108 มณี วชิรรัตนวงศ์ 1
109 ปฐมพร แสงใหญ่ 1
110 อภิญญา ธูปมงคล 1
111 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
112 รสมาลิน ชาบรรทม 1
113 พรพิมล กิจสนาโยธิน 1
114 โยธิน ชินวลัญช์ 1
115 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
116 วิชญ์ภัทร ธรานนท์ 1
117 Rungphech Sakulbamrungsil 1
118 รวิธิดา คุณานพรัตน์ 1
119 รัญญา แพรวพิพัฒน์ 1
120 ธัญญา หวังภัทราวานิช 1
121 สายรุ้ง สาทลาลัย 1
122 ภาวิตรา แก้วไทรหงวน 1
123 รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม 1
124 อาอีชะห์ เจะเอาะ 1
125 สรกนก วิมลมั่งคั่ง 1
126 จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ 1
127 วรธัช ฐิติกรพงศ์ 1
128 ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์ 1
129 ธนากร อินทรักษ์ 1
130 ผกามาศ สีเมือง 1
131 ศุภกัญญา ไพศาลจิตอาทร 1
132 วรัชญา ปฐมบุรี 1
133 วิภาดา กิติรัตน์ตระการ 1
134 ศุทธิเกียรติ สิริวรกุล 1
135 อัญญพร ตันศิริคงคล 1
136 สุชาดา หมั่นเขตรกิจ 1
137 อรจิรา จาละ 1
138 อลิศรา คมสันถิรศักดิ์ 1
139 วิภาพร พนาพิศาล 1
140 รวิกานต์ ระลึกฤๅเดช 1
141 สุขไชย สาทถาพร 1
142 รุจิเรข ชนาวิรัตน์ 1
143 อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ 1
144 ลินดา ทองยงค์ 1
145 จรูญ มหิทธาฟองกุล 1
146 วิภาพร มั่นปาน 1
147 สุขฤทัย เลขยานนท์ 1
148 นนทพัทธ์ สนสอาดจิต 1
149 ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
150 จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร 1
151 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
152 มารุต บูรณรัช 1
153 ศิริศักดิ์ ดำรงพิศุทธิกุล 1
154 วิศิษฎ์ ประดิษฐากร 1
155 สุพรรษา ใหม่เอี่ยม 1
156 พิมลพรรณ กิตติพีรชล 1
157 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
158 อุทัยวรรณ คุ้มปีติ 1
159 กิ่งกมล กาญจนาเวช 1
160 วัจนา ตั้งความเพียร 1
161 ฤกษ์ชัย ปรีชาสุปัญญา 1
162 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
163 หัทยา บัลลพาภินันท์ 1
164 สุคนธา หาสาสน์ศรี 1
165 รับพร กิตติวัชร 1
166 นลินี งามโชคชัยเจริญ 1
167 ธนกร จงสุขศิริ 1
168 นฤมล สุขวจีคล่อง 1
169 นพสิทธ์ิ วงศ์พัชรปกรณ์ 1
170 ปวีณวัชร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
171 สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ 1
172 ตรีภพ สังฆะโยธิน 1
173 ธันยพร วิเชียรเขียว 1
174 ทิพรัตน์ ปาระแก้ว 1
175 ทิพย์รัตน์ ฉันทอุดมลาภ 1
176 ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ 1
177 หนึ่งฤทัย ใจวงศ์เพ็ญ 1
178 ปิยธิดา หนูเพชร 1
179 บุษราพร ปิติบุญรัตน์ 1
180 ธัญณัฐ สิริชูติวงศ์ 1
181 อำนาจ ชัยประเสริฐ 1
182 อังคณา ตันติธุวานนท์ 1
183 ดุษฎี ชาญวาณิช 1
184 ลดาวัลย์ กิตติพัฒน์วงศ์ 1
185 สิรินุช พละภิญโญ 1
186 ธนัชชา กิตติอมรรัตน์ 1
187 โมเรศ ศรีบ้านไผ่ 1
188 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
189 พจน์ อินทลาภาพร 1
190 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
191 กรรณิการ์ คลังเพชร 1
192 อิสระ 1
193 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
194 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
195 วิชัย จันทร์กิติวัฒน์ 1
196 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
197 อัญชลี จิตรักนที 1
198 วิชยา โกมินทร์ 1
199 วารี จตุรภัทรพงศ์ 1
200 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
201 ปัญญา งามไตรไร 1
202 กรแก้ว จันทภาษา 1
203 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
204 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
205 เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ 1
206 สุภาวลี วิริยะสม 1
207 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
208 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
209 สิรินทร์ ภักดีพันธ์ 1
210 สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 1
211 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์ 1
212 นภารัตน์ ชลิศราพงศ์ 1
213 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
214 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
215 นครินทร์ ศันสนยุทธ 1
216 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
217 นวลเนตร บุญประเสริฐ 1
218 สำลี ใจดี 1
219 จรินทร์ญา เหล็กเพชร 1
220 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
221 ศศิธร แสงเนตร 1
222 ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล 1
223 ศรินทรา บำรุงพฤกษ์ 1
224 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
225 สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 1
226 อนิรุทธ์ สติมั่น 1
227 กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ 1
228 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
229 วิทยา กุลสมบูรณ์ 1
230 ชลรดา วิรัตรมณี 1
231 พรเพ็ญ เปรมโยธิน 1
232 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
233 ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 1
234 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 6
3 2555 38
4 2554 13
5 2553 1
6 2552 7
7 2551 2
8 2550 10
9 2549 4
10 2547 1
11 2546 2
12 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาออนโทโลยีสมุนไพรไทยของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกชาวไทย
3 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2556
6 การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ : รายงานผลการดำเนินงาน
7 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและต้นทุนของการใช้ยาสามัญและยาต้นแบบอิมิพีเนม/ไซลาสแตตินในการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลราชวิถี
8 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านยาในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน
9 ผลของกลไกการจ่ายเงินแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมต่อสถานะทางการเงินและคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล
10 ผลของใบสั่งยาพิมพ์ล่วงหน้าต่อการใช้ยาป้องกันทุติยภูมิในผู้ป่วยหลังเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนเอสทีสูงขึ้น
11 อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
12 การตรวจติดตามระดับยาในเลือดของยาต้านชัก ณ โรงพยาบาลตารวจ
13 ผลการใช้ยา Recombinant human erythropoietin ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะโลหิตจางจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตนักกีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
15 การพัฒนาสูตรตำรับครีมชะลอริ้วรอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดลำไย
16 การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012
17 การประเมินความจำเพาะของวิธีวิเคราะห์ตามเภสัชตำรับของยา Dihydroartemisinin
18 การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและรูปแบบโครมาโทกราฟฟีของ กันภัยมหิดลที่ปลูกตามธรรมชาติ และแคลลัส
20 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
21 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับสุขภาพจิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
22 การศึกษาการใช้ยาเทอริพาราไทด์ของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
23 ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ
24 การศึกษาประสิทธิผลของยาลดระดับไขมันในเลือดและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
25 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตของ amlodipine และenalapril ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลสระบุรี
26 สารที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากเอื้องมอนไข่
27 การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอโรคอกคัสที่มีความสาคัญทางคลินิกบางสายพันธุ์ ซึ่งแยกได้จากอาหารหมักพื้นบ้าน พร้อมบริโภคของไทยบางชนิด
28 การศึกษาการจับของยาต้านมาลาเรียในกลุ่มอนุพันธ์ของควิโนลีนบนจีควอดรูเพล็กซ์โมทิฟในบริเวณโปรโมเตอร์บนวาร์ยีนของเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารุม
29 การพัฒนาครีมฆ่าเหาที่มีน้ำมันมะพร้าว
30 ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม
31 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามราคาและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของภาครัฐตามแนวทางของ PAC
32 โครงการสิทธิบัตรยาที่จัดเป็น evergreening patent ในประเทศไทยและการคาดประมาณผลกระทบที่เกิดขึ้น
33 การประเมินผลรูปแบบการทบทวนตำรับยา
34 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
35 ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC)
36 การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์
37 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตระหว่างยาอะทีโนลอลและยามีโทโพรลอล ณ โรงพยาบาลสระบุรี
38 การพัฒนาอนุภาคไมโครอัลจิเนต/ไคโตแซนที่บรรจุโบวีนซีรัมอัลบูมินสำหรับรับประทาน
39 การพัฒนาสูตรตำรับครีมโคเอนไซม์คิวเทนในรูปการนำส่งแบบไมโครสปอนจ์
40 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
41 การประเมินความสามารถของสมการที่ใช้ในการทำนายระดับยาแวนโคมัยซินของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
42 การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อ
43 ความชุกของการเกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาลิเทียม ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา
44 การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อ
45 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
46 การตั้งตำรับครีมบำรุงผิวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเบียร์
47 การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซตทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
48 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสพติดบุหรี่และภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล
49 อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน
ปี พ.ศ. 2554
50 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
51 การสร้างและทดสอบสมการเพื่อทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลตำรวจ
52 ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา
53 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
54 การจัดการการบำบัดด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัว
55 ฤทธิ์ขับปัสสาวะของชากระเจี๊ยบและหญ้าหวานเทียบกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
56 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
57 การคัดกรองพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งโทโพไอโซเมอเรส I โดยใช้เซลล์ยีสต์และการสกัดแยกสารสำคัญจากเปลือกต้นขี้หนอนโดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวนำ
58 สมุนไพรพื้นบ้านในหมู่เกาะแสมสาร
59 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
60 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
61 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
62 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากสมองของหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
63 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2552
64 สถานการณ์การใช้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในระบบข้อมูล 18 แฟ้มของสถานีอนามัยทั่วประเทศ
65 สถานการณ์การบริการและกำลังคนผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
66 สถานการณ์การให้บริการนวดไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
67 DSR
68 สถานการณ์ระบบยาประเทศไทยรู้เท่าทันกระแสโลก(ประเด็นระบบทรัพย์สินทางปัญญา)
69 การวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทยประมวลจากฐานข้อมูล กพย.
70 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
71 The development of health communication community via internet
72 ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยนอกภาวะกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ปี พ.ศ. 2550
73 การศึกษาระบบ-ระเบียบการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลรัฐบาล ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550
74 การวิจัยและพัฒนาสารสนเทศระบบยาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550
75 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
76 การประเมินแนวทางการใช้ยาฉีดโพแทสเซียมคลอไรด์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
77 จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับ
78 การเปรียบเทียบผลการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับยาแบบต่อเนื่องและที่ได้รับยาแบบปกติที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
79 การประเมินความปลอดภัยจากการได้รับยาโดเซแท็กเซลเปรียบเทียบกับการได้รับยาด็อกโซรูบิซินร่วมกับไซโคลฟอสฟาไมด์ก่อนการผ่าตัด ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามเฉพาะที่
80 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
81 ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
82 ความไวและความจำเพาะของคะแนนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในการตรวจคัดกรองระดับกลูโคสในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณ โรงพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2549
83 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีเซทิไมบ์เมื่อให้ร่วมกับซิมวาสทาทินในผู้ป่วยนอก ที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง
84 การคัดเลือกรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยสูงอายุไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
85 ผลของเคอร์เซตินและนารินเจนินต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
86 ผลลัพธ์ของโครงการให้ความรู้เพื่อการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหืดที่มีประวัติอาการหอบรุนแรง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2547
87 มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544
ปี พ.ศ. 2546
88 ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย : กรณีศึกษายาคุมกำเนิด
89 การวิเคราะห์ยาต้านอาการซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิกและเมตาบอไลต์ของยาในพลาสมาด้วยวิธีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี โดยเทคนิคการแยกพลาสมาโปรตีน
ปี พ.ศ. 2545
90 ผลการลดระดับฟอสเฟตในซีรัมที่มีต่อระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและมีภาวะฮอร์โมนส์พาราไทนอยด์ในเลือดสูง
91 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากแมลงทอดที่รับประทานได้บางชนิด หลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท โดยใช้การทดสอบเอมส์
92 การเพิ่มผลผลิตยาน้ำ : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน