ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร 11
2 นันทริกา ชันซื่อ 10
3 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 6
4 ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ 6
5 ณุวีร์ ประภัสระกูล 5
6 เกวลี ฉัตรดรงค์ 5
7 วิจิตร บรรลุนารา 4
8 กัมปนาท สุนทรวิภาต 4
9 มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์ 4
10 สุวรรณา กิจภากรณ์ 4
11 ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์ 3
12 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 3
13 นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย 3
14 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 3
15 ศิรินทร หยิบโชคอนันต์ 3
16 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 2
17 อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ 2
18 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 2
19 เมตตา เมฆานนท์ 2
20 วิสุทธิ์ ระวิเวช 2
21 สุพรรณพร ภิรมย์ไกรภักดิ์ 2
22 ณัฏฐนันท์ จนิษฐ 2
23 พัชรี ทองคำคูณ 2
24 ไพรัตน์ ศรีชนะ 2
25 ทนง อัศวกาญจน์ 2
26 กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร 2
27 นลินี อิ่มบุญตา 2
28 อัจฉริยา ไศละสูต 1
29 เสาวณีย์ จิวลวัฒน์ 1
30 รสมา ภู่สุนทร 1
31 นงนุช อัศววงศ์เกษม 1
32 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
33 อรพรรณ ชื่นวาริน 1
34 ปราชญ์ หมายหาทรัพย์ 1
35 ยงยุทธ พงษ์ประภาชื่น 1
36 เนาวรัตน์ กำภูศิริ 1
37 รสมา ภู่สุนทรธรรม 1
38 อดิเรก วชิรขจรชัย 1
39 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
40 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 1
41 เยาประภา มาธุระ 1
42 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์. สถาบันสุขภาพสัตว์ 1
43 ปฐมพงศ์ ทาปัน 1
44 ฤทัยวรรณ วินิจกำธร 1
45 ดลฤทัย ศรีทะ 1
46 พงศ์ธร พุ่มแตงอ่อน 1
47 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 1
48 พัลลภา ว่องเศรษฐชัย 1
49 จุรี ปรมัตถ์วินัย 1
50 วุฒิชัย กลมเกลียว 1
51 ธีรวัฒน์ ธาราศานิต 1
52 ภีมภัส เบ็งทอง 1
53 ชญานิศ ดาวฉาย 1
54 ทิพยาพร โนนคู่เขตโขง 1
55 ศิริลักษณ์ ลัคนหัสพร 1
56 วชิราพร กานิล 1
57 นิธิวดี เกษจำรัส 1
58 กาญจนรัตน์ มั่นคง 1
59 ปรินดา อาวพิทักษ์ 1
60 สายสุณีย์ หนูภัยยันต์ 1
61 ศศิ วิมล 1
62 พรรณธิภา บริกัปปกุล 1
63 กนกวรรณ ธรรมประดิษฐ์ 1
64 ศลิษวรรณ แสงเอี่ยม 1
65 ศศิปรียจันทร์ 1
66 ศรีไชยรัตน์ 1
67 โชติพล หาญณรงค์ 1
68 เอกสิงห์ สาเรือง 1
69 ณัฐวรรณ ตั้งมหากุล 1
70 อริยา จินดามพร 1
71 นิภัทรา สวนไพรินทร์ 1
72 วิริทธิ์พล จันทร์วาววาม 1
73 ภัทรกฤษณ์ จงไพบูลย์พัฒนะ 1
74 ปฐมพร คลังวิเชียร 1
75 ศรัณย์สิริ นวลมณี 1
76 ทิวากร ศิริโชคชัชวาล 1
77 ภานุมาศ คงปันนา 1
78 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
79 พงษ์พิสุทธิ์ จิวะเจริญ 1
80 สมชาย จันทร์ผ่องแสง 1
81 เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ 1
82 ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข 1
83 สถิตย์ อรุณแสง 1
84 วิยะดา ศรีชาติ 1
85 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 1
86 ประสาน ตังควัฒนา 1
87 สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ 1
88 อุราภา กลั่นเสนาะ 1
89 ไพศาล เทียนไทย 1
90 ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ 1
91 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
92 กฤติยา เทียมหิรัณย์โสภิต 1
93 ชฎา พิศาลพงศ์ 1
94 กานต์อนุช วสุนธรารักษ์ 1
95 ดวงสมร สุวัฑฒน 1
96 แนน ช้อยสุนิรชร 1
97 นลินี อิ่มบุญตา 1
98 นิธิมา ขวัญอยู่ 1
99 กฤตภาค บูรณวิทย์ 1
100 ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล 1
101 อติชาต พรหมาสา 1
102 ภาคภูมิ อาษา 1
103 ชยานนท์ ชมภูแสน 1
104 ชลลดา บูรณกาล 1
105 ณัฐกานต์ วงศาศิริพัฒน์ 1
106 นภกานต์ สิงห์คำ 1
107 พิชานนต์ จียังศุวัต 1
108 อัจจิมา จันท์แสนโรจน์ 1
109 วรัทยา ประสมทรัพย์ 1
110 วิชุดา ขวัญใจ 1
111 นพดล แสงจันทร์ 1
112 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 1
113 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 1
114 ปิยะ ทานประเสริฐ 1
115 วรา พานิชเกรียงไกร 1
116 มธุ บำรุงคุณากร 1
117 ณพัทธ์ ปัณฑุกำพล 1
118 ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม 1
119 บุญฤทธิ์ ทองทรง 1
120 วารี นิยมธรรม 1
121 สุรีรัตน์ สุธงษา 1
122 พนมพร แสนประเสริฐ 1
123 สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง 1
124 ศิริชัย เอียดมุสิก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 4
3 2557 5
4 2556 15
5 2555 8
6 2554 10
7 2553 4
8 2552 2
9 2551 2
10 2550 8
11 2549 9
12 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 คุณลักษณะและการเลือกสีย้อมเพื่อประเมินคุณภาพอสุจิโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ในสถานที่เพาะเลี้ยง
2 การตรวจหาเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei โดยวิธีทางอณูชีววิทยาในสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่อาศัยในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2558
3 การเสริมโคลีน กรดโฟลิค และวิตามินบี 12 ในไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และระดับฟอสฟาทิดิลโคลีนในไข่
4 การเสริมโคลีน กรดโฟลิค และวิตามินบี 12 ในไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และระดับฟอสฟาทิดิลโคลีนในไข่
5 การศึกษาการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ร่วมกับการใช้สารเพิ่มความชัดภาพ และการกำเนิดหลอดเลือดในเนื้องอกช่องปากของสุนัข
6 ผลของการเสริมมันสำปะหลังเส้นต่อการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตก๊าซมีเทนและน้ำนม และการย่อยได้ของสารอาหารของแพะนมลูกผสมในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2557
7 ปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นยำในการทำนายวันคลอดโดยการวัดขนาดกะโหลกลูกสุนัขด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
8 ผลของสารเสริมชีวนะ Bacillus subtilis และ Bacillus licheniformis ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของสารอาหาร จำนวนจุลชีพในไส้ตันและสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กในไก่เนื้อ
9 การศึกษาระดับค่าเอนไซม์ canine prostatic specific esterase (CPSE) ในสุนัขที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตที่ไม่แสดงอาการและแสดงอาการทางคลินิก
10 ผลของการใช้โพรสตาแกลนดินต่อระดับของฮอร์โมนเพศและวงรอบการสืบพันธุ์ในปลากระเบนน้ำจืดสายพันธุ์โมโตโร่ (Potamotrygon motoro) ในบ่อเลี้ยง
11 การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ และการเก็บรักษาน้ำเชื้อในปลากระเบนน้ำจืดสายพันธุ์โมโตโร่ (Potamotrygon motoro)
ปี พ.ศ. 2556
12 ผลของการใช้ยาสลบเคตามีนร่วมกับมีเดทโตมิดีนและยาสลบไทเรทามีน-โซราซีแพมร่วมกับมีเดทโตมิดีนต่อปลากระเบนสายพันธุ์โมโตโร่
13 ผลของการใช้เฟนตานิลชนิดแผ่นติดผิวหนังต่อระดับความเข้มข้นของไอโซฟลูเรนที่ต้องการในสุนัขระหว่างการแก้ไขสะบ้าเคลื่อน
14 การพัฒนาการตรวจการปนเปื้อนของสารออร์กาโนฟอสเฟตจากวุ้นตาของปลาแฟนซีคาร์พ (Cyprinus carpio)
15 ประสิทธิภาพและโปรแกรมวัคซีนเชื้อเป็นหลอดลมอักเสบติดต่อสายพันธุ์คล้ายคิวเอ็กซ์ต่อการติดเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อ
16 ผลของการใช้น้ำมันตะไคร้แกงเสริมในอาหารไก่ต่อเชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล และเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกในลำไส้ไก่เนื้อ
17 ประสิทธิผลของการใช้ฟิโรคอซสิบ และคาร์โปรเฟนในการรักษาภาวะข้อกระดูกเสื่อมในสุนัข
18 การสำรวจและประเมินประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อต่อ Cryptococcus neoformans จากสิ่งขับถ่ายนกพิราบ (Columba livia) ในกรุงเทพมหานคร
19 การเข้าเฝือกภายในช่องปากด้วยอะคริลิกทันตกรรมเพื่อดามกระดูกขากรรไกรล่างหัก
20 อุบัติการณ์ของเอนไซม์เบตาแลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยายในตัวอย่างเชื้อ อี. โคไล ที่แยกได้จากสุนัขและแมว
21 การสำรวจผลแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการวางยาสลบเพื่อทำหัตถการช่องปาก ในสุนัขและแมว : การวิจัยเชิงสังเกตแบบไปข้างหน้า
22 คุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการแช่แข็งของตัวอสุจิรูปร่างผิดปกติที่เก็บจากอิพิดิไดมิสและจากการหลั่งน้ำเชื้อแมว
23 ประสิทธิภาพในการห้ามเลือดของกาวไฟบรินจากเลือดแกะในการทำศัลยกรรมตัดชิ้นเนื้อตับในสุกร
24 คุณลักษณะการดื้อต่อยาต้านจุลชีพทางยีนและการแสดงออกของการดื้อต่อยาต้านจุลชีพในไก่ของเชื้อ AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM ที่แยกได้ในประเทศไทย
25 การแบ่งกลุ่มไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ที่แยกได้ในประเทศไทย และการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนในการนิวทรัลไลซ์ไวรัส
26 ผลของการเสริมน้ำมันตะไคร้แกงในอาหารไก่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การทำงานของเอนไซม์ช่วยย่อยและสุขภาพของทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
27 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์และสารน้ำ ต่อประสิทธิภาพของวัคซีนอิมมูนคอมเพล็กซ์ต่อการติดเชื้อไวรัสโรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อในไก่เนื้อ
28 การเปรียบเทียบการหายของแผลที่เหงือกระหว่างการใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบ full thickness flap และแบบ partial thickness flap ภายหลังการถอนฟัน
29 คุณสมบัติของพิษปลากระเบนราหู (Himantura Chaophraya, Monkolprasit and Roberts, 1990) ในประเทศไทย
30 การเปรียบเทียบการหายของแผลที่เหงือกระหว่างการใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบ full thickness flap และแบบ partial thickness flap ภายหลังการถอนฟัน
31 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์และสารน้ำ ต่อประสิทธิภาพของวัคซีนอิมมูนคอมเพล็กซ์ต่อการติดเชื้อไวรัสโรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อในไก่เนื้อ
32 ผลการใช้เภสัชโภชนาที่มีกลูโคซามีนและคอนดรอยตินต่อภาวะข้อเสื่อมในสุนัขภายหลังเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขาด
33 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในสุนัขที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วหลังได้รับการรักษาด้วยยาอีนาลาพริล
34 การประเมินมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
35 ประสิทธิภาพของวิธีการตรวจเซลล์เยื่อบุช่องคลอดและการเกิดผลึกของเมือกที่เก็บจากช่องคลอดในการตรวจการเป็นสัดของสุกรนาง
36 ผลระยะสั้นและระยะยาวของการฉีดโบทูลินั่มท็อกซินชนิด เอ เข้าสู่ต่อมลูกหมากในสุนัขเพศผู้
37 ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะปริมาณอาหาร ที่กินเหลือ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันในสุกรพันธุ์แลนด์เรซิ
38 เภสัชจลนศาสตร์ และความไวรับของเชื้ออีโคไลต่อยา cefquinome ในสุนัข
39 ประสิทธิภาพของฟอลลิเคิล สติมูเลติง ฮอร์โมน ชนิดรีคอมบิแนนต์ในการเหนี่ยวนำการเป็นสัด การตอบสนองของรังไข่และการตั้งท้องภายหลังการผสมเทียมผ่านทางท่อนำไข่ในแมวบ้าน
40 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเซลล์โซมาติกในน้ำนมถังรวมสูงของฟาร์มโคนมรายย่อย
41 การใช้ตาข่ายชนิดยึดติดเนื้อเยื่อได้เองแก้ไขไส้เลื่อนข้างทวารหนักในสุนัข
42 ลักษณะรูปร่าง และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด โลหิตวิทยา และชีวเคมีของปลากระเบนราหู (Himantura chaophraya) ในประเทศไทย
43 ผลของการเติมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะที่ลำไส้เล็กส่วนปลาย การแสดงออกของยีนตัวขนส่งเปปไทด์ 1
44 การประเมินมาตรการการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
45 ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะคุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะการให้ผลผลิตของพ่อพันธุ์สุกร
46 การแสดงออกของโปรตีน Fas และ FasL ในท่อนำไข่และปีกมดลูกของกระบือปลักในระยะฟอลนิคูลาร์และระยะลูเตียล
47 การพัฒนาสารเจือจางน้ำเชื้อสุนัขแช่เย็นชนิดผงพร้อมใช้
48 ผลของยาสลบชนิดฉีดไทเลทามีน-โซลาซีแพมร่วมกับไซลามีน ให้ผ่านทางหลอดเลือดดำแบบต่อเนื่องในการวางยาสลบเพื่อผ่าตัดทำหมันม้าเพศผู้
ปี พ.ศ. 2552
49 ผลของการตัดกระดูกอิสเซี่ยมต่อการเย็บต่อท่อปัสสวะในสุนัขเพศผู้
50 ผลของ nandrolone laurate ต่อการเชื่อมของกระดูกในสุนัข
ปี พ.ศ. 2551
51 ผลของการเสริมกากพริกขี้หนู (Capsicum frutescens Linn.) ต่อการเจริญเติบโต การย่อยได้บริเวณลำไส้เล็กส่วนปลาย และการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่นในไก่เนื้อภายใต้สภาวะการเลี้ยงหนาแน่น
52 ผลกระทบของการติดเชื้อ Streptococcus uberis เข้าเต้านมโคต่อคุณภาพน้ำนมดิบ
ปี พ.ศ. 2550
53 การศึกษาผลของการใช้ยาราปาไมซินต่อโรคเลปโตสไปโรซิสในหนูตะเภาที่มีภาวะเลือดออกในปอดอย่างรุนแรง
54 การตรวจพิสูจน์ยีนที่ควบคุมการสร้างพิษเอนเทอโรท็อกซินของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่เพาะแยกได้จากแหนมหมู
55 ผลการระงับปวดของทรามาดอลต่อระดับความร้อนที่ทำให้แมวเริ่มมีการตอบสนอง
56 ลักษณะรูปร่างจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด ค่าโลหิตวิทยา และเคมีโลหิตของเต่าบัว (Hieremys annandalii) โตเต็มวัย
57 ผลของการให้เคตามีนเข้าช่องเหนือเยื่อดูราต่อระดับของไอโซฟลูเรนระหว่างการทำศัลยกรรมขาหลังในสุนัข
58 ความสัมพันธ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและอาการปัสสาวะเป็นเลือดของสุนัขที่มีการติดเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล ในระบบทางเดินปัสสาว
59 การเปรียบเทียบผลการระงับปวดภายหลังการผ่าตัดของทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์และเคตามีน ไฮโดรคลอไรด์ โดยการฉีดเข้าช่องเหนือเยื่อดูราในสุนัขที่ได้รับการผ่าตัด ตัดรังไข่และมดลูก
60 เปรียบเทียบผลไม่พึงประสงค์ของยา vedaprofen และ tolfenamic acid ต่อการทำงานของไตในแมวปกติ
ปี พ.ศ. 2549
61 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)
62 การใช้เยื่อทูนิกาวาจัยนัลลิสของตัวเองเพื่อทดแทนกระเพาะปัสสาวะบางส่วนในสุนัข
63 การศึกษาพยาธิคลินิกโรคไตส่วนโกลเมอรูลัส จากการทดลองก่อโรคไมโนไซติกเออร์ลิชิโอซิสในสุนัข
64 รูปแบบความหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ชี และ พันธุ์แดง)
65 การศึกษาคุณลักษณะต้านเชื้อแบคทีเรียแอโรโมนาส ไฮโดรฟิลล่าในปลาคาร์พ ด้วยสารสกัดใบฝรั่ง
66 การแสดงออกของดัชนีงอกขยายและโปรตีนต่อต้านยาในเนื้องอกชนิดมาส์เซลล์ของสุนัขที่ให้การรักษาด้วย Vinblastine sulfate ร่วมกับยา Prednisolone
67 การประยุกต์ใช้แกนกระบอกฉีดยาดามภายในโพรงกระดูกเพื่อรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก
68 ผลของกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ต่อระดับของซัลเฟตเตตไกลโคซามิโนไกลแคนในน้ำไขข้อของสุนัขที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม
69 การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยในสุกรหย่านม
ปี พ.ศ. 2548
70 การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)
71 การคัดเลือกแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกซึ่งมีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในสัตว