ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เทวิน เทนคำเนาว์ 5
2 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 4
3 ศิริพร แสงสุธรรม 3
4 นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ 3
5 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 2
6 รัชนา ศานติยานนท์ 2
7 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
8 กาญจนา เกตุบุญลือ 1
9 สุเมธ อมรยิ่งเจริญ 1
10 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 1
11 พรพิมล มะหะหมัด 1
12 มรกต ชาตาธิคุณ 1
13 อุบลวรรณ เสือเดช 1
14 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 1
15 วนิดา คำพา 1
16 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 1
17 กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ 1
18 สายฝน พันธ์มณี 1
19 ปาลนี อัมรานนท์ 1
20 บุตร แก้วบุญ 1
21 เอกพล ขำชื่น 1
22 พิทยา ใหม่ตา 1
23 อัจจิมา กาญจนาภา 1
24 ณัฐพงศ์ ขาวจิตร 1
25 อัญชลี เฉียบฉลาด 1
26 กิตตินันท์ โกมลภิส 1
27 อรรถกร ปาละสุวรรณ 1
28 ถิรพิทย์ บุตรลพ 1
29 นราวัลลภ์ แก้วทวี 1
30 ศิริกัลยา บริมสัน 1
31 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
32 วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ 1
33 ขวัญชนก สารีกิจ 1
34 ขวัญฤทัย ตาละลักษณ์ 1
35 พลกฤษณ์ แสงวณิช 1
36 พิชญา ลักษณะวิลาศ 1
37 วรัธยา สินวัต 1
38 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 1
39 ดรุณวรรณ สุขสม 1
40 ดวงดาว นันทโกมล 1
41 กรณิการ์ สวนคล้าย 1
42 สุพรรณ สุขอรุณ 1
43 จุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง 1
44 สุภร สุขจำนงค์ 1
45 เชาวณี วังช่วย 1
46 สาลิตา เอี่ยมบุญเสริฐ 1
47 ฐิติพร จารึกเสรีสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 4
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 6
6 2553 1
7 2550 3
8 2549 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ชนิดและปริมาณโปรตีนในเหง้ากระชายเหลืองและกระชายดำที่ศึกษาด้วยเทคนิค Label-free LC-MS/MS
2 การพัฒนากระบวนการสกัดสารบิสฟีนอลเอและสารบิสฟีนอลเอกลูคูโรไนด์ เพื่อใช้ในการตรวจด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี แทนเด็มแมสสเปกโทรเมทรี
3 การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน rdxA และ frxA ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Helicobacter pylori โดยวิธี Multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR)
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์บนกระดาษสำหรับการตรวจวัดครีแอทินินในปัสสาวะด้วยหลักการเอนไซม์
5 ฤทธิ์ของสารสกัดพลูคาวในการชักนำให้เกิดการตายและฤทธิ์การต้านการลุกลามของเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์
6 ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติของประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7 การตอบสนองของภูมิคุ้มกันชนิดทีเซลล์ต่อเชื้อไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีร่วมกับเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
ปี พ.ศ. 2556
8 การพัฒนาวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี สำหรับตรวจคัดกรองไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ
9 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เคอราติโนไซต์ของมนุษย์: การศึกษาด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์
10 ผลกระทบของสารสกัดจากหม่อนต่อการสร้างไบโอฟิลม์ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ
ปี พ.ศ. 2555
11 กลไกการลดระดับกลูโคสในเลือดของสารสกัดหยาบจากรากแครอทและเบบี้แครอท
12 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษสำหรับตรวจวัดระดับกลูโคสจากเลือดครบส่วน ด้วยหลักการเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
13 แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเชิงองค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของประเทศไทยในตลาดฮาลาลโลกเพื่อขยายโอกาสการส่งออก (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี 2553-2555) : รายงานฉบับสมบูรณ์
14 ผลกระทบของกรดเออร์โซลิกต่อการหลั่งไซโตไคน์ผ่านวิถี MAPK ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด JURKAT
15 การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนาม
16 ผลของสารสกัดจากหญ้าแส้ม้าต่อการส่งสัญญาณของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิดโมโนไซต์และเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิดเอนโดธีเลียล
17 ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต้านการอักเสบของสาร ฟลาโวนอลพลูคาว
18 ผลของการออกกำลังกายเป็นประจำ และการบริโภคอาหารต่อระดับการต้านอนุมูลอิสระ และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
19 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การแปรรูปของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทสิสของเซลล์
ปี พ.ศ. 2550
20 การตรวจวัดซีโรโทนิน และการพัฒนาเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหาแอนติบอดีของตนเองต่อซีโรโทนินในเลือดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
21 ฤทธิ์ของกระชายดำในการลดการเกาะติดและบุกรุกเซลล์เยื่อบุ HEp-2 ของเชื้อ Helicobacter pylori
22 ผลของอิทธิพลกลุ่มเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนาวิธีการตรวจเนื้อสุกรปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธี loop-mediated isothermal amplification
24 ผลของสารสกัดจากแอปเปิ้ลต่อการรุกรานของเซลล์มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับ RAGE