ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 52
2 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 47
3 อรรจน์ เศรษฐบุตร 44
4 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 42
5 เสริชย์ โชติพานิช 29
6 ยุวดี ศิริ 26
7 มานพ พงศทัต 14
8 วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 13
9 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 12
10 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 12
11 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 12
12 พนิต ภู่จินดา 10
13 จามรี อาระยานิมิตสกุล 10
14 พร วิรุฬห์รักษ์ 10
15 ดนัย ทายตะคุ 10
16 อวยชัย วุฒิโฆสิต 9
17 นพนันท์ ตาปนานนท์ 9
18 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 8
19 ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ 8
20 จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 8
21 ปรีดิ์ บุรณศิริ 8
22 ชวลิต นิตยะ 8
23 สุนทร บุญญาธิการ 7
24 ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย 6
25 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 6
26 ดุษฎี ทายตะคุ 6
27 นิลุบล คล่องเวสสะ 6
28 อังสนา บุณโยภาส 5
29 นวณัฐ โอศิริ 5
30 ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล 5
31 สมบัติ วนิชประภา 5
32 กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล 5
33 นิรมล กุลศรีสมบัติ 5
34 ปรีชญา สิทธิพันธุ์ 4
35 พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ 4
36 สุปรีชา หิรัญโร 4
37 ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ 3
38 วันชัย มงคลประดิษฐ 3
39 จามรี อาระยานิมิตรสกุล 3
40 สุธี อนันต์สุขสมศรี 3
41 ผุสดี ทิพทัส 3
42 เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี 3
43 ทรงวุฒิ เข็มวงษ์ 2
44 สรรเสริญ ถามะพันธ์ 2
45 ศิริลักษณ์ ก่ำศิริ 2
46 รวี หาญเผชิญ 2
47 อัจฉราวรรณ อุดมคำ 2
48 สงกรานต์ อนันตภักดิ์ 2
49 ไชยวุฒิ ตุดบัว 2
50 พิสิฐพงศ์ บรรจงศิริ 2
51 ภัทรานิษฐ์ แสงรัฐกาญจนสิน 2
52 ปริฉัตร ว่องไววรวิทย์ 2
53 สุปิยา ปัญญาทอง 2
54 ภูมิ ภาณุสิทธิกร 2
55 วัชรเทพ คลังนุช 2
56 ศาสดา อินทวงษ์ 2
57 ศักดิภัท ทมทิตชงค์ 2
58 ภัทรภณ บูรณากาญจน์ 2
59 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
60 ภิญโญ สุวรรณคีรี 2
61 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
62 รัชดา สุวรรณางกูร 2
63 วิภาวี สุรินทร์เซ็ง 2
64 วรพงศ์ งามสิริมงคลชัย 2
65 วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ 2
66 ณรงค์ชัย ประเสริฐศักดา 2
67 อรรถพล ชูสุวรรณ 2
68 อุรฉัตร อร่ามทอง 2
69 คำวงษ์ วันนะเสม 2
70 วิไลพร ตรีพรชัยศักดิ์ 2
71 ธนิต จินดาวณิค 2
72 สราวุธ โสนะมิตร 2
73 รับขวัญ ฤกษ์รุจิพิมล 2
74 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
75 จักรพงษ์ มัณฑุกานนท์ 2
76 กวีไกร ศรีหิรัญ 2
77 ภาสกร สติชอบ 2
78 เฉลิมพล สุรวิศาลกุล 2
79 กิตติพงษ์ ล้ออุทัย 2
80 นพรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์ 2
81 วินิตย์ แก้วหนูนวล 2
82 ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2
83 ขจร สีทาแก 2
84 วีระ สัจกุล 2
85 เสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัย 2
86 วรศิลป์ ศรีสวัสดิ์ 2
87 สุภรินี จีระพันธุ์ 2
88 มณีนุช พูลสวัสดิ์ 2
89 ประภัทร วัชโลณุรักษ์ 2
90 อมร พรหมสถิต 2
91 ปรีชาพงศ์ อากาศโสภา 2
92 ชลธี อิ่มอุดม 2
93 อิสริยะ บุญญราศรี 2
94 ขนิษฐานุช เลื่อนฉวี 2
95 ภาณุพงษ์ ชินมหาวงศ์ 2
96 ญาดา บุญช่วย 2
97 ชลธิชา แก้วมูล 2
98 ปิยาภัทร์ นามไพร 2
99 วีณา ชูสาย 2
100 พัชรินทร์ ไวยอนันต์ 2
101 ศศิพงศ์ โออินทร์ 2
102 ยูถิกา ภัทรอัมพุช 2
103 แทนศร พรปัญญาภัทร 2
104 ชาญวุฒิ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
105 วชิระ หินอ่อน 1
106 ปรมิตร รุ่งสมบูรณ์ 1
107 ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน 1
108 จิลล์ พรมดี 1
109 ณรัฐ ข้องม่วง 1
110 พันธพัฒน์ บุญมา 1
111 นวรัตน์ อุดมเวทยนันท์ 1
112 ปภัชญา ปรางค์สุวรรณ 1
113 ทศวร หวังวัชรกุล 1
114 ชูชีพ การสมดี 1
115 สาธิญา เฮงกิจ 1
116 ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ 1
117 ณัฐวรเศรษฐ์ วัฒนผาสุก 1
118 ภาณุ สุวรรณอาศน์ 1
119 ศิริขวัญ แววนิลานนท์ 1
120 เมธาวดี เกษมสันต์ 1
121 วราภรณ์ ชลธิชานันทน์ 1
122 กฤษฎา อัชฌาสุทธิคุณ 1
123 จิราวัฒน์ หุตราชภักดี 1
124 ปรวิทย์ หิมาตวิน 1
125 เฉลิมชาติ ไชยสาร 1
126 พรชัย เลาหชัย 1
127 เอิบเปรม ปิ่นประดับ 1
128 กฤตภัค วรธิติพงศ์ 1
129 กนกวรรณ บรรเจิดสกุล 1
130 ทรายแก้ว บัวเกตุ 1
131 ยงยุทธ อิ่มสงวน 1
132 ใยชมภู นาคประสิทธิ์ 1
133 จิรภัทร สองบัณฑิตย์ 1
134 ถิรศุ ชุนหรักษ์โชติ 1
135 ธรรมนูญ เลาห์ปิยะวิสุทธิ์ 1
136 กรทิพย์ แซ่เล้า 1
137 จุฑารัตน์ ประสานพิมพ์ 1
138 ชาคริต รักษมาตา 1
139 พิจิตรา ก้องกิตติงาม 1
140 อัครวิญญ์ ศรีวัชรเวคิน 1
141 ปวรุตม์ คำเพิ่มพูล 1
142 พรหมพิทักษ์ อัสรางชัย 1
143 พศิน สุวรรณเดช 1
144 อรไพลิน โชควิริยากร 1
145 กฤติน อัศววิชัย 1
146 สรญา กังวาล 1
147 โศภิต ภิญโญวัฒนชีพ 1
148 ศุภสิทธิ์ กีรติถาวร 1
149 อัจฉรีย์ มีแสง 1
150 สรัณย์ เหล่าวิทยางค์กูร 1
151 นริศา พงศ์ศรีเพียร 1
152 พัชรนันท์ จันทร์ไทย 1
153 เคนน์ ศรัณฑ์ศิริ 1
154 ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ 1
155 พนัชกร ประกอบปราณ 1
156 เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา 1
157 โยษิตา คำวงษา 1
158 ขวัญข้าว มานะขจรเวช 1
159 อธิยุต ทัตตมนัส 1
160 เษกศิริ ยางเดิม 1
161 วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ 1
162 วิภาวี ฟักสุขจิตต์ 1
163 ธารณี กฤติยาดิศัย 1
164 สุชาดา สนธยางกูล 1
165 พรรณวดี มงคลเจริญ 1
166 บุปผรัตน์ ธนะปัทม์ 1
167 วุฒิกร สุทธิอาภา 1
168 ปิยะวัฒน์ ชัยเอกสิทธิ 1
169 วาญุภัทร ทองเหลือง 1
170 สุดตาภา ใจแสน 1
171 แวววิเชียร เหล่าเขตการณ์ 1
172 พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ 1
173 ศิระกานต์ ชาญวิทยพันธุ์ 1
174 มลวิภา เชื้อมี 1
175 ธีรภัทร จิโน 1
176 เสฎฐวุฒิ บำรุงกุล 1
177 ธนิสร วรฉัตรธาร 1
178 ธิดารัตน์ คำคง 1
179 ทิตยา พึ่งสุจริต 1
180 ธีร์ ตันจริยานนท์ 1
181 ภัทราวัลย์ สอดส่อง 1
182 ภัสสร์ชญาณ์มน เพรสคอทท์ 1
183 สุพิชฌาย์ แก้วแสงขจร 1
184 แสงทิพย์ นิรุตติรักษ์ 1
185 วีรภัทร ไตรทิพเทวินทร์ 1
186 วราลี ไกรระวี 1
187 วรรณเขม จังติยานนท์ 1
188 เชาวลิต สิมสวย 1
189 ศรีเชียร ตั้งกมลสุข 1
190 พีรพล โรจนเวช 1
191 พนิดา คมขำ 1
192 ธนาดล เที่ยงตรง 1
193 ณยศ กุลพานิช 1
194 พิมพ์พรรณ จิโรจน์วงศ์ 1
195 นลินี เริงสมัย 1
196 สศิธา หล่อสกุล 1
197 นนทรี เพชรสัมฤทธิ์ 1
198 วิชดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
199 รังสิมันต์ สังขวรรณ 1
200 ปาจรีย์ ถำอุทก 1
201 ดารีนา บุญสุตม์ 1
202 นันท์นภัส มายะการ 1
203 ดนู กตัญญุตานันท์ 1
204 ณชมน พูลทรัพย์ 1
205 ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ 1
206 มาลินีร์ โรจนเมธาสุวรรณ 1
207 สุรีย์ลักษณ์ ธินา 1
208 ธฤติ มิระสิงห์ 1
209 ศุภิสรา คุ้มปริยัติ 1
210 พลวัฒน์ หอมหวาน 1
211 ปรางโชสุก สุพรรณนานา 1
212 ภราดร แก้วไสพร 1
213 ชลธิชา เนียมนาภา 1
214 ณัฐชานันท์ ศิริประเสริฐ 1
215 ภิญโญ ธนาดิเรก 1
216 ณฤดม อินทร์อุดม 1
217 พจน์มาศ ไชยสุระภวัฒน์ 1
218 ภัทราภรณ์ รองพินิจ 1
219 ศิวกร พิเศษนิธิโชติ 1
220 ปริญญาพร ศรีวรนันท์ 1
221 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
222 ชมภูนุท ควรเขียน 1
223 ศุภกร ศรีวิเศษ 1
224 พรหมธิดา มิเลียง 1
225 ณัฏฐา ตระกูลไทย 1
226 ภิรายุ มารศรี 1
227 ชัยพัทธ์ งามบุษบงโสภิน 1
228 ไอริณ ภานุวัฒน์วนิชย์ 1
229 ยุวดี วิเท่ห์ 1
230 วศิน จิรสัชฌกร 1
231 กฤษณ์ จิวะนันทประวัติ 1
232 รุจิเรจ อินทรเนตร 1
233 กรกช เจริญธุระยนต์ 1
234 ปฏิพันธุ์ แทนเมือง 1
235 ณภัทร ชัดเชื้อ 1
236 อุบล แย้มเกตุหอม 1
237 ศิริธร นาคทอง 1
238 วัฒนา บุญเลี้ยง 1
239 ขวัญตา ชยาภัม 1
240 วาทิต เหมไหรณย์ 1
241 พีรพงศ์ จันทรา 1
242 มงคล ปฐมกุลเวสารัช 1
243 มทินา สุพรศิลป์ 1
244 กิตติพงษ์ พฤกษชาติ 1
245 กฤษญา ตันนุกูล 1
246 พีรศรี โพวาทอง 1
247 นันทริกา ชันซื่อ 1
248 คัทลียา รุ่งเรือง 1
249 ณพลพัทธ์ เอี่ยวอ่องพัช 1
250 พัฒน์ จันทะโชติ 1
251 พัชร์สิตา ภูวรัตน์เลิศโภคา 1
252 กฤษฎี วงศ์เหลืองอ่อน 1
253 วนิดา นาสูงชน 1
254 ศุภพล บุญทอง 1
255 อนาวิล เจียมประเสริฐ 1
256 อัครพล อ่อนประทุม 1
257 อัมพิกา อำลอย 1
258 ภูริวัจน์ ธนัสทีปต์วงษ์ 1
259 นัฏธพล ลิมปิสวัสดิ์ 1
260 วาริชา วงศ์พยัต 1
261 ภพ บริสารคุณ 1
262 ธนโชติ ฤทัยธง 1
263 วิริญจ์ วชิรปรัชญา 1
264 พุธทวัน หนูราช 1
265 เจษฎา โล่ห์พิมานชัยฤทธิ์ 1
266 ปัทมา แซ่หยี่ 1
267 ปกรณ์ พันธ์จิตวุฒิชัย 1
268 ศศิกาญจน์ จงพรประเสริฐ 1
269 ศักดิ์สิทธิ์ มิตรเจริญถาวร 1
270 พรทิพย์ อุ่นเจริญ 1
271 ศสินี เตียงธวัช 1
272 ปัทมาพร ทวีสุข 1
273 กชพรรณ เดือนฉาย 1
274 วรรณภา พิมพ์วิริยะกุล 1
275 ศุภวรรณ โหมวานิช 1
276 หาญพารณ สามัคคีธรรม 1
277 ชิดชนก สืบปรุ 1
278 วัชรพล วรดิเรก 1
279 วรัญญู สงวนสัจพงษ์ 1
280 ทิตยาพร มิตรอุดม 1
281 ขิมสรณ์ ต่างใจ 1
282 ขนงคคนางค์ ทองพรม 1
283 เนรัญชรา สุพรศิลป์ 1
284 กรัณฑรัตน์ ปรีติประสงค์ 1
285 ธณัชธันย์ พิธิธนสิน 1
286 พิมลชรัตน์ ตั้งตระกูลวงศ์ 1
287 ศิเรมอร สุดชูเกียรติ 1
288 ณัฐศิษฏ์ จุลินรักษ์ 1
289 เอกราช อาจวิจิตร 1
290 อาศยา จรูญธรรม 1
291 เกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักดิ์ 1
292 แสนสิน ว่องกสิกร 1
293 ภูมิพันธ์ คงจันทร์ 1
294 สลักจิต พรมสุวรรณ 1
295 พิรุณพงศ์ จุลลางกูร 1
296 ธรา พงศ์ธรานนท์ 1
297 พฤฒิเชษฐ์ เลิศอุดมพฤกษา 1
298 วริษฐา รัศมี 1
299 กรณ์ธัญรินท์ บุญจงไพศรี 1
300 สมศรินทร์ ณ สงขลา 1
301 มัชฌิมา ขาวปลอด 1
302 ธัญญรักษ์ ลาภนิมิตรอนันต์ 1
303 ภาณุพงศ์ ธนูถนัด 1
304 เอียย่าง ต่งเช่ง 1
305 พิรัลยา ลีรุ่งเรืองพันธุ์ 1
306 วรเดช สุฤชุกุล 1
307 พลสัณห์ นำหน้ากองทัพ 1
308 กิตติ อำนวยโสภณ 1
309 วัศพล ธีรวนพันธุ์ 1
310 วรยุทธ กุลลิมา 1
311 วัฒนอร ปัญญจเร 1
312 ชานน กิติโสภากุล 1
313 กีรติญา ครูวงศ์ไพบูลย์ 1
314 สกาวเนตร สะใบ 1
315 ฝนทิพย์ ชูประเสริฐ 1
316 ปราการ ภูมิผล 1
317 ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ 1
318 อรรถรส ทองงามขำ 1
319 สิริมา ศรีสุวรรณ์ 1
320 จันทร์จุรี ลีทอง 1
321 ปาริษา มูสิกะคามะ 1
322 พชรวรรณ ชัยศิรินิรันดร์ 1
323 นิรมล เหง่าตระกูล 1
324 มนชยา ฟุ้งสิริรัตน์ 1
325 จาราภิวันท์ ทวีสิทธิ์ 1
326 อุทัย ชาติเผือก 1
327 อรุช สวัสดิ์รณภักดิ์ 1
328 วรายุทธ อินอร่าม 1
329 สุธีวัน โล่ห์สุวรรณ 1
330 มนัสวี วันทยะกุล 1
331 วสุ โปษยะนันทน์ 1
332 สัญญา ถาวรประดิษฐ์ 1
333 ภัทรภร พันธุ์ภักดี 1
334 รัฐปัตย์ บุตรศรี 1
335 สรศักดิ์ ชิตชลธาร 1
336 เดชชาติ ลิ่มกุล 1
337 ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ 1
338 พรทิพย์ ดวงวัง 1
339 ประวิตร กิตติชาญธีระ 1
340 รุจิรา ยมศรีเคน 1
341 สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ 1
342 ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล 1
343 ธานินทร์ จบศรี 1
344 ชวาพร ศักดิ์ศรี 1
345 ณัฐพงษ์ เพชรละออ 1
346 พงศกร ตุ้มปรึกษา 1
347 พัชรินทร์ เวียงชัย 1
348 ธรรมธร ไกรก่อกิจ 1
349 วศินี เหลืองงามละออ 1
350 วิรุจ ถิ่นนคร 1
351 ณัฐพงษ์ พรมไพร 1
352 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
353 กาญจนา สีลากุล 1
354 เปี่ยมสุข สนิท 1
355 ปิ่นรัชฏ์ กาญจนัษฐิติ 1
356 สุปัญญา สาลี 1
357 ประภัสรา นาคะ 1
358 บุศรา สำราญเริงจิตต์ 1
359 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 1
360 รัฐพล ศิลปอาชา 1
361 พิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ 1
362 อัชพร หวังวงศ์วัฒนา 1
363 อภิชาติ โมฬีชาติ 1
364 กนกศักดิ์ วันประเสริฐ 1
365 ธงชัย ทองมา 1
366 มนตรี ตั้งศิริมงคล 1
367 ฉัฐวัฒน์ บุญรำไพ 1
368 กฤติน วิจิตรไตรธรรม 1
369 ลิขิตศรี พุฒิธนกร 1
370 ธนะวัฒน์ รุโจประการ 1
371 ธนสาร ขาวสวย 1
372 สรายุทธ ทรัพย์สุข 1
373 ทรรศชล ปัญญาทรง 1
374 ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา 1
375 กรุณา ประสาร 1
376 ชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล 1
377 พงษ์ศักดิ์ ศรีจูม 1
378 ชัชวาล วงศ์ไชยบูรณ์ 1
379 กัมพล เกลื่อนถนอม 1
380 ธนูเพชร อ่อนมาวง 1
381 เธียรวนันต์ จอมสืบ 1
382 กรองกมล ตั้งชีววัฒนกุล 1
383 ธเนศร์ พฤฒิสาลิกร 1
384 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
385 นรุตม์ พูลรส 1
386 เยาวรัตน์ เกกินะ 1
387 พัชร์ชนก หิรัญกาญจน์ 1
388 ธนพร ตั้งปอง 1
389 อัจฉราพรรณ ยอดรัก 1
390 ศิริพร หมอกใส 1
391 ธนกาญจน์ ศรีเกษม 1
392 ชูเฮ ฮะมะยะ 1
393 พร้อมวุทธิ์ ภัทรนุธาพร 1
394 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 1
395 จาตุรนต์ วัฒนผาสุก 1
396 ณวรา นราราษฎร์ 1
397 ณัฏฐ์พัฒน์ สุขสมัย 1
398 เดือนเต็มดวง บุณคง 1
399 หาญศึก หับสุภา 1
400 ธนัช อัศวถาวร 1
401 ปรีดาพร จักรคำ 1
402 อนุสรณ์ กำบัง 1
403 ธนะวัฒน์ เผื่อนผึ้ง 1
404 กรองทิพย์ โสมาลา 1
405 ลลิดา บุญมี 1
406 ลัคนา อนงค์ไชย 1
407 พัชรภรณ์ ภาณุรัตน์ 1
408 เจษฎา ชัยเจริญกุล 1
409 อิทธิพล จันดา 1
410 อรุณี บุญเกิด 1
411 รงรอง พุทธาวงศ์ 1
412 กวิศ ปานม่วง 1
413 กอบบุญ จุละจาริตต์ 1
414 อานนท์ กระออมแก้ว 1
415 อัญชลี เงินโพธิ์ 1
416 จิตตวดี จิตรพงศ์, ม.ล. 1
417 ศุภสิทธิ์ พฤกษโชติ 1
418 ดนยา สามบุญเรือง 1
419 ลวลี ปุยนุเคราะห์ 1
420 จรรยาพัชญ์ แก้วมโนรมย์ 1
421 จิราพร นนยะโส 1
422 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
423 พลวุฒิ ไชยนุวัติ 1
424 เมธี เลิศปรีชาภักดี 1
425 ณภัทร ณ ลำพูน 1
426 ภูริต สุทธิยุทธ์ 1
427 โนริโกะ โอชิ 1
428 ปัทมาภรณ์ กุศล 1
429 ภัทรนิษฐ์ จันพล 1
430 ภาริณี อธิพันธุ์จินดา 1
431 ธงชัย หมั่นเพียรกิจ 1
432 ศานิต กี่บุตร 1
433 มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา 1
434 ไตรวุฒิ ฮวบกระโทก 1
435 ตรายุทธ อังสนันรัตนา 1
436 ณัฐพล คุณดิลกกาญจน์ 1
437 วิลาวรรณ ทองย้อย 1
438 กวิน วิทูรพงศ์ 1
439 ธนสิทธิ์ ศรีวิภาสถิตย์ 1
440 สารัช สุภกรรม 1
441 สมพงษ์ กฤตธรรมากุล 1
442 ปุณยวัฒน์ อังสุโวทัย 1
443 เบญจฤทธิ์ นิมบุญจาช 1
444 รพีพรรณ ทองพรายวงศ์ 1
445 ปานปั้น รองหานาม 1
446 วราลี เวชชธรรม 1
447 อริยา อรุณินท์ 1
448 พงษ์ศักดิ์ ณ ถลาง 1
449 ธนเดช ศรีคราม 1
450 อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ 1
451 พรรณินทร์ สุขเกษม 1
452 เจมี่ มานาโก เกียรติ์มนตรี 1
453 เตชะนิตย์ คล้ายอุดม 1
454 นุศรา มานะ 1
455 ธณัฐพร ธรรมชาติ 1
456 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
457 อภิญญา บุญมา 1
458 เสาวคนธ์ สนธิมูล 1
459 ภานุพงศ์ นิลตะโก 1
460 ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ 1
461 สุภาวรรน์ เอาทองทิพย์ 1
462 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
463 สุชญา พึ่งสุข 1
464 มัลลิกา ฟักทองพันธ์ 1
465 สุรัสวดี โกมลฐิติ 1
466 ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา 1
467 สุจิตรา จิระวาณิชย์กุล 1
468 สุทธิ ชูวิจิตร์ 1
469 ศาสตรา ศรีหาภาค 1
470 วาริกา มังกะลัง 1
471 รัตน์สุพร ไชยรัตน์ 1
472 ชินเดช จันทร์บาง 1
473 พันธิตรา เกียรตินิยมศักดิ์ 1
474 อมรรัตน์ การะเวก 1
475 กฤตพร ห้าวเจริญ 1
476 สุชาดา คาดหมาย 1
477 พลพฤทธิ์ พนาสถิตย์ 1
478 อุโรชา เจียรนัยพานิชย์ 1
479 กิตติวุฒิ เฉลยถ้อย 1
480 สาวดี ศรีอรุณ 1
481 อภิชญา อธิคมบัณฑิตกุล 1
482 วุฒิกานต์ ปุระพรหม 1
483 สมบัติ พรหมสวรรค์ 1
484 เดชา บุญค้ำ 1
485 ฐาปกรณ์ เจริญศุภผล 1
486 สมยศ สถิตธรรมนนท์ 1
487 วิวัฒน์ สวลี 1
488 กังวาน พิพิธพงศ์สันต์ 1
489 พงศธร เบญจเลิศยานนท์ 1
490 นเรศ ทองงามขำ 1
491 ณัฐพงษ์ สายพวงแก้ว 1
492 สัญชัย ลุงรุ่ง 1
493 ฐปณี รัตนถาวร 1
494 อาวุธ เงินชูกลิ่น 1
495 รวินทร์ ถิ่นนคร 1
496 มูฮำมัดรอโซ มาหิเละ 1
497 ลานนา ตระการเถลิงศักดิ์ 1
498 บุลวัชร์ พฤกษานุบาล 1
499 นุชจรีย์ สมบัตินา 1
500 ชญาณิน จิตรานุเคราะห์ 1
501 ชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ 1
502 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. 1
503 วิชาภรณ์ ชำนิกำจร 1
504 บริษัท เมเปิ้ล จำกัด 1
505 ณ ฤดี เคียงศิริ 1
506 ประภาวดี นิลศิริ 1
507 ภกช ตันสุวัฒน์ 1
508 บริษัท อรรถพล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 1
509 สันติ กมลนรากิจ 1
510 สุวรรณา กิจก้องชัย 1
511 ศันสนีย์ ชูโชติถาวร 1
512 สาโรช อภิวัชรกุล 1
513 วิวัฒน์ สิริเศรษฐอาภา 1
514 กนกกร เหล่ากาแฝง 1
515 รณกร ชมธัญกาญจน์ 1
516 สุภาวดี จริงจิตร 1
517 ชุติมา ธนิสสรานนท์ 1
518 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
519 ฐิติรัตน์ ลิมป์ปิยพันธ์ 1
520 ฐาปณีย์ พันธุ์เพชร 1
521 ธนะชัย ถาวรวัฒน์สกุล 1
522 ปกป้อง ปัตทวีคงคา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 9
2 2558 83
3 2557 68
4 2556 82
5 2555 132
6 2554 14
7 2553 22
8 2552 10
9 2551 17
10 2550 35
11 2549 18
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 5
15 2545 4
16 2544 2
17 2543 1
18 2542 1
19 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 นโยบายและแนวทางการบำรุงรักษาอาคารในหน่วยงานราชการทหาร : กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาภาค1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
2 ผลการดำเนินมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่มีต่อการพัฒนาตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
3 สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเรือโดยสารริมแม่น้ำเจ้าพระยา
5 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเดินทางเข้าถึงสถานีของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
6 การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน (Nighttime Light Satellite Image) วิเคราะห์ความเจริญเติบโตของเมือง ในประเทศไทย
7 แนวทางการจัดการน้ำผิวดินโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานเขียวกรณีศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
8 การประเมินความเสี่ยงภัยการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เมืองอุดรธานี
9 การจัดการงานดินโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยงานของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
10 การวิเคราะห์ภูมิทัศน์เพื่อการจำแนกพื้นที่ลุ่มน้ำของเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่
11 รูปแบบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
12 รูปแบบการให้แสงสว่างประดับตกแต่งสำหรับมัสยิดเขตธนบุรีในกรุงเทพมหานคร
13 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
14 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
15 รูปแบบการให้แสงสว่างประดับตกแต่งสำหรับมัสยิดเขตธนบุรีในกรุงเทพมหานคร
16 รูปแบบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
17 การวิเคราะห์ภูมิทัศน์เพื่อการจำแนกพื้นที่ลุ่มน้ำของเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่
18 ความพึงพอใจของผู้เข้าพักอาศัยอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์และอพาร์ทเมนต์รอบโรงพยาบาลกรุงเทพ
19 สภาพกายภาพและการบริหารจัดการหอพักเอกชนระดับ 5 ดาวของโครงการหอพักติดดาว:กรณีศึกษา หอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก
20 การประยุกต์แนวคิดโครงการบ้านมั่นคง ในการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์: กรณีศึกษา ชุมชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
21 การปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกในงานบริหารและอำนวยการก่อสร้างช่วงปี พ.ศ. 2547-2557
22 คุณค่าและการเปลี่ยนแปลงของวัดจีน ในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : วัดจีนในกรุงเทพฯ
23 การบริหารจัดการงานก่อสร้างการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์
24 แนวทางการปรับเปลี่ยนของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์กึ่งโรงแรม: กรณีศึกษา โรงแรมจัสมิน ซิตี้ และโรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เลค พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร
25 ลักษณะและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบันไดเลื่อน
26 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของหลังคาอาคารสีขาวที่เคลือบสีเทอร์โมโครมิก
27 ปัญหาและผลกระทบจากการใช้งานระบบประกอบอาคาร: กรณีศึกษาอาคารส่วนสนับสนุนการบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
28 การจัดการที่จอดรถยนต์ของโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง
29 การรับรู้ความรู้สึกปลอดภัยและประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางสัญจรทางเท้า
30 ลักษณะและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ในอาคารสำนักงาน
31 สภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว: กรณีศึกษา โครงการไอลีฟพาร์ค และ ไอลีฟทาวน์ กานดา พระราม 2 กม.14 (แสมดำ)
32 การจัดการกระบวนการตกแต่งและรื้อถอนพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้า
33 ความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมืองด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร
34 โครงการวางผังและการออกแบบอาคารเขตพุทธาวาส วัดเขาทำเทียม จังหวัดสุพรรณบุรี
35 การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรกายภาพท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2549-2557กรณีศึกษา : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
36 พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
37 ปัจจัยในการซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษา บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
38 รูปแบบการดัดแปลงอาคารและค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตึกแถวในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
39 กระบวนการพัฒนาโครงการรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษา โครงการเต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปาแอนด์รีสอร์ท และโครงการปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท
40 ความต้องการของเจ้าของเรือนในการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย ในพื้นที่โดยรอบตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
41 แนวคิดการอนุรักษ์หมู่กุฏิสงฆ์ ในตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี : กรณีศึกษาหมู่กุฏิสงฆ์ วัดสามโคก
42 การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบัณฑิตจบใหม่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 การจัดการงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พิเศษตามมาตรฐานอาคารเขียว
44 ข้อจำกัดด้านกายภาพของหอพักและที่พักนักศึกษาโดยรอบมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานตามพระราชบัญญัติหอพักพุทธศักราช 2558: กรณีศึกษา ที่พักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
45 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
46 กระบวนการปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารเก่าเพื่อเป็นศูนย์การค้า: กรณีศึกษาโครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร
47 การพัฒนาวัสดุกันเสียงและดูดซับเสียงจากเส้นใยเปลือกทุเรียน
48 กลยุทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของผู้ประกอบการท้องถิ่นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
49 การพัฒนาโรงแรมที่มีอาคารอนุรักษ์อายุมากกว่า 100 ปี ให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม:กรณีศึกษา โรงแรมระรินจินดา เวลล์เนส สปาแอนด์รีสอร์ท และ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
50 แนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าที่มีร้านค้าย่อย: กรณีศึกษา โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์พระราม9 โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินัล21 และโครงการศูนย์การค้าสยามสแควร์1
51 กระบวนการพัฒนาโครงการอาคารชุดประเภทที่พักอาศัยภายใต้แบรนด์: กรณีศึกษา เดอะเรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ และเดอะเรสซิเดนเซส แอท เดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
52 ความต้องการที่อยู่อาศัยของพนักงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53 การจัดการงานรักษาความสะอาด คอมมูนิตี้ มอลล์
54 กระบวนการและปัจจัยการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก : กรณีศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
55 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเช่าคลังสินค้า ของผู้ประกอบการกรณีศึกษา : โครงการทีพาร์ค บางพลี 1,2 และ 3
56 การรับรู้ของผู้อยู่อาศัยต่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างประหยัดพลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง โครงการจัดสรร : กรณีศึกษา โครงการ ไอลีฟทาวน์ พระราม 2 กม.14(แสมดำ) บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
57 การใช้พื้นที่อาคารราชการ กรณีศึกษาศูนย์บริหารราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
58 แนวทางการปรับปรุงด้านการประหยัดพลังงานและการควบคุมความชื้นสำหรับอาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น
59 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเปรียบเทียบระหว่างการก่อสร้างผนังภายในแบบคอนกรีตหล่อในที่ และแบบก่ออิฐฉาบปูน: ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย
60 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอาคารสำนักงาน
61 แหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ช่วงก่อนและหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนหลังปี พ.ศ. 2540
62 พฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายในห้องพักอาศัยในอาคารชุดของกลุ่มผู้ที่ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยจริง: กรณีศึกษาโครงการพระราม3-ริเวอร์วิว, ลุมพินี วิลล์ แบริ่ง-ลาซาล, เดอะซี้ดสาทร-ตากสิน และ เดอะแบงค็อค นราธิวาส
63 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของหน้าต่างกระจกเทอร์โมโครมิก, โพลิเมอร์-ดิสเพอร์สด์ ลิควิด คริสตัล, และโลว์-อี ในเขตอากาศร้อนชื้น
65 วิธีและมาตรการที่ใช้ในการจัดเก็บค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
66 แนวทางการพัฒนาและการบริหารพื้นที่โครงการที่ใช้ประโยชน์แบบผสม: กรณีศึกษา เทอมินอล 21 และเดอะแพลทินัม (ส่วนขยาย)
67 วิธีการบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพงานท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารเก่า เพื่อให้พร้อมใช้งาน : กรณีศึกษาอาคารสำนักงาน
68 แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติ
69 แนวทางการออกแบบพื้นที่เมืองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายใต้มาตรการการให้สิทธิ์อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่ม
70 แนวทางการพัฒนาพื้นที่โล่งรอบอาคารพาณิชยกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ : กรณีศึกษาพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร
71 การศึกษาการใช้สอยที่ว่างในการอยู่อาศัยแบบวิถีเกษตรพอเพียง: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านลำไทร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
72 ผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงต่อการใช้พลังงานอาคารในเขตร้อนชื้น
73 อิทธิพลของการให้แสงสีภายนอกอาคาร ต่อการรับรู้สภาพบรรยากาศและความรู้สึกสงบ กรณีศึกษาโบสถ์วัดกาลหว่าร์ กรุงเทพมหานคร
74 แนวทางการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพเมืองเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงจากการจราจรในกรุงเทพมหานคร
75 การออกแบบแผงบังแดดเพื่อได้แสงธรรมชาติและประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว วี4 (LEED v4)
76 ผลกระทบของเงาอาคารข้างเคียงต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารสำนักงาน ตามเกณฑ์ LEED VERSION 4
77 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
78 "การหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวของเขตดินแดง"
79 กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินทำกินของผู้มีรายได้น้อย: กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
80 ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
81 ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพของพื้นที่เปิดโล่งกึ่งสาธารณะในศูนย์การค้าชุมชน
82 แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เมืองเพื่อการสัญจรในพื้นที่ย่านราชดำเนินกลาง
83 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนรอบข้างเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
84 บทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
85 แนวทางการใช้งานพื้นที่ว่างในสถานศึกษาที่ถูกยุบเลิกในจังหวัดพะเยา
86 การประสานประโยชน์ในโครงการพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์: กรณีศึกษาพื้นที่สะพานขาวฝั่งเหนือ
87 พัฒนาการวิธีการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
88 ปัจจัยการซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
89 การปรับปรุงระบบอาคารของอาคารสูงประเภทโรงพยาบาล ในระหว่างเปิดใช้งานอยู่ กรณีศึกษา อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
90 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ชุมชนประมงพื้นบ้านปากแม่น้ำกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
91 การศึกษาสภาพการอยู่อาศัยและปัญหาการอยู่อาศัยภายในอาคารสวัสดิการชั้นประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : พื้นที่ทุ่งสีกัน
92 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด:กรณีศึกษา โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า
ปี พ.ศ. 2557
93 รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนจากสนามยิงปืน
94 แนวทางการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองเพื่อสร้างความหลากหลายกรณีศึกษา พื้นที่สีลม
95 แนวทางการพัฒนาเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้หลายระดับ:กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง
96 พัฒนาการการดำเนินงานอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติระหว่างพ.ศ.2516-2556
97 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารอนุรักษ์ ประเภทอาคารพาณิชย์พักอาศัย ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
98 การสำรวจความเห็นที่มีต่อการพัฒนาของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ: กรณีศึกษา ศูนย์การค้าสยามสแควร์
99 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ
100 ความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนดผังเมืองรวมกับพื้นที่ระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
101 แนวทางการพัฒนาระบบการอบรมวิชาชีพทดแทนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
102 การเปลี่ยนแปลงอุปทานของที่อยู่อาศัยสำหรับนักศึกษาประเภทหอพักและอพาร์ทเม้นท์: กรณีศึกษาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงปีพ.ศ.2539–พ.ศ.2557
103 กระบวนการจัดทำรายละเอียดโครงการและการบริหารจัดการโครงการศูนย์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาศูนย์ชุมชนบึงพระรามเก้าและชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนา
104 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
105 พฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ในประเทศไทย
106 เอกสารในการส่งมอบงานสำหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
107 บันทึกรายการงานและค่าใช้จ่ายของการทำงานออกแบบในสำนักงานสถาปนิกขนาดใหญ่
108 คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่เกิดจากพื้นที่สีเขียวภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ระดับราคาปานกลาง กรณีศึกษา: โครงการเพอร์เฟค เพลส รัตนาธิเบศร์ และโครงการเพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์
109 โครงการและการออกแบบวัดบางกุ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
110 การประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวทาง ECOVILLAGE และ LEED-ND V4 กรณีศึกษา โครงการบ้านจัดสรรขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร
111 รูปแบบเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน้ำ กรณีศึกษา ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
112 ประสิทธิภาพการทำความเย็นของแผ่นฝ้าเย็นที่ใช้แผ่นเทอร์โมอิเล็คทริกเป็นตัวทำความเย็น
113 การจัดการสถาปัตยกรรมไทย : กรณีศึกษา สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557)
114 การจัดการสถาปัตยกรรมไทย: กรณีศึกษาอาคารราชการ พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557)
115 แนวทางการออกแบบพื้นที่รอยต่อระหว่างมหาวิทยาลัยศูนย์กลางเมืองและพื้นที่โดยรอบ: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116 แนวทางการปรับปรุงหอพักสำหรับคนพิการทางการมองเห็น: กรณีศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพมหานคร
117 แนวทางการพัฒนาและบริหารอาคารทางประวัติศาสตร์มาเป็นโรงแรมบูติคในเขตกรุงเทพฯ กรณีศึกษา โรงแรมจักรพงษ์วิลล่าและโรงแรมพระยาพาลาซโซ
118 การประเมินหลังการใช้งานพื้นที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
119 แนวทางการประหยัดพลังงานของศูนย์การค้า : ผลการศึกษา 6 กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร
120 กระบวนการทำความสะอาดพื้นที่บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล : กรณีศึกษา 6 โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
121 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนจากการถูกโยกย้ายที่อยู่อาศัยในโครงการก่อสร้างสนามบินหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
122 การบริหารจัดการชุมชนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา โครงการคลองไผ่สิงโต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
123 คติพุทธในเรือนพื้นถิ่นชาวไทยพุทธ ชุมชนพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
124 พฤติกรรมผู้ซื้อทรัพย์รอการขาย : กรณีศึกษา ผู้เข้าชมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินในงานบ้านและคอนโดปี2557
125 การอยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในห้องชุดขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ลุมพินีเพลส พระราม9 - รัชดา
126 แนวทางการพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการกับการใช้งานของผู้พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส: กรณีศึกษา สถานีอ่อนนุช สถานีอารีย์ และสถานีกรุงธนบุรี
127 แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD)
128 ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของพื้นที่พักรอตรวจส่วนงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
129 กระบวนการพัฒนาโรงแรมบูติคที่มีกิจการเพื่อสังคม
130 แนวทางในการจัดให้มีเครื่องเรือนที่เหมาะสมสำหรับห้องชุดพักอาศัยขนาดเล็กระดับราคา 1.5 ล้านบาทกรณีศึกษา : โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท77(2)
131 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวความคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว
132 คติพุทธในชุมชนไทยพุทธพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
133 ชิ้นส่วนชุดช่องท่อสำเร็จรูปและวิธีการติดตั้งสำหรับอาคารชุดพักอาศัย
134 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
135 กระบวนการและปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษาขนาดใหญ่: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
136 การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ภายหลังประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2552
137 ประสิทธิภาพการกันความร้อนของแผงอลูมิเนียมฉลุลาย
138 ความเปลี่ยนแปลงของปูนหมักในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย
139 ผลกระทบของรูปทรง การวางทิศทาง และเปลือกอาคารชุดพักอาศัยต่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เปรียบเทียบกับอาคารตามมาตรฐาน ASHRAE 90.1 2010
140 ประสิทธิภาพของเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกเมื่อใช้งานกับเปลือกอาคารและระบบผนังสองชั้นระบายอากาศ
141 แนวทางการออกแบบผังพื้นภายในห้องตรวจและวินิจฉัย แผนกผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
142 ผลกระทบทางด้านองค์ประกอบการออกแบบแสงสว่างที่มีผลต่อการรับรู้ความรู้สึก: กรณีศึกษา โถงประดิษฐานพระพุทธรูปในกรุงเทพมหานคร
143 สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพสำหรับผู้สูงอายุภายในบ้านพักคนชราในประเทศไทย
144 การประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อการรักษาภายในแผนกผู้ป่วยนอก: การรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร
145 การออกแบบการส่องแสงสว่างสำหรับชานชาลาสถานีรถไฟฟ้ากรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีลาดกระบัง
146 การเทียบสมรรถนะด้านการใช้พลังงานในอาคารของมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะน่าสบายและทัศนียภาพของอาคารเขียวตามเกณฑ์ลีด (LEED) ในประเทศไทย
148 ผลกระทบความซับซ้อนเชิงภาพต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาคาร: กรณีศึกษาโถงต้อนรับสำนักงานขายของคอนโดมิเนียม
149 ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานต้นอ้อ
150 ประสิทธิภาพทางความร้อนของผนังไม้ไผ่ในบ้านเขตร้อนชื้น
151 การลดน้ำหนักโครงสร้างอาคารด้วยพื้นประกอบไฟเบอร์กลาส
152 บทบาทองค์กรภาครัฐต่อการสนับสนุนระบบการเงินที่อยู่อาศัยของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย
153 การอุดรอยต่อฝ้าเพดานสำเร็จรูปเพื่อกันความร้อน
154 ความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนโครงการอาคารชุดเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (F.A.R. BONUS) จากการผ่านเกณฑ์ TREES-PRE NC : กรณีศึกษา โครงการ ไอดิโอโมบิ ในกรุงเทพมหานคร
155 โอกาสและข้อจำกัดในการนำเกณฑ์ ชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco village)มาใช้กับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
156 การพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการโครงการหลังการเข้าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
157 การเกิด รูปแบบ และผลกระทบด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ตาบอด ในเขตบางเขน และเขตสายไหม ในกรุงเทพมหานคร
158 วัดในเมืองเชียงใหม่ที่ปรากฏในแผนที่ประวัติศาสตร์
159 สถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
160 การแก้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนจากสนามยิงปืน : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2556
161 การเปรียบเทียบผลของการใช้อัลโลพูรินอล (ALLOPURINOL) และสารสกัดหญ้าหนวดแมว [ORTHOSIPHON ARISTATUS (BLUME) MIQ.] ต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าองค์ประกอบทางเคมีของปัสสาวะในเต่าดาวอินเดีย (GEOCHELONE ELEGANS)
162 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเรณูนคร จังหวัดนครพนม
163 ศิลปะและสถาปัตยกรรม
164 การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของชุมชนย่านคลองสาน ธนบุรี
165 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของเมืองสงขลา ก่อนและหลังการสร้างสะพานติณสูลานนท์
166 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
167 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
168 คติ และ สัญลักษณ์ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของสัปปายะสภาสถาน
169 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีป้องกันความร้อนผสมอนุภาคซิลิกากับวิธีการป้องกันความร้อนอื่นๆ
170 การติดตั้งฉนวนภายนอกอาคาร โดยวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง
171 แนวทางการปรับปรุงระบบการสัญจรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเมืองตรัง
172 รูปแบบการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ภาครัฐ
173 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ของอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR BONUS)
174 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
175 การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย กรณีศึกษา: โครงการบ้านพฤกษา 11 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
176 กระบวนการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนไทย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
177 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพื้นที่รองรับกิจกรรมแห่พระพุทธเกษรทางน้ำ
178 ข้อพิจารณาเพื่อการออกแบบสวนสาธารณะของหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง ระดับราคาปานกลาง ในกรุงเทพมหานคร เขตต่อเมือง (ด้านตะวันออก)
179 แนวทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่วัด
180 สภาพการอยู่อาศัยและพฤติกรรมสุขภาพของชาวญี่ปุ่นในอาคารอยู่อาศัยรวม เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
181 พฤติกรรมการเดินของผู้ที่เปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
182 บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการบริหารอาคารชุดของเจ้าของร่วม : กรณีศึกษา โครงการลุมพินี สวีท พระราม 8 โครงการลุมพินี วิลล์ บางแค และโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
183 ขนาดของห้องชุดพักอาศัยที่มีผลต่อการใช้สอยของผู้พักอาศัยในอาคารชุดระดับราคาปานกลาง บริเวณเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีศึกษา : โครงการ ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร โครงการลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่ และโครงการลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น
184 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการแบ่งปันที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา โครงการพัฒนาชุมชนสามยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
185 พฤติกรรมและสภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอาคารชุดที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ กรณีศึกษา สวางคนิเวศ จ.สมุทรปราการ
186 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียว
187 ระดับการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
188 การเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวในศูนย์กลางเมือง กรณีศึกษาเขตปทุมวัน
189 ความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารกรณีศึกษา : อาคารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
190 ลักษณะปัญหาการกองครุภัณฑ์รอการกำจัดในอาคารราชการ : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
191 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้งานภายในอาคารโรงพยาบาลระหว่างเปิดใช้งาน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชน
192 การศึกษารูปแบบการจัดที่นั่งกับการออกจากอาคารโรงภาพยนตร์ขนาดกลางในสถานการณ์ปกติโดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
193 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสำนักงานสถาปนิก กรณีศึกษาสำนักงานสถาปนิกในจังหวัดภูเก็ต
194 การศึกษาหลักเกณฑ์การแบ่งงวดงานก่อสร้างอาคารภาครัฐ
195 การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่โล่งว่างภายในวัดริมน้ำ เพื่อรองรับกิจกรรมงานประเพณีประชุมชน กรณีศึกษาวัดกระโดงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
196 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการแบ่งปันที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์: กรณีศึกษา โครงการพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
197 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของครัวเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ:กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาขาสำนักงานใหญ่
198 กระบวนการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
199 เหตุผลการฝากขายบ้านและรูปแบบบ้านใหม่ของผู้อยู่อาศัยบ้านเดี่ยว: กรณีศึกษาผู้ฝากขายบ้านมือสองผ่านบริษัท บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
200 การขายบ้านมือสองผ่านนายหน้าโดยการทำสัญญาแบบนายหน้าแต่เพียงผู้เดียว และการทำสัญญาแบบนายหน้าเปิด: กรณีศึกษา บริษัท มาสเตอร์โฮมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
201 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยของชาวญี่ปุ่นที่ได้รับอนุญาตทำงานในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี
202 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคน สำหรับศูนย์การค้าชุมชน
203 ขั้นตอนในการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทสิงคโปร์ในประเทศไทย: กรณีศึกษา บริษัท โคโตบูกิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
204 ประโยชน์เชิงธุรกิจในการพัฒนาอาคารสำนักงานที่เป็นอาคารเขียว
205 พฤติกรรมการต่อเติมพื้นที่ใช้สอยบ้านเดี่ยวระดับราคา 5-8 ล้านบาท : กรณีศึกษา โครงการฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา เฟส 2
206 สภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
207 การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลาง: กรณีศึกษา โครงการพฤกษาวิลล์ 53 บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)
208 การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ ของผู้อยู่อาศัย ในบ้านสั่งสร้าง กรณีศึกษา บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด
209 การใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารโครงการ ประเภทอาคารพักอาศัย
210 ลักษณะและการใช้ห้องเรียนปฏิบัติการ สตูดิโอ ด้านศิลปะ และการออกแบบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
211 นโยบายและบทบาทองค์กรภาครัฐในการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในอาเซียน: กรณีศึกษากลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน
212 บทบาทองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย: กรณีศึกษา มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย
213 การตรวจสอบแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการจัดระดับขั้นความละเอียดของข้อมูลสำหรับแบบจำลองสารสนเทศอาคารของสถาบันสถาปนิกอเมริกัน กับวิธีการหาปริมาณงานสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย
214 ประสิทธิภาพการทำความเย็นโดยการแผ่รังสีในตอนกลางคืนด้วยฝ้าเพดานแบบพลิกหมุน
215 สมรรถนะด้านพลังงานของหลังคาแผ่รังสีความร้อนสูง ชนิดมวลเบา
216 ลักษณะทางกายภาพของโรงแรมขนาดเล็ก ประเภทบูติกโฮเตล ในกรุงเทพมหานคร
217 สมรรถนะด้านความร้อนของอาคารที่ติดตั้งช่องระบายอากาศ ใต้หลังคาแผ่รังสีความร้อนสูงและการใช้ปล่องระบายความร้อน
218 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรกายภาพ อาคารในกลุ่มสำนักงานใหญ่: กรณีศึกษา บรรษัทขนาดใหญ่ 6 แห่ง
219 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัยราคาสูงและต่ำ ในกรุงเทพมหานคร
220 สมรรถนะด้านพลังงานของหลังคาที่ติดตั้งมวลอุณหภาพและฉนวนชนิดเปิดปิดได้
221 การบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารโรงพยาบาลเอกชน
222 การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมและความเป็นไปได้ทางการเงินของหลังคาเขียว โดยวิธีการระเหยของน้ำ
223 รูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการน้ำชุมชนกรณีศึกษาลุ่มน้ำขาน จังหวัดเชียงใหม่
224 ปัจจัยในการออกแบบช่องแสงและแผ่นสะท้อนแสงสำหรับอาคารกีฬาในร่ม
225 ปัจจัยเชิงที่ตั้งและการบริหารจัดการที่มีผลต่ออัตราค่าโดยสารของจักรยานยนต์รับจ้างบนเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส
226 พฤติกรรมการใช้จักรยานในเขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร
227 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่มีต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
228 อิทธิพลของสีในสภาพแวดล้อมกับความรู้สึกไม่สบายตา
229 ความแม่นยำในการถอดแบบประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้างในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีทั่วไปและวิธีที่ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยประเภท A1 บริษัทแอลพีเอ็น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
230 ผลของการเปิดเสรีการค้าอาเซียนกับการเข้ามาปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักของสถาปนิกสิงคโปร์ในประเทศไทย
231 การจัดการด้านกายภาพวัด : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย
232 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
233 การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์เพชรบุรี
234 การจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
235 ประสิทธิภาพของร่มเงาต้นไม้ที่มีผลต่อผนังอาคารพักอาศัย
236 การลดเวลาและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
237 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ในประเทศกัมพูชา
238 ถนนคนเดินสำหรับพาณิชยกรรมชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างถนนราชดำเนินและถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่
239 การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป กรณีศึกษา : ทาวน์เฮาส์สองชั้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
240 การบริหารทรัพยากรกายภาพสาหรับอาคารอยู่อาศัยรวม
241 แนวทางการปรับปรุงบ้านมือสอง กรณีศึกษา บ้านเดี่ยวราคา 1-3 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตอนเหนือและตะวันออก
242 ระบบการก่อสร้างสาเร็จรูปทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น กรณีศึกษา : บริษัท โพสแอนด์พรีคาส จากัด
ปี พ.ศ. 2555
243 การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น
244 การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
245 การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของห้องชุดสองชั้น
246 แนวทางการปรับปรุงอาคารในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ
247 ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล
248 การดำเนินงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารประเภทอาคารศูนย์การค้า : กรณีศึกษา 4 อาคาร
249 องค์ประกอบภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์เมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่
250 แนวทางการพัฒนาอาคารเก่าแก่ในย่านพาณิชยกรรม : กรณีศึกษา เวิ้งนาครเขษม
251 ความสัมพันธ์ของการตรวจสอบสภาพอาคารกับการประเมินมูลค่าอาคาร : กรณีศึกษา อาคารสูง
252 การดูแลอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีผู้เช่ารายเดียวกับผู้เช่าหลายราย โดยมีเจ้าของร่วมกัน : กรณีศึกษา อาคารกลาสเฮ้าส รัชดา และอาคารกลาสเฮ้าส สุขุมวิท
253 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร
254 สภาวะน่าสบาย และการปรับตัวของคนพื้นถิ่นใน ประเทศลาว : กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นแขวงหลวงพระบาง และแขวงสะหวันนะเขต
255 ประสิทธิภาพของการใช้ปล่องระบายอากาศแสงอาทิตย์กับหลังคากระเบื้องลอนคู่ เพื่อการลดอุณหภูมิภายในอาคารพักอาศัย ในประเทศไทย
256 การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบบโคเฮาส์ซิ่ง : กรณีศึกษาโครงการบ้านเดียวกัน
257 การจัดการด้านที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย : กรณีศึกษาโครงการบ้าน มั่นคง ชุมชนเจริญพัฒนา หมู่ 2 และชุมชนบ้านคลองรังสิต หมู่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี
258 การพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าสำหรับการคำนวณค่าการส่งผ่านความร้อนผ่านเปลือกอาคารชุดพักอาศัย
259 การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวาง
260 การออกแบบการใช้แสงสว่างธรรมชาติในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว
261 ที่จอดรถในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเก่า : กรณีศึกษาย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร
262 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในห้องพักของอาคารชุดพักอาศัยขนาดกลาง
263 การปรับปรุงงานระบบอาคารในระหว่างที่มีการใช้งาน : กรณีศึกษาอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
264 การบริหารจัดการโครงการทาวน์เฮ้าส์ราคาประหยัดที่มีราคาขายต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554
265 การประเมินการอยู่อาศัยของบ้านพักถาวรสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษาโครงการบ้านพักถาวรจังหวัดกระบี่
266 การดำเนินงานและประสิทธิภาพการดูแลความสะอาด อาคารการศึกษา : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
267 การบริหารจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
268 ปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้าง ประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค, กรุงเทพมหานคร
269 การบริหารจัดการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
270 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกายภาพและคุณค่าของวัด กรณีศึกษาวัดชนะสงคราม
271 การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัยกรณีศึกษา : โครงการเคหะชุมชนอยุธยา 1 และโครงการหมู่บ้านจัดสรรหันตราวิลล่า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
272 พฤติกรรมการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาปานกลาง ตามแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน สายรัชดาภิเษก : กรณีศึกษา โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 9
273 องค์ประกอบของภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ : กรุงเทพมหานคร
274 พฤติกรรมการเดินทางไปทำงานของคนจนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนรายได้น้อยตามแนวรถไฟสายเหนือในกรุงเทพมหานคร
275 โครงสร้างภูมินิเวศ กับ บทบาทของป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ในด้านการบริการเชิงนิเวศของพื้นที่ กรณีศึกษา : ป่าชุมชน ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
276 ความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานลีด 2009 สำหรับพัฒนาชุมชนละแวกบ้านมาใช้สำหรับโครงการจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
277 การเชื่อมโยงมุมมองทางสายตาในการออกแบบภูมิทัศน์เมืองชายทะเล กรณีศึกษา เมืองพัทยา
278 การกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภูมินิเวศและการบริการเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ กรณีศึกษา อ.เมือง จำหวัดลำปาง
279 นวัตกรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ กรณีศึกษา : พื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา
280 การปรับตัวด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนพื้นถิ่นที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก : กรณีศึกษาบ้านนนทรีย์ ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
281 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
282 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
283 ผลกระทบขององค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร : กรณีศึกษาโถงต้อนรับของโรงแรม
284 ผลกระทบของรูปทรงและการวางทิศทางอาคารสำนักงานต่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน ASHRAE 90.1 2007
285 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุหลังคาที่มีสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่ำและฉนวนกันความร้อนทั่วไป
286 การใช้ไม้เทียมในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
287 แนวทางการปรับปรุงข้อกำหนดโครงการ (TOR : Term of Reference) ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ
288 กระบวนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคารประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
289 การศึกษาสัณฐานกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ริมน้ำ คลองบางลำพู
290 แนวคิดในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอั่งหม่อหลาวในภูเก็ต
291 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของสารเคลือบกระจกกันความร้อนของอาคารในเขตสภาพอากาศแบบร้อนชื้น
292 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านความร้อนของผนังไม้จริงตัดขวาง
293 บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานคร
294 การออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
295 การประเมินความสบายตาและความชัดเจนในการมองเห็นของแผงบังแดดฉลุลาย
296 การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
297 แนวทางการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยและพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ จังหวัดนนทบุรี
298 เปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุงและลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ระหว่างจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดปทุมธานี
299 รายละเอียดของแบบแผนผังประกอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานคร
300 การปรับตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษา โครงการเพอร์เฟค พาร์ค บางบัวทอง และโครงการเดอะ ลีฟวิ่ง บ้านกล้วย – ไทรน้อย
301 โครงสร้างภูมินิเวศกับบทบาทภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่าทามและ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในด้านการบริการเชิงนิเวศของพื้นที่ กรณีศึกษา ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
302 ผลกระทบลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลังน้ำท่วม : กรณีศีกษาลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
303 สภาพการอยู่อาศัยและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ วัยต้น วัยกลาง และวัยปลาย จังหวัดสระบุรี
304 พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคอมมูนิตี้ มอลล์ : กรณีศึกษา บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
305 แนวทางการบริหารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา 5 โครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556
306 ความเชื่อมโยงระหว่างอาชีพกับแหล่งที่อยู่อาศัยในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
307 แนวทางการปรับปรุงโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม : กรณีศึกษา โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
308 แนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ กลุ่มอาคารราชดำเนิน : กรณีศึกษา อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
309 แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณท่าเตียน กรุงเทพมหานคร
310 ช่องทางการจำหน่ายใน “งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ” : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดรายกลาง-รายเล็ก
311 การลงทุนธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของนักลงทุนไทยเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
312 การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารชุด ภายหลังเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 : กรณี ศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนลาดพร้าวและถนนปิ่นเกล้า-รัชดา
313 กระบวนการพัฒนาโครงการ บูติค แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท : กรณีศึกษา คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา และ ฟาร์มโชคชัย บูติค แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา
314 แนวทางการออกแบบเพื่อความโดดเด่นของป้ายไฟร้านค้า : กรณีศึกษา ถนนเยาวราช
315 อิทธิพลของ อายุ และเพศ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในระดับความส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
316 ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
317 ปัจจัยของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านจัดสรรของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
318 ทัศนคติของผู้สนใจบ้าน SCG HEIM
319 ผลกระทบจากการกำหนดค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารตามกฎหมายที่มีต่อการออกแบบคอนโดมิเนียม
320 การขออนุญาตอาคารประเภทโรงแรมภายใต้กฎหมายไทย กรณีศึกษา อาคารขนาดใหญ่
321 การขออนุญาตอาคารประเภทโรงแรมภายใต้กฎหมายไทย กรณีอาคารที่มีขนาดต่ำกว่าอาคารขนาดใหญ่ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
322 แนวทางการออกแบบบ้านในชุมชนแออัดในเขตเมือง(บ้านมั่นคง)ให้อยู่ในสภาวะน่าสบาย
323 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
324 ผลกระทบของการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศต่อการใช้พลังงานการทำความเย็น ในอาคารที่มีการติดตั้งฉนวนชนิดต่างๆ
325 อิทธิพลของภูมิอากาศในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยต่อการใช้พลังงานในอาคาร
326 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม:การบังลม
327 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบดบังแดด
328 การวิเคราะห์การปล่อยคาร์บอนจากขั้นตอนการรื้อถอนอาคารและการทำลายอาคาร
329 การเปรียบเทียบความคิดของ ประติมากร ภูมิสถาปนิก และ ผู้ได้รับประโยชน์ ต่อการใช้ประติมากรรมลอยตัวเป็นองค์ประกอบพื้นที่สาธารณะในเมือง
330 การย้ายชุมชนที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศจากแหล่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
331 ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองแพร่
332 ซอย : พื้นที่ว่างสาธารณะสำหรับคนเดินเท้าในพื้นที่ธุรกิจศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร
333 ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองน่าน
334 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนลัวะ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตยกรรม
335 การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ
336 การปรับตัวด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนพื้นถิ่นที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก : กรณีศึกษาบ้านนนทรีย์ ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
337 นวัตกรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ กรณีศึกษา : พื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา
338 องค์ประกอบของภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ : กรุงเทพมหานคร
339 ลักษณะทางภูมินิเวศและพลวัตของที่ราบน้ำท่วมถึงกับการตอบสนองของมนุษย์ กรณีศึกษาแม่น้ำน่าน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
340 พฤติกรรมการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาปานกลาง ตามแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน สายรัชดาภิเษก : กรณีศึกษา โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 9
341 การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัยกรณีศึกษา : โครงการเคหะชุมชนอยุธยา 1 และโครงการหมู่บ้านจัดสรรหันตราวิลล่า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
342 โครงสร้างภูมินิเวศ กับ บทบาทของป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ในด้านการบริการเชิงนิเวศของพื้นที่ กรณีศึกษา : ป่าชุมชน ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
343 การบริหารจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
344 การเชื่อมโยงมุมมองทางสายตาในการออกแบบภูมิทัศน์เมืองชายทะเล กรณีศึกษา เมืองพัทยา
345 การบริหารจัดการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
346 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกายภาพและคุณค่าของวัด กรณีศึกษาวัดชนะสงคราม
347 การกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภูมินิเวศและการบริการเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ กรณีศึกษา อ.เมือง จำหวัดลำปาง
348 พฤติกรรมการเดินทางไปทำงานของคนจนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนรายได้น้อยตามแนวรถไฟสายเหนือในกรุงเทพมหานคร
349 ปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้าง ประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค, กรุงเทพมหานคร
350 การดำเนินงานและประสิทธิภาพการดูแลความสะอาด อาคารการศึกษา : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
351 การบริหารจัดการโครงการทาวน์เฮ้าส์ราคาประหยัดที่มีราคาขายต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554
352 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในห้องพักของอาคารชุดพักอาศัยขนาดกลาง
353 การปรับปรุงงานระบบอาคารในระหว่างที่มีการใช้งาน : กรณีศึกษาอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
354 การออกแบบการใช้แสงสว่างธรรมชาติในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว
355 การพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าสำหรับการคำนวณค่าการส่งผ่านความร้อนผ่านเปลือกอาคารชุดพักอาศัย
356 การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวาง
357 การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย : กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
358 การดำเนินงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารประเภทอาคารศูนย์การค้า : กรณีศึกษา 4 อาคาร
359 การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบบโคเฮาส์ซิ่ง : กรณีศึกษาโครงการบ้านเดียวกัน
360 การจัดการด้านที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย : กรณีศึกษาโครงการบ้าน มั่นคง ชุมชนเจริญพัฒนา หมู่ 2 และชุมชนบ้านคลองรังสิต หมู่ 6 ตำบลบางพูน อำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี
361 สภาวะน่าสบาย และการปรับตัวของคนพื้นถิ่นใน ประเทศลาว : กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นแขวงหลวงพระบาง และแขวงสะหวันนะเขต
362 ประสิทธิภาพของการใช้ปล่องระบายอากาศแสงอาทิตย์กับหลังคากระเบื้องลอนคู่ เพื่อการลดอุณหภูมิภายในอาคารพักอาศัย ในประเทศไทย
363 ความสัมพันธ์ของการตรวจสอบสภาพอาคารกับการประเมินมูลค่าอาคาร : กรณีศึกษา อาคารสูง
364 การดูแลอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีผู้เช่ารายเดียวกับผู้เช่าหลายราย โดยมีเจ้าของร่วมกัน กรณีศึกษา อาคารกลาสเฮ้าส รัชดาและสุขุมวิท
365 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
366 องค์ประกอบภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์เมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่
367 แนวทางการพัฒนาอาคารเก่าแก่ในย่านพาณิชยกรรม : กรณีศึกษา เวิ้งนาครเขษม
368 แนวทางการปรับปรุงอาคารในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ
369 ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล
370 ที่จอดรถในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเก่า: กรณีศึกษาย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร
371 การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
372 ความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานลีด 2009 สำหรับพัฒนาชุมชนละแวกบ้านมาใช้สำหรับโครงการจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
373 การประเมินการอยู่อาศัยของบ้านพักถาวรสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษาโครงการบ้านพักถาวรจังหวัดกระบี่
374 พลิกโฉมแกนความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
375 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
376 แนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดล่าง ในเขตเมืองเก่าลพบุรี
377 การปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยว กราบพระ 9 วัด เทศบาลนครอุบลราชธานี
378 การบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
379 อิทธิพลของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ที่มีต่อชุมชนและบริเวณพื้นที่โดยรอบ
380 การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาในชุมชนเมือง กรณีศึกษา การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาในชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนใต้จุดตัดทางด่วนศรีรัชและทางด่วนเฉลิมมหานคร
381 ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
382 แนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดล่าง ในเขตเมืองเก่าลพบุรี
383 การปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยว กราบพระ 9 วัด เทศบาลนครอุบลราชธานี
384 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
385 ความต้องการที่พักอาศัย โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณจุฬาซอย 9 (หมอน 41) ของนิสิตและบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
386 การปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ : กรณีศึกษา ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
387 สะพานในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 5
388 แนวทางการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในเมือง : กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุในสวนสาธารณะลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
389 การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในเทศบาลนครตรัง
390 ผลกระทบต่อเมืองของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
391 แนวทางการออกแบบชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ
392 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์กันแดดแบบผนัง 2 ชั้น: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
393 การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในอาคารประเภทศูนย์การค้า เขตปทุมวัน กรณีศึกษา 3 อาคาร
394 การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมผิวดิน ที่ส่งผลต่อระบบอุทกนิเวศ กรณีศึกษา บ้านแม่แอน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
395 การจัดการโรงอาหารเพื่อการสวัสดิการ กรณีศึกษาโรงอาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
396 โครงร่างกฎหมาย พรบ. ควบคุมอาคารด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับอาคารในประเทศไทย
397 ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่
398 จำนวนและสภาพการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมในอาคารชุมนุมคนประเภทโรงมหรสพ
399 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนวัดธรรมนิมิต เทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
400 ข้อควรพิจารณาในการออกแบบวางผังธุรกิจรีไซเคิลเอกชนในประเทศไทย
401 การจัดการของเสียอินทรีย์สำหรับบ้านพักอาศัยโดยวิธีการบำบัดแบบไร้อากาศ
402 การศึกษาการออกแบบทางกายภาพและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อปรับปรุงภายในห้องพักอาศัยสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น กรณีศึกษา : โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
403 การบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัย เคหะชุมชนร่มเกล้าระยะ 3
404 ปัญหาการดูแลอาคารสำนักงาน : กรณีศึกษาอาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์
405 สภาพการอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านแสนสุข
406 การพัฒนาแนวทางการกำหนดตำแหน่งติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
407 การบริหารทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงานให้เช่าระดับ เอ : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า จำนวน 15 อาคาร ในบริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานคร
408 การแปลและอธิบายความหมายภูมิทัศน์ในเชิงอุทกนิเวศวิทยาจากแผนที่โบราณ : กรณีศึกษา ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
409 การติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ระหว่างปี 2546-2552 : กรณีศึกษา บ้านเอื้ออาทร มิตรไมตรี (หนองจอก)
410 กระบวนการดำเนินงานปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบมีการโยกย้าย กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักพหลโยธิน
ปี พ.ศ. 2552
411 ปัจจัยสำคัญในการออกแบบห้องนวดสปาเพื่อความผ่อนคลาย
412 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบ้านพักอาศัยยุคใหม่ กรณ๊ศึกษาบ้านสู้โลกร้อน จังหวัดนครราชสีมา
413 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัย กรณ๊ศึกษา บ้านพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
414 การพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างและระบบโครงสร้างบ้านพอเพียง
415 การพัฒนาแหล่งพักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาจิตใจเชิงปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
416 อนัสติโลซิสเพื่อการบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม
417 การเปรียบเทียบกระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ระหว่างระบบดั้งเดิมกับระบบเสาและคานสำเร็จรูปและระบบผนังสำเร็จรูป : กรณีศึกษา โครงการเพอร์เฟคพาร์ค จังหวัดนนทบุรี
418 แนวทางการออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างสาธารณะและกึ่งสาธารณะตามแนวถนน : กรณีศึกษาย่านอโศก-นานา ถนนสุขุมวิท
419 บ้านพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
420 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2551
421 การบริหารทรัพยากรกายภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีศึกษาห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสาร
422 รูปแบบที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยในชุมชนคลองบางน้อยนอก ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
423 การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกับการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชกรรมเก่าและคลังสินค้าริมน้ำ : กรณีศึกษาย่านทรงวาด กรุงเทพมหานคร
424 พลวัตเชิงพื้นที่และการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชยกรรมเก่าริมน้ำ กรณีศึกษาย่านปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร
425 การพัฒนาวัดเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานคร
426 แนวทางการจัดการประกวดแบบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ
427 การปรับปรุงระบบประกอบอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
428 การออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งสำเร็จรูปชั้นเดียว โครงสร้างเหล็กเบารับน้ำหนัก โครงการโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SCG Southern School)
429 แนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในการครอบครองของกองทัพบก : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
430 ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการจัดรูปแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อกระตุ้นความรู้สึกอยากออกกำลังกาย
431 แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
432 แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ
433 แนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาทางเท้าในย่านพาณิชยกรรมอโศก กรุงเทพมหานคร
434 การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของพื้นที่ศูนย์กลางเมืองชลบุรี
435 การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
436 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ้านเอื้ออาทรตามความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์กับการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
437 การบริหารทรัพยากรกายภาพของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษา 10 อาคารศาลยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
438 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในเมืองใหม่บางพลี ในวาระที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ
439 การวิเคราะห์สาระสำคัญของเทคโนโลยีเรือนไทยภาคกลาง
440 การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุตามโครงการนวัตกรรมผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร
441 การประเมินสภาวะสบายตาจากค่าความส่องสว่างและอุณหภูมิสีจากโคมฟลูออเรสเซนต์
442 ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
443 แนวทางการประเมินมูลค่าที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร
444 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
445 โอกาสในการอนุรักษ์ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่าสกลนคร
446 การศึกษารูปแบบเมรุชั่วคราวสกุลช่างเพชรบุรี เพื่อทำการออกแบบเมรุชั่วคราวที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
447 ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำของต้นไม้และการประยุกต์ใช้ภายนอกอาคารในเขตร้อนชื้น
448 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องหนังขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
449 การใช้พื้นที่ในหน่วยพักอาศัย ในเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร
450 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการค้าชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่
451 ที่พักอาศัยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม
452 การออกแบบพื้นที่ชุมชนศาลาด่านเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
453 การใช้พื้นที่ภายในห้องชุดเอนกประสงค์ขนาดเล็กระดับราคาปานกลาง : กรณีศึกษา โครงการ A และ โครงการ B
454 กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
455 การวางแผนทางการเงินของผู้ซื้อในโครงการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการเดอะรูม สุขุมวิท 79 ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
456 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
457 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง กรุงธนบุรี
458 แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดเก่าเยาวราช
459 ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพของการค้าในชนบท: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
460 แนวทางการอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
461 ขั้นตอนการให้บริการรับสร้างบ้านโดยบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านโดยบริษัทที่เป้นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน : กรณีศึกษา บริษัท รอแยล เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทโฟร์พัฒนา จำกัด
462 การวางแผนทางการเงินของผู้ซื้อในโครงการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการเดอะรูม สุขุมวิท 79 ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
463 ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้เช่าอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่า : กรณีศึกษา บริเวณถนนอ่อนนุช
464 การติดตามผลด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในบ้านมั่นคง : กรณีศึกษาโครงการนำร่อง กรุงเทพมหานคร
465 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในเมืองใหม่บางพลี ในวาระที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ
466 การออกแบบปรับปรุงความเร็วลมเพื่อภาวะน่าสบายใต้ถุนอาคารสูง
467 งานตรวจสอบสภาพอาคารด้านสถาปัตยกรรม ตามกฎหมายควบคุมอาคารประเภท อาคารชุดพักอาศัย
468 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
469 การออกแบบปรับปรุงความเร็วลมเพื่อภาวะน่าสบายใต้ถุนอาคารสูง
470 การบริหารจัดการสำนักงานสถาปนิกจัดตั้งใหม่ : กรณีศึกษาสำนักงานสถาปนิกที่จัดตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2543-2549
471 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ตำแหน่งการติดตั้งดวงโคมสำหรับงานจิตรกรรม
472 แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยบนที่ดินราชพัสดุ : กรณีศึกษาชุมชนสามัคคีร่วมใจ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
473 ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย
474 แนวทางการพัฒนาที่ดินเพื่อการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
475 การเปลี่ยนแปลงแบบมาตรฐานของบริษัทรับสร้างบ้าน : กรณีศึกษาบริษัทโฟร์พัฒนาจำกัด
476 เรือนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
477 การวางแผนพัฒนาพื้นที่นันทนาการในแขวงดินแดง และแขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
478 แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินที่สัมพันธ์กับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรา
479 ระบบสัญจรในโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
480 แนวทางการออกแบบผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับพื้นที่ลาดชัน
481 ผลกระทบของโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมต่อการพัฒนาเมืองใน สปป.ลาว
482 การพัฒนาพิ้นที่พาณิชยกรรมย่านตลาดฉัตรไชยเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันข์
483 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
484 งานภูมิสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5
485 พัฒนาการของย่านการค้าประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
486 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซรามิกระดับครัวเรือนในจังหวัดลำปาง
487 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต
488 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของเมืองกับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
489 การเปรียบเทียบรอยต่อระบบแห้งและระบบเปียกของระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น : กรณีศึกษาทาวน์เฮาส์โครงการกานดา...บ้านริมคลอง 2 จังหวัดสมุทรสาคร
490 แนวทางการจัดการอาคารพาณิชย์ที่มีการปรับปรุงเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม : กรณีศึกษาอาคารพาณิชย์ในซอยหมู่บ้านวิกรม์ แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
491 การคงอยู่ของชุมชนพักอาศัยในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ : กรณีศึกษา ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
ปี พ.ศ. 2547
492 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
493 การนำวิธีก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูปมาใช้กับโครงการบ้านเดี่ยวสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร รังสิตคลอง 3 จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2546
494 ห้องแถวเมืองสงขลา : รูปแบบ, องค์ประกอบ และพัฒนาการ (พ.ศ. 2385-2504)
495 ลักษณะขององค์ประกอบภูมิทัศน์เมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศบริเวณถนน : กรณีศึกษา ถนนเจริญราษฎร์
496 บทบาทการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
497 แนวทางในการบรรเทาผลกระทบสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยโดยใช้ภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาแหล่งผังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะราชาเทวะ จ. สมุทรปราการ
498 แนวความคิดในการอนุรักษ์ชุมชนไท-โคราช กรณีศึกษา : หมู่บ้านพระเพลิง
ปี พ.ศ. 2545
499 การศึกษาเพื่อการคืนสภาพอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ : วัดตองปุ อ. เมืองลพบุรี
500 ปัจจัยที่มีผลในการคิดค่าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม
501 ปริทัศน์บทความเรื่อง งานออกแบบเป็นงานวิจัยได้หรือ?
502 บทปริทัศน์บทความเรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน (An approach to a sustainable home)
ปี พ.ศ. 2544
503 การพัฒนาดัชนีสำหรับการประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงานของกรอบอาคาร
504 การอนุรักษ์อาคารที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 5 : กรณีศึกษา อาคารที่ทำการกรมโยธาธิการ ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2543
505 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2542
506 การจัดการที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและสถานีตำรวจดับเพลิงบรรทัดทอง เมื่อมีการย้ายตามแผนแม่บทเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
507 ความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการครูชั้นผู้น้อย ในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร