ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพันธ์ คูชลธารา 21
2 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 19
3 กาวี ศรีกูลกิจ 17
4 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 13
5 เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 13
6 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 12
7 มะลิ หุ่นสม 11
8 คุณากร ภู่จินดา 10
9 สุเทพ ธนียวัน 10
10 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 9
11 สุเมธ ตันตระเธียร 9
12 ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 8
13 ณัฏฐา ทองจุล 8
14 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 8
15 ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี 7
16 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 7
17 สุชาดา ศิริพันธุ์ 7
18 ปาหนัน เริงสำราญ 7
19 จิตรตรา เพียภูเขียว 7
20 ชัชวาล ใจซื่อกุล 7
21 ปิโยรส ทองเกิด 7
22 ประณัฐ โพธิยะราช 7
23 วีณา เมฆวิชัย 6
24 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 6
25 จิรศักดิ์ สุจริต 6
26 ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ 6
27 นพดล กิตนะ 6
28 ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต 6
29 เลอสรวง เมฆสุต 6
30 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 6
31 อรฤทัย ภิญญาคง 6
32 นิศานาถ ไตรผล 6
33 ผุสตี ปริยานนท์ 6
34 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 5
35 สมศักดิ์ ปัญหา 5
36 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 5
37 กุนทินี สุวรรณกิจ 5
38 กนกวรรณ เสรีภาพ 5
39 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 5
40 ขันทอง สุนทราภา 5
41 กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์ 5
42 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 5
43 รัชนีกร ธรรมโชติ 5
44 กิตตินันท์ โกมลภิส 5
45 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 5
46 เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ 5
47 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 5
48 เก็จวลี พฤกษาทร 5
49 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 4
50 ศานิต ปิยพัฒนากร 4
51 เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 4
52 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 4
53 วรณพ วิยกาญจน์ 4
54 นพิดา หิญชีระนันทน์ 4
55 รมณี สงวนดีกุล 4
56 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 4
57 วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ 4
58 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 4
59 สุจิตรา สื่อประสาร 4
60 ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 4
61 จิราภรณ์ ธนียวัน 4
62 อรอุษา สรวารี 4
63 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 4
64 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 4
65 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
66 นินนาท ชินประหัษฐ์ 3
67 อัปสรสุดา ศิริพงศ์ 3
68 กนกทิพย์ บุญเกิด 3
69 สรินทร ลิ่มปนาท 3
70 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 3
71 วันทนีย์ พุกกะคุปต์ 3
72 ปราโมทย์ โศจิศุภร 3
73 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
74 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 3
75 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 3
76 ศรินทิพ สุกใส 3
77 อรพร หมื่นพล 3
78 ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 3
79 ต้นพงศ์ แก้วคงคา 3
80 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 3
81 รตินันท์ บุญเคลือบ 3
82 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 3
83 ธนาภัทร ปาลกะ 3
84 พรนภา สุจริตวรกุล 3
85 ชุลี ยมภักดี 3
86 รจนา พรประเสริฐสุข 3
87 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 3
88 รัฐชาติ มงคลนาวิน 3
89 อภิสิทธิ์ อึ้งกิจจานุกิจ 3
90 ปัทมา สิงหรักษ์ 3
91 วรปรัชญ์ ศรีสุขคำ 3
92 ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ 3
93 สุชา เฉยศิริ 3
94 จิรารัช กิตนะ 3
95 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 3
96 นันทิกา คงเจริญพร 3
97 ณีรนุช ควรเชิดชู 2
98 สาริศา เจริญใจ 2
99 ธนัตถ์อร พรพัฒน์เดชอุดม 2
100 ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์ 2
101 กำธร ธีรคุปต์ 2
102 วิภาพร ชีวินธำรงโรจน์ 2
103 อรวรรณ ศิริเวทย์วุฒิ 2
104 วัชรพล คงพิบูลย์กิจ 2
105 นันทนา สูตรเชี่ยวชาญ 2
106 ลลิตา อัตนโถ 2
107 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
108 รุ่งอรุณ วาดิถี สิริศรัทธา 2
109 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 2
110 พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา 2
111 บุญญาวัลย์ อยู่สุข 2
112 ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี 2
113 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 2
114 เจษฏ์ เกษตระทัต 2
115 นิสิต ตัณฑวิเชฐ 2
116 ปวันรัตน์ บัวโรย 2
117 พงศ์ดนัย พิทยเมธากูล 2
118 ต่อศักดิ์ สีลานันท์ 2
119 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 2
120 สุจาริณี สินไชย 2
121 สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล 2
122 ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 2
123 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
124 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
125 เจริญขวัญ ไกรยา 2
126 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
127 วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 2
128 กาญจณา จันทองจีน 2
129 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 2
130 อิศราวัลย์ บุญศิริ 2
131 รักชาติ ไตรผล 2
132 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 2
133 กรุง สินอภิรมย์สราญ 2
134 สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ 2
135 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 2
136 นิพาดา เรือนแก้ว 2
137 อรวรรณ สัตยาลัย 2
138 กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ 2
139 เจริญ นิติธรรมยง 2
140 วรินทร ชวศิริ 2
141 พสธร ขุนโอษฐ์ 2
142 อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 2
143 วรวัฒน์ สุธรรมน้อย 2
144 เรืองวิทย์ สว่างแก้ว 2
145 ธรรมนูญ หนูจักร 2
146 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
147 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 2
148 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
149 อรสา อัชชยะพันธ์วนิช 2
150 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 2
151 บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 2
152 ศศิธร พ่วงปาน 2
153 บุญฤทธิ์ อินทิยศ 2
154 ชวลิต จีนอนันต์ 2
155 ธนจันทร์ มหาวนิช 2
156 ปรีดา บุญ-หลง 2
157 วรภา คงเป็นสุข 2
158 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 2
159 สิรีรัตน์ จารุจินดา 2
160 มัณทนา โอภาประกาสิต 2
161 พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา 2
162 ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 2
163 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
164 พิชญดา เกตุเมฆ 2
165 พัชรินทร์ ทองดอนเอ 2
166 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 2
167 สุทธิชัย บุญประสพ 2
168 ไพลิน สุขวงษ์ 2
169 นพปฎล คูหาอุดมลาภ 2
170 ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ 2
171 อาณัติ ชีวอาณัติ 2
172 อภิชา เทพธวัช 2
173 ภาณุพันธ์ มั่งมี 2
174 สุวิมล กีรติพิบูล 2
175 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2
176 เชษฐา จึงเจริญพาณิชย์ 2
177 เภาภัทรา ธรรมานุกิจเจริญ 2
178 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
179 พรรษพร พิพัฒนามงคล 2
180 พนิดา กรุดทอง 2
181 ฐิติพร บุญสุวรรณ 2
182 วัชรินทร์ สามิตร 2
183 ศันสณีย์ ศิริลักษณ์ 2
184 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 2
185 สมศักดิ์ เสนาใหญ่ 2
186 ทิพวรรณ คงทอง 2
187 ธนพล วงษ์สวัสดิ์ 2
188 ยุพิน จินตภากร 2
189 องุ่น ลิ่ววานิช 1
190 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
191 อธิคม มาน้อย 1
192 Natural History Museum. ES Invertebrates and Plans Palaeobiology Division 1
193 The Natural History Museum. Department of Zoology 1
194 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
195 บังอร กองอิ้ม 1
196 สมภพ รุ่งสุภา 1
197 อานุภาพ พานิชผล 1
198 สุนีย์ ลิ้มศรีวาณิชยกร 1
199 กฤษดา นารอง 1
200 ธนวรรณ บุญยศักดิ์เสรี 1
201 ชัยชาญ สิทธิวรนันท์ 1
202 ศิลป์ดารา ทัศนปริชญานนท์ 1
203 ทัศนาธร ภูมิยุทธิ์ 1
204 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 1
205 Edgecombe, Gregory D. 1
206 ทิพวรรณ ตัณฑวณิช 1
207 วรุฒ ศิริวุฒิ 1
208 ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์ 1
209 จริยา เล็กประยูร 1
210 Hirokazu Shimizu 1
211 บุรณี กาญจนถวัลย์ 1
212 ปริศนา มังสา 1
213 ไม่มีข้อมูล 1
214 นครินทร์ ปัญญาใส 1
215 อรัญ หาญสืบสาย 1
216 ศิริพรรณ วัฒนะรัตน์ 1
217 ชเวง สารคล่อง 1
218 ดุษฏี ศุขวัฒน์ 1
219 แพรวพรรณสิริ มีพงษ์ 1
220 เอม อินทกรณ์ 1
221 วันทนี ทาทอง 1
222 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
223 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
224 สมพงษ์ เลิศพุฒิพิศุทธิ์ 1
225 Naggs, Fred 1
226 อรรคพล สันติวิภานนท์ 1
227 ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 1
228 ธนิกานต์ สังฆโสภณ 1
229 เสาวรัตน์ จันทะโร 1
230 อ้อมใจ บุษบง 1
231 จรรยา เจตน์เจริญ 1
232 พิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 1
233 กมลภรณ์ บุญถาวร 1
234 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
235 นคร ไพศาลกิตติสกุล 1
236 รุ่งทิวา ตะติชรา 1
237 จินตนา นักระนาด 1
238 ปัญญา วัฒนะปภาวงศ์ 1
239 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 1
240 ธีรนันท์ ธรรมกุล 1
241 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 1
242 ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ 1
243 ชญานี อ๊อดทรัพย์ 1
244 นราภรณ์ ตั้งหทัยทิพย์ 1
245 ชุติมาพร วรรณวงษ์ 1
246 สมบัติ กาญจนกิจ 1
247 ขวัญแก้ว แซ่เอือง 1
248 จิตติมา พุ่มกลิ่น 1
249 พนมพร วานิชชานนท์ 1
250 ดริษ กวักเพฑูรย์ 1
251 อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 1
252 หนึ่งฤทัย วิชัยกุล 1
253 ศุภลักษณ์ อำลอย 1
254 อมร เพชรสม 1
255 โสภิต สร้อยสอดศรี 1
256 ปรางวลัย จันทร์แจ่ม 1
257 ธันฐกรณ์ นิตยะ 1
258 ละม้าย แก้วเนิน 1
259 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
260 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
261 วัชรา อุไรสกุล 1
262 เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 1
263 ชุตาภา คุณสุข 1
264 ชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย 1
265 Kentaro Kodama 1
266 วิชาณี แบนคีรี 1
267 ศรัญญา ยิ้มย่อง 1
268 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1
269 ผุสดี ปริยานนท์ 1
270 ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า 1
271 ดุษฎี ชาญลิขิต 1
272 จิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล 1
273 กล้า จันทนวัลย์ 1
274 ศนิดา คูนพานิช 1
275 จิรารัช ศรีจันทร์งาม 1
276 นันทนา คชเสนี 1
277 วุฒิศักดิ์ กิติปัญญา 1
278 Waraporn Siriterm 1
279 มาสุฑล สัญพึ่ง 1
280 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
281 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
282 ภาคภูมิ ปานตั้น 1
283 Anawatch Mitpratan 1
284 Jittima Chatchawansaisin 1
285 นุสรา ดลระหมาน 1
286 Chayaporn Supachartwong 1
287 ปิยมาภรณ์ อุตมัง 1
288 Acom Sornsute 1
289 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
290 Thanathon Sesuk 1
291 ปรีรญา สิงห์ไข่มุกข์ 1
292 ศิโรรัตน์ เขียนแม้น 1
293 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ 1
294 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
295 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
296 Pantharee Boonsatorn 1
297 ศุกันยา ห้วยผัด 1
298 กระมล ทองธรรมชาติ 1
299 นิโรบล เหลากลม 1
300 Chonticha Srisawang 1
301 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
302 ประคอง ชอบเสียง 1
303 อาณัติ สายกระสุน 1
304 ๋Janes, Gavin W. 1
305 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 1
306 พรรณี กาญจนพลู 1
307 ภัสสร์พล งามอุโฆษ 1
308 สุมา เมืองใย 1
309 ศศิรดา ตันจิตวิริยะ 1
310 รติกร ศรอำพล 1
311 รุ่งราวี ทองกันยา 1
312 วินัย งามแสง 1
313 กุลธิดา นิเวศอนันต์กุล 1
314 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
315 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
316 สุชาดา จันทร์ประทีป 1
317 นภสร โกวรรธนะกุล 1
318 ธงไชย กระจ่างนิวัตร 1
319 Yeshey Penjor 1
320 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
321 พิชญฎา ปูรณโชติ 1
322 วรรณา ต.แสงจันทร์ 1
323 พรชนิตว์ ทรัพย์วิไล 1
324 มนนัทธ์ พงษ์พานิช 1
325 กมลวรรณ หัวเมืองแก้ว 1
326 ภูริชยา จงศิริการค้า 1
327 วณิชยา น้อยวังคลัง 1
328 ธาริณี ธีระธนากร 1
329 ณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์ 1
330 สาริศ ถนอมชาติ 1
331 ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ 1
332 กรกช ดวงดี 1
333 บุศบรรณ ณ สงขลา 1
334 วิภาวี ปัญญานันทกิตติ์ 1
335 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
336 ปราจีน วีรกุล 1
337 ฐิติมา นุธิรงค์ 1
338 วรัษยา สุนทรศารทูล 1
339 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
340 จักรี เหล็กกล้า 1
341 ชุมพล คุณวาสี 1
342 อัญชลี ใจดี 1
343 ขจรศักดิ์ วรประทีป 1
344 สุธากาญจน์ อักษรกุล 1
345 ปริยภัทร ภัทรธำรง 1
346 กาญจนาภา เอกคณาลักษมี 1
347 กาญจนา จันทองจีน 1
348 อัจจิมา ก๋าพรม 1
349 ภาวดี อังค์วัฒนะ 1
350 นุชจรินทร์ วรรณนิตย์ 1
351 นราธิป กัลยากาญจน์ 1
352 วัชรพงศ์ ภักดีชายแดน 1
353 สุธา ขาวเธียร 1
354 ปราณี จันทร์ลา 1
355 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 1
356 ดาริกา ลาสุดตา 1
357 ทัพพสาร ใจแก้ว 1
358 จิราพร บุญพอ 1
359 รัฐพงษ์ ไตรทิพยานนท์ 1
360 เอกลักษณ์ จันเทร์มะ 1
361 ธเนศพล ตั้งพัฒนธนา 1
362 กุณฑณี ปิ่นเวหา 1
363 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 1
364 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
365 รุจิรา ห่อกุล 1
366 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 1
367 ธนวัฒน์ กรณ์ทอง 1
368 ชโลทร รักษาทรัพย์ 1
369 นฤมล ชูบัวทอง 1
370 กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล 1
371 จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร 1
372 ทิพย์นภา สุวรรณสนิท 1
373 สมฤดี ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 1
374 ประเสริฐ เตชชีวพงศ์ 1
375 กมลรัตน์ พ่วงแสนสุข 1
376 ปัทมา ฤาชาฤทธิ์ 1
377 จิตติมา เจียมอนุสรณ์ 1
378 บัญชา สบายตัว 1
379 อจิรา เที่ยงตรง 1
380 จิรโรจน์ อานุสาร 1
381 วรัญญา จิตสนธิ 1
382 ศักดิพัฒน์ เวียงเกตุ 1
383 สุจินันท์ บัวทอง 1
384 สุพรรณิการ์ จันทร์ทับ 1
385 ฐิตาภา ช่วยคงทอง 1
386 ฐานบ ธิติมากร 1
387 อดิศร แซ่ลี้ 1
388 อภิชาติ กาญจนทัต 1
389 นารีรัตน์ รุ่งเรือง 1
390 ธารนภ สุภัคสถาพรพันธุ์ 1
391 วรรณธิรา รณะบุตร 1
392 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
393 กัลกิยา ชนิตรนันต์ 1
394 วิภาวี ลอยพิพันธ์ 1
395 วิชญา มณีวรรณ 1
396 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 1
397 วิไลรัตน์ โกสุพรรณ์ 1
398 ลินดา อารีย์ 1
399 ลลิตา อุปสัน 1
400 ศิริพร อุ่นแอบ 1
401 ธิติพันธุ์ ทองศิริ 1
402 มันทนา ถิรกุลรติ 1
403 วุฒิพงศ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
404 เอกณรงค์ สินธุวานนท์ 1
405 ฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม 1
406 สรเทพ โสมสง 1
407 กุลนาถ อบสุวรรณ 1
408 ศุภิศา เอกเผ่าพันธุ์ 1
409 สุภาภรณ์ พรหมสุรินทร์ 1
410 ศศิธร พงษ์สำราญกุล 1
411 ภานุวัฒน กนกวรรณากร 1
412 ชื่นสุมล โสภาจารีย์ 1
413 เพทาย จรูญนารถ 1
414 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
415 กนลรัตน์ เหลืองสด 1
416 ปนัดดา กลิ่นบัว 1
417 เสาวลักษณ์ อ้นเมฆ 1
418 สุธาวัลย์ ดีสวัสดิ์ 1
419 ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์ 1
420 กนกรส คงเถื่อน 1
421 กรรณิการ์ เหมแก้ว 1
422 วชิรศักดิ์ วังกังวาน 1
423 ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ 1
424 ธวัชชัย แสงดี 1
425 ดวงกมล ชัชชวลิตสกุล 1
426 ระพีพรรณ ทองระอา 1
427 ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 1
428 กิติศักดิ์ จงเสรีกิจ 1
429 พิพัฒน์ จันทิวาเจริญ 1
430 ศิริพร คุ้มแว่น 1
431 อัจฉโรบล เหล่าคูณ 1
432 กรกมล เนตรชลายุทธ 1
433 เตือนใจ โก้สกุล 1
434 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
435 ทศพล สังข์ศิรินทร์ 1
436 สถาพร บุตรน้ำเพ็ชร 1
437 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 1
438 พีริยา คมสาคร 1
439 ฤดีรัตน์ สันตะโก 1
440 บุญธนา วรรณเลิศ 1
441 บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ 1
442 อลิศรา เมืองเจริญ 1
443 ปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง 1
444 กฤษณะ ลีลารุจิ 1
445 สุขุมาล ปานศรี 1
446 ลลิตวดี ก๊กพ่อค้า 1
447 จิรวิทย์ ชัยเรืองรัชต์ 1
448 มารุต โปราณานนท์ 1
449 สุวรรณา สุภิมารส 1
450 สุชาดา พิชรานันท์ 1
451 เฉลิมรัฐ แสงมณี 1
452 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 1
453 กรองกาญจน์ สายพิณ 1
454 ปทุมทิพย์ เสมอภาค 1
455 ประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก 1
456 สุทธิณี เหลาแตว 1
457 ปวัน ทาวรรณ์ 1
458 อนุรักษ์ บูสะมัญ 1
459 นิธิวดี บุญกังวาน 1
460 สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา 1
461 ดนย์วิทย์ ประทีปวัฒนาสถิต 1
462 พันธุ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์ 1
463 ศราวลี ธนศิลป์ 1
464 เธียญ์ ภัคพงษ์พันธุ์ชัย 1
465 สุเมธ แก้วน้อย 1
466 สมพร ช่วยอารีย์ 1
467 นันทพร ตรีภพนาถ 1
468 บุษบาทิพย์ ประเสริฐศักดิ์ 1
469 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
470 ภัทรณัชชา ชาญวิชัย 1
471 มะนาว ปิยวรไพบูลย์ 1
472 พราหมณ์ ยอดจันทร์ 1
473 ภัทรา ยี่ทอง 1
474 มธุรส ประเดิมชัย 1
475 กนิฏฐกา แดนราช 1
476 ชาลิสา แสงบัว 1
477 พรเฉลิม นาคสุวรรณ 1
478 ธนินี สหกิจรุ่งเรือง 1
479 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
480 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
481 อัญรัตน์ กันดอก 1
482 ทิพเนตร นิลผาย 1
483 วิมล ยันตะ 1
484 ปวันรัตน์ อำไพพันธุ์ 1
485 เชาวณี อ้นลำพูน 1
486 ณัฐพงศ์ เฉิดแสงจันทร์ 1
487 จิตราพร ศรีทอง 1
488 สุชญา นิติวัฒนานนท์ 1
489 นริศรา เปรี้ยวน้อย 1
490 ชวนพิศ เรืองจรัส 1
491 พรนภา สุจริตวร 1
492 ธนิตา หิรัญประทีป 1
493 กอบกาญจน์ อินทรนัฏ 1
494 ธเนศ จิระพรประเสริฐ 1
495 ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม 1
496 จิรวรรณ ศรีสวัสดิ์สกุล 1
497 พุธิตา คงจังหวัด 1
498 สายใจ สโมสร 1
499 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
500 ภัทรานิษฐ์ รัศมีดารา 1
501 ปรารถนา นิมมานเทอดวงศ์ 1
502 ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ 1
503 สุวิมล ปัญญาเลิศวุฒิ 1
504 วิชชุดา ยิ่งนคร 1
505 ปิยะนุช ภูทองขาว 1
506 นิปกา สุขภิรมย์ 1
507 จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ 1
508 ธิดารัตน์ กาญจนธนาเลิศ 1
509 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 1
510 รณวิช สิงหสุรศักดิ์ 1
511 พิสณฑ์ รักษ์จินดา 1
512 สุภาภรณ์ ฤทธิ์กล้า 1
513 อดิศักดิ์ ถือพลอย 1
514 เดือนเพ็ญ สินมั่น 1
515 ธนธร วิทิตศานต์ 1
516 ปราณี พวงสมบัติ 1
517 ญาติมา โพธิวัฒน์ 1
518 จรัสพร มงคลขจิต 1
519 ศุภวิน วัชรมูล 1
520 นฤมล เตือนสติ 1
521 นรรฏธวรรณ ถกลเกียรติกุล 1
522 มานิต คิดอยู่ 1
523 ปรีชญา แก้วชิงดวง 1
524 สิริชัย สัจจโสภณ 1
525 อภิชาติ ประหลาดเนตร 1
526 พนิดา สุริยะพันธ์ 1
527 วิทยา ใยพิมาย 1
528 สุทัศน์ จันบัวลา 1
529 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 1
530 พิมพ์ชนก เอี่ยมวิถีวนิช 1
531 จิรพงศ์ ลิม 1
532 ศิริพร ดาวพิเศษ 1
533 วรรณรัตน์ วิรัชกุล 1
534 วารุณี พิมทอง 1
535 วีพอล ประมวลกิจจา 1
536 ฤทธิรงค์ นิยมโชค 1
537 รวิวรรณ มณีรัตนโชติ 1
538 กนกนันท์ วัฒนศักดิ์ภูบาล 1
539 นิตยา แก้วแพรก 1
540 ศศิวรา คงอ่อน 1
541 สุธี ปิยะจิตติ 1
542 สมใจ เพ็งปรีชา 1
543 ญาณิศา ดิสโร 1
544 เสริชย์ โชติพานิช 1
545 ศรีรัตน์ รอดณรงค์ 1
546 กษมา เตรียมพิทักษ์ 1
547 Varunee Padmasankh 1
548 สรีร์ภรณ์ ปาลวัฒน์ 1
549 สราวุฒิ คงมั่นทวีทรัพย์ 1
550 สโรชา บุญมีสุข 1
551 วารินทร์ หาญอุดมลาภยศ 1
552 พเยีย สายหล้า 1
553 กิตติพัฒน์ วอง 1
554 ทวนทน ทวยมาตร 1
555 เชาวน์วัศ อรรถานิทธิ์ 1
556 กนกกาญจน์ สุขศรี 1
557 มาสิริ มโนมัยวจี 1
558 วรรณิศา ลีลารุจิ 1
559 สมิหลา คีรีศรี 1
560 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
561 สุดารัตน์ นุชวงษ์ 1
562 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
563 สุนีย์พร โพธิ์แก้ว 1
564 สุขฤทัย พันศิริพัฒน์ 1
565 Phanphen Wattanaarsakit 1
566 รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ 1
567 วิชชุดา วิไลรัศมี 1
568 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
569 นฤมล ใบพัด 1
570 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 1
571 นิจธร สังข์ศิรินทร์ 1
572 รพีวรรณ โสวรรณปรีชา 1
573 เพียรพรรค ทัศคร 1
574 วรรณนิภา อมาตยกุล 1
575 สิทธิศักดิ์ ไชยสมบัติ 1
576 นิษณา เนตรสวาสดิ์ 1
577 ดาววัน จาระเวชสาร 1
578 วันชัย อัศวลาภสกุล 1
579 รพี สินเนืองนอง 1
580 ชัยณัฐ เจตน์จรุงวงศ์ 1
581 สตรีรัตน์ โฮดัค 1
582 จิรานี กุลวรรณวิจิตร 1
583 พัชราลัย อรุณยงค์ 1
584 ฉวีวรรณ ปันคำ 1
585 พีรพล เรืองวิไลรัตน์ 1
586 สุพิณ แสงสุข 1
587 ศันสนีย์ ธีรวิทัต 1
588 อุรัจฉวี อุณหเลขกะ 1
589 สุริยงค์ พงศ์ไพบูลย์กุล 1
590 ประภาภรณ์ เทอดสุทธิรณภูมิ 1
591 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
592 สุลักษณ์ ชัยขรรค์ 1
593 บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 1
594 มณัณญา เตชะปฏิภาณดี 1
595 วรวรรณ พันธุมนาวิน 1
596 ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 1
597 แอนนา วงษ์กุหลาบ 1
598 วัจนาภรณ์ คำบุญเรือง 1
599 มณฑล นาคปฐม 1
600 ฐิติญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
601 ธนิยา ชูศิลป์ 1
602 ฐิติภา บุญยืน 1
603 ญาณวิทย์ จันทร์ภิรมย์ 1
604 ศิรประภา ประพานศรี 1
605 สุชาติ พงษ์ชัยผล 1
606 กัลยา เลาหสงคราม 1
607 สิทธิพงษ์ เพ็งพานิช 1
608 ศิโรรัตน์ กาญจนสำราญวงศ์ 1
609 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
610 ศิริพร วิรัชดำรงค์ 1
611 นฤมล สุวรรณจันทร์ดี 1
612 กนกกร คงอาษา 1
613 สุนทร พิมเสน 1
614 สุนทรี ตระกูลมีนัก 1
615 กรภัทร์ โรคาพ่าย 1
616 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
617 สุปรียา สุอังคณารัตน์ 1
618 Chariya Uiyyasathian 1
619 ปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์ 1
620 พลกฤษณ์ แสงวณิช 1
621 Kasidit Nootong 1
622 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
623 อรณี พูนศรีธนากูล 1
624 สิทธิพร แอกทอง 1
625 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
626 กอบโชค คำปวง 1
627 จารุ นาถกรณกุล 1
628 ศิริวรรณ จันทร์แก่น 1
629 สิริโสภา แดงสนั่น 1
630 อุบลวรรณ ชุติพันธุ์ภิญโญ 1
631 สมชัย วัฒนการุณ 1
632 จรัญญา สามสุวรรณ 1
633 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
634 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
635 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
636 นิศารัตน์ บัวแดง 1
637 จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ 1
638 พิริยะ กลั่นแก้ว 1
639 กัมมันต์ พันธุมจินดา 1
640 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
641 ประวีณ โล่ห์เลขา 1
642 พานิษา พรเพียรภักดี 1
643 พัชรา ลิมปนะเวช 1
644 สมเกียรติ ลวะวิบูลย์ 1
645 มนธวัล บุญส่งประเสริฐ 1
646 สมฤทัย ขุนโสภา 1
647 รัฐ พิชญางกูร 1
648 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
649 วาเลนไทน์ อินทิยศ 1
650 ศศิเกษม สัทธรรมสกุล 1
651 ชนัดดา เกษมโชติช่วง 1
652 ภาวิน อิทธิสมัย 1
653 ว. เวียงสมุทร 1
654 บูรฉัตร ศรีทองแท้ 1
655 จักษ์ อัศวานันท์ 1
656 สมลักษณ์ พวงชมภู 1
657 พัชร ดนัยสวัสดิ์ 1
658 ฉัตราภรณ์ ซิ้มฉันท์ 1
659 ศิราภรณ์ สุขวโรทัย 1
660 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
661 ฐิติ เลิศวรสิริกุล 1
662 จิราพร พวงแก้ว 1
663 ทิศนา นิธิสกุลกาญจน์ 1
664 ชมภูนุช วิรุณานนท์ 1
665 ชญาน์วัต เตโช 1
666 ธนิกานต์ อุดมชโลทร 1
667 ทัศนัย องค์กบิลย์ 1
668 อภิญญา แซ่โง้ว 1
669 ชาฟีอี แหล๊ะโต๊ะหีม 1
670 วรพรรณ มณีอินทร์ 1
671 ณิชารีย์ วิสุทธิแพทย์ 1
672 วิทยา พันธุ์พา 1
673 พิณศิริ อำพนพนารัตน์ 1
674 จิราพรรณ ภาระบุญ 1
675 ศิริชัย ศักดิ์โฆษิต 1
676 ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ 1
677 พัชราพร เปาะและ 1
678 วีรชัย สุนทรรังสรรค์ 1
679 นพรุจ เคียงกิติวรรณ 1
680 สิริรัตน์ อยู่เวียงไชย 1
681 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
682 เดือนนภา เอ่งฉ้วน 1
683 สิรินันท์ วิริยะสุนทร 1
684 วนิดา อินชนะ 1
685 กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล 1
686 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
687 อุษณี เอ่งล่อง 1
688 ธนัสถา เชียงอุทัย 1
689 เอกสิทธิ์ สกุลการค้า 1
690 ราชวัลลภ แจ้งมงคล 1
691 น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์ 1
692 ปาลิตา แปวไธสง 1
693 วรพันธ์ กิจธนากำจร 1
694 วินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ 1
695 กัญจนา บุณยเกียรติ 1
696 กรรณิการ์ วิริยะขันติโชค 1
697 ปรางค์สินันท์ โทธรัตน์ 1
698 พลภัทร พฤกษานานนท์ 1
699 มัลลิกา แก้วดี 1
700 ปิติกานต์ วงศ์พานิช 1
701 จุรีพร นันทรักษ์ 1
702 วราภรณ์ มลิลาศ 1
703 มุกดา คูหิรัญ 1
704 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
705 สมพร อยู่โต 1
706 กฤษณ อินทรสุข 1
707 สุนัดดา โยมญาติ 1
708 นเรศร์ จันทน์ขาว 1
709 กนกวรรณ ไทยรัตน์ 1
710 กันย์ นิติโรจน์ 1
711 สุรพล สุดารา 1
712 ลินจง สุขลำภู 1
713 ดุสิดา สหาวัตร 1
714 นรากร ศรีสุข 1
715 แพร นีรนาทรังสรรค์ 1
716 เพขรอาภา บุญเสริม 1
717 ณฤดี อัศวเสรีเลิศ 1
718 นัฐวัฒน์ ชินะโยธิน 1
719 สมพร ชัยอารีย์กิจ 1
720 กนกพรรณ จักรเพชร 1
721 วณัญญา นันทวราพนิชกุล 1
722 อดิศักดิ์ ชัยธานี 1
723 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 1
724 ปิยชนน์ อินอ่อน 1
725 ทวีผล แก้วศิริ 1
726 ธิติวรรณ นันทปรีชาชาญ 1
727 กมลพร พัฒนศิริ 1
728 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
729 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
730 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
731 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
732 ณัฐธิดา จันทศิริ 1
733 ธวัชชัย สันติสุข 1
734 สวภพ หาญพิทักษ์ญาติ 1
735 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
736 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
737 อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี 1
738 นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ 1
739 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
740 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
741 อัญชริดา อัครจรัลญา 1
742 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
743 ณัฐธิดา เกิดแล้ว 1
744 จักรพรรดิ สุวรรณกูฏ 1
745 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
746 ณัฐพร ลายคราม 1
747 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
748 พัชรา อินทะแสง 1
749 สำเริง แย้มโสภี 1
750 สฤษฎ์ ลิประพันธ์ 1
751 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
752 ปุณชรัชต์ ปิลอง 1
753 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
754 ชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์ 1
755 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
756 ธนาพร เบญจพลชัย 1
757 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
758 จุฑารัตน์ ปัญจขันธ์ 1
759 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
760 วาสนา เสียงดัง 1
761 นิติ วงศ์เทพวาณิชย์ 1
762 สมพร พรมดี 1
763 สุวิชา ทองสิมา 1
764 ศุภกาญจน์ จันทร์แดง 1
765 วัลลภ แย้มเหมือน 1
766 วิภาดา ลลิตภัทรกิจ 1
767 สิริพร สิวราวุฒิ 1
768 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
769 วรรณิตา ทศไชย 1
770 สายฝน ควรผดุง 1
771 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
772 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
773 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
774 พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์ 1
775 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
776 อมรชัย ล้อทองคำ 1
777 ทิพวิมล รัตนะวงวาล 1
778 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
779 Panee Boonthavi 1
780 กาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
781 Supa Chantharasakul 1
782 ทัศนธร ภูมิยุทธิ์ 1
783 บรรจง คณะวรรณ 1
784 ศิระ นุ่มมีชัย 1
785 ละอองทิพย์ เหมะ 1
786 ขนิษฐา อุทัยพันธ์ 1
787 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
788 นิยวัน กิจวรวุฒิ 1
789 กัณฑ์ณณัฐ เสนีย์คติมา 1
790 Puttipongse Varavudhi 1
791 Ampa Luiengpirom 1
792 เอกรินทร์ สุบุญ 1
793 Naiyana Chaiyabutr 1
794 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
795 พสุ คงอภัย 1
796 จักรพันธ์ แสนดวง 1
797 Chalermpol Leevailoj 1
798 พรทิพย์ เมธาคุปต์ 1
799 Srilert Chotpantarat 1
800 Boonchai Sangpetngam 1
801 ศรุต ธีรสรเดช 1
802 พัณณ์ชิตา ธราดลศิริฐิติกุล 1
803 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
804 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
805 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
806 สุภโชค ตันพิชัย 1
807 อภิมุข ลาภทิพมนต์ 1
808 Jaitip Paiboon 1
809 สมฤดี จิตประไพ 1
810 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
811 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
812 วนาลี ตันศิริ 1
813 Vanida Chantarateptawan 1
814 ขวัญชีวา แก้วอินทร์ 1
815 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
816 Or-ampai Jaiboon 1
817 ไววิทย์ พุทธารี 1
818 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
819 ศิริชัย ศิริกายะ 1
820 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
821 กาญจนา แก้วเทพ 1
822 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
823 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
824 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
825 สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 1
826 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
827 ยุทธนา แก้วตาบุตร 1
828 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
829 Wilai Anomasiri 1
830 Garnpimol C. Ritthidej 1
831 มุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก 1
832 Vimolmas Lipipun 1
833 มยุรี ตันติสิระ 1
834 Sumphan Wongseripipatana 1
835 Kittisak Likhitwitayawuid 1
836 วัลย์วสันต์ ว่องวงศ์ศรี 1
837 วัฒนชัย สมิทธากร 1
838 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
839 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
840 Somying Tumwasorn 1
841 พรรณเทพ เขียนดวง 1
842 ครรชิต สอสิริกุล 1
843 กมลชนก สกุลประเสริฐ 1
844 กาญจนา สาธุพันธ์ 1
845 ภูวเดช พรอรุณธรรม 1
846 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
847 วิภู รุโจปการ 1
848 ไชยรัตน์ บำรุงสุข 1
849 ปิยพงศ์ เขียวสะอาด 1
850 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
851 เกวลิน รัตนจรัสกุล 1
852 ยุวดี อัณฑสูตร 1
853 คัคนางค์ มณีศรี 1
854 วิไล ชินธเนศ 1
855 อุทัย บุญประเสริฐ 1
856 รุจิรา วิสุทธิรัตนมณี 1
857 พิริยา ใหลอาภาธร 1
858 กึกก้อง พรสถิตย์พงษ์ 1
859 ณัฏฐ์ ทองคำ 1
860 ณัฏฐ์ภัสสร จงอาจกลาง 1
861 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
862 วรุตม์ เจนจิรวัฒนา 1
863 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
864 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
865 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
866 กมลชนก ยวดยง 1
867 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
868 Suchin Arunsawatwong 1
869 คำรณ เมฆฉาย 1
870 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
871 สุวดี ยาป่าคาย 1
872 อวย เกตุสิงห์ 1
873 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
874 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
875 Pornpimol Muanjai 1
876 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
877 Pornpote Piumsomboon 1
878 Walaisiri Muangsiri 1
879 เอกชัย อดุลยธรรม 1
880 ประธาน ดาบเพชร 1
881 Thada Jirajaras 1
882 Rajalida Lipikorn 1
883 กำจัด มงคลกุล 1
884 พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง 1
885 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
886 นพรัตน์ พงศ์จันทร์ 1
887 วิมล เหมะจันทร 1
888 กฤตาภรณ์ ถนัดสร้าง 1
889 กิตติธัช ชื่นสกุลพงศ์ 1
890 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
891 Sompol Sanguanrungsirikul 1
892 Kitpramuk Tantayaporn 1
893 พงศธร พูนพิพัฒน์ 1
894 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
895 นันทนิตย์ สุรพันธุ์ 1
896 มิตซูโอะ อิเคดะ 1
897 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
898 เสน่ห์ รุจิวรรณ 1
899 สุมิตรา พูลทอง 1
900 ชอุ่ม มลิลา 1
901 ปลูกเกษม ชูตระกูล 1
902 Chakkaphan Sutthirat 1
903 เบญจวรรณ บุญสินวโรทัย 1
904 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
905 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 9
2 2558 59
3 2557 39
4 2556 66
5 2555 90
6 2554 84
7 2553 29
8 2552 15
9 2551 10
10 2550 65
11 2549 45
12 2547 9
13 2546 3
14 2545 6
15 2544 3
16 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของความเป็นกรด-เบสของสารละลายที่ใช้ตกตะกอนต่อสมบัติของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน
2 การคัดแยกราย่อยสลายพาราควอตและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
3 การตรึง Pseudomonas sp. J801 ในกาบมะพร้าวเพื่อใช้กำจัดฟีแนนทรีนในดิน
4 การขจัดกำมะถันจากน้ำมันดีเซลด้วยตัวดูดซับแบบเชิงซ้อนพันธะไพ
5 การทำแห้งข้าวเปลือกในปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซาน
6 การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพจากไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของใบอ้อยที่ผ่านการขจัดแร่ธาตุ
7 ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของกรดปาลมิติกบนตัวเร่งปฎิกิริยาซัลไฟด์ของ Ni-Mo และ Co-Mo แบบไม่มีตัวรองรับ
8 การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจากเศษฝ้ายเหลือทิ้ง
9 การเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนหรือถ่านหินโดยใช้ Fe2O3 และ CaSO4 เป็นตัวพาออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2558
10 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
11 การเหนี่ยวนำการสะสมไมโคสปอรีน-2-ไกลซีน ใน Escherichia coli DH5α และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
12 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
13 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
14 การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
15 การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
16 แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับเตาเผาอิฐดิน
17 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
18 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
19 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการแบ่งชั้นน้ำภายใต้อิทธิพลของคลื่นในอ่าวไทย
20 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการแบ่งชั้นน้ำภายใต้อิทธิพลของคลื่นในอ่าวไทย
21 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
22 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
23 แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับเตาเผาอิฐดิน
24 การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
25 การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
26 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
27 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
28 การเหนี่ยวนำการสะสมไมโคสปอรีน-2-ไกลซีน ใน Escherichia coli DH5α และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
29 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
30 การพิสูจน์การเป็นยีนต้านมะเร็งของ CCNA1
31 ผลกระทบของโครงสร้างแนวไม้ไผ่ป้องกันชายฝั่งต่อประชากรหอยแครง Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
32 การปรับปรุงสมรรถนะของเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจหาราและอะฟลาทอกซินรวมในข้าวกล้องโดยการปรับภาวะและการตรวจสอบการเจริญของ Aspergillus flavus ในข้าวกล้องเมล็ดเดี่ยว
33 การควบคุมการเจริญและการผลิตสารพิษของราในข้าวโพดหมักด้วยแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย
34 การวิเคราะห์มิวเทชันของยีน CYP11B1 ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีภาวะขาด 11บีตาไฮดรอกซิเลส
35 ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัมของสีผิวคนไทย
36 เซลลูโลสแอโรเจลเตรียมจากเศษเส้นใยฝ้ายโดยวัฏจักรเยือกแข็งและละลายสลับกัน
37 ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา
38 วัสดุเชิงประกอบอิพ็อกซีเสริมแรงด้วยผ้าไหมที่ปรับสภาพด้วยกรด
39 ผลของ ZnO และ Fe2O3/Al2O3 เพื่อเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคัลลูปิง
40 การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของอุทกพลศาสตร์และปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟินส์ในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบขั้น
41 การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยไอโซโพรพิลเอสเทอร์ของน้ำมันดอกทานตะวันที่มีหมู่แอลคอกซี
42 การดัดแปรผิวของถ่านกัมมันต์เตรียมจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
43 การสังเคราะห์ผงแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
44 การซึมผ่านของออกซิเจนและออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนในเครื่องปฏิกรณ์เมมเบรนเพอรอฟสไกต์ BaBi0.05Co0.8Nb0.15O3-d
45 การประยุกต์เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเพื่อการตรวจวัดการปนเปื้อนของราและอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวกล้อง
46 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อกระบวนการหลุดร่วงของดอกย่อยของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน
47 ผลของอิเล็กโทรไลต์ในการชุบต่อองค์ประกอบและกัมมันตภาพโออาร์อาร์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์
48 ไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของหญ้าเนเปียร์ในตัวทำละลายร่วมเอทานอล-น้ำ
49 ลักษณะสมบัติของ Azospirillum sp. ในการส่งเสริมการเจริญของข้าวร่วมกับแอกทิวิตีปฏิปักษ์ของ Bacillus sp. ต่อการติดเชื้อ Rhizoctonia solani
50 กัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโครเมียม/คาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
51 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เกลือเฮเทอโรพอลิแอซิดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
52 การผลิต การหาลักษณะสมบัติ และการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans YTP6-14
53 ไรโซเบียมและแบคทีเรียจากดินเพื่อการส่งเสริมการเจริญของถั่วเหลือง
54 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายโดยไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันแบบกึ่งต่อเนื่องที่ใช้ตัวทำละลายร่วมของน้ำและเอทานอล
55 ภาวะที่เหมาะสมของภาวะการเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตซีโครปิน เอ ในรีคอมบิแนนต์ Pichia pastoris
56 การเตรียมยางธรรมชาติโปรตีนต่ำโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล
57 การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์เพื่อประยุกต์เป็นสารก่อการจับกลุ่มทางชีวภาพ
58 การสังเคราะห์และการเตรียมแกรนูลของวัสดุเชิงประกอบคอร์เดียไรต์-มุลไลต์
59 การจำลองซีเอฟดีของฟลูอิไดซ์เบดแก๊ส-ของแข็งสำหรับอนุภาคผสม
60 การจำลองการยึดจับคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแคลเซียมออกไซด์ในหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์เบด
61 การจำลองเชิงตัวเลขสามมิติของผลจากแผ่นกั้นต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มอุณหภูมิสูง
62 สมบัติทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของฟิล์มเป่าแอลแอลดีพีอีแบบหลายชั้น: ผลของอัตราส่วนการเป่า
63 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางขึ้นยอดภู อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
64 การสกัดดัชนีสําหรับการเกาะกลุ่มข้าวพันธุ์ไทยตามการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียดจากความเค็ม
65 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
66 พอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์/ยางธรรมชาตินาโนคอมพอสิตฟิล์มและการตอบสนองด้านการตรวจวัดสี
67 ตะขาบ...สัตว์มีพิษหน้าดิน
68 ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาบริเวณรอบเหมืองทอง จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2557
69 การจำลองซีเอฟดีของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบฟลูอิไดซ์เบดโดยวิธีเชิงความร้อน
70 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์เชื้อเพลิงในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
71 การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดูกตามธรรมชาติจากแคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต
72 การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์พรุนโดยใช้สารก่อฟองอนินทรีย์
73 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตปฐมภูมิในอ่าวไทยในช่วงมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2556
74 การเตรียมเซลลูโลสไมโครไฟบริลจากชานอ้อย/พอลิแล็กทิกแอซิดคอมพอสิต
75 การเตรียมเส้นใยนาโนเชิงประกอบแพลทินัม/ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ในเซลล์เชื้อเพลิงไดเรกต์เอทานอล
76 สมบัติและเสถียรภาพของพอลิ(ไวนิลอะซิเตต-โค-อัลคิลอะคริเลต)เลเทกซ์ดัดแปรด้วยคาร์บอกซิลและไฮดรอกซิลมอนอเมอร์
77 การกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอ่าวไทย
78 ความหลากชนิดของปลาในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชนในแม่น้ำว้าของตำบลน้ำพาง และตำบลส้านนาหนองใหม่ จังหวัดน่าน
79 ผลของลิเทียมอะลูมิเนตต่อการเผาผนึกเซรามิกแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนล
80 รูปแบบการสืบพันธุ์ของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซตเทลไลท์
81 การแพร่กระจายตามฤดูกาลและถิ่นที่อยู่ของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
82 บทบาทของซิลิเอตกลุ่มทินทินนิดต่อสายใยอาหารบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
83 การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดพังงาระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556
84 การเสริมแรงพอลิบิวทิลีนซักซิเนตด้วยซิลิกาจากแกลบโดยใช้ไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนตเป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้
85 การสกัดบีตาแคโรทีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบโดยวิธีแบบสองขั้นตอน
86 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้เม็ดฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยแอมีนในคอลัมน์เบดนิ่ง
87 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของผ้าฝ้าย/เซลลูโลสคอมพอสิต
88 การดัดแปรพอลิบิวทิลีนซักซิเนตด้วยเทคนิคการอัดรีดแบบรีแอกทีฟเพื่อใช้เป็นสารคู่ควบสำหรับออร์แกโนเคลย์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตคอมพอสิต
89 การลดการเกาะกันของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน
90 การปรับสภาพเส้นใยลิกโนเซลลูโลสของมันสำปะหลัง โดยการระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อการผลิตเอทานอล
91 การตรวจหาการปนเปื้อนราและโอคราทอกซินเอในเมล็ดกาแฟสารโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
92 การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ 3-ไฮดรอกซีวาเลอเรตที่เหมาะสม จาก Bacillus megaterium P-12 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟด-แบตช์สองขั้นตอน
93 ผลของยางนาโนต่อพฤติกรรมการเกิดผลึกและสมบัติเชิงกลของเคโอลิน/ไอโซแทคติกพอลิโพรพิลีนเบลนด์
94 การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่โดยกระบวนการยับยั้งการเกิดเจล
95 แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการกระจายตัวอ่อนปะการังโดยกระแสน้ำบริเวณชายฝั่งสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
96 ผลของสภาวะพร่องออกซิเจนและความเค็มต่อฟลักซ์ของไนโตรเจนจากตะกอนดินสู่น้ำเหนือตะกอนดินบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
97 ผลของการปรับสภาพตัวรองรับคาร์บอนต่อกัมมันตภาพและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าแพลทินัม-แพลเลเดียมสำหรับรีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
98 การเตรียมและผลต้านแบคทีเรียของวัสดุลูกผสมแบบแกน-เปลือกของอนุภาคยางธรรมชาติเคลือบด้วยซิลิกาและไทเทเนีย
99 พอลิบิวทิลีนซักซิเนต/แอลฟาเซลลูโลสคอมพอสิตที่เสริมสภาพเข้ากันได้ด้วยไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนต
100 ผลของความเข้มแสงและความเค็มต่อการฟอกขาวและการฟื้นตัวของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
101 การผลิตมีเทนจากไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์ผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
102 ผลของอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด-เบสต่อการเจริญระยะต้นของ ตัวอ่อนปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) และ Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
103 ผลของการกร่อนเชิงชีวภาพโดยเม่นทะเลหนามดำ Diadema setosum (Leske, 1778) บนปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
104 ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ต่อเนื้อเยื่อกระดูกของกบนา Hoplobatrachus rugulosus ระยะโตเต็มวัย
105 ผลของตัวเเปรดำเนินการต่อการผลิตเชื้อเพลิงเเก๊สจากไพโรไลซิสของกลีเซอรอลเหลือทิ้ง
106 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans NRRL 58543 และสมบัติพรีไบโอติกและการขึ้นรูปฟิล์ม
107 การประเมินการตอบสนองต่อภาวะแล้งของข้าว Oryza sativa L. ที่มีส่วนของโครโมโซมที่ 8 จากข้าวสายพันธุ์ DH103 และมีพื้นฐานทางพันธุกรรมของข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2556
108 การประเมินการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ใหญ่ตอนต้นต่อภาพเอกรงค์
109 สมบัติการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วอะซูกิ Vigna angularis
110 ลักษณะสมบัติของ Novosphingobium sp. PCY ที่คัดแยกใหม่เพื่อพัฒนาเป็นแบคทีเรียอัดเม็ดสำหรับบำบัดดินปนเปื้อนไพรีน
111 การคัดกรองและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเพสจากอาหารหมัก
112 การระบุชนิดและการหารหัสดีเอ็นเอของซิลิเอตที่พบในทรายชายฝั่งทะเล ที่หาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
113 ระลอกอากาศเย็นในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปรรายปีและภายในฤดูกาล
114 ผลของอุณหภูมิหมักต่อไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และอะซิทัลดีไฮด์ในสาโท
115 การพัฒนามอดูลแบบม้วนเป็นเกลียวจากเมมเบรนไคโตซานเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
116 ชนิด ความชุกชุม และการกระพริบแสงของหิ่งห้อยในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
117 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการจำแนกสายพันธุ์ Listeria innocua โดย High Resolution Melting Analysis
118 ผลของการใช้ผงบุกร่วมกับมอลโตเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของสารสกัดจากใบหม่อนโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
119 ผลของกรดโอเลอิกต่อลิควิแฟกชันของทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าในกลีเซอรอลและน้ำ
120 ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดการปรากฏสีและการเคลื่อนการปรากฏสี
121 การประยุกต์ของแอลทีดีอาร์เอ็มในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการอิโตหนึ่งมิติ
122 การพัฒนากระบวนการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งผลิตจาก Bacillus megaterium BA-019
123 การทำให้บริสุทธิ์ของโปรตีนจาก Bacillus subtilis N3 ที่มีฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืช Bipolaris sp.
124 การใช้กากของเสียจากการผลิตคะตะลิสต์สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในเคลือบเซรามิก
125 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการเติบโตของต้นข้าวระยะกล้าภายใต้ความเครียดจากเกลือ
126 ผลของการเติมแมกนีเซียมออกไซด์ต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนด้วยตัวพาออกซิเจนชนิดแคลเซียมซัลเฟต
127 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารต้านออกซิเดชันคาร์ดานอลไฮโดรจิเนตและอนุพันธ์ในไบโอดีเซลโดยไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
128 การปรับสภาพเบื้องต้นแบบต่อเนื่องของฟางข้าวโดยออโตไฮโดรไลซิส
129 การทำให้เป็นของเหลวของซังข้าวโพดอิมเพรกเนตด้วยแอลคาไลในเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤต
130 การระบุเนื้อเยื่อสมองโดยใช้ซีพีจีเมทิเลชันตำแหน่งจำเพาะ
131 ไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์
132 การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
133 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
134 อนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Chalcididae บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
135 ฤทธิ์ทางชีวภาพของเพปไทด์ต้านจุลชีพ ALFSp1 และ arasin-likeSp ต่อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร
136 เสถียรภาพและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันหอมระเหยอบเชยและส้ม
137 ภาวะพหุสัณฐานของยีน VDR และยีน TNFSF11 ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนชาวไทย
138 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดย Xylaria spp. ซึ่งเก็บจากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
139 การวิเคราะห์เชิงโมเดลความเข้าใจของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์: กรณีศึกษาในไฟฟ้าสถิต
140 ผลของน้ำมันพืชต่อรีโทรเกรเดชันและเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกในรีทอร์ตเพาช์ระหว่างการเก็บรักษา
141 ผลของอุณหภูมิและความเค็มต่อการเติบโตของ zooxanthellae ที่แยกจากปะการังและดอกไม้ทะเล
142 ธรรมชาติของการก่อเกิดดาวฤกษ์ที่ดำเนินอยู่บริเวณใจกลางดาราจักรแบบทรงรีและเอสศูนย์
143 การจับยึดคาร์บอนไดออกไซด์บนมอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยเอมีน
144 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไก่ป่นในอาหารสูตรผสมต่อการเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของหอยหวาน Babylonia areolata
145 ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบผักหวานป่า Melientha suavis Pierre.
146 ผลของความเปรียบต่างของความอิ่มตัวสีและความสว่างสีต่อความชอบดวงตราไปรษณียากร
147 แบบจำลองการเสื่อมสภาพสำหรับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้คาร์บอเนตของโลหะแอลคาไลในฟลูอิไดซ์เบด
148 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์อากาศในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
149 การแก้ปัญหาการจัดวิชาสอนตามระดับแอลฟาจากความพอใจแบบฟัซซีของผู้สอน
150 การพัฒนาเทคนิคการหมักที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับกรดดี-แล็กติกที่มีความบริสุทธิ์เชิงแสงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวน
151 การเตรียมเอ็มอีเอที่ทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เฮเทอโรพอลิแอซิดเป็นตัวออกซิไดซ์ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
152 การปรับปรุงปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนชันในปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิด ไอโซโพรพานอล/แอซีโทน/ไฮโดรเจน โดยใช้ระบบการกลั่นเชิงปฏิกิริยา
153 การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพรินต์ระหว่างหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
154 ผลของความอิ่มตัวสีของกระดาษสีต่อความทรงจำระยะยาว
155 ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
156 การตรวจวัดอาร์ไนต์ในน้ำเสียจากการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติด้วยโวลแทมเมตรี
157 ผลของแกมมาอะลูมินาต่อคาร์บอไนเซชันกะลาปาล์มน้ำมัน
158 การผลิตเพปไทด์ของปูทะเล Scylla paramamosain และฤทธิ์การต้านจุลชีพ
159 ระบบรากพืชและอัตราการตกตะกอนในป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาคร
160 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
161 คู่มือประกอบภาพหอยกาบน้ำจืดของไทย
162 เอสเทอริฟิเคชันและทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ของดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์มในเครื่องปฏิกรณ์ เมมเบรนไคโตซาน
163 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน
164 การจำลองซีเอฟดีของการลดคาร์บอนไดออกไซด์จากฟลูแก๊สโดยใช้ตัวดูดซับของแข็งในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
165 การเปลี่ยนไซโลสเป็นเอทิลีนไกลคอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาฐานนิกเกิล
166 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
167 การคำนวณสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับชั้นเดี่ยวของ โบรอนไนไตรด์และโลหะแทรนซิชันไดชาล์โคจีไนด์โดยใช้ ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น
168 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
169 แผนที่ความเร็วคลื่นเฉื่อนระดับตื้นและการแบ่งชนิดของดินเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย : รายงานวิจัย
170 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
171 ความหลากหลายของหอยทากบกและชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
172 ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น บริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
173 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2555
174 ผลของสารเชื่อมขวางในสารเคลือบผิวไคโตซานสำหรับกระดาษ : รายงานวิจัย
175 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
176 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านกรดออกโซลินิค
177 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
178 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
179 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
180 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
181 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
182 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
183 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
184 ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
185 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
186 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอย
187 การขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น
188 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
189 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
190 การพัฒนาสิ่งทดแทนอาหารเพาะเชื้อที่มีนมเป็นองค์ประกอบและการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Bifidobacterium animalis
191 การดูดซับของไหลตัดชิ้นงานบนเม็ดไคโทซานเชื่อมขวางที่มีรูพรุน
192 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
193 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
194 การเตรียมตัวโคบอลต์บนเส้นใยนาโนซิลิกา-อะลูมินาโดยอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์
195 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันเมล็ดเรพบนตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมออกไซด์และเอฟซีซี
196 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลและโครงสร้างอติจุลภาคของชุมชนราที่เกี่ยวข้องกับปลวกที่สร้างสวนรา
197 เมทิเลชันของยีน CCNA1 ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งปากมดลูกที่ถูกทรานสเฟกต์ด้วยยีน E7 ของ Human Papillomavirus ไทป์ 16
198 การเตรียมเมมเบรนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบที่ทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยการพิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
199 ตัววัดสากลในหนึ่งมิติและสองมิติ
200 ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอ
201 เทคนิคคอลัมน์เจเนอเรชันสำหรับปัญหาจับคู่เที่ยวบิน
202 การทดแทนปลาป่นด้วยเศษไก่ป่นในอาหารสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
203 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
204 เสถียรภาพการเกิดออกซิเดชันของน้ำสลัดที่ใช้น้ำมันบริโภคบีบเย็นชนิดผสม ที่เติมสารสกัดจากใบมะกอกน้ำ Elaeocarpus hygrophilus Kurz.
205 การทำให้บริสุทธิ์และการเปลี่ยนเชิงเคมีไฟฟ้าของกลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซล
206 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสต่อไพโรไลซิสน้ำมันถั่วเหลือง
207 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
208 ดีออกซิจิเนชันเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
209 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ Jatropha curcas L. เร่งปฏิกิริยาด้วยยีสต์ Aureobasidium pullulans var. melanogenum
210 เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรียและการประยุกต์ในน้ำสลัด
211 ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการแช่แข็งของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus UBU1-11
212 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มใช้แล้ว
213 การดัดแปรเชิงเคมีของพอลิไวนิลคลอไรด์โดยการแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์ด้วยหมู่ซัลโฟนิก
214 การคัดกรองแบคทีเรียดีไนทริไฟอิงจากตะกอนดินใต้ทะเลเพื่อการย่อยสลายสารประกอบพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
215 การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำตาลอ้อยโดย Azohydromonas lata
216 พอลิเมอร์คอมพอสิตของพอลิแล็กทิกแอซิด/น้ำมันถั่วเหลืองมาลิเอตกราฟต์แป้งมันสำปะหลัง
217 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ด้วยอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิส
218 การเตรียมและลักษณะสมบัติของวัสดุก่อสร้างยิปซัม จากกากของเสียอุตสาหกรรม
219 การแตกสลายของพอลิเมทิลเมทาคริเลตบนซีโอไลต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
220 จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและแอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤตที่อุณหภูมิสูง
221 การเพิ่มการดูดซับสีย้อมธรรมชาติ จากเปลือกมะพูด Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz ของเส้นใยกัญชงโดยใช้ไคโตซานน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
222 มีเทเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์/ทัลก์
223 การดัดแปรผิวของเซลลูโลสเมมเบรนจากผักตบชวาด้วยพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์
224 การพัฒนาชุดตรวจสอบแรกโทพามีนโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
225 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วโดยกรรมวิธีโลหการแบบใช้น้ำ
226 การเตรียมเมมเบรนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบ โดยการถ่ายโอนรูปลอกขั้วไฟฟ้าที่พิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับความทนคาร์บอนมอนอกไซด์ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
227 การขจัดไดเบนโซไทโอฟีนจากนอร์มัล-ออกเทนโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย
228 การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธร
229 ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg
230 การเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพของซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง
231 การพัฒนาฟิล์มต้านจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันสะระแหน่ Mentha piperita
232 ออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารละลายเอทานอลเพื่อผลิตไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/TiO₂
233 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
234 การดูดซับของไหลตัดชิ้นงานบนเม็ดไคโทซานเชื่อมขวางที่มีรูพรุน
235 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
236 การพัฒนาสิ่งทดแทนอาหารเพาะเชื้อที่มีนมเป็นองค์ประกอบและการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Bifidobacterium animalis
237 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
238 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
239 การขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น
240 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของ นกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
241 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอย
242 ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
243 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
244 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
245 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
246 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
247 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
248 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
249 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
250 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านกรดออกโซลินิค
251 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ.
252 การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของแตนเบียน Superfamily Ichneumonoidea และ Chalcidoidea
253 ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาปริมาณสูงที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการโซล-เจลในน้ำยาง
254 การปรับปรุงสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของพอลิแล็กติกแอซิดโดยยางธรรมชาติและสารเติมแต่ง
255 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของกระดูกอ่อนในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
256 สมบัติและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเขียว Vigna radiata และถั่วอะซูกิ Vigna angilaris งอก
257 การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการแปลรหัสในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
258 ผลของยาแก้อักเสบคีโทโรแล็กต่อแอพอปโทซิสและการแสดงออกของยีนซ่อมแซมของเซลล์กระดูกอ่อน
259 ผลของสารก่อการจับก้อนและวิธีการทำแห้งต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากถั่วเขียวและถั่วอะซูกิ
260 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
261 ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
262 ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
263 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2554
264 ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันและสมบัติหลังเผาของวัสดุเชิงประกอบสปอดูมีน/คอร์เดียไรต์
265 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อแอกทิวิตีของเซลลูเลสและบีตา-กาแล็กโทซิเดส และอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย 'บูรณะเจตน์' 'ขาวสนาน' และ 'สุรีย์พีช'
266 การผลิตกรดแอล(+)- แลกติกจากสารละลายที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลังโดย rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิต
267 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอล ออกซิเจนที่ละลาย ความเป็นกรด-เบสต่อการหมักของ Hansenula polymorpha ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวน
268 ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์
269 ผลของนาโนซิลเวอร์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกัน ของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium พันธุ์ขาวสนาน
270 การแสดงออกของยีนคาร์บอนิคแอนไฮเดรสจาก Plasmodium falciparum ใน saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์กลาย ∆nce103
271 ผลการลื่นไถลของวัสดุพอลิเมอร์สำหรับการไหลเคลือบเส้นลวด
272 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของอินูลิเนสจาก Streptomyces sp. CP01
273 จีโนเซนเซอร์ด้วยการตรวจสอบสีของอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการสอบวิเคราะห์โรคชิคุนกุนยา
274 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
275 กลุ่มแบคทีเรียในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ที่เลี้ยงด้วยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง
276 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์โดย Enterobacter cloacae สายพันธุ์ UV1-9 ในถังหมักแบบแบตช์
277 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
278 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
279 ผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในหญิงวัยทำงาน
280 การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
281 ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
282 Effects of flow pattern on CO₂ capture using potassium carbonate in circulating fluidzed bed
283 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
284 การประเมินค่าเอเมอร์จีของการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยจากวัตถุดิบต่าง ๆ และแอลกอฮอล์สองชนิด
285 การคัดกรองยีสต์ทนร้อนที่สามารถใช้ไซโลสเพื่อการผลิตเอทานอล
286 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงานในวิกฤตน้ำท่วมปี 2554
287 ผลของวิธีการสังเคราะห์ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของเซรามิกโซเดียมโคบอลเทต
288 ปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์บนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมฐานทองแดง-แมงกานีสเตรียมโดยการสังเคราะห์แบบเผาไหม้
289 แบบจำลองเชิงพลวัต 3 มิติของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มขนาด 5 ตารางเซนติเมตร
290 การพัฒนาขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนหน่วยประมวลผลกราฟิก
291 การตรวจวัดซัลเฟอร์ทั้งหมดในแกโซลีนด้วยพัลส์โวลแทมเมตรี
292 การย่อยสลายไพรีนที่ปนเปื้อนในดินด้วยกลุ่มแบคทีเรียไฮโดรโฟบิก STK ที่เตรียมในวัสดุเหลือใช้จากพืช
293 การแยกสลายด้วยความร้อนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
294 การเตรียมแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันด้วยพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียน
295 การประเการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มในเมทานอล/เอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
296 การเคลือบพอลิพิร์โรลและพอลิแอนิลีนบนขั้วไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม
297 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าโดยไพโรไลซิสในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำ
298 ผลของอัตราส่วนระหว่างกำมะถันและสารเร่งต่อสมบัติเชิงกลของยางสไตรีน-บิวทาไดอีนและยางบิวทาไดอีน
299 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
300 ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
301 การเตรียมสารช่วยผสมพอลิแล็กทิกแอซิด-g-มาเลอิกแอนไฮไดรด์ : รายงานวิจัย
302 โครงการการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน ลักษณะทางพันธุกรรม และพฤติกรรมของลิงลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างลิงวอกและลิงหางยาว ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
303 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
304 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
305 ปรสิตในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
306 ความหลากหลายของโปรโตซัวและแพลงก์ตอนในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
307 ความหลากหลาย ทางพันธุกรรมของกั้งกระดานสกุล Thenus ในประเทศไทยโดยใช้ยีนไซโทโครมซีออกซิเดส หน่วยย่อยที่หนึ่ง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
308 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดจากพื้นที่ศึกษาวิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และการคัดเลือกเห็ดที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์
309 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุ
310 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ และการสร้างฮอร์โมนเพศในช่วงฤดูสืบพันธุ์ของแย้ Leiolepis belliana เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
311 การโคลนยีนกำหนดการสร้างเปปไทด์ ต้านจุลินทรีย์จากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
312 ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
313 การศึกษาความหลากหลายของแมลงและสัตว์ขาปล้องในพืชและดินที่เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
314 บทบาทของซิลิกอนในการเพิ่มความทานเค็มในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
315 ภาวะที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกในเฟด-แบตซ์โดยการเพาะเชื้อแบบผสมของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย
316 ผลของไฟน์ต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษจากเยื่อโซดายูคาลิปตัส
317 ผลของภาวะการผลิตที่มีต่อน้ำหนักโมเลกุลของพูลลูแลนที่ผลิตจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อน
318 การใช้พอลิเอมีนและพอลิเอมีนที่สกัดจากไซยาโนแบคทีเรียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลกล้วยหอมทอง
319 สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชที่แยกได้จากเนื้อในเมล็ดมะม่วงของมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์ที่ปลูกเป็นหลักในประเทศไทย
320 ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน
321 ผลของหัวเชื้อสปอร์ราเอคโตไมคอร์ไรซา Russula spp. ต่อการกระตุ้นการเติบโตของกล้าไม้รัง Shorea siamensis Miq.
322 การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของซิงก์ออกไซด์โดยใช้กากฝุ่นสังกะสีจากกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
323 ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน/พอลิเมอร์คอนจูเกต
324 ผลของชนิดและความเข้มข้นของไคโทซานที่มีต่อการเติบโตและคุณภาพของผักสลัด ‘ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก’ ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
325 ผลของเฮปทานอล คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และไคโทซานต่อการกำจัดหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำด้วยวิธีลอยฟองอากาศ
326 การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังเพื่อการทดแทนเยื่อรีไซเคิลในการผลิตกระดาษลอนลูกฟูก
327 ผลของแอนทราควิโนน เมทานอล และแอซีโทนต่อการผลิตเยื่อแบบโซดาจากฟางข้าว
328 การคัดเลือกแบคทีเรียและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดดี-แลกติก
329 การขจัดคราบและขนผ้าจากผ้าฝ้ายโดยการซักด้วยสารซักฟอกที่มีแอลคาไลน์เอนโดเซลลูเลส
330 สารป้องกันเซลล์และความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบ พ่นฝอยของ Lactobacillus plantarum FT35 สำหรับเป็นหัวเชื้อหมักปลาส้ม
331 การขึ้นรูปเซลล์เชื้อเพลิงเซรามิกชนิดนำโปรตอนที่ใช้แบเรียมซีเรียมเซอร์โคเนตโดปด้วยอิตเทรียมเป็นอิเล็กโทรไลต์โดยการพอกพูนแบบละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
332 การผลิตกรดแอล-แลกติกแบบต่อเนื่องโดย Rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิต
333 การขึ้นรูปเซลล์เดี่ยวของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบไดเรกต์เอทานอลโดยใช้แพลทินัมและโลหะผสมแพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้า
334 ไซล็อกเซนเตรียมจากกระบวนการโซล-เจล/อะคริเลตสำหรับสารเคลือบผิวไฮบริดที่บ่มด้วยรังสียูวี
335 ผลของไคโทซานและแหล่งไนโตรเจนที่มีต่อคุณภาพและการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัด 'เรดโอ๊ก' ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
336 ความสามารถเข้ากันได้ทางชีวภาพของฟอสฟอริเลตไคโตซานที่ใช้เป็นอิมัลซิฟายเออร์สำหรับเวชสำอาง
337 ผลของไซแลนเนสและแลกเคสร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อความสามารถในการฟอกได้ของเยื่อต้นข้าวโพด
338 การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังที่ผ่านการขจัดแป้งสำหรับการผลิตกระดาษแข็งประกบลูกฟูก
339 การปรับปรุงความสามารถการย้อมติดสีและตกแต่งสำเร็จต้านแบคทีเรียของผ้าฝ้ายด้วยแคตไอออนิกไฮเพอร์บรานช์พอลิแอมิโดแอมีน-ไคโตซาน
340 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม
341 การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของซิงก์ออกไซด์จากกากของเสียฝุ่นสังกะสีด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
342 การเปรียบเทียบการทำงานของเอนไซม์ไลเพสจากรำข้าวดิบและรำข้าวที่สกัดน้ำมันออกแล้ว
343 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก
344 การคาดคะเนความหนาแน่นของประชากรผึ้งหลวง (Apis dorsata) ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ทาง Microsatellite DNA ของผึ้งงานหรือผึ้งตัวผู้ : รายงานวิจัย
345 ความหลากหลายของแหล่งอาศัยและการกระจายของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
346 การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่เขาวังเขมร : รายงานวิจัย
347 การสำรวจเบื้องต้นถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai hill, 1974 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
348 การสังเคราะห์ชูการ์แฟตตีแอซิดเอสเทอร์และเมทิลเอสเทอร์ด้วยไลเพสจากยีสต์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย
349 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน/แอลคิลฟอสฟอเนตเซลลูโลส
350 ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน
351 ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์
352 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp.สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
353 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
354 List assignment problems
355 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองแบบและการสร้างภาพนามธรรมของน้ำท่วม
356 การแยกขยะชุมชนย่อยขนาดในฟลูอิไดซ์เบดแบบสามวัฏภาค
357 สารต้านราก่อโรคจาก Bacillus sp. N1 ต่อ Curvularia sp. ที่คัดแยกจากปทุมมา
358 นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน
359 ผลของสนามโน้มถ่วงต่อการไหลของกระแสน้ำในมหาสมุทร
360 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์โดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าเป็นช่วงแบบตรงข้ามสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
361 ผลของ Bacillus S11 ต่อการเติบโต, การรอดชีวิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ในหอยหวาน Babylonia areolata
362 ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
363 การแปลงสำหรับทรงกลมของไหลสมบูรณ์ในพิกัดไอโซทรอปี
364 การสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทฟูแรนจากเซลลูโลสโดยเทคนิคของไหลภาวะเหนือวิกฤต
365 ผลของอนุภาคนาโนซิลิกาดัดแปรต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
366 ผลของตัวรีดิวซ์ต่อการแทรกตัวของอนุภาคเงินระดับนาโนระหว่างแผ่นผลึกเคโอลิไนต์สำหรับประยุกต์เพื่อต้านแบคทีเรีย
367 การเตรียมออกไซด์ผสมของแคลเซียม ซิงก์ และอะลูมิเนียมสำหรับเมทานอไลซิสของไตรกลีเซอไรด์
368 การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงโดยใช้การประกันภัยก่อสร้าง
369 การแสดงออกและลักษณะสมบัติของฮีมแอกกลูทินินจากไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ใน Pichia pastoris
370 การออกแบบและการสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิดคู่ควบเหนี่ยวนำขนาด 1.4 กิโลจูล
371 สารออกฤทธิ์จากแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราก่อโรคในกล้วยไม้ Colletotrichum gloeosporioides และ Curvularia lunata
372 การผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจากกระถินยักษ์
373 ผลของชนิดซีโอไลต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ที่อุณหภูมิต่ำ
374 โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม : รายงานการวิจัย
375 โครงการวิจัยการเตรียมวัสดุลูกผสมแบบใหม่ของพอลิไดอะเซทติลีน และอนุภาคนาโนของสารอนินทรีย์สำหรับใช้ในเทคโนโลยีการตรวจวัด : รายงานการวิจัย
376 หลักเกณฑ์การหมุนของวิธีซิมเพล็กซ์ด้วยทิศทางของการประมาณจำนวนจุดสุดขีดน้อยสุดในสองมิติและสามมิติ
ปี พ.ศ. 2552
377 การใช้ยางธรรมชาติกราฟต์เป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้ของของผสมยางธรรมชาติกับฟลูออโรอิลาสโทเมอร์
378 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากไพโรไลซิสของยางรถยนต์ใช้แล้วโดยไมโครเวฟ
379 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของอ้อย
380 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมแพลเลเดียม/คาร์บอนเคลือบบนเมมเบรนสำหรับการรีดิวซ์ออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
381 ผลของอนุภาคนาโนต่อการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง
382 การแยกของผสมไลโคพีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
383 การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก
384 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
385 การสังเคราะห์ซีโอไลต์เอ็มซีเอ็ม-22 จากดินขาวธรรมชาติ
386 ผลของโซเดียมคาร์บอเนตต่อการเกิดคราบขาวและสมบัติของเนื้อดินปั้นราชบุรีหลังเผา
387 การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของเซรามิกรวงผึ้งคอร์เดียไรต์จากของเสียในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
388 การผลิตและลักษณะสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรสและอินูลิเนสจาก Streptomyces PC22 และ CH7
389 ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี
390 คู่มือประกอบภาพหอยทากบกของไทย
391 ศิลาเคมีของหินต้นกำเนิดพลอยคอรันดัมในเวลลาวายา ประเทศศรีลังกา
ปี พ.ศ. 2551
392 การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืช
393 การเตรียมมอนต์มอริลโลไนต์ชนิดแยกชั้นแผ่นและประยุกต์เป็นนาโนฟิลเลอร์ในเส้นใยพอลิโพรพิลีน
394 การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมัน
395 ผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์ต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
396 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
397 ยีนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นฐานของลำดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช
398 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
399 การคัดแยกแบคทีเรีย ที่ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้
400 การใช้ไคโตซานและเซลลูเลสในการกำจัดหมึกจากกระดาษที่พิมพ์ด้วยโทนเนอร์ด้วยวิธีลอยฟองอากาศ
401 การจำลองเชิงพลวัตของส่วนการนำกลับเฮกเซนสำหรับโรงงานพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ปี พ.ศ. 2550
402 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
403 ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันต่อการพัฒนาและการอยู่รอดของลูกหอยลาย Paphia undulata, Born, 1778
404 การพัฒนาแบบสอบถามวัดความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารของผู้ป่วยไทยที่มีอาการเท็มโพโรแมนดิบูลาร์ดิสออเดอร์
405 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
406 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
407 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
408 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
409 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยกระบวนการแพร่ผ่านแผ่นเยื่อ
410 การกระจายในแนวดิ่งและอาหารของอึ่งอ่างก้นขีด Kaloula mediolineata (Smith, 1917) ในอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
411 การสลายเดกซ์แทรนบนแบบจำลองพื้นเรียบด้วยเดกซ์แทรนเนสจากจุลินทรีย์
412 การคัดกรองราที่มีความสามารถในการสลายสารผสมพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสี่ชนิด
413 การใช้ฟิล์มบางอะลูมินัมออกซิไนไตรด์เพื่อเป็นเมมเบรนของทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟกต์ที่ไวต่อไอออนสำหรับการวัดค่าความเป็นกรด-เบส
414 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารเอนโรฟลอกซาซินโดยเทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
415 ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมชนิดเบส
416 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยไคโตซานและมอลโทเดกซ์ทรินต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
417 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
418 การเปรียบเทียบผลของภาวะเค็มต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิว123 และสายพันธุ์ทนเค็มที่เกิดจากมิวเทชัน
419 การแยกแบบดูดซับของของผสมเอทานอล-น้ำโดยโมเลกุลาร์ซีฟชนิด 3เอ และ 4เอ
420 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลิตโดยแอกติโนมัยซีตที่แยกจากมูลสัตว์กินพืช
421 การแยก จำแนก และลักษณะสมบัติของยีสต์และราในลูกแป้งสุรา เพื่อการผลิตสาโท
422 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
423 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย 'เอียสกุล' Dendrobium 'Eiskul' ในหลอดทดลอง
424 แบคทีเรียชนิดใหม่ที่ย่อยสลายไพรีนที่คัดแยกจากดิน
425 การศึกษาความชุกและความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันในนักมวยไทย
426 แบบจำลองฮิกซ์ขนาดย่อม
427 การผลิตโยเกิร์ตผงโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
428 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการวัดรังสีแกมมากระเจิงกลับ : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
429 ระบบรวบรวมข้อมูลและควบคุมสำหรับหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
430 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
431 การเตรียมพอลิไอออนเชิงซ้อนไคโตซานและไคโตซานฟอสเฟต
432 การแพร่เชื้อ Lankesterella sp. ในกบนา hoplobatrachus rugulosus โดยปลิง glossiphoniid
433 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
434 ยางธรรมชาติเติมแต่งด้วยสารหน่วงไฟที่ปราศจากฮาโลเจน
435 ผลของการอบต่อสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ฝังตัวในอลูมินาเมทริกซ์เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
436 ผลของซิลิกาจากเถ้าแกลบ ดินขาวนิวซีแลนด์ และแคลเซียมคาร์บอเนตบดต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพงานพิมพ์ของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต
437 การจัดกลุ่ม Streptomyces Spp. ที่แยกได้จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีลายพิมพ์ 16S-ITS RFLP
438 การผลิตโคพีพอดด้วยระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
439 การคัดแยกแอกติโนมัยซีตที่ผลิตเซลลูเลสและสารปฏิชีวนะ
440 ผลของสารเริ่มปฏิกิริยาเชิงแสงในหมึกพิมพ์สกรีนยูวีต่อการแห้งบนพลาสติก
441 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีเสถียรภาพสำหรับการแตกตัวของน้ำมันทาร์ในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของชีวมวล
442 การสังเคราะห์อนุภาคแอนาเทสขนาดนาโนจากผงรูไทล์เชิงพาณิชย์
443 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย
444 ผลของแอลคาไลน์เอิร์ตออกไซด์โด๊ปร่วมกับอิตเทรียและซิลิกาต่อการเผาผนึกของเซรามิกซิลิคอนไนไตรด์
445 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
446 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
447 พัฒนาการและการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในป่าชายเลนอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
448 อัตรารอดและการเติบโตของตัวอ่อนปะการังเขากวาง Acropora spp. ในระบบเพาะเลี้ยง
449 ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลต่อไพโรไลซิสและการเผาไหม้
450 แก๊สสังเคราะห์จากขยะพลาสติกโดยแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจน
451 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าแพลทินัมบนคาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
452 แอนไอออน และกรดอะมิโนเซนเซอร์ และลูมิเนสเซนส์โมเลกุลาร์ลอจิกเกตส์
453 การเตรียมแบบหล่อเครื่องสุขภัณฑ์จากวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์และปลาสเตอร์
454 การขจัดนิกเกิลและสังกะสีจากสารละลายเจือจางโดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบผ้าคาร์บอน
455 การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
456 การตรวจหาคราบน้ำมันที่ผิวน้ำทะเลในอ่าวไทย โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมเอนวีแซต
457 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและแป้งมันสำปะหลังที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลโคเลตบิสฟีนอลเอเป็นสารช่วยผสม
458 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารผสมต่อการเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำทะเลหมุนเวียน
459 ผลผลิตขั้นต้นที่สัมพันธ์กับการเติบโตของหอยแมลงภู่บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
460 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพเทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนตัวรองรับโดโลไมต์
461 ผลของสารเพิ่มความขาวสว่างต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงแสงของกระดาษทีผ่านการเร่งอายุการเก็บ
462 การคัดกรองเชิงบวกและศึกษาสมบัติเบื้องต้นของสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการส่งสัญญาณของแคลเซียมโดยใช้ยีสต์สายพันธุ์กลาย
463 ผลของวัสดุทางการเกษตรในการช่วยสลายไพรีนและฟีแนนทรีนโดยกลุ่มแบคทีเรีย RRM-V3
464 การสลายไพรีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินโดยกลุ่มแบคทีเรีย RRM-V3 ที่เลี้ยงบนใบจามจุรี
465 การใช้ไคโตซานเพื่อชะลอภาวะเสื่อมถอยและยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของหน่อไม้ฝรั่ง Asparagus Officinalis.
466 ผลของการอบแห้งด้วยวิธีปั้มความร้อนร่วมกับแบบลมร้อนและบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพแมคคาเดเมีย Macadamia Integrifolia
ปี พ.ศ. 2549
467 ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและคุณภาพของสารสกัดจากเปลือกของผลมังคุด Garcinia mangostana
468 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
469 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
470 ผลของว่านชักมดลูก (Curcuma comosa ROXB.) ต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงใหญ่ในหนูขาวที่ถูกผ่าตัดรังไข่ออก
471 การจำลองการไหลในน้ำตื้นที่มีพจน์แหล่งต้นทาง
472 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "ไทคัพ" ครั้งที่ 5
473 ผลของการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina linnaeus
474 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบโปรตีนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
475 ผลของภาวะการเก็บรักษากระดาษในที่ร่มต่อการดึงหมึกออกจากกระดาษหนังสือพิมพ์
476 ผลของแร่ธาตุต่อแกซิฟิเคชันร่วมของถ่านหินและชีวมวล
477 การแสดงออกของยีนกลูโคซีรีโบรซิเดสของคนในกระสัง Pepermia pellcuida (L.) Kunth ที่ได้รับการถ่ายยีน
478 การผลิตและลักษณะสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์ที่คัดเลือกได้
479 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากยางธรรมชาติ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
480 การย้อมผ้าไหมด้วยสีรีแอคทีฟไตรอะซีนดัดแปรด้วยกรดอะมิโนที่ได้จากการลอกกาวไหม
481 การดูดซับเชื้อเพลิงแก๊สบนยางธรรมชาติผสมผงถ่าน
482 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
483 การคัดเลือกและชักนำให้เกิดมิวเทชันของราที่ย่อยลิปิดเพื่อเพิ่มไฮโดรไลติกแอกทิวิตี
484 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนไทโรซิเนสในเห็ดยานางิ Agrocybe cylindracea โดยวิธีอิเล็คโตรเคมิคอลไบโอเซ็นเซอร์
485 ารส่งเสริมการกระจายของอนุภาคยางในลาเท็กซ์วัลคาไนซ์อิสระสำหรับฟิล์มยาง
486 ผลขององค์ประกอบหลักของสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ต่อสมบัติหน่วงไฟของผ้าฝ้าย
487 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
488 การผลิตแป้งข้าวเหนียวโปรตีนสูงโดยใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมิเลส
489 การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า
490 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซเทลไลต์สำหรับเอคโตไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
491 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนพอลิซัลโฟนและซัลฟอเนเตดพอลิซัลโฟนเพื่อแยกไลโคพีนในมะเขือเทศ
492 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของพอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยเหล็กบนถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
493 พลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
494 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/K2CO3/y-AI2O3
495 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการถ่ายยีนไดไฮโดรฟลาโวนอล 4-รีดักเทสในบอนสี
496 การสังเคราะห์พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตจากผลผลิตไกลโคไลซ์ของขวดเพ็ตที่ใช้แล้ว
497 อายุการเก็บกะทิและแกงเขียวหวานกุ้งแช่เยือกแข็ง
498 การเตรียมนาโนคอมพอสิตของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์
499 การเตรียมพลาสติกและโฟมที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งข้าวเหนียวกราฟต์พอลิเมทิลเมทาคริเลต
500 ผลของกรดอิ่มตัวต่อสมบัติทางกายภาพของยูพีอีเรซินที่เตรียมจากผลิตภัณฑ์เพตรีไซเคิล
501 โครงแบบคลาสลาเทกซ์อัตโนมัติจากภาพเอกสาร
502 นิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสมสกุล Neoepisesarma ในป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
503 การใช้รีโมทเซนซิงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายฝั่งบ้านแหลมสิงห์ จังหวัดสมุทรปราการ
504 การเตรียมสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจากเมลามีนเรซินดัดแปร
505 การเตรียมนาโนคอมพิสิตของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่เตรียมจากน้ำมันปาล์ม/มอนต์มอริลโลไนต์
506 ผลของสารช่วยกระจายตัวแอมโมเนียมพอลิอะคริเลตต่อพฤติกรรมการกระจายตัวของสารแขวนลอยเลดเซอร์โคเนตไททาเนตในน้ำสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเทป
507 การย่อยสลายฟีแนนทรีนในระบบนิเวศจำลองดินที่มีภาวะเป็นกรด
508 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะทอดแช่เยือกแข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
509 การแยกและลักษณะสมบัติของยีนอะซีแนพธีนออกซิจีเนสของ Sphingomonas sp. SP2
510 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตอน
511 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากผลิตภัณฑ์เลียนแบบนม
ปี พ.ศ. 2547
512 ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับชุมชนแพลงก์ตอนพืชที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ ชลบุรี
513 ภาวะวิตกกังวลของสตรีวัยเปลี่ยนที่มารับบริการที่คลิกนิกวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
514 การกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมครอน บริเวณสถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร
515 การกระเจิงแบบรามานและการเปล่งแสงของแกลเลียมอาร์เซไนด์ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูง
516 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน
517 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของแอลฟาเซลลูโลสจากวัชพืชไปเป็นเอทานอล
518 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก
519 การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินาเตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
520 ผลของระบบวัลคาไนซ์และสารตัวเติมต่อสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์
ปี พ.ศ. 2546
521 ขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นใน 2 มิติ
522 ความสัมพันธ์ระหว่างลมมรสุมกับความผันแปรตามฤดูกาลของคลอโรฟิลล์-เอในมหาสมุทรอินเดีย โดยใช้ข้อมูลจากชีวินด์และชีวิฟ
523 การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกง
ปี พ.ศ. 2545
524 องค์ประกอบของสารสกัดและผลของการให้ความร้อนที่มีต่อรสของไข่หอยเม่น
525 การรักษาเสถียรภาพความขุ่นในน้ำส้มเขียวหวาน Citrus reticulata Blanco
526 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
527 การตรวจสอบการปะปนของผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ : ภาวะของกระบวนการแปรรูปต่อความสามารถในการตรวจสอบ
528 ผลของราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซาและราเอคโตไมคอร์ไรซา Pisolithus sp. สายพันธุ์คัดต่อการกระตุ้นการเจริญของกล้าไม้ยูคาลิปตัส
529 การผลิตและการเก็บรักษาฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนละลายน้ำจากปลาทรายแดง
ปี พ.ศ. 2544
530 อนุกรมวิธานของกุ้งน้ำจืดสกุล Macrobrachium Bate, 1868 ในลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
531 การแปรรูปยางธรรมชาติผสมลิกไนต์ให้เป็นของเหลวในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
532 การสังเคราะห์ตัวติดตามสำหรับตรวจหาโพลีฟอสเฟตแบคทีเรียในน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2542
533 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดนก พันธุ์พืช และการจัดการสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร
534 การเพิ่มการสลายตัวของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนโดยใช้ผงเหล็ก
535 การกระจายและความหลากหลายของสัตว์ทะเลตามฤดูกาลในแหล่งหญ้าทะเล ที่อ่าวปัตตานี