ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพันธ์ คูชลธารา 21
2 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 19
3 กาวี ศรีกูลกิจ 17
4 เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 13
5 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 13
6 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 12
7 มะลิ หุ่นสม 11
8 สุเทพ ธนียวัน 10
9 คุณากร ภู่จินดา 10
10 สุเมธ ตันตระเธียร 9
11 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 9
12 ณัฏฐา ทองจุล 8
13 ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 8
14 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 8
15 ชัชวาล ใจซื่อกุล 7
16 ปิโยรส ทองเกิด 7
17 ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี 7
18 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 7
19 ปาหนัน เริงสำราญ 7
20 จิตรตรา เพียภูเขียว 7
21 สุชาดา ศิริพันธุ์ 7
22 ประณัฐ โพธิยะราช 7
23 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 6
24 นพดล กิตนะ 6
25 ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ 6
26 ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต 6
27 จิรศักดิ์ สุจริต 6
28 วีณา เมฆวิชัย 6
29 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 6
30 อรฤทัย ภิญญาคง 6
31 นิศานาถ ไตรผล 6
32 ผุสตี ปริยานนท์ 6
33 เลอสรวง เมฆสุต 6
34 สมศักดิ์ ปัญหา 5
35 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 5
36 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 5
37 ขันทอง สุนทราภา 5
38 กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์ 5
39 รัชนีกร ธรรมโชติ 5
40 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 5
41 กุนทินี สุวรรณกิจ 5
42 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 5
43 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 5
44 กิตตินันท์ โกมลภิส 5
45 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 5
46 เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ 5
47 เก็จวลี พฤกษาทร 5
48 กนกวรรณ เสรีภาพ 5
49 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 4
50 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 4
51 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 4
52 ศานิต ปิยพัฒนากร 4
53 รมณี สงวนดีกุล 4
54 เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 4
55 วรณพ วิยกาญจน์ 4
56 สุจิตรา สื่อประสาร 4
57 วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ 4
58 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 4
59 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 4
60 ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 4
61 จิราภรณ์ ธนียวัน 4
62 อรอุษา สรวารี 4
63 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 4
64 นพิดา หิญชีระนันทน์ 4
65 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
66 นินนาท ชินประหัษฐ์ 3
67 อัปสรสุดา ศิริพงศ์ 3
68 กนกทิพย์ บุญเกิด 3
69 สรินทร ลิ่มปนาท 3
70 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 3
71 วันทนีย์ พุกกะคุปต์ 3
72 ปราโมทย์ โศจิศุภร 3
73 จิรารัช กิตนะ 3
74 ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ 3
75 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 3
76 รจนา พรประเสริฐสุข 3
77 นันทิกา คงเจริญพร 3
78 สุชา เฉยศิริ 3
79 ปัทมา สิงหรักษ์ 3
80 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 3
81 ศรินทิพ สุกใส 3
82 อภิสิทธิ์ อึ้งกิจจานุกิจ 3
83 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 3
84 ชุลี ยมภักดี 3
85 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 3
86 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 3
87 ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 3
88 ธนาภัทร ปาลกะ 3
89 พรนภา สุจริตวรกุล 3
90 อรพร หมื่นพล 3
91 รตินันท์ บุญเคลือบ 3
92 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
93 ต้นพงศ์ แก้วคงคา 3
94 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 3
95 รัฐชาติ มงคลนาวิน 3
96 วรปรัชญ์ ศรีสุขคำ 3
97 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2
98 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
99 สุวิมล กีรติพิบูล 2
100 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 2
101 วรวัฒน์ สุธรรมน้อย 2
102 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 2
103 เชษฐา จึงเจริญพาณิชย์ 2
104 เรืองวิทย์ สว่างแก้ว 2
105 ธรรมนูญ หนูจักร 2
106 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
107 เจริญ นิติธรรมยง 2
108 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
109 วรินทร ชวศิริ 2
110 นิพาดา เรือนแก้ว 2
111 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 2
112 เภาภัทรา ธรรมานุกิจเจริญ 2
113 ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ 2
114 อาณัติ ชีวอาณัติ 2
115 สุทธิชัย บุญประสพ 2
116 ไพลิน สุขวงษ์ 2
117 นพปฎล คูหาอุดมลาภ 2
118 อภิชา เทพธวัช 2
119 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 2
120 บุญญาวัลย์ อยู่สุข 2
121 วัชรินทร์ สามิตร 2
122 ทิพวรรณ คงทอง 2
123 ยุพิน จินตภากร 2
124 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 2
125 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
126 กรุง สินอภิรมย์สราญ 2
127 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
128 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 2
129 ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี 2
130 ธนพล วงษ์สวัสดิ์ 2
131 สมศักดิ์ เสนาใหญ่ 2
132 พัชรินทร์ ทองดอนเอ 2
133 อรสา อัชชยะพันธ์วนิช 2
134 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 2
135 บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 2
136 ภาณุพันธ์ มั่งมี 2
137 พนิดา กรุดทอง 2
138 ศันสณีย์ ศิริลักษณ์ 2
139 พรรษพร พิพัฒนามงคล 2
140 ฐิติพร บุญสุวรรณ 2
141 ศศิธร พ่วงปาน 2
142 พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา 2
143 ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์ 2
144 ณีรนุช ควรเชิดชู 2
145 ธนัตถ์อร พรพัฒน์เดชอุดม 2
146 สาริศา เจริญใจ 2
147 พิชญดา เกตุเมฆ 2
148 ลลิตา อัตนโถ 2
149 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
150 วิภาพร ชีวินธำรงโรจน์ 2
151 วัชรพล คงพิบูลย์กิจ 2
152 นันทนา สูตรเชี่ยวชาญ 2
153 อรวรรณ ศิริเวทย์วุฒิ 2
154 ต่อศักดิ์ สีลานันท์ 2
155 ธนจันทร์ มหาวนิช 2
156 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 2
157 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 2
158 สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ 2
159 สุจาริณี สินไชย 2
160 สิรีรัตน์ จารุจินดา 2
161 เจษฏ์ เกษตระทัต 2
162 ปวันรัตน์ บัวโรย 2
163 พงศ์ดนัย พิทยเมธากูล 2
164 มัณทนา โอภาประกาสิต 2
165 รุ่งอรุณ วาดิถี สิริศรัทธา 2
166 รักชาติ ไตรผล 2
167 สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล 2
168 ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 2
169 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
170 อิศราวัลย์ บุญศิริ 2
171 อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 2
172 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
173 พสธร ขุนโอษฐ์ 2
174 กำธร ธีรคุปต์ 2
175 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 2
176 เจริญขวัญ ไกรยา 2
177 กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ 2
178 นิสิต ตัณฑวิเชฐ 2
179 บุญฤทธิ์ อินทิยศ 2
180 ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 2
181 พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา 2
182 วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 2
183 วรภา คงเป็นสุข 2
184 ชวลิต จีนอนันต์ 2
185 ปรีดา บุญ-หลง 2
186 กาญจณา จันทองจีน 2
187 อรวรรณ สัตยาลัย 2
188 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 2
189 ปลูกเกษม ชูตระกูล 1
190 ชอุ่ม มลิลา 1
191 มิตซูโอะ อิเคดะ 1
192 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
193 กฤตาภรณ์ ถนัดสร้าง 1
194 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
195 Chakkaphan Sutthirat 1
196 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
197 เบญจวรรณ บุญสินวโรทัย 1
198 นันทนิตย์ สุรพันธุ์ 1
199 คำรณ เมฆฉาย 1
200 สุขฤทัย พันศิริพัฒน์ 1
201 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
202 สุดารัตน์ นุชวงษ์ 1
203 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
204 Phanphen Wattanaarsakit 1
205 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
206 สุมิตรา พูลทอง 1
207 พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง 1
208 กำจัด มงคลกุล 1
209 เสน่ห์ รุจิวรรณ 1
210 มยุรี ตันติสิระ 1
211 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
212 Kittisak Likhitwitayawuid 1
213 Sumphan Wongseripipatana 1
214 Garnpimol C. Ritthidej 1
215 วัฒนชัย สมิทธากร 1
216 วัลย์วสันต์ ว่องวงศ์ศรี 1
217 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
218 สุนีย์พร โพธิ์แก้ว 1
219 Wilai Anomasiri 1
220 มุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก 1
221 Vimolmas Lipipun 1
222 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
223 กิตติธัช ชื่นสกุลพงศ์ 1
224 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
225 นพรัตน์ พงศ์จันทร์ 1
226 พงศธร พูนพิพัฒน์ 1
227 Kitpramuk Tantayaporn 1
228 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
229 วรุตม์ เจนจิรวัฒนา 1
230 Sompol Sanguanrungsirikul 1
231 วิมล เหมะจันทร 1
232 กรภัทร์ โรคาพ่าย 1
233 แอนนา วงษ์กุหลาบ 1
234 บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 1
235 มณัณญา เตชะปฏิภาณดี 1
236 วรวรรณ พันธุมนาวิน 1
237 วัจนาภรณ์ คำบุญเรือง 1
238 ฐิติภา บุญยืน 1
239 สุนทรี ตระกูลมีนัก 1
240 มณฑล นาคปฐม 1
241 ฐิติญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
242 ธนิยา ชูศิลป์ 1
243 ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 1
244 ญาณวิทย์ จันทร์ภิรมย์ 1
245 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
246 สุชาติ พงษ์ชัยผล 1
247 กัลยา เลาหสงคราม 1
248 สิทธิพงษ์ เพ็งพานิช 1
249 ศิริพร วิรัชดำรงค์ 1
250 สุนทร พิมเสน 1
251 ศิรประภา ประพานศรี 1
252 นฤมล สุวรรณจันทร์ดี 1
253 กนกกร คงอาษา 1
254 กาญจนา แก้วเทพ 1
255 อุบลวรรณ ชุติพันธุ์ภิญโญ 1
256 พลกฤษณ์ แสงวณิช 1
257 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
258 สุปรียา สุอังคณารัตน์ 1
259 Chariya Uiyyasathian 1
260 Kasidit Nootong 1
261 สิทธิพร แอกทอง 1
262 สุลักษณ์ ชัยขรรค์ 1
263 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
264 อรณี พูนศรีธนากูล 1
265 ปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์ 1
266 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
267 สมชัย วัฒนการุณ 1
268 จารุ นาถกรณกุล 1
269 ศิริวรรณ จันทร์แก่น 1
270 สิริโสภา แดงสนั่น 1
271 จรัญญา สามสุวรรณ 1
272 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
273 กอบโชค คำปวง 1
274 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
275 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
276 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
277 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
278 ธนวัฒน์ กรณ์ทอง 1
279 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
280 กัลกิยา ชนิตรนันต์ 1
281 ธิติพันธุ์ ทองศิริ 1
282 วิไลรัตน์ โกสุพรรณ์ 1
283 สุทธิณี เหลาแตว 1
284 ศุภวิน วัชรมูล 1
285 ธนธร วิทิตศานต์ 1
286 ญาติมา โพธิวัฒน์ 1
287 จรัสพร มงคลขจิต 1
288 สุภาภรณ์ พรหมสุรินทร์ 1
289 สรเทพ โสมสง 1
290 ดาริกา ลาสุดตา 1
291 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 1
292 กุณฑณี ปิ่นเวหา 1
293 จิราพร บุญพอ 1
294 อัจจิมา ก๋าพรม 1
295 กาญจนา จันทองจีน 1
296 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ 1
297 วัชรพงศ์ ภักดีชายแดน 1
298 นราธิป กัลยากาญจน์ 1
299 ปรีชญา แก้วชิงดวง 1
300 นรรฏธวรรณ ถกลเกียรติกุล 1
301 พราหมณ์ ยอดจันทร์ 1
302 ปรารถนา นิมมานเทอดวงศ์ 1
303 ศิริพร ดาวพิเศษ 1
304 จิรพงศ์ ลิม 1
305 กนิฏฐกา แดนราช 1
306 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
307 ศิโรรัตน์ กาญจนสำราญวงศ์ 1
308 อนุรักษ์ บูสะมัญ 1
309 ดนย์วิทย์ ประทีปวัฒนาสถิต 1
310 พนิดา สุริยะพันธ์ 1
311 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 1
312 รณวิช สิงหสุรศักดิ์ 1
313 สุวิมล ปัญญาเลิศวุฒิ 1
314 ปิยะนุช ภูทองขาว 1
315 อดิศักดิ์ ถือพลอย 1
316 สิริชัย สัจจโสภณ 1
317 นิตยา แก้วแพรก 1
318 ฤทธิรงค์ นิยมโชค 1
319 เสริชย์ โชติพานิช 1
320 สุธี ปิยะจิตติ 1
321 เอกลักษณ์ จันเทร์มะ 1
322 ปริยภัทร ภัทรธำรง 1
323 ดุษฏี ศุขวัฒน์ 1
324 ชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย 1
325 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
326 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
327 ชัยชาญ สิทธิวรนันท์ 1
328 กฤษดา นารอง 1
329 สุนีย์ ลิ้มศรีวาณิชยกร 1
330 องุ่น ลิ่ววานิช 1
331 อธิคม มาน้อย 1
332 จริยา เล็กประยูร 1
333 ศนิดา คูนพานิช 1
334 ดุษฎี ชาญลิขิต 1
335 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
336 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
337 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
338 ศิริชัย ศิริกายะ 1
339 ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ 1
340 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 1
341 ศรัญญา ยิ้มย่อง 1
342 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1
343 โสภิต สร้อยสอดศรี 1
344 สมพงษ์ เลิศพุฒิพิศุทธิ์ 1
345 ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 1
346 กมลวรรณ หัวเมืองแก้ว 1
347 บุศบรรณ ณ สงขลา 1
348 ชุมพล คุณวาสี 1
349 ขจรศักดิ์ วรประทีป 1
350 วณิชยา น้อยวังคลัง 1
351 ธาริณี ธีระธนากร 1
352 ณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์ 1
353 สาริศ ถนอมชาติ 1
354 ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ 1
355 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
356 ปราจีน วีรกุล 1
357 บุรณี กาญจนถวัลย์ 1
358 ไม่มีข้อมูล 1
359 เอม อินทกรณ์ 1
360 ธนิกานต์ สังฆโสภณ 1
361 ศิริพรรณ วัฒนะรัตน์ 1
362 ชเวง สารคล่อง 1
363 วรัษยา สุนทรศารทูล 1
364 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 1
365 อมร เพชรสม 1
366 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
367 Anawatch Mitpratan 1
368 Thada Jirajaras 1
369 Rajalida Lipikorn 1
370 เอกชัย อดุลยธรรม 1
371 Walaisiri Muangsiri 1
372 ประธาน ดาบเพชร 1
373 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
374 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
375 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
376 กมลชนก ยวดยง 1
377 อวย เกตุสิงห์ 1
378 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
379 Varunee Padmasankh 1
380 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
381 จุฑารัตน์ ปัญจขันธ์ 1
382 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
383 ธนาพร เบญจพลชัย 1
384 Or-ampai Jaiboon 1
385 ไววิทย์ พุทธารี 1
386 Pornpimol Muanjai 1
387 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
388 Pornpote Piumsomboon 1
389 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
390 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
391 Waraporn Siriterm 1
392 มาสุฑล สัญพึ่ง 1
393 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
394 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
395 ภาคภูมิ ปานตั้น 1
396 ศราวลี ธนศิลป์ 1
397 นุสรา ดลระหมาน 1
398 Chayaporn Supachartwong 1
399 ปิยมาภรณ์ อุตมัง 1
400 Acom Sornsute 1
401 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
402 Thanathon Sesuk 1
403 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
404 สุวดี ยาป่าคาย 1
405 Suchin Arunsawatwong 1
406 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
407 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
408 Pantharee Boonsatorn 1
409 ศุกันยา ห้วยผัด 1
410 กระมล ทองธรรมชาติ 1
411 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
412 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
413 ณัฐพร ลายคราม 1
414 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
415 พัชรา อินทะแสง 1
416 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
417 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
418 นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ 1
419 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
420 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
421 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
422 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
423 จักรพรรดิ สุวรรณกูฏ 1
424 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
425 พัณณ์ชิตา ธราดลศิริฐิติกุล 1
426 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
427 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
428 ศรุต ธีรสรเดช 1
429 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
430 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
431 อัญชริดา อัครจรัลญา 1
432 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
433 ณัฐธิดา เกิดแล้ว 1
434 ณัฐธิดา จันทศิริ 1
435 ธวัชชัย สันติสุข 1
436 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
437 วรรณิตา ทศไชย 1
438 สายฝน ควรผดุง 1
439 สิริพร สิวราวุฒิ 1
440 นิติ วงศ์เทพวาณิชย์ 1
441 วาสนา เสียงดัง 1
442 ปุณชรัชต์ ปิลอง 1
443 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
444 ชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์ 1
445 วิภาดา ลลิตภัทรกิจ 1
446 สมพร พรมดี 1
447 สวภพ หาญพิทักษ์ญาติ 1
448 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
449 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
450 อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี 1
451 สำเริง แย้มโสภี 1
452 สฤษฎ์ ลิประพันธ์ 1
453 สุวิชา ทองสิมา 1
454 ศุภกาญจน์ จันทร์แดง 1
455 วัลลภ แย้มเหมือน 1
456 Jittima Chatchawansaisin 1
457 นิโรบล เหลากลม 1
458 จักรพันธ์ แสนดวง 1
459 Chalermpol Leevailoj 1
460 พรทิพย์ เมธาคุปต์ 1
461 Srilert Chotpantarat 1
462 Boonchai Sangpetngam 1
463 ยุทธนา แก้วตาบุตร 1
464 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
465 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
466 สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 1
467 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
468 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
469 สุภโชค ตันพิชัย 1
470 อภิมุข ลาภทิพมนต์ 1
471 Jaitip Paiboon 1
472 สมฤดี จิตประไพ 1
473 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
474 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
475 วนาลี ตันศิริ 1
476 Vanida Chantarateptawan 1
477 ขวัญชีวา แก้วอินทร์ 1
478 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
479 Somying Tumwasorn 1
480 อุทัย บุญประเสริฐ 1
481 ภูวเดช พรอรุณธรรม 1
482 พรรณเทพ เขียนดวง 1
483 ครรชิต สอสิริกุล 1
484 กมลชนก สกุลประเสริฐ 1
485 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
486 ปิยพงศ์ เขียวสะอาด 1
487 กมลพร พัฒนศิริ 1
488 วิภู รุโจปการ 1
489 ไชยรัตน์ บำรุงสุข 1
490 กาญจนา สาธุพันธ์ 1
491 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
492 รุจิรา วิสุทธิรัตนมณี 1
493 ยุวดี อัณฑสูตร 1
494 คัคนางค์ มณีศรี 1
495 วิไล ชินธเนศ 1
496 พิริยา ใหลอาภาธร 1
497 ณัฏฐ์ภัสสร จงอาจกลาง 1
498 เกวลิน รัตนจรัสกุล 1
499 กึกก้อง พรสถิตย์พงษ์ 1
500 ณัฏฐ์ ทองคำ 1
501 พสุ คงอภัย 1
502 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
503 ประคอง ชอบเสียง 1
504 อาณัติ สายกระสุน 1
505 ๋Janes, Gavin W. 1
506 รติกร ศรอำพล 1
507 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
508 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 1
509 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 1
510 สุมา เมืองใย 1
511 ศศิรดา ตันจิตวิริยะ 1
512 พรรณี กาญจนพลู 1
513 รุ่งราวี ทองกันยา 1
514 ธงไชย กระจ่างนิวัตร 1
515 กุลธิดา นิเวศอนันต์กุล 1
516 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
517 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
518 Chonticha Srisawang 1
519 วินัย งามแสง 1
520 สุชาดา จันทร์ประทีป 1
521 Yeshey Penjor 1
522 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
523 นภสร โกวรรธนะกุล 1
524 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
525 นิยวัน กิจวรวุฒิ 1
526 ทิพวิมล รัตนะวงวาล 1
527 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
528 พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์ 1
529 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
530 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
531 ทัศนธร ภูมิยุทธิ์ 1
532 Panee Boonthavi 1
533 กาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
534 Supa Chantharasakul 1
535 อมรชัย ล้อทองคำ 1
536 บรรจง คณะวรรณ 1
537 กัณฑ์ณณัฐ เสนีย์คติมา 1
538 ละอองทิพย์ เหมะ 1
539 ขนิษฐา อุทัยพันธ์ 1
540 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
541 Puttipongse Varavudhi 1
542 Naiyana Chaiyabutr 1
543 ศิระ นุ่มมีชัย 1
544 Ampa Luiengpirom 1
545 เอกรินทร์ สุบุญ 1
546 ธิติวรรณ นันทปรีชาชาญ 1
547 ปรางวลัย จันทร์แจ่ม 1
548 สมพร อยู่โต 1
549 วิชชุดา ยิ่งนคร 1
550 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
551 นิปกา สุขภิรมย์ 1
552 จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ 1
553 กนกพรรณ จักรเพชร 1
554 นัฐวัฒน์ ชินะโยธิน 1
555 สุภาภรณ์ ฤทธิ์กล้า 1
556 สมพร ชัยอารีย์กิจ 1
557 ธิดารัตน์ กาญจนธนาเลิศ 1
558 เอกสิทธิ์ สกุลการค้า 1
559 เดือนเพ็ญ สินมั่น 1
560 ธนัสถา เชียงอุทัย 1
561 อุษณี เอ่งล่อง 1
562 ปราณี พวงสมบัติ 1
563 สิรินันท์ วิริยะสุนทร 1
564 นฤมล เตือนสติ 1
565 ปาลิตา แปวไธสง 1
566 ราชวัลลภ แจ้งมงคล 1
567 น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์ 1
568 มานิต คิดอยู่ 1
569 พิสณฑ์ รักษ์จินดา 1
570 ณฤดี อัศวเสรีเลิศ 1
571 วีพอล ประมวลกิจจา 1
572 เพขรอาภา บุญเสริม 1
573 ญาณิศา ดิสโร 1
574 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 1
575 แพร นีรนาทรังสรรค์ 1
576 สุทัศน์ จันบัวลา 1
577 นเรศร์ จันทน์ขาว 1
578 วิทยา ใยพิมาย 1
579 กนกวรรณ ไทยรัตน์ 1
580 ศรีรัตน์ รอดณรงค์ 1
581 สมใจ เพ็งปรีชา 1
582 อดิศักดิ์ ชัยธานี 1
583 อภิชาติ ประหลาดเนตร 1
584 วณัญญา นันทวราพนิชกุล 1
585 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 1
586 ศศิวรา คงอ่อน 1
587 กนกนันท์ วัฒนศักดิ์ภูบาล 1
588 ปิยชนน์ อินอ่อน 1
589 รวิวรรณ มณีรัตนโชติ 1
590 ทวีผล แก้วศิริ 1
591 วนิดา อินชนะ 1
592 ปวัน ทาวรรณ์ 1
593 จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ 1
594 นุชจรินทร์ วรรณนิตย์ 1
595 กาญจนาภา เอกคณาลักษมี 1
596 นิศารัตน์ บัวแดง 1
597 ปราณี จันทร์ลา 1
598 สุธา ขาวเธียร 1
599 ปรางค์สินันท์ โทธรัตน์ 1
600 พิชญฎา ปูรณโชติ 1
601 วรรณา ต.แสงจันทร์ 1
602 พลภัทร พฤกษานานนท์ 1
603 ภาวดี อังค์วัฒนะ 1
604 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 1
605 ธเนศพล ตั้งพัฒนธนา 1
606 ทัพพสาร ใจแก้ว 1
607 นิษณา เนตรสวาสดิ์ 1
608 รัฐพงษ์ ไตรทิพยานนท์ 1
609 รพี สินเนืองนอง 1
610 รุจิรา ห่อกุล 1
611 ดาววัน จาระเวชสาร 1
612 วันชัย อัศวลาภสกุล 1
613 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
614 กรรณิการ์ วิริยะขันติโชค 1
615 ศิโรรัตน์ เขียนแม้น 1
616 วินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ 1
617 วิชญา มณีวรรณ 1
618 วรรณธิรา รณะบุตร 1
619 จุรีพร นันทรักษ์ 1
620 วรพันธ์ กิจธนากำจร 1
621 ลลิตา อุปสัน 1
622 กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล 1
623 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
624 ลินดา อารีย์ 1
625 วิภาวี ลอยพิพันธ์ 1
626 ศิริพร อุ่นแอบ 1
627 กุลนาถ อบสุวรรณ 1
628 มัลลิกา แก้วดี 1
629 กัญจนา บุณยเกียรติ 1
630 ปรีรญา สิงห์ไข่มุกข์ 1
631 ศศิธร พงษ์สำราญกุล 1
632 ปิติกานต์ วงศ์พานิช 1
633 วราภรณ์ มลิลาศ 1
634 ศุภิศา เอกเผ่าพันธุ์ 1
635 มุกดา คูหิรัญ 1
636 พิมพ์ชนก เอี่ยมวิถีวนิช 1
637 สุนัดดา โยมญาติ 1
638 นราภรณ์ ตั้งหทัยทิพย์ 1
639 หนึ่งฤทัย วิชัยกุล 1
640 พานิษา พรเพียรภักดี 1
641 ดริษ กวักเพฑูรย์ 1
642 พัชรา ลิมปนะเวช 1
643 ชญานี อ๊อดทรัพย์ 1
644 กมลภรณ์ บุญถาวร 1
645 สมฤทัย ขุนโสภา 1
646 รัฐ พิชญางกูร 1
647 นคร ไพศาลกิตติสกุล 1
648 ชุติมาพร วรรณวงษ์ 1
649 พิริยะ กลั่นแก้ว 1
650 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
651 เชาวณี อ้นลำพูน 1
652 อัญรัตน์ กันดอก 1
653 ประวีณ โล่ห์เลขา 1
654 นริศรา เปรี้ยวน้อย 1
655 จิตราพร ศรีทอง 1
656 ขวัญแก้ว แซ่เอือง 1
657 ภัสสร์พล งามอุโฆษ 1
658 กัมมันต์ พันธุมจินดา 1
659 ปัญญา วัฒนะปภาวงศ์ 1
660 มนธวัล บุญส่งประเสริฐ 1
661 วิทยา พันธุ์พา 1
662 กล้า จันทนวัลย์ 1
663 จิรารัช ศรีจันทร์งาม 1
664 พิณศิริ อำพนพนารัตน์ 1
665 วิชาณี แบนคีรี 1
666 Kentaro Kodama 1
667 ละม้าย แก้วเนิน 1
668 พัชราพร เปาะและ 1
669 ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ 1
670 จิราพรรณ ภาระบุญ 1
671 จิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล 1
672 พิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 1
673 ธีรนันท์ ธรรมกุล 1
674 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 1
675 สมเกียรติ ลวะวิบูลย์ 1
676 ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า 1
677 ศิราภรณ์ สุขวโรทัย 1
678 ศิริชัย ศักดิ์โฆษิต 1
679 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
680 ผุสดี ปริยานนท์ 1
681 ทิพเนตร นิลผาย 1
682 ปวันรัตน์ อำไพพันธุ์ 1
683 เดือนนภา เอ่งฉ้วน 1
684 ธนินี สหกิจรุ่งเรือง 1
685 ลินจง สุขลำภู 1
686 มธุรส ประเดิมชัย 1
687 พรเฉลิม นาคสุวรรณ 1
688 ชาลิสา แสงบัว 1
689 สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา 1
690 ว. เวียงสมุทร 1
691 บุษบาทิพย์ ประเสริฐศักดิ์ 1
692 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
693 ดุสิดา สหาวัตร 1
694 ภัทรณัชชา ชาญวิชัย 1
695 กันย์ นิติโรจน์ 1
696 วรรณรัตน์ วิรัชกุล 1
697 กฤษณ อินทรสุข 1
698 วารุณี พิมทอง 1
699 ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ 1
700 สุรพล สุดารา 1
701 นรากร ศรีสุข 1
702 มะนาว ปิยวรไพบูลย์ 1
703 ภัทรา ยี่ทอง 1
704 นิธิวดี บุญกังวาน 1
705 ภาวิน อิทธิสมัย 1
706 พัชร ดนัยสวัสดิ์ 1
707 พุธิตา คงจังหวัด 1
708 ฉัตราภรณ์ ซิ้มฉันท์ 1
709 ธนิตา หิรัญประทีป 1
710 สมลักษณ์ พวงชมภู 1
711 สายใจ สโมสร 1
712 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
713 พรนภา สุจริตวร 1
714 วาเลนไทน์ อินทิยศ 1
715 กอบกาญจน์ อินทรนัฏ 1
716 จักษ์ อัศวานันท์ 1
717 ชนัดดา เกษมโชติช่วง 1
718 สุเมธ แก้วน้อย 1
719 นันทพร ตรีภพนาถ 1
720 พันธุ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์ 1
721 เธียญ์ ภัคพงษ์พันธุ์ชัย 1
722 ศศิเกษม สัทธรรมสกุล 1
723 ธเนศ จิระพรประเสริฐ 1
724 บูรฉัตร ศรีทองแท้ 1
725 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
726 สิทธิศักดิ์ ไชยสมบัติ 1
727 วุฒิศักดิ์ กิติปัญญา 1
728 ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 1
729 กิติศักดิ์ จงเสรีกิจ 1
730 มันทนา ถิรกุลรติ 1
731 วุฒิพงศ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
732 ระพีพรรณ ทองระอา 1
733 ดวงกมล ชัชชวลิตสกุล 1
734 กรกมล เนตรชลายุทธ 1
735 เตือนใจ โก้สกุล 1
736 ศิริพร คุ้มแว่น 1
737 พิพัฒน์ จันทิวาเจริญ 1
738 เอกณรงค์ สินธุวานนท์ 1
739 ฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม 1
740 จิตติมา เจียมอนุสรณ์ 1
741 สมฤดี ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 1
742 ทิพย์นภา สุวรรณสนิท 1
743 ชโลทร รักษาทรัพย์ 1
744 ปัทมา ฤาชาฤทธิ์ 1
745 กมลรัตน์ พ่วงแสนสุข 1
746 ธารนภ สุภัคสถาพรพันธุ์ 1
747 นารีรัตน์ รุ่งเรือง 1
748 ประเสริฐ เตชชีวพงศ์ 1
749 อัจฉโรบล เหล่าคูณ 1
750 ธวัชชัย แสงดี 1
751 สุวรรณา สุภิมารส 1
752 สุชาดา พิชรานันท์ 1
753 ทศพล สังข์ศิรินทร์ 1
754 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
755 มารุต โปราณานนท์ 1
756 จิรวิทย์ ชัยเรืองรัชต์ 1
757 ประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก 1
758 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 1
759 เฉลิมรัฐ แสงมณี 1
760 ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์ 1
761 กนกรส คงเถื่อน 1
762 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
763 กนลรัตน์ เหลืองสด 1
764 ปนัดดา กลิ่นบัว 1
765 ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ 1
766 เพทาย จรูญนารถ 1
767 เสาวลักษณ์ อ้นเมฆ 1
768 กรรณิการ์ เหมแก้ว 1
769 วชิรศักดิ์ วังกังวาน 1
770 สุธาวัลย์ ดีสวัสดิ์ 1
771 นฤมล ชูบัวทอง 1
772 กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล 1
773 อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 1
774 ศุภลักษณ์ อำลอย 1
775 พนมพร วานิชชานนท์ 1
776 สมบัติ กาญจนกิจ 1
777 รุ่งทิวา ตะติชรา 1
778 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
779 ฤดีรัตน์ สันตะโก 1
780 สุขุมาล ปานศรี 1
781 ลลิตวดี ก๊กพ่อค้า 1
782 จินตนา นักระนาด 1
783 จิตติมา พุ่มกลิ่น 1
784 กษมา เตรียมพิทักษ์ 1
785 ภัทรานิษฐ์ รัศมีดารา 1
786 จิรวรรณ ศรีสวัสดิ์สกุล 1
787 ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม 1
788 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
789 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
790 ชวนพิศ เรืองจรัส 1
791 สุชญา นิติวัฒนานนท์ 1
792 ณัฐพงศ์ เฉิดแสงจันทร์ 1
793 วิมล ยันตะ 1
794 พีริยา คมสาคร 1
795 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 1
796 อภิชาติ กาญจนทัต 1
797 ฐิตาภา ช่วยคงทอง 1
798 สุพรรณิการ์ จันทร์ทับ 1
799 จิรโรจน์ อานุสาร 1
800 อดิศร แซ่ลี้ 1
801 ฐานบ ธิติมากร 1
802 จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร 1
803 บัญชา สบายตัว 1
804 อจิรา เที่ยงตรง 1
805 วรัญญา จิตสนธิ 1
806 ศักดิพัฒน์ เวียงเกตุ 1
807 กฤษณะ ลีลารุจิ 1
808 บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ 1
809 บุญธนา วรรณเลิศ 1
810 สถาพร บุตรน้ำเพ็ชร 1
811 ปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง 1
812 อลิศรา เมืองเจริญ 1
813 สุจินันท์ บัวทอง 1
814 ภานุวัฒน กนกวรรณากร 1
815 ชื่นสุมล โสภาจารีย์ 1
816 ปทุมทิพย์ เสมอภาค 1
817 กรองกาญจน์ สายพิณ 1
818 เชาวน์วัศ อรรถานิทธิ์ 1
819 กนกกาญจน์ สุขศรี 1
820 แพรวพรรณสิริ มีพงษ์ 1
821 อรัญ หาญสืบสาย 1
822 ทวนทน ทวยมาตร 1
823 นฤมล ใบพัด 1
824 พีรพล เรืองวิไลรัตน์ 1
825 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
826 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 1
827 ฐิติมา นุธิรงค์ 1
828 ปริศนา มังสา 1
829 นครินทร์ ปัญญาใส 1
830 เสาวรัตน์ จันทะโร 1
831 อ้อมใจ บุษบง 1
832 สรีร์ภรณ์ ปาลวัฒน์ 1
833 สราวุฒิ คงมั่นทวีทรัพย์ 1
834 พเยีย สายหล้า 1
835 Hirokazu Shimizu 1
836 มาสิริ มโนมัยวจี 1
837 กิตติพัฒน์ วอง 1
838 วันทนี ทาทอง 1
839 ฉวีวรรณ ปันคำ 1
840 จักรี เหล็กกล้า 1
841 กรกช ดวงดี 1
842 ชัยณัฐ เจตน์จรุงวงศ์ 1
843 พรชนิตว์ ทรัพย์วิไล 1
844 สตรีรัตน์ โฮดัค 1
845 วรรณนิภา อมาตยกุล 1
846 เพียรพรรค ทัศคร 1
847 นิจธร สังข์ศิรินทร์ 1
848 รพีวรรณ โสวรรณปรีชา 1
849 สุธากาญจน์ อักษรกุล 1
850 อุรัจฉวี อุณหเลขกะ 1
851 มนนัทธ์ พงษ์พานิช 1
852 สุพิณ แสงสุข 1
853 อัญชลี ใจดี 1
854 จิรานี กุลวรรณวิจิตร 1
855 พัชราลัย อรุณยงค์ 1
856 วิภาวี ปัญญานันทกิตติ์ 1
857 ศันสนีย์ ธีรวิทัต 1
858 สุริยงค์ พงศ์ไพบูลย์กุล 1
859 ประภาภรณ์ เทอดสุทธิรณภูมิ 1
860 ภูริชยา จงศิริการค้า 1
861 อรรคพล สันติวิภานนท์ 1
862 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
863 ศิลป์ดารา ทัศนปริชญานนท์ 1
864 ทัศนาธร ภูมิยุทธิ์ 1
865 จิราพร พวงแก้ว 1
866 ทิศนา นิธิสกุลกาญจน์ 1
867 ฐิติ เลิศวรสิริกุล 1
868 ชญาน์วัต เตโช 1
869 ชาฟีอี แหล๊ะโต๊ะหีม 1
870 ธนิกานต์ อุดมชโลทร 1
871 ธนวรรณ บุญยศักดิ์เสรี 1
872 นันทนา คชเสนี 1
873 เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 1
874 วัชรา อุไรสกุล 1
875 นพรุจ เคียงกิติวรรณ 1
876 สิริรัตน์ อยู่เวียงไชย 1
877 ธันฐกรณ์ นิตยะ 1
878 วีรชัย สุนทรรังสรรค์ 1
879 ณิชารีย์ วิสุทธิแพทย์ 1
880 ชมภูนุช วิรุณานนท์ 1
881 วรพรรณ มณีอินทร์ 1
882 ชุตาภา คุณสุข 1
883 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 1
884 Edgecombe, Gregory D. 1
885 สมภพ รุ่งสุภา 1
886 วรรณิศา ลีลารุจิ 1
887 สมิหลา คีรีศรี 1
888 บังอร กองอิ้ม 1
889 The Natural History Museum. Department of Zoology 1
890 วารินทร์ หาญอุดมลาภยศ 1
891 สโรชา บุญมีสุข 1
892 Naggs, Fred 1
893 จรรยา เจตน์เจริญ 1
894 อานุภาพ พานิชผล 1
895 รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ 1
896 ทิพวรรณ ตัณฑวณิช 1
897 วรุฒ ศิริวุฒิ 1
898 ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์ 1
899 อภิญญา แซ่โง้ว 1
900 Natural History Museum. ES Invertebrates and Plans Palaeobiology Division 1
901 ทัศนัย องค์กบิลย์ 1
902 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
903 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
904 วิชชุดา วิไลรัศมี 1
905 สมพร ช่วยอารีย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 9
2 2558 59
3 2557 39
4 2556 66
5 2555 90
6 2554 84
7 2553 29
8 2552 15
9 2551 10
10 2550 65
11 2549 45
12 2547 9
13 2546 3
14 2545 6
15 2544 3
16 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของความเป็นกรด-เบสของสารละลายที่ใช้ตกตะกอนต่อสมบัติของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน
2 การคัดแยกราย่อยสลายพาราควอตและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
3 การตรึง Pseudomonas sp. J801 ในกาบมะพร้าวเพื่อใช้กำจัดฟีแนนทรีนในดิน
4 การขจัดกำมะถันจากน้ำมันดีเซลด้วยตัวดูดซับแบบเชิงซ้อนพันธะไพ
5 การทำแห้งข้าวเปลือกในปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซาน
6 การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพจากไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของใบอ้อยที่ผ่านการขจัดแร่ธาตุ
7 ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของกรดปาลมิติกบนตัวเร่งปฎิกิริยาซัลไฟด์ของ Ni-Mo และ Co-Mo แบบไม่มีตัวรองรับ
8 การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจากเศษฝ้ายเหลือทิ้ง
9 การเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนหรือถ่านหินโดยใช้ Fe2O3 และ CaSO4 เป็นตัวพาออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2558
10 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
11 การเหนี่ยวนำการสะสมไมโคสปอรีน-2-ไกลซีน ใน Escherichia coli DH5α และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
12 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
13 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
14 การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
15 การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
16 แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับเตาเผาอิฐดิน
17 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
18 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
19 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการแบ่งชั้นน้ำภายใต้อิทธิพลของคลื่นในอ่าวไทย
20 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการแบ่งชั้นน้ำภายใต้อิทธิพลของคลื่นในอ่าวไทย
21 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
22 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
23 แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับเตาเผาอิฐดิน
24 การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
25 การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
26 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
27 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
28 การเหนี่ยวนำการสะสมไมโคสปอรีน-2-ไกลซีน ใน Escherichia coli DH5α และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
29 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
30 การพิสูจน์การเป็นยีนต้านมะเร็งของ CCNA1
31 ผลกระทบของโครงสร้างแนวไม้ไผ่ป้องกันชายฝั่งต่อประชากรหอยแครง Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
32 การปรับปรุงสมรรถนะของเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจหาราและอะฟลาทอกซินรวมในข้าวกล้องโดยการปรับภาวะและการตรวจสอบการเจริญของ Aspergillus flavus ในข้าวกล้องเมล็ดเดี่ยว
33 การควบคุมการเจริญและการผลิตสารพิษของราในข้าวโพดหมักด้วยแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย
34 การวิเคราะห์มิวเทชันของยีน CYP11B1 ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีภาวะขาด 11บีตาไฮดรอกซิเลส
35 ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัมของสีผิวคนไทย
36 เซลลูโลสแอโรเจลเตรียมจากเศษเส้นใยฝ้ายโดยวัฏจักรเยือกแข็งและละลายสลับกัน
37 ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา
38 วัสดุเชิงประกอบอิพ็อกซีเสริมแรงด้วยผ้าไหมที่ปรับสภาพด้วยกรด
39 ผลของ ZnO และ Fe2O3/Al2O3 เพื่อเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคัลลูปิง
40 การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของอุทกพลศาสตร์และปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟินส์ในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบขั้น
41 การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยไอโซโพรพิลเอสเทอร์ของน้ำมันดอกทานตะวันที่มีหมู่แอลคอกซี
42 การดัดแปรผิวของถ่านกัมมันต์เตรียมจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
43 การสังเคราะห์ผงแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
44 การซึมผ่านของออกซิเจนและออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนในเครื่องปฏิกรณ์เมมเบรนเพอรอฟสไกต์ BaBi0.05Co0.8Nb0.15O3-d
45 การประยุกต์เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเพื่อการตรวจวัดการปนเปื้อนของราและอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวกล้อง
46 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อกระบวนการหลุดร่วงของดอกย่อยของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน
47 ผลของอิเล็กโทรไลต์ในการชุบต่อองค์ประกอบและกัมมันตภาพโออาร์อาร์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์
48 ไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของหญ้าเนเปียร์ในตัวทำละลายร่วมเอทานอล-น้ำ
49 ลักษณะสมบัติของ Azospirillum sp. ในการส่งเสริมการเจริญของข้าวร่วมกับแอกทิวิตีปฏิปักษ์ของ Bacillus sp. ต่อการติดเชื้อ Rhizoctonia solani
50 กัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโครเมียม/คาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
51 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เกลือเฮเทอโรพอลิแอซิดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
52 การผลิต การหาลักษณะสมบัติ และการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans YTP6-14
53 ไรโซเบียมและแบคทีเรียจากดินเพื่อการส่งเสริมการเจริญของถั่วเหลือง
54 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายโดยไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันแบบกึ่งต่อเนื่องที่ใช้ตัวทำละลายร่วมของน้ำและเอทานอล
55 ภาวะที่เหมาะสมของภาวะการเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตซีโครปิน เอ ในรีคอมบิแนนต์ Pichia pastoris
56 การเตรียมยางธรรมชาติโปรตีนต่ำโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล
57 การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์เพื่อประยุกต์เป็นสารก่อการจับกลุ่มทางชีวภาพ
58 การสังเคราะห์และการเตรียมแกรนูลของวัสดุเชิงประกอบคอร์เดียไรต์-มุลไลต์
59 การจำลองซีเอฟดีของฟลูอิไดซ์เบดแก๊ส-ของแข็งสำหรับอนุภาคผสม
60 การจำลองการยึดจับคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแคลเซียมออกไซด์ในหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์เบด
61 การจำลองเชิงตัวเลขสามมิติของผลจากแผ่นกั้นต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มอุณหภูมิสูง
62 สมบัติทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของฟิล์มเป่าแอลแอลดีพีอีแบบหลายชั้น: ผลของอัตราส่วนการเป่า
63 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางขึ้นยอดภู อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
64 การสกัดดัชนีสําหรับการเกาะกลุ่มข้าวพันธุ์ไทยตามการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียดจากความเค็ม
65 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
66 พอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์/ยางธรรมชาตินาโนคอมพอสิตฟิล์มและการตอบสนองด้านการตรวจวัดสี
67 ตะขาบ...สัตว์มีพิษหน้าดิน
68 ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาบริเวณรอบเหมืองทอง จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2557
69 การจำลองซีเอฟดีของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบฟลูอิไดซ์เบดโดยวิธีเชิงความร้อน
70 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์เชื้อเพลิงในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
71 การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดูกตามธรรมชาติจากแคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต
72 การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์พรุนโดยใช้สารก่อฟองอนินทรีย์
73 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตปฐมภูมิในอ่าวไทยในช่วงมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2556
74 การเตรียมเซลลูโลสไมโครไฟบริลจากชานอ้อย/พอลิแล็กทิกแอซิดคอมพอสิต
75 การเตรียมเส้นใยนาโนเชิงประกอบแพลทินัม/ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ในเซลล์เชื้อเพลิงไดเรกต์เอทานอล
76 สมบัติและเสถียรภาพของพอลิ(ไวนิลอะซิเตต-โค-อัลคิลอะคริเลต)เลเทกซ์ดัดแปรด้วยคาร์บอกซิลและไฮดรอกซิลมอนอเมอร์
77 การกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอ่าวไทย
78 ความหลากชนิดของปลาในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชนในแม่น้ำว้าของตำบลน้ำพาง และตำบลส้านนาหนองใหม่ จังหวัดน่าน
79 ผลของลิเทียมอะลูมิเนตต่อการเผาผนึกเซรามิกแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนล
80 รูปแบบการสืบพันธุ์ของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซตเทลไลท์
81 การแพร่กระจายตามฤดูกาลและถิ่นที่อยู่ของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
82 บทบาทของซิลิเอตกลุ่มทินทินนิดต่อสายใยอาหารบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
83 การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดพังงาระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556
84 การเสริมแรงพอลิบิวทิลีนซักซิเนตด้วยซิลิกาจากแกลบโดยใช้ไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนตเป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้
85 การสกัดบีตาแคโรทีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบโดยวิธีแบบสองขั้นตอน
86 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้เม็ดฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยแอมีนในคอลัมน์เบดนิ่ง
87 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของผ้าฝ้าย/เซลลูโลสคอมพอสิต
88 การดัดแปรพอลิบิวทิลีนซักซิเนตด้วยเทคนิคการอัดรีดแบบรีแอกทีฟเพื่อใช้เป็นสารคู่ควบสำหรับออร์แกโนเคลย์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตคอมพอสิต
89 การลดการเกาะกันของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน
90 การปรับสภาพเส้นใยลิกโนเซลลูโลสของมันสำปะหลัง โดยการระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อการผลิตเอทานอล
91 การตรวจหาการปนเปื้อนราและโอคราทอกซินเอในเมล็ดกาแฟสารโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
92 การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ 3-ไฮดรอกซีวาเลอเรตที่เหมาะสม จาก Bacillus megaterium P-12 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟด-แบตช์สองขั้นตอน
93 ผลของยางนาโนต่อพฤติกรรมการเกิดผลึกและสมบัติเชิงกลของเคโอลิน/ไอโซแทคติกพอลิโพรพิลีนเบลนด์
94 การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่โดยกระบวนการยับยั้งการเกิดเจล
95 แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการกระจายตัวอ่อนปะการังโดยกระแสน้ำบริเวณชายฝั่งสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
96 ผลของสภาวะพร่องออกซิเจนและความเค็มต่อฟลักซ์ของไนโตรเจนจากตะกอนดินสู่น้ำเหนือตะกอนดินบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
97 ผลของการปรับสภาพตัวรองรับคาร์บอนต่อกัมมันตภาพและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าแพลทินัม-แพลเลเดียมสำหรับรีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
98 การเตรียมและผลต้านแบคทีเรียของวัสดุลูกผสมแบบแกน-เปลือกของอนุภาคยางธรรมชาติเคลือบด้วยซิลิกาและไทเทเนีย
99 พอลิบิวทิลีนซักซิเนต/แอลฟาเซลลูโลสคอมพอสิตที่เสริมสภาพเข้ากันได้ด้วยไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนต
100 ผลของความเข้มแสงและความเค็มต่อการฟอกขาวและการฟื้นตัวของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
101 การผลิตมีเทนจากไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์ผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
102 ผลของอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด-เบสต่อการเจริญระยะต้นของ ตัวอ่อนปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) และ Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
103 ผลของการกร่อนเชิงชีวภาพโดยเม่นทะเลหนามดำ Diadema setosum (Leske, 1778) บนปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
104 ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ต่อเนื้อเยื่อกระดูกของกบนา Hoplobatrachus rugulosus ระยะโตเต็มวัย
105 ผลของตัวเเปรดำเนินการต่อการผลิตเชื้อเพลิงเเก๊สจากไพโรไลซิสของกลีเซอรอลเหลือทิ้ง
106 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans NRRL 58543 และสมบัติพรีไบโอติกและการขึ้นรูปฟิล์ม
107 การประเมินการตอบสนองต่อภาวะแล้งของข้าว Oryza sativa L. ที่มีส่วนของโครโมโซมที่ 8 จากข้าวสายพันธุ์ DH103 และมีพื้นฐานทางพันธุกรรมของข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2556
108 การประเมินการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ใหญ่ตอนต้นต่อภาพเอกรงค์
109 สมบัติการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วอะซูกิ Vigna angularis
110 ลักษณะสมบัติของ Novosphingobium sp. PCY ที่คัดแยกใหม่เพื่อพัฒนาเป็นแบคทีเรียอัดเม็ดสำหรับบำบัดดินปนเปื้อนไพรีน
111 การคัดกรองและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเพสจากอาหารหมัก
112 การระบุชนิดและการหารหัสดีเอ็นเอของซิลิเอตที่พบในทรายชายฝั่งทะเล ที่หาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
113 ระลอกอากาศเย็นในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปรรายปีและภายในฤดูกาล
114 ผลของอุณหภูมิหมักต่อไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และอะซิทัลดีไฮด์ในสาโท
115 การพัฒนามอดูลแบบม้วนเป็นเกลียวจากเมมเบรนไคโตซานเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
116 ชนิด ความชุกชุม และการกระพริบแสงของหิ่งห้อยในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
117 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการจำแนกสายพันธุ์ Listeria innocua โดย High Resolution Melting Analysis
118 ผลของการใช้ผงบุกร่วมกับมอลโตเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของสารสกัดจากใบหม่อนโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
119 ผลของกรดโอเลอิกต่อลิควิแฟกชันของทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าในกลีเซอรอลและน้ำ
120 ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดการปรากฏสีและการเคลื่อนการปรากฏสี
121 การประยุกต์ของแอลทีดีอาร์เอ็มในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการอิโตหนึ่งมิติ
122 การพัฒนากระบวนการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งผลิตจาก Bacillus megaterium BA-019
123 การทำให้บริสุทธิ์ของโปรตีนจาก Bacillus subtilis N3 ที่มีฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืช Bipolaris sp.
124 การใช้กากของเสียจากการผลิตคะตะลิสต์สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในเคลือบเซรามิก
125 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการเติบโตของต้นข้าวระยะกล้าภายใต้ความเครียดจากเกลือ
126 ผลของการเติมแมกนีเซียมออกไซด์ต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนด้วยตัวพาออกซิเจนชนิดแคลเซียมซัลเฟต
127 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารต้านออกซิเดชันคาร์ดานอลไฮโดรจิเนตและอนุพันธ์ในไบโอดีเซลโดยไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
128 การปรับสภาพเบื้องต้นแบบต่อเนื่องของฟางข้าวโดยออโตไฮโดรไลซิส
129 การทำให้เป็นของเหลวของซังข้าวโพดอิมเพรกเนตด้วยแอลคาไลในเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤต
130 การระบุเนื้อเยื่อสมองโดยใช้ซีพีจีเมทิเลชันตำแหน่งจำเพาะ
131 ไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์
132 การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
133 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
134 อนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Chalcididae บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
135 ฤทธิ์ทางชีวภาพของเพปไทด์ต้านจุลชีพ ALFSp1 และ arasin-likeSp ต่อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร
136 เสถียรภาพและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันหอมระเหยอบเชยและส้ม
137 ภาวะพหุสัณฐานของยีน VDR และยีน TNFSF11 ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนชาวไทย
138 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดย Xylaria spp. ซึ่งเก็บจากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
139 การวิเคราะห์เชิงโมเดลความเข้าใจของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์: กรณีศึกษาในไฟฟ้าสถิต
140 ผลของน้ำมันพืชต่อรีโทรเกรเดชันและเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกในรีทอร์ตเพาช์ระหว่างการเก็บรักษา
141 ผลของอุณหภูมิและความเค็มต่อการเติบโตของ zooxanthellae ที่แยกจากปะการังและดอกไม้ทะเล
142 ธรรมชาติของการก่อเกิดดาวฤกษ์ที่ดำเนินอยู่บริเวณใจกลางดาราจักรแบบทรงรีและเอสศูนย์
143 การจับยึดคาร์บอนไดออกไซด์บนมอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยเอมีน
144 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไก่ป่นในอาหารสูตรผสมต่อการเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของหอยหวาน Babylonia areolata
145 ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบผักหวานป่า Melientha suavis Pierre.
146 ผลของความเปรียบต่างของความอิ่มตัวสีและความสว่างสีต่อความชอบดวงตราไปรษณียากร
147 แบบจำลองการเสื่อมสภาพสำหรับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้คาร์บอเนตของโลหะแอลคาไลในฟลูอิไดซ์เบด
148 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์อากาศในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
149 การแก้ปัญหาการจัดวิชาสอนตามระดับแอลฟาจากความพอใจแบบฟัซซีของผู้สอน
150 การพัฒนาเทคนิคการหมักที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับกรดดี-แล็กติกที่มีความบริสุทธิ์เชิงแสงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวน
151 การเตรียมเอ็มอีเอที่ทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เฮเทอโรพอลิแอซิดเป็นตัวออกซิไดซ์ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
152 การปรับปรุงปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนชันในปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิด ไอโซโพรพานอล/แอซีโทน/ไฮโดรเจน โดยใช้ระบบการกลั่นเชิงปฏิกิริยา
153 การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพรินต์ระหว่างหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
154 ผลของความอิ่มตัวสีของกระดาษสีต่อความทรงจำระยะยาว
155 ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
156 การตรวจวัดอาร์ไนต์ในน้ำเสียจากการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติด้วยโวลแทมเมตรี
157 ผลของแกมมาอะลูมินาต่อคาร์บอไนเซชันกะลาปาล์มน้ำมัน
158 การผลิตเพปไทด์ของปูทะเล Scylla paramamosain และฤทธิ์การต้านจุลชีพ
159 ระบบรากพืชและอัตราการตกตะกอนในป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาคร
160 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
161 คู่มือประกอบภาพหอยกาบน้ำจืดของไทย
162 เอสเทอริฟิเคชันและทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ของดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์มในเครื่องปฏิกรณ์ เมมเบรนไคโตซาน
163 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน
164 การจำลองซีเอฟดีของการลดคาร์บอนไดออกไซด์จากฟลูแก๊สโดยใช้ตัวดูดซับของแข็งในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
165 การเปลี่ยนไซโลสเป็นเอทิลีนไกลคอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาฐานนิกเกิล
166 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
167 การคำนวณสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับชั้นเดี่ยวของ โบรอนไนไตรด์และโลหะแทรนซิชันไดชาล์โคจีไนด์โดยใช้ ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น
168 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
169 แผนที่ความเร็วคลื่นเฉื่อนระดับตื้นและการแบ่งชนิดของดินเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย : รายงานวิจัย
170 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
171 ความหลากหลายของหอยทากบกและชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
172 ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น บริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
173 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2555
174 ผลของสารเชื่อมขวางในสารเคลือบผิวไคโตซานสำหรับกระดาษ : รายงานวิจัย
175 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
176 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านกรดออกโซลินิค
177 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
178 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
179 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
180 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
181 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
182 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
183 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
184 ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
185 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
186 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอย
187 การขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น
188 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
189 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
190 การพัฒนาสิ่งทดแทนอาหารเพาะเชื้อที่มีนมเป็นองค์ประกอบและการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Bifidobacterium animalis
191 การดูดซับของไหลตัดชิ้นงานบนเม็ดไคโทซานเชื่อมขวางที่มีรูพรุน
192 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
193 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
194 การเตรียมตัวโคบอลต์บนเส้นใยนาโนซิลิกา-อะลูมินาโดยอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์
195 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันเมล็ดเรพบนตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมออกไซด์และเอฟซีซี
196 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลและโครงสร้างอติจุลภาคของชุมชนราที่เกี่ยวข้องกับปลวกที่สร้างสวนรา
197 เมทิเลชันของยีน CCNA1 ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งปากมดลูกที่ถูกทรานสเฟกต์ด้วยยีน E7 ของ Human Papillomavirus ไทป์ 16
198 การเตรียมเมมเบรนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบที่ทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยการพิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
199 ตัววัดสากลในหนึ่งมิติและสองมิติ
200 ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอ
201 เทคนิคคอลัมน์เจเนอเรชันสำหรับปัญหาจับคู่เที่ยวบิน
202 การทดแทนปลาป่นด้วยเศษไก่ป่นในอาหารสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
203 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
204 เสถียรภาพการเกิดออกซิเดชันของน้ำสลัดที่ใช้น้ำมันบริโภคบีบเย็นชนิดผสม ที่เติมสารสกัดจากใบมะกอกน้ำ Elaeocarpus hygrophilus Kurz.
205 การทำให้บริสุทธิ์และการเปลี่ยนเชิงเคมีไฟฟ้าของกลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซล
206 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสต่อไพโรไลซิสน้ำมันถั่วเหลือง
207 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
208 ดีออกซิจิเนชันเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
209 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ Jatropha curcas L. เร่งปฏิกิริยาด้วยยีสต์ Aureobasidium pullulans var. melanogenum
210 เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรียและการประยุกต์ในน้ำสลัด
211 ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการแช่แข็งของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus UBU1-11
212 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มใช้แล้ว
213 การดัดแปรเชิงเคมีของพอลิไวนิลคลอไรด์โดยการแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์ด้วยหมู่ซัลโฟนิก
214 การคัดกรองแบคทีเรียดีไนทริไฟอิงจากตะกอนดินใต้ทะเลเพื่อการย่อยสลายสารประกอบพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
215 การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำตาลอ้อยโดย Azohydromonas lata
216 พอลิเมอร์คอมพอสิตของพอลิแล็กทิกแอซิด/น้ำมันถั่วเหลืองมาลิเอตกราฟต์แป้งมันสำปะหลัง
217 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ด้วยอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิส
218 การเตรียมและลักษณะสมบัติของวัสดุก่อสร้างยิปซัม จากกากของเสียอุตสาหกรรม
219 การแตกสลายของพอลิเมทิลเมทาคริเลตบนซีโอไลต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
220 จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและแอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤตที่อุณหภูมิสูง
221 การเพิ่มการดูดซับสีย้อมธรรมชาติ จากเปลือกมะพูด Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz ของเส้นใยกัญชงโดยใช้ไคโตซานน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
222 มีเทเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์/ทัลก์
223 การดัดแปรผิวของเซลลูโลสเมมเบรนจากผักตบชวาด้วยพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์
224 การพัฒนาชุดตรวจสอบแรกโทพามีนโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
225 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วโดยกรรมวิธีโลหการแบบใช้น้ำ
226 การเตรียมเมมเบรนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบ โดยการถ่ายโอนรูปลอกขั้วไฟฟ้าที่พิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับความทนคาร์บอนมอนอกไซด์ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
227 การขจัดไดเบนโซไทโอฟีนจากนอร์มัล-ออกเทนโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย
228 การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธร
229 ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg
230 การเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพของซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง
231 การพัฒนาฟิล์มต้านจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันสะระแหน่ Mentha piperita
232 ออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารละลายเอทานอลเพื่อผลิตไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/TiO₂
233 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
234 การดูดซับของไหลตัดชิ้นงานบนเม็ดไคโทซานเชื่อมขวางที่มีรูพรุน
235 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
236 การพัฒนาสิ่งทดแทนอาหารเพาะเชื้อที่มีนมเป็นองค์ประกอบและการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Bifidobacterium animalis
237 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
238 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
239 การขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น
240 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของ นกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
241 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอย
242 ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
243 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
244 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
245 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
246 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
247 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
248 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
249 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
250 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านกรดออกโซลินิค
251 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ.
252 การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของแตนเบียน Superfamily Ichneumonoidea และ Chalcidoidea
253 ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาปริมาณสูงที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการโซล-เจลในน้ำยาง
254 การปรับปรุงสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของพอลิแล็กติกแอซิดโดยยางธรรมชาติและสารเติมแต่ง
255 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของกระดูกอ่อนในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
256 สมบัติและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเขียว Vigna radiata และถั่วอะซูกิ Vigna angilaris งอก
257 การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการแปลรหัสในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
258 ผลของยาแก้อักเสบคีโทโรแล็กต่อแอพอปโทซิสและการแสดงออกของยีนซ่อมแซมของเซลล์กระดูกอ่อน
259 ผลของสารก่อการจับก้อนและวิธีการทำแห้งต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากถั่วเขียวและถั่วอะซูกิ
260 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
261 ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
262 ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
263 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2554
264 ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันและสมบัติหลังเผาของวัสดุเชิงประกอบสปอดูมีน/คอร์เดียไรต์
265 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อแอกทิวิตีของเซลลูเลสและบีตา-กาแล็กโทซิเดส และอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย 'บูรณะเจตน์' 'ขาวสนาน' และ 'สุรีย์พีช'
266 การผลิตกรดแอล(+)- แลกติกจากสารละลายที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลังโดย rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิต
267 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอล ออกซิเจนที่ละลาย ความเป็นกรด-เบสต่อการหมักของ Hansenula polymorpha ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวน
268 ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์
269 ผลของนาโนซิลเวอร์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกัน ของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium พันธุ์ขาวสนาน
270 การแสดงออกของยีนคาร์บอนิคแอนไฮเดรสจาก Plasmodium falciparum ใน saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์กลาย ∆nce103
271 ผลการลื่นไถลของวัสดุพอลิเมอร์สำหรับการไหลเคลือบเส้นลวด
272 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของอินูลิเนสจาก Streptomyces sp. CP01
273 จีโนเซนเซอร์ด้วยการตรวจสอบสีของอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการสอบวิเคราะห์โรคชิคุนกุนยา
274 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
275 กลุ่มแบคทีเรียในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ที่เลี้ยงด้วยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง
276 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์โดย Enterobacter cloacae สายพันธุ์ UV1-9 ในถังหมักแบบแบตช์
277 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
278 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
279 ผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในหญิงวัยทำงาน
280 การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
281 ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
282 Effects of flow pattern on CO₂ capture using potassium carbonate in circulating fluidzed bed
283 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
284 การประเมินค่าเอเมอร์จีของการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยจากวัตถุดิบต่าง ๆ และแอลกอฮอล์สองชนิด
285 การคัดกรองยีสต์ทนร้อนที่สามารถใช้ไซโลสเพื่อการผลิตเอทานอล
286 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงานในวิกฤตน้ำท่วมปี 2554
287 ผลของวิธีการสังเคราะห์ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของเซรามิกโซเดียมโคบอลเทต
288 ปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์บนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมฐานทองแดง-แมงกานีสเตรียมโดยการสังเคราะห์แบบเผาไหม้
289 แบบจำลองเชิงพลวัต 3 มิติของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มขนาด 5 ตารางเซนติเมตร
290 การพัฒนาขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนหน่วยประมวลผลกราฟิก
291 การตรวจวัดซัลเฟอร์ทั้งหมดในแกโซลีนด้วยพัลส์โวลแทมเมตรี
292 การย่อยสลายไพรีนที่ปนเปื้อนในดินด้วยกลุ่มแบคทีเรียไฮโดรโฟบิก STK ที่เตรียมในวัสดุเหลือใช้จากพืช
293 การแยกสลายด้วยความร้อนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
294 การเตรียมแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันด้วยพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียน
295 การประเการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มในเมทานอล/เอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
296 การเคลือบพอลิพิร์โรลและพอลิแอนิลีนบนขั้วไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม
297 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าโดยไพโรไลซิสในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำ
298 ผลของอัตราส่วนระหว่างกำมะถันและสารเร่งต่อสมบัติเชิงกลของยางสไตรีน-บิวทาไดอีนและยางบิวทาไดอีน
299 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
300 ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
301 การเตรียมสารช่วยผสมพอลิแล็กทิกแอซิด-g-มาเลอิกแอนไฮไดรด์ : รายงานวิจัย
302 โครงการการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน ลักษณะทางพันธุกรรม และพฤติกรรมของลิงลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างลิงวอกและลิงหางยาว ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
303 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
304 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
305 ปรสิตในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
306 ความหลากหลายของโปรโตซัวและแพลงก์ตอนในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
307 ความหลากหลาย ทางพันธุกรรมของกั้งกระดานสกุล Thenus ในประเทศไทยโดยใช้ยีนไซโทโครมซีออกซิเดส หน่วยย่อยที่หนึ่ง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
308 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดจากพื้นที่ศึกษาวิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และการคัดเลือกเห็ดที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์
309 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุ
310 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ และการสร้างฮอร์โมนเพศในช่วงฤดูสืบพันธุ์ของแย้ Leiolepis belliana เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
311 การโคลนยีนกำหนดการสร้างเปปไทด์ ต้านจุลินทรีย์จากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
312 ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
313 การศึกษาความหลากหลายของแมลงและสัตว์ขาปล้องในพืชและดินที่เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
314 บทบาทของซิลิกอนในการเพิ่มความทานเค็มในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
315 ภาวะที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกในเฟด-แบตซ์โดยการเพาะเชื้อแบบผสมของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย
316 ผลของไฟน์ต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษจากเยื่อโซดายูคาลิปตัส
317 ผลของภาวะการผลิตที่มีต่อน้ำหนักโมเลกุลของพูลลูแลนที่ผลิตจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อน
318 การใช้พอลิเอมีนและพอลิเอมีนที่สกัดจากไซยาโนแบคทีเรียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลกล้วยหอมทอง
319 สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชที่แยกได้จากเนื้อในเมล็ดมะม่วงของมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์ที่ปลูกเป็นหลักในประเทศไทย
320 ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน
321 ผลของหัวเชื้อสปอร์ราเอคโตไมคอร์ไรซา Russula spp. ต่อการกระตุ้นการเติบโตของกล้าไม้รัง Shorea siamensis Miq.
322 การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของซิงก์ออกไซด์โดยใช้กากฝุ่นสังกะสีจากกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
323 ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน/พอลิเมอร์คอนจูเกต
324 ผลของชนิดและความเข้มข้นของไคโทซานที่มีต่อการเติบโตและคุณภาพของผักสลัด ‘ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก’ ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
325 ผลของเฮปทานอล คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และไคโทซานต่อการกำจัดหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำด้วยวิธีลอยฟองอากาศ
326 การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังเพื่อการทดแทนเยื่อรีไซเคิลในการผลิตกระดาษลอนลูกฟูก
327 ผลของแอนทราควิโนน เมทานอล และแอซีโทนต่อการผลิตเยื่อแบบโซดาจากฟางข้าว
328 การคัดเลือกแบคทีเรียและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดดี-แลกติก
329 การขจัดคราบและขนผ้าจากผ้าฝ้ายโดยการซักด้วยสารซักฟอกที่มีแอลคาไลน์เอนโดเซลลูเลส
330 สารป้องกันเซลล์และความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบ พ่นฝอยของ Lactobacillus plantarum FT35 สำหรับเป็นหัวเชื้อหมักปลาส้ม
331 การขึ้นรูปเซลล์เชื้อเพลิงเซรามิกชนิดนำโปรตอนที่ใช้แบเรียมซีเรียมเซอร์โคเนตโดปด้วยอิตเทรียมเป็นอิเล็กโทรไลต์โดยการพอกพูนแบบละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
332 การผลิตกรดแอล-แลกติกแบบต่อเนื่องโดย Rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิต
333 การขึ้นรูปเซลล์เดี่ยวของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบไดเรกต์เอทานอลโดยใช้แพลทินัมและโลหะผสมแพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้า
334 ไซล็อกเซนเตรียมจากกระบวนการโซล-เจล/อะคริเลตสำหรับสารเคลือบผิวไฮบริดที่บ่มด้วยรังสียูวี
335 ผลของไคโทซานและแหล่งไนโตรเจนที่มีต่อคุณภาพและการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัด 'เรดโอ๊ก' ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
336 ความสามารถเข้ากันได้ทางชีวภาพของฟอสฟอริเลตไคโตซานที่ใช้เป็นอิมัลซิฟายเออร์สำหรับเวชสำอาง
337 ผลของไซแลนเนสและแลกเคสร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อความสามารถในการฟอกได้ของเยื่อต้นข้าวโพด
338 การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังที่ผ่านการขจัดแป้งสำหรับการผลิตกระดาษแข็งประกบลูกฟูก
339 การปรับปรุงความสามารถการย้อมติดสีและตกแต่งสำเร็จต้านแบคทีเรียของผ้าฝ้ายด้วยแคตไอออนิกไฮเพอร์บรานช์พอลิแอมิโดแอมีน-ไคโตซาน
340 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม
341 การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของซิงก์ออกไซด์จากกากของเสียฝุ่นสังกะสีด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
342 การเปรียบเทียบการทำงานของเอนไซม์ไลเพสจากรำข้าวดิบและรำข้าวที่สกัดน้ำมันออกแล้ว
343 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก
344 การคาดคะเนความหนาแน่นของประชากรผึ้งหลวง (Apis dorsata) ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ทาง Microsatellite DNA ของผึ้งงานหรือผึ้งตัวผู้ : รายงานวิจัย
345 ความหลากหลายของแหล่งอาศัยและการกระจายของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
346 การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่เขาวังเขมร : รายงานวิจัย
347 การสำรวจเบื้องต้นถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai hill, 1974 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
348 การสังเคราะห์ชูการ์แฟตตีแอซิดเอสเทอร์และเมทิลเอสเทอร์ด้วยไลเพสจากยีสต์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย
349 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน/แอลคิลฟอสฟอเนตเซลลูโลส
350 ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน
351 ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์
352 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp.สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
353 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
354 List assignment problems
355 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองแบบและการสร้างภาพนามธรรมของน้ำท่วม
356 การแยกขยะชุมชนย่อยขนาดในฟลูอิไดซ์เบดแบบสามวัฏภาค
357 สารต้านราก่อโรคจาก Bacillus sp. N1 ต่อ Curvularia sp. ที่คัดแยกจากปทุมมา
358 นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน
359 ผลของสนามโน้มถ่วงต่อการไหลของกระแสน้ำในมหาสมุทร
360 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์โดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าเป็นช่วงแบบตรงข้ามสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
361 ผลของ Bacillus S11 ต่อการเติบโต, การรอดชีวิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ในหอยหวาน Babylonia areolata
362 ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
363 การแปลงสำหรับทรงกลมของไหลสมบูรณ์ในพิกัดไอโซทรอปี
364 การสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทฟูแรนจากเซลลูโลสโดยเทคนิคของไหลภาวะเหนือวิกฤต
365 ผลของอนุภาคนาโนซิลิกาดัดแปรต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
366 ผลของตัวรีดิวซ์ต่อการแทรกตัวของอนุภาคเงินระดับนาโนระหว่างแผ่นผลึกเคโอลิไนต์สำหรับประยุกต์เพื่อต้านแบคทีเรีย
367 การเตรียมออกไซด์ผสมของแคลเซียม ซิงก์ และอะลูมิเนียมสำหรับเมทานอไลซิสของไตรกลีเซอไรด์
368 การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงโดยใช้การประกันภัยก่อสร้าง
369 การแสดงออกและลักษณะสมบัติของฮีมแอกกลูทินินจากไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ใน Pichia pastoris
370 การออกแบบและการสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิดคู่ควบเหนี่ยวนำขนาด 1.4 กิโลจูล
371 สารออกฤทธิ์จากแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราก่อโรคในกล้วยไม้ Colletotrichum gloeosporioides และ Curvularia lunata
372 การผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจากกระถินยักษ์
373 ผลของชนิดซีโอไลต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ที่อุณหภูมิต่ำ
374 โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม : รายงานการวิจัย
375 โครงการวิจัยการเตรียมวัสดุลูกผสมแบบใหม่ของพอลิไดอะเซทติลีน และอนุภาคนาโนของสารอนินทรีย์สำหรับใช้ในเทคโนโลยีการตรวจวัด : รายงานการวิจัย
376 หลักเกณฑ์การหมุนของวิธีซิมเพล็กซ์ด้วยทิศทางของการประมาณจำนวนจุดสุดขีดน้อยสุดในสองมิติและสามมิติ
ปี พ.ศ. 2552
377 การใช้ยางธรรมชาติกราฟต์เป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้ของของผสมยางธรรมชาติกับฟลูออโรอิลาสโทเมอร์
378 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากไพโรไลซิสของยางรถยนต์ใช้แล้วโดยไมโครเวฟ
379 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของอ้อย
380 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมแพลเลเดียม/คาร์บอนเคลือบบนเมมเบรนสำหรับการรีดิวซ์ออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
381 ผลของอนุภาคนาโนต่อการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง
382 การแยกของผสมไลโคพีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
383 การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก
384 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
385 การสังเคราะห์ซีโอไลต์เอ็มซีเอ็ม-22 จากดินขาวธรรมชาติ
386 ผลของโซเดียมคาร์บอเนตต่อการเกิดคราบขาวและสมบัติของเนื้อดินปั้นราชบุรีหลังเผา
387 การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของเซรามิกรวงผึ้งคอร์เดียไรต์จากของเสียในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
388 การผลิตและลักษณะสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรสและอินูลิเนสจาก Streptomyces PC22 และ CH7
389 ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี
390 คู่มือประกอบภาพหอยทากบกของไทย
391 ศิลาเคมีของหินต้นกำเนิดพลอยคอรันดัมในเวลลาวายา ประเทศศรีลังกา
ปี พ.ศ. 2551
392 การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืช
393 การเตรียมมอนต์มอริลโลไนต์ชนิดแยกชั้นแผ่นและประยุกต์เป็นนาโนฟิลเลอร์ในเส้นใยพอลิโพรพิลีน
394 การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมัน
395 ผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์ต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
396 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
397 ยีนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นฐานของลำดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช
398 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
399 การคัดแยกแบคทีเรีย ที่ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้
400 การใช้ไคโตซานและเซลลูเลสในการกำจัดหมึกจากกระดาษที่พิมพ์ด้วยโทนเนอร์ด้วยวิธีลอยฟองอากาศ
401 การจำลองเชิงพลวัตของส่วนการนำกลับเฮกเซนสำหรับโรงงานพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ปี พ.ศ. 2550
402 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
403 ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันต่อการพัฒนาและการอยู่รอดของลูกหอยลาย Paphia undulata, Born, 1778
404 การพัฒนาแบบสอบถามวัดความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารของผู้ป่วยไทยที่มีอาการเท็มโพโรแมนดิบูลาร์ดิสออเดอร์
405 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
406 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
407 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
408 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
409 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยกระบวนการแพร่ผ่านแผ่นเยื่อ
410 การกระจายในแนวดิ่งและอาหารของอึ่งอ่างก้นขีด Kaloula mediolineata (Smith, 1917) ในอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
411 การสลายเดกซ์แทรนบนแบบจำลองพื้นเรียบด้วยเดกซ์แทรนเนสจากจุลินทรีย์
412 การคัดกรองราที่มีความสามารถในการสลายสารผสมพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสี่ชนิด
413 การใช้ฟิล์มบางอะลูมินัมออกซิไนไตรด์เพื่อเป็นเมมเบรนของทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟกต์ที่ไวต่อไอออนสำหรับการวัดค่าความเป็นกรด-เบส
414 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารเอนโรฟลอกซาซินโดยเทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
415 ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมชนิดเบส
416 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยไคโตซานและมอลโทเดกซ์ทรินต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
417 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
418 การเปรียบเทียบผลของภาวะเค็มต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิว123 และสายพันธุ์ทนเค็มที่เกิดจากมิวเทชัน
419 การแยกแบบดูดซับของของผสมเอทานอล-น้ำโดยโมเลกุลาร์ซีฟชนิด 3เอ และ 4เอ
420 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลิตโดยแอกติโนมัยซีตที่แยกจากมูลสัตว์กินพืช
421 การแยก จำแนก และลักษณะสมบัติของยีสต์และราในลูกแป้งสุรา เพื่อการผลิตสาโท
422 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
423 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย 'เอียสกุล' Dendrobium 'Eiskul' ในหลอดทดลอง
424 แบคทีเรียชนิดใหม่ที่ย่อยสลายไพรีนที่คัดแยกจากดิน
425 การศึกษาความชุกและความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันในนักมวยไทย
426 แบบจำลองฮิกซ์ขนาดย่อม
427 การผลิตโยเกิร์ตผงโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
428 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการวัดรังสีแกมมากระเจิงกลับ : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
429 ระบบรวบรวมข้อมูลและควบคุมสำหรับหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
430 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
431 การเตรียมพอลิไอออนเชิงซ้อนไคโตซานและไคโตซานฟอสเฟต
432 การแพร่เชื้อ Lankesterella sp. ในกบนา hoplobatrachus rugulosus โดยปลิง glossiphoniid
433 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
434 ยางธรรมชาติเติมแต่งด้วยสารหน่วงไฟที่ปราศจากฮาโลเจน
435 ผลของการอบต่อสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ฝังตัวในอลูมินาเมทริกซ์เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
436 ผลของซิลิกาจากเถ้าแกลบ ดินขาวนิวซีแลนด์ และแคลเซียมคาร์บอเนตบดต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพงานพิมพ์ของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต
437 การจัดกลุ่ม Streptomyces Spp. ที่แยกได้จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีลายพิมพ์ 16S-ITS RFLP
438 การผลิตโคพีพอดด้วยระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
439 การคัดแยกแอกติโนมัยซีตที่ผลิตเซลลูเลสและสารปฏิชีวนะ
440 ผลของสารเริ่มปฏิกิริยาเชิงแสงในหมึกพิมพ์สกรีนยูวีต่อการแห้งบนพลาสติก
441 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีเสถียรภาพสำหรับการแตกตัวของน้ำมันทาร์ในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของชีวมวล
442 การสังเคราะห์อนุภาคแอนาเทสขนาดนาโนจากผงรูไทล์เชิงพาณิชย์
443 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย
444 ผลของแอลคาไลน์เอิร์ตออกไซด์โด๊ปร่วมกับอิตเทรียและซิลิกาต่อการเผาผนึกของเซรามิกซิลิคอนไนไตรด์
445 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
446 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
447 พัฒนาการและการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในป่าชายเลนอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
448 อัตรารอดและการเติบโตของตัวอ่อนปะการังเขากวาง Acropora spp. ในระบบเพาะเลี้ยง
449 ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลต่อไพโรไลซิสและการเผาไหม้
450 แก๊สสังเคราะห์จากขยะพลาสติกโดยแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจน
451 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าแพลทินัมบนคาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
452 แอนไอออน และกรดอะมิโนเซนเซอร์ และลูมิเนสเซนส์โมเลกุลาร์ลอจิกเกตส์
453 การเตรียมแบบหล่อเครื่องสุขภัณฑ์จากวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์และปลาสเตอร์
454 การขจัดนิกเกิลและสังกะสีจากสารละลายเจือจางโดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบผ้าคาร์บอน
455 การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
456 การตรวจหาคราบน้ำมันที่ผิวน้ำทะเลในอ่าวไทย โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมเอนวีแซต
457 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและแป้งมันสำปะหลังที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลโคเลตบิสฟีนอลเอเป็นสารช่วยผสม
458 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารผสมต่อการเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำทะเลหมุนเวียน
459 ผลผลิตขั้นต้นที่สัมพันธ์กับการเติบโตของหอยแมลงภู่บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
460 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพเทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนตัวรองรับโดโลไมต์
461 ผลของสารเพิ่มความขาวสว่างต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงแสงของกระดาษทีผ่านการเร่งอายุการเก็บ
462 การคัดกรองเชิงบวกและศึกษาสมบัติเบื้องต้นของสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการส่งสัญญาณของแคลเซียมโดยใช้ยีสต์สายพันธุ์กลาย
463 ผลของวัสดุทางการเกษตรในการช่วยสลายไพรีนและฟีแนนทรีนโดยกลุ่มแบคทีเรีย RRM-V3
464 การสลายไพรีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินโดยกลุ่มแบคทีเรีย RRM-V3 ที่เลี้ยงบนใบจามจุรี
465 การใช้ไคโตซานเพื่อชะลอภาวะเสื่อมถอยและยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของหน่อไม้ฝรั่ง Asparagus Officinalis.
466 ผลของการอบแห้งด้วยวิธีปั้มความร้อนร่วมกับแบบลมร้อนและบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพแมคคาเดเมีย Macadamia Integrifolia
ปี พ.ศ. 2549
467 ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและคุณภาพของสารสกัดจากเปลือกของผลมังคุด Garcinia mangostana
468 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
469 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
470 ผลของว่านชักมดลูก (Curcuma comosa ROXB.) ต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงใหญ่ในหนูขาวที่ถูกผ่าตัดรังไข่ออก
471 การจำลองการไหลในน้ำตื้นที่มีพจน์แหล่งต้นทาง
472 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "ไทคัพ" ครั้งที่ 5
473 ผลของการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina linnaeus
474 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบโปรตีนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
475 ผลของภาวะการเก็บรักษากระดาษในที่ร่มต่อการดึงหมึกออกจากกระดาษหนังสือพิมพ์
476 ผลของแร่ธาตุต่อแกซิฟิเคชันร่วมของถ่านหินและชีวมวล
477 การแสดงออกของยีนกลูโคซีรีโบรซิเดสของคนในกระสัง Pepermia pellcuida (L.) Kunth ที่ได้รับการถ่ายยีน
478 การผลิตและลักษณะสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์ที่คัดเลือกได้
479 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากยางธรรมชาติ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
480 การย้อมผ้าไหมด้วยสีรีแอคทีฟไตรอะซีนดัดแปรด้วยกรดอะมิโนที่ได้จากการลอกกาวไหม
481 การดูดซับเชื้อเพลิงแก๊สบนยางธรรมชาติผสมผงถ่าน
482 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
483 การคัดเลือกและชักนำให้เกิดมิวเทชันของราที่ย่อยลิปิดเพื่อเพิ่มไฮโดรไลติกแอกทิวิตี
484 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนไทโรซิเนสในเห็ดยานางิ Agrocybe cylindracea โดยวิธีอิเล็คโตรเคมิคอลไบโอเซ็นเซอร์
485 ารส่งเสริมการกระจายของอนุภาคยางในลาเท็กซ์วัลคาไนซ์อิสระสำหรับฟิล์มยาง
486 ผลขององค์ประกอบหลักของสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ต่อสมบัติหน่วงไฟของผ้าฝ้าย
487 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
488 การผลิตแป้งข้าวเหนียวโปรตีนสูงโดยใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมิเลส
489 การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า
490 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซเทลไลต์สำหรับเอคโตไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
491 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนพอลิซัลโฟนและซัลฟอเนเตดพอลิซัลโฟนเพื่อแยกไลโคพีนในมะเขือเทศ
492 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของพอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยเหล็กบนถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
493 พลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
494 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/K2CO3/y-AI2O3
495 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการถ่ายยีนไดไฮโดรฟลาโวนอล 4-รีดักเทสในบอนสี
496 การสังเคราะห์พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตจากผลผลิตไกลโคไลซ์ของขวดเพ็ตที่ใช้แล้ว
497 อายุการเก็บกะทิและแกงเขียวหวานกุ้งแช่เยือกแข็ง
498 การเตรียมนาโนคอมพอสิตของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์
499 การเตรียมพลาสติกและโฟมที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งข้าวเหนียวกราฟต์พอลิเมทิลเมทาคริเลต
500 ผลของกรดอิ่มตัวต่อสมบัติทางกายภาพของยูพีอีเรซินที่เตรียมจากผลิตภัณฑ์เพตรีไซเคิล
501 โครงแบบคลาสลาเทกซ์อัตโนมัติจากภาพเอกสาร
502 นิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสมสกุล Neoepisesarma ในป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
503 การใช้รีโมทเซนซิงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายฝั่งบ้านแหลมสิงห์ จังหวัดสมุทรปราการ
504 การเตรียมสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจากเมลามีนเรซินดัดแปร
505 การเตรียมนาโนคอมพิสิตของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่เตรียมจากน้ำมันปาล์ม/มอนต์มอริลโลไนต์
506 ผลของสารช่วยกระจายตัวแอมโมเนียมพอลิอะคริเลตต่อพฤติกรรมการกระจายตัวของสารแขวนลอยเลดเซอร์โคเนตไททาเนตในน้ำสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเทป
507 การย่อยสลายฟีแนนทรีนในระบบนิเวศจำลองดินที่มีภาวะเป็นกรด
508 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะทอดแช่เยือกแข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
509 การแยกและลักษณะสมบัติของยีนอะซีแนพธีนออกซิจีเนสของ Sphingomonas sp. SP2
510 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตอน
511 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากผลิตภัณฑ์เลียนแบบนม
ปี พ.ศ. 2547
512 ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับชุมชนแพลงก์ตอนพืชที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ ชลบุรี
513 ภาวะวิตกกังวลของสตรีวัยเปลี่ยนที่มารับบริการที่คลิกนิกวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
514 การกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมครอน บริเวณสถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร
515 การกระเจิงแบบรามานและการเปล่งแสงของแกลเลียมอาร์เซไนด์ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูง
516 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน
517 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของแอลฟาเซลลูโลสจากวัชพืชไปเป็นเอทานอล
518 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก
519 การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินาเตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
520 ผลของระบบวัลคาไนซ์และสารตัวเติมต่อสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์
ปี พ.ศ. 2546
521 ขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นใน 2 มิติ
522 ความสัมพันธ์ระหว่างลมมรสุมกับความผันแปรตามฤดูกาลของคลอโรฟิลล์-เอในมหาสมุทรอินเดีย โดยใช้ข้อมูลจากชีวินด์และชีวิฟ
523 การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกง
ปี พ.ศ. 2545
524 องค์ประกอบของสารสกัดและผลของการให้ความร้อนที่มีต่อรสของไข่หอยเม่น
525 การรักษาเสถียรภาพความขุ่นในน้ำส้มเขียวหวาน Citrus reticulata Blanco
526 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
527 การตรวจสอบการปะปนของผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ : ภาวะของกระบวนการแปรรูปต่อความสามารถในการตรวจสอบ
528 ผลของราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซาและราเอคโตไมคอร์ไรซา Pisolithus sp. สายพันธุ์คัดต่อการกระตุ้นการเจริญของกล้าไม้ยูคาลิปตัส
529 การผลิตและการเก็บรักษาฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนละลายน้ำจากปลาทรายแดง
ปี พ.ศ. 2544
530 อนุกรมวิธานของกุ้งน้ำจืดสกุล Macrobrachium Bate, 1868 ในลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
531 การแปรรูปยางธรรมชาติผสมลิกไนต์ให้เป็นของเหลวในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
532 การสังเคราะห์ตัวติดตามสำหรับตรวจหาโพลีฟอสเฟตแบคทีเรียในน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2542
533 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดนก พันธุ์พืช และการจัดการสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร
534 การเพิ่มการสลายตัวของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนโดยใช้ผงเหล็ก
535 การกระจายและความหลากหลายของสัตว์ทะเลตามฤดูกาลในแหล่งหญ้าทะเล ที่อ่าวปัตตานี