ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพันธ์ คูชลธารา 21
2 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 19
3 กาวี ศรีกูลกิจ 17
4 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 13
5 เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 13
6 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 12
7 มะลิ หุ่นสม 11
8 คุณากร ภู่จินดา 10
9 สุเทพ ธนียวัน 10
10 สุเมธ ตันตระเธียร 9
11 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 9
12 ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 8
13 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 8
14 ณัฏฐา ทองจุล 8
15 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 7
16 ชัชวาล ใจซื่อกุล 7
17 ปาหนัน เริงสำราญ 7
18 ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี 7
19 สุชาดา ศิริพันธุ์ 7
20 ปิโยรส ทองเกิด 7
21 จิตรตรา เพียภูเขียว 7
22 ประณัฐ โพธิยะราช 7
23 ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต 6
24 วีณา เมฆวิชัย 6
25 นพดล กิตนะ 6
26 นิศานาถ ไตรผล 6
27 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 6
28 จิรศักดิ์ สุจริต 6
29 อรฤทัย ภิญญาคง 6
30 ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ 6
31 ผุสตี ปริยานนท์ 6
32 เลอสรวง เมฆสุต 6
33 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 6
34 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 5
35 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 5
36 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 5
37 เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ 5
38 สมศักดิ์ ปัญหา 5
39 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 5
40 ขันทอง สุนทราภา 5
41 กิตตินันท์ โกมลภิส 5
42 กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์ 5
43 เก็จวลี พฤกษาทร 5
44 กนกวรรณ เสรีภาพ 5
45 รัชนีกร ธรรมโชติ 5
46 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 5
47 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 5
48 กุนทินี สุวรรณกิจ 5
49 รมณี สงวนดีกุล 4
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 4
51 วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ 4
52 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 4
53 จิราภรณ์ ธนียวัน 4
54 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 4
55 นพิดา หิญชีระนันทน์ 4
56 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 4
57 สุจิตรา สื่อประสาร 4
58 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 4
59 อรอุษา สรวารี 4
60 วรณพ วิยกาญจน์ 4
61 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 4
62 ศานิต ปิยพัฒนากร 4
63 ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 4
64 เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 4
65 อรพร หมื่นพล 3
66 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
67 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 3
68 ต้นพงศ์ แก้วคงคา 3
69 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 3
70 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 3
71 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 3
72 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 3
73 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
74 อัปสรสุดา ศิริพงศ์ 3
75 อภิสิทธิ์ อึ้งกิจจานุกิจ 3
76 นินนาท ชินประหัษฐ์ 3
77 กนกทิพย์ บุญเกิด 3
78 ปราโมทย์ โศจิศุภร 3
79 สรินทร ลิ่มปนาท 3
80 วันทนีย์ พุกกะคุปต์ 3
81 ศรินทิพ สุกใส 3
82 รจนา พรประเสริฐสุข 3
83 ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ 3
84 นันทิกา คงเจริญพร 3
85 ปัทมา สิงหรักษ์ 3
86 พรนภา สุจริตวรกุล 3
87 สุชา เฉยศิริ 3
88 ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 3
89 จิรารัช กิตนะ 3
90 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 3
91 ธนาภัทร ปาลกะ 3
92 ชุลี ยมภักดี 3
93 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 3
94 วรปรัชญ์ ศรีสุขคำ 3
95 รตินันท์ บุญเคลือบ 3
96 รัฐชาติ มงคลนาวิน 3
97 มัณทนา โอภาประกาสิต 2
98 รักชาติ ไตรผล 2
99 สิรีรัตน์ จารุจินดา 2
100 วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ 2
101 พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา 2
102 ชวลิต จีนอนันต์ 2
103 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 2
104 ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 2
105 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
106 พิชญดา เกตุเมฆ 2
107 ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์ 2
108 บุญฤทธิ์ อินทิยศ 2
109 ณีรนุช ควรเชิดชู 2
110 ธนัตถ์อร พรพัฒน์เดชอุดม 2
111 สาริศา เจริญใจ 2
112 ลลิตา อัตนโถ 2
113 นันทนา สูตรเชี่ยวชาญ 2
114 พสธร ขุนโอษฐ์ 2
115 รุ่งอรุณ วาดิถี สิริศรัทธา 2
116 วิภาพร ชีวินธำรงโรจน์ 2
117 วัชรพล คงพิบูลย์กิจ 2
118 อรวรรณ สัตยาลัย 2
119 กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ 2
120 นิสิต ตัณฑวิเชฐ 2
121 เจริญขวัญ ไกรยา 2
122 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
123 อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 2
124 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 2
125 สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ 2
126 อรวรรณ ศิริเวทย์วุฒิ 2
127 นิพาดา เรือนแก้ว 2
128 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 2
129 กรุง สินอภิรมย์สราญ 2
130 สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล 2
131 ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 2
132 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 2
133 ธนจันทร์ มหาวนิช 2
134 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 2
135 ปรีดา บุญ-หลง 2
136 กาญจณา จันทองจีน 2
137 วรินทร ชวศิริ 2
138 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
139 อิศราวัลย์ บุญศิริ 2
140 เจริญ นิติธรรมยง 2
141 วรภา คงเป็นสุข 2
142 กำธร ธีรคุปต์ 2
143 บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 2
144 ศศิธร พ่วงปาน 2
145 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
146 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 2
147 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 2
148 อรสา อัชชยะพันธ์วนิช 2
149 ฐิติพร บุญสุวรรณ 2
150 พนิดา กรุดทอง 2
151 ภาณุพันธ์ มั่งมี 2
152 พัชรินทร์ ทองดอนเอ 2
153 วรวัฒน์ สุธรรมน้อย 2
154 เรืองวิทย์ สว่างแก้ว 2
155 เชษฐา จึงเจริญพาณิชย์ 2
156 อาณัติ ชีวอาณัติ 2
157 สุทธิชัย บุญประสพ 2
158 ต่อศักดิ์ สีลานันท์ 2
159 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
160 สุวิมล กีรติพิบูล 2
161 ธรรมนูญ หนูจักร 2
162 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
163 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 2
164 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2
165 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 2
166 อภิชา เทพธวัช 2
167 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 2
168 ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี 2
169 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
170 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 2
171 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
172 บุญญาวัลย์ อยู่สุข 2
173 พรรษพร พิพัฒนามงคล 2
174 ปวันรัตน์ บัวโรย 2
175 เจษฏ์ เกษตระทัต 2
176 สุจาริณี สินไชย 2
177 พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา 2
178 พงศ์ดนัย พิทยเมธากูล 2
179 ยุพิน จินตภากร 2
180 ศันสณีย์ ศิริลักษณ์ 2
181 สมศักดิ์ เสนาใหญ่ 2
182 ไพลิน สุขวงษ์ 2
183 ทิพวรรณ คงทอง 2
184 ธนพล วงษ์สวัสดิ์ 2
185 วัชรินทร์ สามิตร 2
186 นพปฎล คูหาอุดมลาภ 2
187 เภาภัทรา ธรรมานุกิจเจริญ 2
188 ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ 2
189 ทวนทน ทวยมาตร 1
190 เอกณรงค์ สินธุวานนท์ 1
191 เชาวน์วัศ อรรถานิทธิ์ 1
192 กนกกาญจน์ สุขศรี 1
193 ฉวีวรรณ ปันคำ 1
194 นฤมล ใบพัด 1
195 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 1
196 พีรพล เรืองวิไลรัตน์ 1
197 วุฒิพงศ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
198 มันทนา ถิรกุลรติ 1
199 นารีรัตน์ รุ่งเรือง 1
200 สรีร์ภรณ์ ปาลวัฒน์ 1
201 สราวุฒิ คงมั่นทวีทรัพย์ 1
202 กมลรัตน์ พ่วงแสนสุข 1
203 สโรชา บุญมีสุข 1
204 ประเสริฐ เตชชีวพงศ์ 1
205 พเยีย สายหล้า 1
206 ธารนภ สุภัคสถาพรพันธุ์ 1
207 มาสิริ มโนมัยวจี 1
208 กิตติพัฒน์ วอง 1
209 ฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม 1
210 พิพัฒน์ จันทิวาเจริญ 1
211 เตือนใจ โก้สกุล 1
212 วรรณนิภา อมาตยกุล 1
213 ศิริพร คุ้มแว่น 1
214 ชัยณัฐ เจตน์จรุงวงศ์ 1
215 เพียรพรรค ทัศคร 1
216 กรกมล เนตรชลายุทธ 1
217 นิจธร สังข์ศิรินทร์ 1
218 ปัทมา ฤาชาฤทธิ์ 1
219 รพีวรรณ โสวรรณปรีชา 1
220 สตรีรัตน์ โฮดัค 1
221 อุรัจฉวี อุณหเลขกะ 1
222 สุพิณ แสงสุข 1
223 ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 1
224 จิรานี กุลวรรณวิจิตร 1
225 พัชราลัย อรุณยงค์ 1
226 ระพีพรรณ ทองระอา 1
227 ศันสนีย์ ธีรวิทัต 1
228 สุริยงค์ พงศ์ไพบูลย์กุล 1
229 ประภาภรณ์ เทอดสุทธิรณภูมิ 1
230 ดวงกมล ชัชชวลิตสกุล 1
231 กิติศักดิ์ จงเสรีกิจ 1
232 ชมภูนุช วิรุณานนท์ 1
233 สิริรัตน์ อยู่เวียงไชย 1
234 อภิชาติ กาญจนทัต 1
235 พัชราพร เปาะและ 1
236 ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ 1
237 นพรุจ เคียงกิติวรรณ 1
238 อดิศร แซ่ลี้ 1
239 วรพรรณ มณีอินทร์ 1
240 ฐานบ ธิติมากร 1
241 ณิชารีย์ วิสุทธิแพทย์ 1
242 วีรชัย สุนทรรังสรรค์ 1
243 ฐิตาภา ช่วยคงทอง 1
244 วิทยา พันธุ์พา 1
245 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
246 วรัญญา จิตสนธิ 1
247 ศิราภรณ์ สุขวโรทัย 1
248 ศักดิพัฒน์ เวียงเกตุ 1
249 ศิริชัย ศักดิ์โฆษิต 1
250 จิรโรจน์ อานุสาร 1
251 สุพรรณิการ์ จันทร์ทับ 1
252 พิณศิริ อำพนพนารัตน์ 1
253 จิราพรรณ ภาระบุญ 1
254 สิทธิศักดิ์ ไชยสมบัติ 1
255 อจิรา เที่ยงตรง 1
256 ทิพย์นภา สุวรรณสนิท 1
257 วิชชุดา วิไลรัศมี 1
258 ทัศนัย องค์กบิลย์ 1
259 ชโลทร รักษาทรัพย์ 1
260 รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ 1
261 สมฤดี ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 1
262 จิตติมา เจียมอนุสรณ์ 1
263 วรรณิศา ลีลารุจิ 1
264 สมิหลา คีรีศรี 1
265 นฤมล ชูบัวทอง 1
266 อภิญญา แซ่โง้ว 1
267 ฐิติ เลิศวรสิริกุล 1
268 บัญชา สบายตัว 1
269 จิราพร พวงแก้ว 1
270 ทิศนา นิธิสกุลกาญจน์ 1
271 ชญาน์วัต เตโช 1
272 จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร 1
273 กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล 1
274 ชาฟีอี แหล๊ะโต๊ะหีม 1
275 ธนิกานต์ อุดมชโลทร 1
276 วารินทร์ หาญอุดมลาภยศ 1
277 วนิดา อินชนะ 1
278 พิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 1
279 ธีรนันท์ ธรรมกุล 1
280 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 1
281 ปัญญา วัฒนะปภาวงศ์ 1
282 ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า 1
283 ผุสดี ปริยานนท์ 1
284 วิชาณี แบนคีรี 1
285 กล้า จันทนวัลย์ 1
286 จิรารัช ศรีจันทร์งาม 1
287 จิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล 1
288 กมลภรณ์ บุญถาวร 1
289 นคร ไพศาลกิตติสกุล 1
290 ขวัญแก้ว แซ่เอือง 1
291 ภัสสร์พล งามอุโฆษ 1
292 จิตราพร ศรีทอง 1
293 นริศรา เปรี้ยวน้อย 1
294 ชุติมาพร วรรณวงษ์ 1
295 ดริษ กวักเพฑูรย์ 1
296 ชญานี อ๊อดทรัพย์ 1
297 นราภรณ์ ตั้งหทัยทิพย์ 1
298 หนึ่งฤทัย วิชัยกุล 1
299 Kentaro Kodama 1
300 ละม้าย แก้วเนิน 1
301 Natural History Museum. ES Invertebrates and Plans Palaeobiology Division 1
302 ทิพวรรณ ตัณฑวณิช 1
303 วรุฒ ศิริวุฒิ 1
304 ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์ 1
305 ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
306 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวิทยาศาสตร์ 1
307 สุจินันท์ บัวทอง 1
308 บังอร กองอิ้ม 1
309 อานุภาพ พานิชผล 1
310 Edgecombe, Gregory D. 1
311 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 1
312 ชุตาภา คุณสุข 1
313 วัชรา อุไรสกุล 1
314 ปรางวลัย จันทร์แจ่ม 1
315 ธันฐกรณ์ นิตยะ 1
316 เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 1
317 นันทนา คชเสนี 1
318 ธนวรรณ บุญยศักดิ์เสรี 1
319 ศิลป์ดารา ทัศนปริชญานนท์ 1
320 ทัศนาธร ภูมิยุทธิ์ 1
321 เชาวณี อ้นลำพูน 1
322 อัญรัตน์ กันดอก 1
323 ธวัชชัย แสงดี 1
324 วราภรณ์ มลิลาศ 1
325 อัจฉโรบล เหล่าคูณ 1
326 มุกดา คูหิรัญ 1
327 จุรีพร นันทรักษ์ 1
328 วินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ 1
329 ปนัดดา กลิ่นบัว 1
330 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
331 วรพันธ์ กิจธนากำจร 1
332 ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ 1
333 ปิติกานต์ วงศ์พานิช 1
334 มัลลิกา แก้วดี 1
335 นิศารัตน์ บัวแดง 1
336 ดาววัน จาระเวชสาร 1
337 วันชัย อัศวลาภสกุล 1
338 รพี สินเนืองนอง 1
339 จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ 1
340 พลภัทร พฤกษานานนท์ 1
341 กัญจนา บุณยเกียรติ 1
342 กรรณิการ์ วิริยะขันติโชค 1
343 ปรางค์สินันท์ โทธรัตน์ 1
344 กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล 1
345 กนลรัตน์ เหลืองสด 1
346 ธนิตา หิรัญประทีป 1
347 กอบกาญจน์ อินทรนัฏ 1
348 ธเนศ จิระพรประเสริฐ 1
349 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
350 พุธิตา คงจังหวัด 1
351 สายใจ สโมสร 1
352 ทิพเนตร นิลผาย 1
353 ปวันรัตน์ อำไพพันธุ์ 1
354 พรนภา สุจริตวร 1
355 เธียญ์ ภัคพงษ์พันธุ์ชัย 1
356 สุเมธ แก้วน้อย 1
357 ธนัสถา เชียงอุทัย 1
358 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
359 อุษณี เอ่งล่อง 1
360 สิรินันท์ วิริยะสุนทร 1
361 เพทาย จรูญนารถ 1
362 ปาลิตา แปวไธสง 1
363 ราชวัลลภ แจ้งมงคล 1
364 เสาวลักษณ์ อ้นเมฆ 1
365 น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์ 1
366 นิษณา เนตรสวาสดิ์ 1
367 กษมา เตรียมพิทักษ์ 1
368 นิตยา แก้วแพรก 1
369 สิริชัย สัจจโสภณ 1
370 รณวิช สิงหสุรศักดิ์ 1
371 สุวิมล ปัญญาเลิศวุฒิ 1
372 สุธี ปิยะจิตติ 1
373 เสริชย์ โชติพานิช 1
374 จิรพงศ์ ลิม 1
375 พนิดา สุริยะพันธ์ 1
376 ไตรวัฒน์ วิรยศิริ 1
377 ฤทธิรงค์ นิยมโชค 1
378 ปิยะนุช ภูทองขาว 1
379 อดิศักดิ์ ถือพลอย 1
380 จรัสพร มงคลขจิต 1
381 สุทธิณี เหลาแตว 1
382 วิไลรัตน์ โกสุพรรณ์ 1
383 ธนวัฒน์ กรณ์ทอง 1
384 ญาติมา โพธิวัฒน์ 1
385 ธนธร วิทิตศานต์ 1
386 นรรฏธวรรณ ถกลเกียรติกุล 1
387 ปรีชญา แก้วชิงดวง 1
388 ศุภวิน วัชรมูล 1
389 ศิริพร ดาวพิเศษ 1
390 ปรารถนา นิมมานเทอดวงศ์ 1
391 ณัฐพงศ์ เฉิดแสงจันทร์ 1
392 วิมล ยันตะ 1
393 ชวนพิศ เรืองจรัส 1
394 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
395 สุชญา นิติวัฒนานนท์ 1
396 สมภพ รุ่งสุภา 1
397 พนมพร วานิชชานนท์ 1
398 สมบัติ กาญจนกิจ 1
399 จิตติมา พุ่มกลิ่น 1
400 ภัทรานิษฐ์ รัศมีดารา 1
401 จิรวรรณ ศรีสวัสดิ์สกุล 1
402 ดนย์วิทย์ ประทีปวัฒนาสถิต 1
403 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
404 กนิฏฐกา แดนราช 1
405 พราหมณ์ ยอดจันทร์ 1
406 อนุรักษ์ บูสะมัญ 1
407 ศราวลี ธนศิลป์ 1
408 ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม 1
409 พิราวรรณ จึงพิทักษ์ 1
410 สมพร ช่วยอารีย์ 1
411 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
412 กัลกิยา ชนิตรนันต์ 1
413 ชเวง สารคล่อง 1
414 ศิริพรรณ วัฒนะรัตน์ 1
415 บุรณี กาญจนถวัลย์ 1
416 ไม่มีข้อมูล 1
417 อมร เพชรสม 1
418 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 1
419 ขจรศักดิ์ วรประทีป 1
420 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
421 ปราจีน วีรกุล 1
422 วรัษยา สุนทรศารทูล 1
423 เอม อินทกรณ์ 1
424 ธนิกานต์ สังฆโสภณ 1
425 อธิคม มาน้อย 1
426 จริยา เล็กประยูร 1
427 กฤษดา นารอง 1
428 ชัยชาญ สิทธิวรนันท์ 1
429 องุ่น ลิ่ววานิช 1
430 สุนีย์ ลิ้มศรีวาณิชยกร 1
431 ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 1
432 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 1
433 สมพงษ์ เลิศพุฒิพิศุทธิ์ 1
434 ชุมพล คุณวาสี 1
435 บุศบรรณ ณ สงขลา 1
436 นราธิป กัลยากาญจน์ 1
437 กาญจนา จันทองจีน 1
438 อัจจิมา ก๋าพรม 1
439 ดาริกา ลาสุดตา 1
440 วัชรพงศ์ ภักดีชายแดน 1
441 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ 1
442 ธิติพันธุ์ ทองศิริ 1
443 สุภาภรณ์ พรหมสุรินทร์ 1
444 สรเทพ โสมสง 1
445 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 1
446 กุณฑณี ปิ่นเวหา 1
447 ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ 1
448 ธาริณี ธีระธนากร 1
449 วณิชยา น้อยวังคลัง 1
450 กมลวรรณ หัวเมืองแก้ว 1
451 สาริศ ถนอมชาติ 1
452 ณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์ 1
453 จิราพร บุญพอ 1
454 เอกลักษณ์ จันเทร์มะ 1
455 ปริยภัทร ภัทรธำรง 1
456 ศุภลักษณ์ อำลอย 1
457 อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา 1
458 ศศิเกษม สัทธรรมสกุล 1
459 ลลิตวดี ก๊กพ่อค้า 1
460 ชนัดดา เกษมโชติช่วง 1
461 กรองกาญจน์ สายพิณ 1
462 บูรฉัตร ศรีทองแท้ 1
463 สุขุมาล ปานศรี 1
464 พัชร ดนัยสวัสดิ์ 1
465 ฉัตราภรณ์ ซิ้มฉันท์ 1
466 ฤดีรัตน์ สันตะโก 1
467 จักษ์ อัศวานันท์ 1
468 ภาวิน อิทธิสมัย 1
469 ปทุมทิพย์ เสมอภาค 1
470 ลินจง สุขลำภู 1
471 เฉลิมรัฐ แสงมณี 1
472 ดุสิดา สหาวัตร 1
473 นรากร ศรีสุข 1
474 เดือนนภา เอ่งฉ้วน 1
475 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 1
476 ว. เวียงสมุทร 1
477 ประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก 1
478 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
479 พีริยา คมสาคร 1
480 สมลักษณ์ พวงชมภู 1
481 พัชรา ลิมปนะเวช 1
482 อลิศรา เมืองเจริญ 1
483 พานิษา พรเพียรภักดี 1
484 ปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง 1
485 ชื่นสุมล โสภาจารีย์ 1
486 รัฐ พิชญางกูร 1
487 มนธวัล บุญส่งประเสริฐ 1
488 ภานุวัฒน กนกวรรณากร 1
489 สมฤทัย ขุนโสภา 1
490 พิริยะ กลั่นแก้ว 1
491 กฤษณะ ลีลารุจิ 1
492 สถาพร บุตรน้ำเพ็ชร 1
493 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
494 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 1
495 วาเลนไทน์ อินทิยศ 1
496 ประวีณ โล่ห์เลขา 1
497 บุญธนา วรรณเลิศ 1
498 กัมมันต์ พันธุมจินดา 1
499 บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ 1
500 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
501 จิรวิทย์ ชัยเรืองรัชต์ 1
502 สุรพล สุดารา 1
503 สุธาวัลย์ ดีสวัสดิ์ 1
504 ดุษฏี ศุขวัฒน์ 1
505 ชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย 1
506 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
507 เอกสิทธิ์ สกุลการค้า 1
508 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
509 วชิรศักดิ์ วังกังวาน 1
510 สมพร ชัยอารีย์กิจ 1
511 กนกพรรณ จักรเพชร 1
512 สมพร อยู่โต 1
513 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
514 ศนิดา คูนพานิช 1
515 ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ 1
516 จินตนา นักระนาด 1
517 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
518 รุ่งทิวา ตะติชรา 1
519 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 1
520 โสภิต สร้อยสอดศรี 1
521 ดุษฎี ชาญลิขิต 1
522 ศรัญญา ยิ้มย่อง 1
523 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1
524 นัฐวัฒน์ ชินะโยธิน 1
525 ณฤดี อัศวเสรีเลิศ 1
526 นเรศร์ จันทน์ขาว 1
527 สุชาดา พิชรานันท์ 1
528 กนกวรรณ ไทยรัตน์ 1
529 แพร นีรนาทรังสรรค์ 1
530 สุนัดดา โยมญาติ 1
531 สุวรรณา สุภิมารส 1
532 มารุต โปราณานนท์ 1
533 กันย์ นิติโรจน์ 1
534 กฤษณ อินทรสุข 1
535 ทศพล สังข์ศิรินทร์ 1
536 เพขรอาภา บุญเสริม 1
537 กนกรส คงเถื่อน 1
538 อดิศักดิ์ ชัยธานี 1
539 วณัญญา นันทวราพนิชกุล 1
540 กรรณิการ์ เหมแก้ว 1
541 ทวีผล แก้วศิริ 1
542 ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์ 1
543 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 1
544 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 1
545 ปิยชนน์ อินอ่อน 1
546 สมเกียรติ ลวะวิบูลย์ 1
547 Boonchai Sangpetngam 1
548 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
549 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
550 ศิริชัย ศิริกายะ 1
551 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
552 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
553 ยุทธนา แก้วตาบุตร 1
554 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
555 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
556 สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 1
557 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
558 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
559 วนาลี ตันศิริ 1
560 พสุ คงอภัย 1
561 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
562 Panee Boonthavi 1
563 กาญจน์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
564 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
565 สมฤดี จิตประไพ 1
566 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
567 อภิมุข ลาภทิพมนต์ 1
568 Jaitip Paiboon 1
569 Somying Tumwasorn 1
570 อุทัย บุญประเสริฐ 1
571 ภูวเดช พรอรุณธรรม 1
572 พรรณเทพ เขียนดวง 1
573 ครรชิต สอสิริกุล 1
574 กมลชนก สกุลประเสริฐ 1
575 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
576 ปิยพงศ์ เขียวสะอาด 1
577 กมลพร พัฒนศิริ 1
578 วิภู รุโจปการ 1
579 ไชยรัตน์ บำรุงสุข 1
580 กาญจนา สาธุพันธ์ 1
581 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
582 รุจิรา วิสุทธิรัตนมณี 1
583 ยุวดี อัณฑสูตร 1
584 คัคนางค์ มณีศรี 1
585 วิไล ชินธเนศ 1
586 พิริยา ใหลอาภาธร 1
587 ณัฏฐ์ภัสสร จงอาจกลาง 1
588 เกวลิน รัตนจรัสกุล 1
589 กึกก้อง พรสถิตย์พงษ์ 1
590 ณัฏฐ์ ทองคำ 1
591 Supa Chantharasakul 1
592 ทัศนธร ภูมิยุทธิ์ 1
593 รุ่งราวี ทองกันยา 1
594 ธงไชย กระจ่างนิวัตร 1
595 Yeshey Penjor 1
596 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
597 รติกร ศรอำพล 1
598 ๋Janes, Gavin W. 1
599 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 1
600 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
601 ประคอง ชอบเสียง 1
602 อาณัติ สายกระสุน 1
603 นภสร โกวรรธนะกุล 1
604 สุชาดา จันทร์ประทีป 1
605 นิโรบล เหลากลม 1
606 Jittima Chatchawansaisin 1
607 นุสรา ดลระหมาน 1
608 Chayaporn Supachartwong 1
609 Chonticha Srisawang 1
610 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
611 วินัย งามแสง 1
612 กุลธิดา นิเวศอนันต์กุล 1
613 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
614 พรรณี กาญจนพลู 1
615 ศศิรดา ตันจิตวิริยะ 1
616 อมรชัย ล้อทองคำ 1
617 บรรจง คณะวรรณ 1
618 ศิระ นุ่มมีชัย 1
619 Ampa Luiengpirom 1
620 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
621 พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์ 1
622 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
623 ทิพวิมล รัตนะวงวาล 1
624 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
625 เอกรินทร์ สุบุญ 1
626 Naiyana Chaiyabutr 1
627 นิยวัน กิจวรวุฒิ 1
628 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
629 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 1
630 สุมา เมืองใย 1
631 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
632 ขนิษฐา อุทัยพันธ์ 1
633 Puttipongse Varavudhi 1
634 กัณฑ์ณณัฐ เสนีย์คติมา 1
635 ละอองทิพย์ เหมะ 1
636 ธิติวรรณ นันทปรีชาชาญ 1
637 ศิโรรัตน์ กาญจนสำราญวงศ์ 1
638 ปลูกเกษม ชูตระกูล 1
639 ชอุ่ม มลิลา 1
640 มิตซูโอะ อิเคดะ 1
641 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
642 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
643 เบญจวรรณ บุญสินวโรทัย 1
644 กฤตาภรณ์ ถนัดสร้าง 1
645 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
646 นันทนิตย์ สุรพันธุ์ 1
647 Chakkaphan Sutthirat 1
648 เสน่ห์ รุจิวรรณ 1
649 สุมิตรา พูลทอง 1
650 สุขฤทัย พันศิริพัฒน์ 1
651 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
652 สุดารัตน์ นุชวงษ์ 1
653 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
654 Phanphen Wattanaarsakit 1
655 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
656 พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง 1
657 กำจัด มงคลกุล 1
658 คำรณ เมฆฉาย 1
659 วิมล เหมะจันทร 1
660 นพรัตน์ พงศ์จันทร์ 1
661 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
662 Kittisak Likhitwitayawuid 1
663 Sumphan Wongseripipatana 1
664 Garnpimol C. Ritthidej 1
665 วัฒนชัย สมิทธากร 1
666 วัลย์วสันต์ ว่องวงศ์ศรี 1
667 กาญจนา แก้วเทพ 1
668 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
669 Wilai Anomasiri 1
670 มุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก 1
671 Vimolmas Lipipun 1
672 พงศธร พูนพิพัฒน์ 1
673 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
674 กิตติธัช ชื่นสกุลพงศ์ 1
675 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
676 Kitpramuk Tantayaporn 1
677 Sompol Sanguanrungsirikul 1
678 มยุรี ตันติสิระ 1
679 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
680 วรุตม์ เจนจิรวัฒนา 1
681 สุนีย์พร โพธิ์แก้ว 1
682 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
683 แอนนา วงษ์กุหลาบ 1
684 บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 1
685 มณัณญา เตชะปฏิภาณดี 1
686 วรวรรณ พันธุมนาวิน 1
687 วัจนาภรณ์ คำบุญเรือง 1
688 ฐิติภา บุญยืน 1
689 สุนทรี ตระกูลมีนัก 1
690 มณฑล นาคปฐม 1
691 ฐิติญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
692 ธนิยา ชูศิลป์ 1
693 ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 1
694 ญาณวิทย์ จันทร์ภิรมย์ 1
695 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
696 สุชาติ พงษ์ชัยผล 1
697 กัลยา เลาหสงคราม 1
698 สิทธิพงษ์ เพ็งพานิช 1
699 ศิริพร วิรัชดำรงค์ 1
700 สุนทร พิมเสน 1
701 ศิรประภา ประพานศรี 1
702 นฤมล สุวรรณจันทร์ดี 1
703 กนกกร คงอาษา 1
704 กรภัทร์ โรคาพ่าย 1
705 อุบลวรรณ ชุติพันธุ์ภิญโญ 1
706 พลกฤษณ์ แสงวณิช 1
707 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
708 สุปรียา สุอังคณารัตน์ 1
709 Chariya Uiyyasathian 1
710 Kasidit Nootong 1
711 สิทธิพร แอกทอง 1
712 สุลักษณ์ ชัยขรรค์ 1
713 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
714 อรณี พูนศรีธนากูล 1
715 ปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์ 1
716 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
717 สมชัย วัฒนการุณ 1
718 จารุ นาถกรณกุล 1
719 ศิริวรรณ จันทร์แก่น 1
720 สิริโสภา แดงสนั่น 1
721 จรัญญา สามสุวรรณ 1
722 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
723 กอบโชค คำปวง 1
724 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
725 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
726 ปิยมาภรณ์ อุตมัง 1
727 Anawatch Mitpratan 1
728 อภิชาติ ประหลาดเนตร 1
729 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 1
730 พิสณฑ์ รักษ์จินดา 1
731 สุภาภรณ์ ฤทธิ์กล้า 1
732 ศศิวรา คงอ่อน 1
733 กนกนันท์ วัฒนศักดิ์ภูบาล 1
734 ญาณิศา ดิสโร 1
735 ศรีรัตน์ รอดณรงค์ 1
736 สมใจ เพ็งปรีชา 1
737 รวิวรรณ มณีรัตนโชติ 1
738 ธิดารัตน์ กาญจนธนาเลิศ 1
739 จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ 1
740 ปราณี พวงสมบัติ 1
741 ปวัน ทาวรรณ์ 1
742 ลินดา อารีย์ 1
743 ลลิตา อุปสัน 1
744 นฤมล เตือนสติ 1
745 มานิต คิดอยู่ 1
746 วิชชุดา ยิ่งนคร 1
747 นิปกา สุขภิรมย์ 1
748 เดือนเพ็ญ สินมั่น 1
749 วีพอล ประมวลกิจจา 1
750 สุทัศน์ จันบัวลา 1
751 นิธิวดี บุญกังวาน 1
752 สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา 1
753 บุษบาทิพย์ ประเสริฐศักดิ์ 1
754 ชาลิสา แสงบัว 1
755 พันธุ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์ 1
756 นันทพร ตรีภพนาถ 1
757 สุภโชค ตันพิชัย 1
758 Vanida Chantarateptawan 1
759 ขวัญชีวา แก้วอินทร์ 1
760 พรเฉลิม นาคสุวรรณ 1
761 ธนินี สหกิจรุ่งเรือง 1
762 วรรณรัตน์ วิรัชกุล 1
763 วารุณี พิมทอง 1
764 พิมพ์ชนก เอี่ยมวิถีวนิช 1
765 วิทยา ใยพิมาย 1
766 ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ 1
767 ภัทรา ยี่ทอง 1
768 มธุรส ประเดิมชัย 1
769 ภัทรณัชชา ชาญวิชัย 1
770 มะนาว ปิยวรไพบูลย์ 1
771 วิชญา มณีวรรณ 1
772 วรรณธิรา รณะบุตร 1
773 จักรี เหล็กกล้า 1
774 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
775 ฐิติมา นุธิรงค์ 1
776 แพรวพรรณสิริ มีพงษ์ 1
777 อัญชลี ใจดี 1
778 วิภาวี ปัญญานันทกิตติ์ 1
779 กรกช ดวงดี 1
780 พรชนิตว์ ทรัพย์วิไล 1
781 มนนัทธ์ พงษ์พานิช 1
782 ภูริชยา จงศิริการค้า 1
783 อรัญ หาญสืบสาย 1
784 ปริศนา มังสา 1
785 อรรคพล สันติวิภานนท์ 1
786 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 1
787 Naggs, Fred 1
788 จรรยา เจตน์เจริญ 1
789 อ้อมใจ บุษบง 1
790 เสาวรัตน์ จันทะโร 1
791 นครินทร์ ปัญญาใส 1
792 วันทนี ทาทอง 1
793 Hirokazu Shimizu 1
794 สุธากาญจน์ อักษรกุล 1
795 วุฒิศักดิ์ กิติปัญญา 1
796 ปรีรญา สิงห์ไข่มุกข์ 1
797 ศิโรรัตน์ เขียนแม้น 1
798 พิชญฎา ปูรณโชติ 1
799 วรรณา ต.แสงจันทร์ 1
800 กุลนาถ อบสุวรรณ 1
801 ศศิธร พงษ์สำราญกุล 1
802 วิภาวี ลอยพิพันธ์ 1
803 ศิริพร อุ่นแอบ 1
804 ศุภิศา เอกเผ่าพันธุ์ 1
805 สุธา ขาวเธียร 1
806 ปราณี จันทร์ลา 1
807 รุจิรา ห่อกุล 1
808 ธเนศพล ตั้งพัฒนธนา 1
809 ทัพพสาร ใจแก้ว 1
810 รัฐพงษ์ ไตรทิพยานนท์ 1
811 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
812 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 1
813 นุชจรินทร์ วรรณนิตย์ 1
814 กาญจนาภา เอกคณาลักษมี 1
815 ภาวดี อังค์วัฒนะ 1
816 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
817 Srilert Chotpantarat 1
818 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
819 Varunee Padmasankh 1
820 Pornpimol Muanjai 1
821 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
822 Walaisiri Muangsiri 1
823 เอกชัย อดุลยธรรม 1
824 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
825 ประธาน ดาบเพชร 1
826 Thada Jirajaras 1
827 Rajalida Lipikorn 1
828 Pornpote Piumsomboon 1
829 ไววิทย์ พุทธารี 1
830 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
831 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
832 ปุณชรัชต์ ปิลอง 1
833 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
834 ธนาพร เบญจพลชัย 1
835 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
836 Or-ampai Jaiboon 1
837 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
838 จุฑารัตน์ ปัญจขันธ์ 1
839 อวย เกตุสิงห์ 1
840 กมลชนก ยวดยง 1
841 Acom Sornsute 1
842 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
843 Pantharee Boonsatorn 1
844 ศุกันยา ห้วยผัด 1
845 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
846 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
847 ภาคภูมิ ปานตั้น 1
848 Waraporn Siriterm 1
849 มาสุฑล สัญพึ่ง 1
850 กระมล ทองธรรมชาติ 1
851 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
852 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
853 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
854 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
855 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
856 Suchin Arunsawatwong 1
857 สุวดี ยาป่าคาย 1
858 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
859 Thanathon Sesuk 1
860 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
861 ชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์ 1
862 วาสนา เสียงดัง 1
863 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
864 จักรพรรดิ สุวรรณกูฏ 1
865 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
866 อัญชริดา อัครจรัลญา 1
867 พัชรา อินทะแสง 1
868 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
869 นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ 1
870 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
871 ณัฐพร ลายคราม 1
872 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
873 ณัฐธิดา เกิดแล้ว 1
874 ศรุต ธีรสรเดช 1
875 จักรพันธ์ แสนดวง 1
876 Chalermpol Leevailoj 1
877 พรทิพย์ เมธาคุปต์ 1
878 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
879 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
880 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
881 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
882 พัณณ์ชิตา ธราดลศิริฐิติกุล 1
883 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
884 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
885 วิภาดา ลลิตภัทรกิจ 1
886 สมพร พรมดี 1
887 สุวิชา ทองสิมา 1
888 ศุภกาญจน์ จันทร์แดง 1
889 สิริพร สิวราวุฒิ 1
890 สายฝน ควรผดุง 1
891 นิติ วงศ์เทพวาณิชย์ 1
892 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
893 วรรณิตา ทศไชย 1
894 วัลลภ แย้มเหมือน 1
895 สฤษฎ์ ลิประพันธ์ 1
896 ธวัชชัย สันติสุข 1
897 ณัฐธิดา จันทศิริ 1
898 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
899 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
900 อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี 1
901 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
902 สำเริง แย้มโสภี 1
903 สวภพ หาญพิทักษ์ญาติ 1
904 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
905 The Natural History Museum. Department of Zoology 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 9
2 2558 59
3 2557 39
4 2556 66
5 2555 90
6 2554 84
7 2553 29
8 2552 15
9 2551 10
10 2550 65
11 2549 45
12 2547 9
13 2546 3
14 2545 6
15 2544 3
16 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของความเป็นกรด-เบสของสารละลายที่ใช้ตกตะกอนต่อสมบัติของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน
2 การคัดแยกราย่อยสลายพาราควอตและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
3 การตรึง Pseudomonas sp. J801 ในกาบมะพร้าวเพื่อใช้กำจัดฟีแนนทรีนในดิน
4 การขจัดกำมะถันจากน้ำมันดีเซลด้วยตัวดูดซับแบบเชิงซ้อนพันธะไพ
5 การทำแห้งข้าวเปลือกในปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซาน
6 การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพจากไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของใบอ้อยที่ผ่านการขจัดแร่ธาตุ
7 ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของกรดปาลมิติกบนตัวเร่งปฎิกิริยาซัลไฟด์ของ Ni-Mo และ Co-Mo แบบไม่มีตัวรองรับ
8 การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจากเศษฝ้ายเหลือทิ้ง
9 การเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนหรือถ่านหินโดยใช้ Fe2O3 และ CaSO4 เป็นตัวพาออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2558
10 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
11 การเหนี่ยวนำการสะสมไมโคสปอรีน-2-ไกลซีน ใน Escherichia coli DH5α และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
12 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
13 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
14 การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
15 การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
16 แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับเตาเผาอิฐดิน
17 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
18 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
19 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการแบ่งชั้นน้ำภายใต้อิทธิพลของคลื่นในอ่าวไทย
20 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการแบ่งชั้นน้ำภายใต้อิทธิพลของคลื่นในอ่าวไทย
21 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
22 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
23 แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับเตาเผาอิฐดิน
24 การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
25 การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
26 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
27 ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำ
28 การเหนี่ยวนำการสะสมไมโคสปอรีน-2-ไกลซีน ใน Escherichia coli DH5α และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
29 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
30 การพิสูจน์การเป็นยีนต้านมะเร็งของ CCNA1
31 ผลกระทบของโครงสร้างแนวไม้ไผ่ป้องกันชายฝั่งต่อประชากรหอยแครง Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
32 การปรับปรุงสมรรถนะของเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจหาราและอะฟลาทอกซินรวมในข้าวกล้องโดยการปรับภาวะและการตรวจสอบการเจริญของ Aspergillus flavus ในข้าวกล้องเมล็ดเดี่ยว
33 การควบคุมการเจริญและการผลิตสารพิษของราในข้าวโพดหมักด้วยแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย
34 การวิเคราะห์มิวเทชันของยีน CYP11B1 ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีภาวะขาด 11บีตาไฮดรอกซิเลส
35 ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัมของสีผิวคนไทย
36 เซลลูโลสแอโรเจลเตรียมจากเศษเส้นใยฝ้ายโดยวัฏจักรเยือกแข็งและละลายสลับกัน
37 ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา
38 วัสดุเชิงประกอบอิพ็อกซีเสริมแรงด้วยผ้าไหมที่ปรับสภาพด้วยกรด
39 ผลของ ZnO และ Fe2O3/Al2O3 เพื่อเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคัลลูปิง
40 การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของอุทกพลศาสตร์และปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟินส์ในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบขั้น
41 การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยไอโซโพรพิลเอสเทอร์ของน้ำมันดอกทานตะวันที่มีหมู่แอลคอกซี
42 การดัดแปรผิวของถ่านกัมมันต์เตรียมจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
43 การสังเคราะห์ผงแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
44 การซึมผ่านของออกซิเจนและออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนในเครื่องปฏิกรณ์เมมเบรนเพอรอฟสไกต์ BaBi0.05Co0.8Nb0.15O3-d
45 การประยุกต์เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเพื่อการตรวจวัดการปนเปื้อนของราและอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวกล้อง
46 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อกระบวนการหลุดร่วงของดอกย่อยของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน
47 ผลของอิเล็กโทรไลต์ในการชุบต่อองค์ประกอบและกัมมันตภาพโออาร์อาร์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์
48 ไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของหญ้าเนเปียร์ในตัวทำละลายร่วมเอทานอล-น้ำ
49 ลักษณะสมบัติของ Azospirillum sp. ในการส่งเสริมการเจริญของข้าวร่วมกับแอกทิวิตีปฏิปักษ์ของ Bacillus sp. ต่อการติดเชื้อ Rhizoctonia solani
50 กัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโครเมียม/คาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
51 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เกลือเฮเทอโรพอลิแอซิดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
52 การผลิต การหาลักษณะสมบัติ และการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans YTP6-14
53 ไรโซเบียมและแบคทีเรียจากดินเพื่อการส่งเสริมการเจริญของถั่วเหลือง
54 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายโดยไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันแบบกึ่งต่อเนื่องที่ใช้ตัวทำละลายร่วมของน้ำและเอทานอล
55 ภาวะที่เหมาะสมของภาวะการเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตซีโครปิน เอ ในรีคอมบิแนนต์ Pichia pastoris
56 การเตรียมยางธรรมชาติโปรตีนต่ำโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล
57 การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์เพื่อประยุกต์เป็นสารก่อการจับกลุ่มทางชีวภาพ
58 การสังเคราะห์และการเตรียมแกรนูลของวัสดุเชิงประกอบคอร์เดียไรต์-มุลไลต์
59 การจำลองซีเอฟดีของฟลูอิไดซ์เบดแก๊ส-ของแข็งสำหรับอนุภาคผสม
60 การจำลองการยึดจับคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแคลเซียมออกไซด์ในหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์เบด
61 การจำลองเชิงตัวเลขสามมิติของผลจากแผ่นกั้นต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มอุณหภูมิสูง
62 สมบัติทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของฟิล์มเป่าแอลแอลดีพีอีแบบหลายชั้น: ผลของอัตราส่วนการเป่า
63 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางขึ้นยอดภู อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
64 การสกัดดัชนีสําหรับการเกาะกลุ่มข้าวพันธุ์ไทยตามการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียดจากความเค็ม
65 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
66 พอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์/ยางธรรมชาตินาโนคอมพอสิตฟิล์มและการตอบสนองด้านการตรวจวัดสี
67 ตะขาบ...สัตว์มีพิษหน้าดิน
68 ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาบริเวณรอบเหมืองทอง จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2557
69 การจำลองซีเอฟดีของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบฟลูอิไดซ์เบดโดยวิธีเชิงความร้อน
70 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์เชื้อเพลิงในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
71 การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดูกตามธรรมชาติจากแคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต
72 การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์พรุนโดยใช้สารก่อฟองอนินทรีย์
73 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตปฐมภูมิในอ่าวไทยในช่วงมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2556
74 การเตรียมเซลลูโลสไมโครไฟบริลจากชานอ้อย/พอลิแล็กทิกแอซิดคอมพอสิต
75 การเตรียมเส้นใยนาโนเชิงประกอบแพลทินัม/ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ในเซลล์เชื้อเพลิงไดเรกต์เอทานอล
76 สมบัติและเสถียรภาพของพอลิ(ไวนิลอะซิเตต-โค-อัลคิลอะคริเลต)เลเทกซ์ดัดแปรด้วยคาร์บอกซิลและไฮดรอกซิลมอนอเมอร์
77 การกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอ่าวไทย
78 ความหลากชนิดของปลาในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชนในแม่น้ำว้าของตำบลน้ำพาง และตำบลส้านนาหนองใหม่ จังหวัดน่าน
79 ผลของลิเทียมอะลูมิเนตต่อการเผาผนึกเซรามิกแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนล
80 รูปแบบการสืบพันธุ์ของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซตเทลไลท์
81 การแพร่กระจายตามฤดูกาลและถิ่นที่อยู่ของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
82 บทบาทของซิลิเอตกลุ่มทินทินนิดต่อสายใยอาหารบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
83 การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดพังงาระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556
84 การเสริมแรงพอลิบิวทิลีนซักซิเนตด้วยซิลิกาจากแกลบโดยใช้ไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนตเป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้
85 การสกัดบีตาแคโรทีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบโดยวิธีแบบสองขั้นตอน
86 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้เม็ดฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยแอมีนในคอลัมน์เบดนิ่ง
87 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของผ้าฝ้าย/เซลลูโลสคอมพอสิต
88 การดัดแปรพอลิบิวทิลีนซักซิเนตด้วยเทคนิคการอัดรีดแบบรีแอกทีฟเพื่อใช้เป็นสารคู่ควบสำหรับออร์แกโนเคลย์/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตคอมพอสิต
89 การลดการเกาะกันของผงนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน
90 การปรับสภาพเส้นใยลิกโนเซลลูโลสของมันสำปะหลัง โดยการระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อการผลิตเอทานอล
91 การตรวจหาการปนเปื้อนราและโอคราทอกซินเอในเมล็ดกาแฟสารโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
92 การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ 3-ไฮดรอกซีวาเลอเรตที่เหมาะสม จาก Bacillus megaterium P-12 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟด-แบตช์สองขั้นตอน
93 ผลของยางนาโนต่อพฤติกรรมการเกิดผลึกและสมบัติเชิงกลของเคโอลิน/ไอโซแทคติกพอลิโพรพิลีนเบลนด์
94 การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่โดยกระบวนการยับยั้งการเกิดเจล
95 แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการกระจายตัวอ่อนปะการังโดยกระแสน้ำบริเวณชายฝั่งสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
96 ผลของสภาวะพร่องออกซิเจนและความเค็มต่อฟลักซ์ของไนโตรเจนจากตะกอนดินสู่น้ำเหนือตะกอนดินบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
97 ผลของการปรับสภาพตัวรองรับคาร์บอนต่อกัมมันตภาพและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าแพลทินัม-แพลเลเดียมสำหรับรีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
98 การเตรียมและผลต้านแบคทีเรียของวัสดุลูกผสมแบบแกน-เปลือกของอนุภาคยางธรรมชาติเคลือบด้วยซิลิกาและไทเทเนีย
99 พอลิบิวทิลีนซักซิเนต/แอลฟาเซลลูโลสคอมพอสิตที่เสริมสภาพเข้ากันได้ด้วยไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนต
100 ผลของความเข้มแสงและความเค็มต่อการฟอกขาวและการฟื้นตัวของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
101 การผลิตมีเทนจากไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์ผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
102 ผลของอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด-เบสต่อการเจริญระยะต้นของ ตัวอ่อนปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) และ Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
103 ผลของการกร่อนเชิงชีวภาพโดยเม่นทะเลหนามดำ Diadema setosum (Leske, 1778) บนปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
104 ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ต่อเนื้อเยื่อกระดูกของกบนา Hoplobatrachus rugulosus ระยะโตเต็มวัย
105 ผลของตัวเเปรดำเนินการต่อการผลิตเชื้อเพลิงเเก๊สจากไพโรไลซิสของกลีเซอรอลเหลือทิ้ง
106 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans NRRL 58543 และสมบัติพรีไบโอติกและการขึ้นรูปฟิล์ม
107 การประเมินการตอบสนองต่อภาวะแล้งของข้าว Oryza sativa L. ที่มีส่วนของโครโมโซมที่ 8 จากข้าวสายพันธุ์ DH103 และมีพื้นฐานทางพันธุกรรมของข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2556
108 การประเมินการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ใหญ่ตอนต้นต่อภาพเอกรงค์
109 สมบัติการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วอะซูกิ Vigna angularis
110 ลักษณะสมบัติของ Novosphingobium sp. PCY ที่คัดแยกใหม่เพื่อพัฒนาเป็นแบคทีเรียอัดเม็ดสำหรับบำบัดดินปนเปื้อนไพรีน
111 การคัดกรองและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเพสจากอาหารหมัก
112 การระบุชนิดและการหารหัสดีเอ็นเอของซิลิเอตที่พบในทรายชายฝั่งทะเล ที่หาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
113 ระลอกอากาศเย็นในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปรรายปีและภายในฤดูกาล
114 ผลของอุณหภูมิหมักต่อไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และอะซิทัลดีไฮด์ในสาโท
115 การพัฒนามอดูลแบบม้วนเป็นเกลียวจากเมมเบรนไคโตซานเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
116 ชนิด ความชุกชุม และการกระพริบแสงของหิ่งห้อยในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
117 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการจำแนกสายพันธุ์ Listeria innocua โดย High Resolution Melting Analysis
118 ผลของการใช้ผงบุกร่วมกับมอลโตเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของสารสกัดจากใบหม่อนโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
119 ผลของกรดโอเลอิกต่อลิควิแฟกชันของทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าในกลีเซอรอลและน้ำ
120 ความสัมพันธ์ระหว่างโหมดการปรากฏสีและการเคลื่อนการปรากฏสี
121 การประยุกต์ของแอลทีดีอาร์เอ็มในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการอิโตหนึ่งมิติ
122 การพัฒนากระบวนการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งผลิตจาก Bacillus megaterium BA-019
123 การทำให้บริสุทธิ์ของโปรตีนจาก Bacillus subtilis N3 ที่มีฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืช Bipolaris sp.
124 การใช้กากของเสียจากการผลิตคะตะลิสต์สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในเคลือบเซรามิก
125 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการเติบโตของต้นข้าวระยะกล้าภายใต้ความเครียดจากเกลือ
126 ผลของการเติมแมกนีเซียมออกไซด์ต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนด้วยตัวพาออกซิเจนชนิดแคลเซียมซัลเฟต
127 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารต้านออกซิเดชันคาร์ดานอลไฮโดรจิเนตและอนุพันธ์ในไบโอดีเซลโดยไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
128 การปรับสภาพเบื้องต้นแบบต่อเนื่องของฟางข้าวโดยออโตไฮโดรไลซิส
129 การทำให้เป็นของเหลวของซังข้าวโพดอิมเพรกเนตด้วยแอลคาไลในเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤต
130 การระบุเนื้อเยื่อสมองโดยใช้ซีพีจีเมทิเลชันตำแหน่งจำเพาะ
131 ไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์
132 การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
133 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
134 อนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Chalcididae บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
135 ฤทธิ์ทางชีวภาพของเพปไทด์ต้านจุลชีพ ALFSp1 และ arasin-likeSp ต่อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร
136 เสถียรภาพและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันหอมระเหยอบเชยและส้ม
137 ภาวะพหุสัณฐานของยีน VDR และยีน TNFSF11 ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนชาวไทย
138 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดย Xylaria spp. ซึ่งเก็บจากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
139 การวิเคราะห์เชิงโมเดลความเข้าใจของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์: กรณีศึกษาในไฟฟ้าสถิต
140 ผลของน้ำมันพืชต่อรีโทรเกรเดชันและเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกในรีทอร์ตเพาช์ระหว่างการเก็บรักษา
141 ผลของอุณหภูมิและความเค็มต่อการเติบโตของ zooxanthellae ที่แยกจากปะการังและดอกไม้ทะเล
142 ธรรมชาติของการก่อเกิดดาวฤกษ์ที่ดำเนินอยู่บริเวณใจกลางดาราจักรแบบทรงรีและเอสศูนย์
143 การจับยึดคาร์บอนไดออกไซด์บนมอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยเอมีน
144 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไก่ป่นในอาหารสูตรผสมต่อการเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของหอยหวาน Babylonia areolata
145 ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบผักหวานป่า Melientha suavis Pierre.
146 ผลของความเปรียบต่างของความอิ่มตัวสีและความสว่างสีต่อความชอบดวงตราไปรษณียากร
147 แบบจำลองการเสื่อมสภาพสำหรับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้คาร์บอเนตของโลหะแอลคาไลในฟลูอิไดซ์เบด
148 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์อากาศในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
149 การแก้ปัญหาการจัดวิชาสอนตามระดับแอลฟาจากความพอใจแบบฟัซซีของผู้สอน
150 การพัฒนาเทคนิคการหมักที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับกรดดี-แล็กติกที่มีความบริสุทธิ์เชิงแสงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวน
151 การเตรียมเอ็มอีเอที่ทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เฮเทอโรพอลิแอซิดเป็นตัวออกซิไดซ์ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
152 การปรับปรุงปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนชันในปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิด ไอโซโพรพานอล/แอซีโทน/ไฮโดรเจน โดยใช้ระบบการกลั่นเชิงปฏิกิริยา
153 การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพรินต์ระหว่างหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
154 ผลของความอิ่มตัวสีของกระดาษสีต่อความทรงจำระยะยาว
155 ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
156 การตรวจวัดอาร์ไนต์ในน้ำเสียจากการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติด้วยโวลแทมเมตรี
157 ผลของแกมมาอะลูมินาต่อคาร์บอไนเซชันกะลาปาล์มน้ำมัน
158 การผลิตเพปไทด์ของปูทะเล Scylla paramamosain และฤทธิ์การต้านจุลชีพ
159 ระบบรากพืชและอัตราการตกตะกอนในป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาคร
160 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
161 คู่มือประกอบภาพหอยกาบน้ำจืดของไทย
162 เอสเทอริฟิเคชันและทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ของดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์มในเครื่องปฏิกรณ์ เมมเบรนไคโตซาน
163 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน
164 การจำลองซีเอฟดีของการลดคาร์บอนไดออกไซด์จากฟลูแก๊สโดยใช้ตัวดูดซับของแข็งในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
165 การเปลี่ยนไซโลสเป็นเอทิลีนไกลคอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาฐานนิกเกิล
166 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
167 การคำนวณสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับชั้นเดี่ยวของ โบรอนไนไตรด์และโลหะแทรนซิชันไดชาล์โคจีไนด์โดยใช้ ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น
168 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
169 แผนที่ความเร็วคลื่นเฉื่อนระดับตื้นและการแบ่งชนิดของดินเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย : รายงานวิจัย
170 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
171 ความหลากหลายของหอยทากบกและชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
172 ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น บริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
173 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2555
174 ผลของสารเชื่อมขวางในสารเคลือบผิวไคโตซานสำหรับกระดาษ : รายงานวิจัย
175 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
176 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านกรดออกโซลินิค
177 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
178 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
179 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
180 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
181 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
182 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
183 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
184 ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
185 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
186 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอย
187 การขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น
188 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
189 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
190 การพัฒนาสิ่งทดแทนอาหารเพาะเชื้อที่มีนมเป็นองค์ประกอบและการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Bifidobacterium animalis
191 การดูดซับของไหลตัดชิ้นงานบนเม็ดไคโทซานเชื่อมขวางที่มีรูพรุน
192 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
193 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
194 การเตรียมตัวโคบอลต์บนเส้นใยนาโนซิลิกา-อะลูมินาโดยอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์
195 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันเมล็ดเรพบนตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมออกไซด์และเอฟซีซี
196 การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลและโครงสร้างอติจุลภาคของชุมชนราที่เกี่ยวข้องกับปลวกที่สร้างสวนรา
197 เมทิเลชันของยีน CCNA1 ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งปากมดลูกที่ถูกทรานสเฟกต์ด้วยยีน E7 ของ Human Papillomavirus ไทป์ 16
198 การเตรียมเมมเบรนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบที่ทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยการพิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
199 ตัววัดสากลในหนึ่งมิติและสองมิติ
200 ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอ
201 เทคนิคคอลัมน์เจเนอเรชันสำหรับปัญหาจับคู่เที่ยวบิน
202 การทดแทนปลาป่นด้วยเศษไก่ป่นในอาหารสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
203 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์
204 เสถียรภาพการเกิดออกซิเดชันของน้ำสลัดที่ใช้น้ำมันบริโภคบีบเย็นชนิดผสม ที่เติมสารสกัดจากใบมะกอกน้ำ Elaeocarpus hygrophilus Kurz.
205 การทำให้บริสุทธิ์และการเปลี่ยนเชิงเคมีไฟฟ้าของกลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซล
206 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสต่อไพโรไลซิสน้ำมันถั่วเหลือง
207 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
208 ดีออกซิจิเนชันเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
209 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ Jatropha curcas L. เร่งปฏิกิริยาด้วยยีสต์ Aureobasidium pullulans var. melanogenum
210 เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรียและการประยุกต์ในน้ำสลัด
211 ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการแช่แข็งของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus UBU1-11
212 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มใช้แล้ว
213 การดัดแปรเชิงเคมีของพอลิไวนิลคลอไรด์โดยการแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์ด้วยหมู่ซัลโฟนิก
214 การคัดกรองแบคทีเรียดีไนทริไฟอิงจากตะกอนดินใต้ทะเลเพื่อการย่อยสลายสารประกอบพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
215 การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำตาลอ้อยโดย Azohydromonas lata
216 พอลิเมอร์คอมพอสิตของพอลิแล็กทิกแอซิด/น้ำมันถั่วเหลืองมาลิเอตกราฟต์แป้งมันสำปะหลัง
217 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ด้วยอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิส
218 การเตรียมและลักษณะสมบัติของวัสดุก่อสร้างยิปซัม จากกากของเสียอุตสาหกรรม
219 การแตกสลายของพอลิเมทิลเมทาคริเลตบนซีโอไลต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
220 จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและแอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤตที่อุณหภูมิสูง
221 การเพิ่มการดูดซับสีย้อมธรรมชาติ จากเปลือกมะพูด Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz ของเส้นใยกัญชงโดยใช้ไคโตซานน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
222 มีเทเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์/ทัลก์
223 การดัดแปรผิวของเซลลูโลสเมมเบรนจากผักตบชวาด้วยพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์
224 การพัฒนาชุดตรวจสอบแรกโทพามีนโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
225 การนำกลับโมลิบดีนัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาเอชดีเอสใช้แล้วโดยกรรมวิธีโลหการแบบใช้น้ำ
226 การเตรียมเมมเบรนเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบ โดยการถ่ายโอนรูปลอกขั้วไฟฟ้าที่พิมพ์อิงก์เจ็ตสำหรับความทนคาร์บอนมอนอกไซด์ในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
227 การขจัดไดเบนโซไทโอฟีนจากนอร์มัล-ออกเทนโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย
228 การประมาณอัตราผลผลิตซากพืชในป่าชายน้ำ ลำเซบาย จังหวัดยโสธร
229 ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg
230 การเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพของซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง
231 การพัฒนาฟิล์มต้านจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันสะระแหน่ Mentha piperita
232 ออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารละลายเอทานอลเพื่อผลิตไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/TiO₂
233 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
234 การดูดซับของไหลตัดชิ้นงานบนเม็ดไคโทซานเชื่อมขวางที่มีรูพรุน
235 การใช้ถิ่นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi Bonaparte, 1856 และไก่ป่าตุ้มหูขาว Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
236 การพัฒนาสิ่งทดแทนอาหารเพาะเชื้อที่มีนมเป็นองค์ประกอบและการหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Bifidobacterium animalis
237 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
238 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
239 การขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพในจักรวาลวิทยาแบบลดหลั่น
240 ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของ นกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยง
241 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง และการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผักดีด Solanum spirale Roxb. ที่เพาะเลี้ยงแบบเซลล์แขวนลอย
242 ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์
243 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
244 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
245 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
246 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
247 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
248 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
249 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
250 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านกรดออกโซลินิค
251 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ.
252 การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของแตนเบียน Superfamily Ichneumonoidea และ Chalcidoidea
253 ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาปริมาณสูงที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการโซล-เจลในน้ำยาง
254 การปรับปรุงสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของพอลิแล็กติกแอซิดโดยยางธรรมชาติและสารเติมแต่ง
255 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของกระดูกอ่อนในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
256 สมบัติและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเขียว Vigna radiata และถั่วอะซูกิ Vigna angilaris งอก
257 การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการแปลรหัสในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
258 ผลของยาแก้อักเสบคีโทโรแล็กต่อแอพอปโทซิสและการแสดงออกของยีนซ่อมแซมของเซลล์กระดูกอ่อน
259 ผลของสารก่อการจับก้อนและวิธีการทำแห้งต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากถั่วเขียวและถั่วอะซูกิ
260 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
261 ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัย
262 ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
263 การจำแนกชนิดของโพรติสต์บางชนิดที่พบในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีโดยวิธีทางชีวโมเลกุล : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2554
264 ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันและสมบัติหลังเผาของวัสดุเชิงประกอบสปอดูมีน/คอร์เดียไรต์
265 ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อแอกทิวิตีของเซลลูเลสและบีตา-กาแล็กโทซิเดส และอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย 'บูรณะเจตน์' 'ขาวสนาน' และ 'สุรีย์พีช'
266 การผลิตกรดแอล(+)- แลกติกจากสารละลายที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลังโดย rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิต
267 ผลของความเข้มข้นของกลีเซอรอล ออกซิเจนที่ละลาย ความเป็นกรด-เบสต่อการหมักของ Hansenula polymorpha ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวน
268 ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์
269 ผลของนาโนซิลเวอร์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกัน ของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium พันธุ์ขาวสนาน
270 การแสดงออกของยีนคาร์บอนิคแอนไฮเดรสจาก Plasmodium falciparum ใน saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์กลาย ∆nce103
271 ผลการลื่นไถลของวัสดุพอลิเมอร์สำหรับการไหลเคลือบเส้นลวด
272 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของอินูลิเนสจาก Streptomyces sp. CP01
273 จีโนเซนเซอร์ด้วยการตรวจสอบสีของอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการสอบวิเคราะห์โรคชิคุนกุนยา
274 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
275 กลุ่มแบคทีเรียในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ที่เลี้ยงด้วยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง
276 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์โดย Enterobacter cloacae สายพันธุ์ UV1-9 ในถังหมักแบบแบตช์
277 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
278 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
279 ผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในหญิงวัยทำงาน
280 การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
281 ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
282 Effects of flow pattern on CO₂ capture using potassium carbonate in circulating fluidzed bed
283 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
284 การประเมินค่าเอเมอร์จีของการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยจากวัตถุดิบต่าง ๆ และแอลกอฮอล์สองชนิด
285 การคัดกรองยีสต์ทนร้อนที่สามารถใช้ไซโลสเพื่อการผลิตเอทานอล
286 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงานในวิกฤตน้ำท่วมปี 2554
287 ผลของวิธีการสังเคราะห์ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของเซรามิกโซเดียมโคบอลเทต
288 ปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์บนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมฐานทองแดง-แมงกานีสเตรียมโดยการสังเคราะห์แบบเผาไหม้
289 แบบจำลองเชิงพลวัต 3 มิติของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มขนาด 5 ตารางเซนติเมตร
290 การพัฒนาขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนหน่วยประมวลผลกราฟิก
291 การตรวจวัดซัลเฟอร์ทั้งหมดในแกโซลีนด้วยพัลส์โวลแทมเมตรี
292 การย่อยสลายไพรีนที่ปนเปื้อนในดินด้วยกลุ่มแบคทีเรียไฮโดรโฟบิก STK ที่เตรียมในวัสดุเหลือใช้จากพืช
293 การแยกสลายด้วยความร้อนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
294 การเตรียมแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันด้วยพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียน
295 การประเการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มในเมทานอล/เอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
296 การเคลือบพอลิพิร์โรลและพอลิแอนิลีนบนขั้วไฟฟ้าเหล็กกล้าไร้สนิม
297 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าโดยไพโรไลซิสในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำ
298 ผลของอัตราส่วนระหว่างกำมะถันและสารเร่งต่อสมบัติเชิงกลของยางสไตรีน-บิวทาไดอีนและยางบิวทาไดอีน
299 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
300 ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
301 การเตรียมสารช่วยผสมพอลิแล็กทิกแอซิด-g-มาเลอิกแอนไฮไดรด์ : รายงานวิจัย
302 โครงการการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน ลักษณะทางพันธุกรรม และพฤติกรรมของลิงลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างลิงวอกและลิงหางยาว ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
303 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
304 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
305 ปรสิตในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
306 ความหลากหลายของโปรโตซัวและแพลงก์ตอนในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
307 ความหลากหลาย ทางพันธุกรรมของกั้งกระดานสกุล Thenus ในประเทศไทยโดยใช้ยีนไซโทโครมซีออกซิเดส หน่วยย่อยที่หนึ่ง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
308 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดจากพื้นที่ศึกษาวิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และการคัดเลือกเห็ดที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์
309 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุ
310 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ และการสร้างฮอร์โมนเพศในช่วงฤดูสืบพันธุ์ของแย้ Leiolepis belliana เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
311 การโคลนยีนกำหนดการสร้างเปปไทด์ ต้านจุลินทรีย์จากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
312 ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
313 การศึกษาความหลากหลายของแมลงและสัตว์ขาปล้องในพืชและดินที่เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
314 บทบาทของซิลิกอนในการเพิ่มความทานเค็มในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
315 ภาวะที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกในเฟด-แบตซ์โดยการเพาะเชื้อแบบผสมของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย
316 ผลของไฟน์ต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษจากเยื่อโซดายูคาลิปตัส
317 ผลของภาวะการผลิตที่มีต่อน้ำหนักโมเลกุลของพูลลูแลนที่ผลิตจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อน
318 การใช้พอลิเอมีนและพอลิเอมีนที่สกัดจากไซยาโนแบคทีเรียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลกล้วยหอมทอง
319 สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชที่แยกได้จากเนื้อในเมล็ดมะม่วงของมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์ที่ปลูกเป็นหลักในประเทศไทย
320 ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน
321 ผลของหัวเชื้อสปอร์ราเอคโตไมคอร์ไรซา Russula spp. ต่อการกระตุ้นการเติบโตของกล้าไม้รัง Shorea siamensis Miq.
322 การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของซิงก์ออกไซด์โดยใช้กากฝุ่นสังกะสีจากกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
323 ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน/พอลิเมอร์คอนจูเกต
324 ผลของชนิดและความเข้มข้นของไคโทซานที่มีต่อการเติบโตและคุณภาพของผักสลัด ‘ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก’ ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
325 ผลของเฮปทานอล คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และไคโทซานต่อการกำจัดหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำด้วยวิธีลอยฟองอากาศ
326 การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังเพื่อการทดแทนเยื่อรีไซเคิลในการผลิตกระดาษลอนลูกฟูก
327 ผลของแอนทราควิโนน เมทานอล และแอซีโทนต่อการผลิตเยื่อแบบโซดาจากฟางข้าว
328 การคัดเลือกแบคทีเรียและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดดี-แลกติก
329 การขจัดคราบและขนผ้าจากผ้าฝ้ายโดยการซักด้วยสารซักฟอกที่มีแอลคาไลน์เอนโดเซลลูเลส
330 สารป้องกันเซลล์และความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบ พ่นฝอยของ Lactobacillus plantarum FT35 สำหรับเป็นหัวเชื้อหมักปลาส้ม
331 การขึ้นรูปเซลล์เชื้อเพลิงเซรามิกชนิดนำโปรตอนที่ใช้แบเรียมซีเรียมเซอร์โคเนตโดปด้วยอิตเทรียมเป็นอิเล็กโทรไลต์โดยการพอกพูนแบบละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
332 การผลิตกรดแอล-แลกติกแบบต่อเนื่องโดย Rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิต
333 การขึ้นรูปเซลล์เดี่ยวของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบไดเรกต์เอทานอลโดยใช้แพลทินัมและโลหะผสมแพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้า
334 ไซล็อกเซนเตรียมจากกระบวนการโซล-เจล/อะคริเลตสำหรับสารเคลือบผิวไฮบริดที่บ่มด้วยรังสียูวี
335 ผลของไคโทซานและแหล่งไนโตรเจนที่มีต่อคุณภาพและการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผักสลัด 'เรดโอ๊ก' ที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิก
336 ความสามารถเข้ากันได้ทางชีวภาพของฟอสฟอริเลตไคโตซานที่ใช้เป็นอิมัลซิฟายเออร์สำหรับเวชสำอาง
337 ผลของไซแลนเนสและแลกเคสร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อความสามารถในการฟอกได้ของเยื่อต้นข้าวโพด
338 การผลิตเยื่อจากกากมันสำปะหลังที่ผ่านการขจัดแป้งสำหรับการผลิตกระดาษแข็งประกบลูกฟูก
339 การปรับปรุงความสามารถการย้อมติดสีและตกแต่งสำเร็จต้านแบคทีเรียของผ้าฝ้ายด้วยแคตไอออนิกไฮเพอร์บรานช์พอลิแอมิโดแอมีน-ไคโตซาน
340 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม
341 การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของซิงก์ออกไซด์จากกากของเสียฝุ่นสังกะสีด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
342 การเปรียบเทียบการทำงานของเอนไซม์ไลเพสจากรำข้าวดิบและรำข้าวที่สกัดน้ำมันออกแล้ว
343 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก
344 การคาดคะเนความหนาแน่นของประชากรผึ้งหลวง (Apis dorsata) ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ทาง Microsatellite DNA ของผึ้งงานหรือผึ้งตัวผู้ : รายงานวิจัย
345 ความหลากหลายของแหล่งอาศัยและการกระจายของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัย
346 การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่เขาวังเขมร : รายงานวิจัย
347 การสำรวจเบื้องต้นถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai hill, 1974 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
348 การสังเคราะห์ชูการ์แฟตตีแอซิดเอสเทอร์และเมทิลเอสเทอร์ด้วยไลเพสจากยีสต์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย
349 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน/แอลคิลฟอสฟอเนตเซลลูโลส
350 ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน
351 ผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินาและทังสเตนคาร์ไบด์
352 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp.สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
353 ผลของจำนวนและความยาวเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยต่อความต้านทานการแตกในฟันกรามน้อยบน
354 List assignment problems
355 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองแบบและการสร้างภาพนามธรรมของน้ำท่วม
356 การแยกขยะชุมชนย่อยขนาดในฟลูอิไดซ์เบดแบบสามวัฏภาค
357 สารต้านราก่อโรคจาก Bacillus sp. N1 ต่อ Curvularia sp. ที่คัดแยกจากปทุมมา
358 นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน
359 ผลของสนามโน้มถ่วงต่อการไหลของกระแสน้ำในมหาสมุทร
360 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์โดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าเป็นช่วงแบบตรงข้ามสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
361 ผลของ Bacillus S11 ต่อการเติบโต, การรอดชีวิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ในหอยหวาน Babylonia areolata
362 ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
363 การแปลงสำหรับทรงกลมของไหลสมบูรณ์ในพิกัดไอโซทรอปี
364 การสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทฟูแรนจากเซลลูโลสโดยเทคนิคของไหลภาวะเหนือวิกฤต
365 ผลของอนุภาคนาโนซิลิกาดัดแปรต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
366 ผลของตัวรีดิวซ์ต่อการแทรกตัวของอนุภาคเงินระดับนาโนระหว่างแผ่นผลึกเคโอลิไนต์สำหรับประยุกต์เพื่อต้านแบคทีเรีย
367 การเตรียมออกไซด์ผสมของแคลเซียม ซิงก์ และอะลูมิเนียมสำหรับเมทานอไลซิสของไตรกลีเซอไรด์
368 การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงโดยใช้การประกันภัยก่อสร้าง
369 การแสดงออกและลักษณะสมบัติของฮีมแอกกลูทินินจากไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ใน Pichia pastoris
370 การออกแบบและการสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิดคู่ควบเหนี่ยวนำขนาด 1.4 กิโลจูล
371 สารออกฤทธิ์จากแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราก่อโรคในกล้วยไม้ Colletotrichum gloeosporioides และ Curvularia lunata
372 การผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจากกระถินยักษ์
373 ผลของชนิดซีโอไลต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ที่อุณหภูมิต่ำ
374 โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม : รายงานการวิจัย
375 โครงการวิจัยการเตรียมวัสดุลูกผสมแบบใหม่ของพอลิไดอะเซทติลีน และอนุภาคนาโนของสารอนินทรีย์สำหรับใช้ในเทคโนโลยีการตรวจวัด : รายงานการวิจัย
376 หลักเกณฑ์การหมุนของวิธีซิมเพล็กซ์ด้วยทิศทางของการประมาณจำนวนจุดสุดขีดน้อยสุดในสองมิติและสามมิติ
ปี พ.ศ. 2552
377 การใช้ยางธรรมชาติกราฟต์เป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้ของของผสมยางธรรมชาติกับฟลูออโรอิลาสโทเมอร์
378 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากไพโรไลซิสของยางรถยนต์ใช้แล้วโดยไมโครเวฟ
379 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของอ้อย
380 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมแพลเลเดียม/คาร์บอนเคลือบบนเมมเบรนสำหรับการรีดิวซ์ออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
381 ผลของอนุภาคนาโนต่อการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกซีเรียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง
382 การแยกของผสมไลโคพีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
383 การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก
384 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
385 การสังเคราะห์ซีโอไลต์เอ็มซีเอ็ม-22 จากดินขาวธรรมชาติ
386 ผลของโซเดียมคาร์บอเนตต่อการเกิดคราบขาวและสมบัติของเนื้อดินปั้นราชบุรีหลังเผา
387 การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของเซรามิกรวงผึ้งคอร์เดียไรต์จากของเสียในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
388 การผลิตและลักษณะสมบัติของกลูโคสไอโซเมอเรสและอินูลิเนสจาก Streptomyces PC22 และ CH7
389 ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี
390 คู่มือประกอบภาพหอยทากบกของไทย
391 ศิลาเคมีของหินต้นกำเนิดพลอยคอรันดัมในเวลลาวายา ประเทศศรีลังกา
ปี พ.ศ. 2551
392 การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืช
393 การเตรียมมอนต์มอริลโลไนต์ชนิดแยกชั้นแผ่นและประยุกต์เป็นนาโนฟิลเลอร์ในเส้นใยพอลิโพรพิลีน
394 การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมัน
395 ผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์ต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
396 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
397 ยีนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นฐานของลำดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช
398 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
399 การคัดแยกแบคทีเรีย ที่ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้
400 การใช้ไคโตซานและเซลลูเลสในการกำจัดหมึกจากกระดาษที่พิมพ์ด้วยโทนเนอร์ด้วยวิธีลอยฟองอากาศ
401 การจำลองเชิงพลวัตของส่วนการนำกลับเฮกเซนสำหรับโรงงานพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ปี พ.ศ. 2550
402 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
403 ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันต่อการพัฒนาและการอยู่รอดของลูกหอยลาย Paphia undulata, Born, 1778
404 การพัฒนาแบบสอบถามวัดความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารของผู้ป่วยไทยที่มีอาการเท็มโพโรแมนดิบูลาร์ดิสออเดอร์
405 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
406 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
407 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
408 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
409 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบไคโตซานและไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยกระบวนการแพร่ผ่านแผ่นเยื่อ
410 การกระจายในแนวดิ่งและอาหารของอึ่งอ่างก้นขีด Kaloula mediolineata (Smith, 1917) ในอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
411 การสลายเดกซ์แทรนบนแบบจำลองพื้นเรียบด้วยเดกซ์แทรนเนสจากจุลินทรีย์
412 การคัดกรองราที่มีความสามารถในการสลายสารผสมพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสี่ชนิด
413 การใช้ฟิล์มบางอะลูมินัมออกซิไนไตรด์เพื่อเป็นเมมเบรนของทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟกต์ที่ไวต่อไอออนสำหรับการวัดค่าความเป็นกรด-เบส
414 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารเอนโรฟลอกซาซินโดยเทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
415 ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันพืชบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมชนิดเบส
416 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยไคโตซานและมอลโทเดกซ์ทรินต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
417 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
418 การเปรียบเทียบผลของภาวะเค็มต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิว123 และสายพันธุ์ทนเค็มที่เกิดจากมิวเทชัน
419 การแยกแบบดูดซับของของผสมเอทานอล-น้ำโดยโมเลกุลาร์ซีฟชนิด 3เอ และ 4เอ
420 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลิตโดยแอกติโนมัยซีตที่แยกจากมูลสัตว์กินพืช
421 การแยก จำแนก และลักษณะสมบัติของยีสต์และราในลูกแป้งสุรา เพื่อการผลิตสาโท
422 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
423 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย 'เอียสกุล' Dendrobium 'Eiskul' ในหลอดทดลอง
424 แบคทีเรียชนิดใหม่ที่ย่อยสลายไพรีนที่คัดแยกจากดิน
425 การศึกษาความชุกและความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันในนักมวยไทย
426 แบบจำลองฮิกซ์ขนาดย่อม
427 การผลิตโยเกิร์ตผงโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
428 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการวัดรังสีแกมมากระเจิงกลับ : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
429 ระบบรวบรวมข้อมูลและควบคุมสำหรับหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
430 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ Na-X จากดินขาวธรรมชาติ
431 การเตรียมพอลิไอออนเชิงซ้อนไคโตซานและไคโตซานฟอสเฟต
432 การแพร่เชื้อ Lankesterella sp. ในกบนา hoplobatrachus rugulosus โดยปลิง glossiphoniid
433 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
434 ยางธรรมชาติเติมแต่งด้วยสารหน่วงไฟที่ปราศจากฮาโลเจน
435 ผลของการอบต่อสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ฝังตัวในอลูมินาเมทริกซ์เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
436 ผลของซิลิกาจากเถ้าแกลบ ดินขาวนิวซีแลนด์ และแคลเซียมคาร์บอเนตบดต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพงานพิมพ์ของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต
437 การจัดกลุ่ม Streptomyces Spp. ที่แยกได้จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีลายพิมพ์ 16S-ITS RFLP
438 การผลิตโคพีพอดด้วยระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
439 การคัดแยกแอกติโนมัยซีตที่ผลิตเซลลูเลสและสารปฏิชีวนะ
440 ผลของสารเริ่มปฏิกิริยาเชิงแสงในหมึกพิมพ์สกรีนยูวีต่อการแห้งบนพลาสติก
441 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีเสถียรภาพสำหรับการแตกตัวของน้ำมันทาร์ในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของชีวมวล
442 การสังเคราะห์อนุภาคแอนาเทสขนาดนาโนจากผงรูไทล์เชิงพาณิชย์
443 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย
444 ผลของแอลคาไลน์เอิร์ตออกไซด์โด๊ปร่วมกับอิตเทรียและซิลิกาต่อการเผาผนึกของเซรามิกซิลิคอนไนไตรด์
445 สมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
446 การแยกและลักษณะสมบัติของแอกติโนมัยซีทีสที่สร้างสารปฏิชีวนะและสารต้านมะเร็งจากดินในจังหวัดน่าน
447 พัฒนาการและการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในป่าชายเลนอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
448 อัตรารอดและการเติบโตของตัวอ่อนปะการังเขากวาง Acropora spp. ในระบบเพาะเลี้ยง
449 ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลต่อไพโรไลซิสและการเผาไหม้
450 แก๊สสังเคราะห์จากขยะพลาสติกโดยแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจน
451 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าแพลทินัมบนคาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
452 แอนไอออน และกรดอะมิโนเซนเซอร์ และลูมิเนสเซนส์โมเลกุลาร์ลอจิกเกตส์
453 การเตรียมแบบหล่อเครื่องสุขภัณฑ์จากวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์และปลาสเตอร์
454 การขจัดนิกเกิลและสังกะสีจากสารละลายเจือจางโดยใช้ขั้วไฟฟ้าแบบผ้าคาร์บอน
455 การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
456 การตรวจหาคราบน้ำมันที่ผิวน้ำทะเลในอ่าวไทย โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมเอนวีแซต
457 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและแป้งมันสำปะหลังที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลโคเลตบิสฟีนอลเอเป็นสารช่วยผสม
458 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารผสมต่อการเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำทะเลหมุนเวียน
459 ผลผลิตขั้นต้นที่สัมพันธ์กับการเติบโตของหอยแมลงภู่บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
460 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพเทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนตัวรองรับโดโลไมต์
461 ผลของสารเพิ่มความขาวสว่างต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงแสงของกระดาษทีผ่านการเร่งอายุการเก็บ
462 การคัดกรองเชิงบวกและศึกษาสมบัติเบื้องต้นของสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการส่งสัญญาณของแคลเซียมโดยใช้ยีสต์สายพันธุ์กลาย
463 ผลของวัสดุทางการเกษตรในการช่วยสลายไพรีนและฟีแนนทรีนโดยกลุ่มแบคทีเรีย RRM-V3
464 การสลายไพรีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินโดยกลุ่มแบคทีเรีย RRM-V3 ที่เลี้ยงบนใบจามจุรี
465 การใช้ไคโตซานเพื่อชะลอภาวะเสื่อมถอยและยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของหน่อไม้ฝรั่ง Asparagus Officinalis.
466 ผลของการอบแห้งด้วยวิธีปั้มความร้อนร่วมกับแบบลมร้อนและบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพแมคคาเดเมีย Macadamia Integrifolia
ปี พ.ศ. 2549
467 ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและคุณภาพของสารสกัดจากเปลือกของผลมังคุด Garcinia mangostana
468 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
469 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
470 ผลของว่านชักมดลูก (Curcuma comosa ROXB.) ต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงใหญ่ในหนูขาวที่ถูกผ่าตัดรังไข่ออก
471 การจำลองการไหลในน้ำตื้นที่มีพจน์แหล่งต้นทาง
472 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "ไทคัพ" ครั้งที่ 5
473 ผลของการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina linnaeus
474 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบโปรตีนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
475 ผลของภาวะการเก็บรักษากระดาษในที่ร่มต่อการดึงหมึกออกจากกระดาษหนังสือพิมพ์
476 ผลของแร่ธาตุต่อแกซิฟิเคชันร่วมของถ่านหินและชีวมวล
477 การแสดงออกของยีนกลูโคซีรีโบรซิเดสของคนในกระสัง Pepermia pellcuida (L.) Kunth ที่ได้รับการถ่ายยีน
478 การผลิตและลักษณะสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์ที่คัดเลือกได้
479 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากยางธรรมชาติ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
480 การย้อมผ้าไหมด้วยสีรีแอคทีฟไตรอะซีนดัดแปรด้วยกรดอะมิโนที่ได้จากการลอกกาวไหม
481 การดูดซับเชื้อเพลิงแก๊สบนยางธรรมชาติผสมผงถ่าน
482 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
483 การคัดเลือกและชักนำให้เกิดมิวเทชันของราที่ย่อยลิปิดเพื่อเพิ่มไฮโดรไลติกแอกทิวิตี
484 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนไทโรซิเนสในเห็ดยานางิ Agrocybe cylindracea โดยวิธีอิเล็คโตรเคมิคอลไบโอเซ็นเซอร์
485 ารส่งเสริมการกระจายของอนุภาคยางในลาเท็กซ์วัลคาไนซ์อิสระสำหรับฟิล์มยาง
486 ผลขององค์ประกอบหลักของสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ต่อสมบัติหน่วงไฟของผ้าฝ้าย
487 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
488 การผลิตแป้งข้าวเหนียวโปรตีนสูงโดยใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมิเลส
489 การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า
490 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซเทลไลต์สำหรับเอคโตไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
491 การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนพอลิซัลโฟนและซัลฟอเนเตดพอลิซัลโฟนเพื่อแยกไลโคพีนในมะเขือเทศ
492 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของพอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยเหล็กบนถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
493 พลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
494 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/K2CO3/y-AI2O3
495 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการถ่ายยีนไดไฮโดรฟลาโวนอล 4-รีดักเทสในบอนสี
496 การสังเคราะห์พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตจากผลผลิตไกลโคไลซ์ของขวดเพ็ตที่ใช้แล้ว
497 อายุการเก็บกะทิและแกงเขียวหวานกุ้งแช่เยือกแข็ง
498 การเตรียมนาโนคอมพอสิตของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์
499 การเตรียมพลาสติกและโฟมที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากแป้งข้าวเหนียวกราฟต์พอลิเมทิลเมทาคริเลต
500 ผลของกรดอิ่มตัวต่อสมบัติทางกายภาพของยูพีอีเรซินที่เตรียมจากผลิตภัณฑ์เพตรีไซเคิล
501 โครงแบบคลาสลาเทกซ์อัตโนมัติจากภาพเอกสาร
502 นิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสมสกุล Neoepisesarma ในป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
503 การใช้รีโมทเซนซิงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายฝั่งบ้านแหลมสิงห์ จังหวัดสมุทรปราการ
504 การเตรียมสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจากเมลามีนเรซินดัดแปร
505 การเตรียมนาโนคอมพิสิตของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่เตรียมจากน้ำมันปาล์ม/มอนต์มอริลโลไนต์
506 ผลของสารช่วยกระจายตัวแอมโมเนียมพอลิอะคริเลตต่อพฤติกรรมการกระจายตัวของสารแขวนลอยเลดเซอร์โคเนตไททาเนตในน้ำสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเทป
507 การย่อยสลายฟีแนนทรีนในระบบนิเวศจำลองดินที่มีภาวะเป็นกรด
508 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะทอดแช่เยือกแข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
509 การแยกและลักษณะสมบัติของยีนอะซีแนพธีนออกซิจีเนสของ Sphingomonas sp. SP2
510 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตอน
511 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากผลิตภัณฑ์เลียนแบบนม
ปี พ.ศ. 2547
512 ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับชุมชนแพลงก์ตอนพืชที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ ชลบุรี
513 ภาวะวิตกกังวลของสตรีวัยเปลี่ยนที่มารับบริการที่คลิกนิกวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
514 การกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมครอน บริเวณสถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร
515 การกระเจิงแบบรามานและการเปล่งแสงของแกลเลียมอาร์เซไนด์ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูง
516 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน
517 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของแอลฟาเซลลูโลสจากวัชพืชไปเป็นเอทานอล
518 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก
519 การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินาเตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
520 ผลของระบบวัลคาไนซ์และสารตัวเติมต่อสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์
ปี พ.ศ. 2546
521 ขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นใน 2 มิติ
522 ความสัมพันธ์ระหว่างลมมรสุมกับความผันแปรตามฤดูกาลของคลอโรฟิลล์-เอในมหาสมุทรอินเดีย โดยใช้ข้อมูลจากชีวินด์และชีวิฟ
523 การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกง
ปี พ.ศ. 2545
524 องค์ประกอบของสารสกัดและผลของการให้ความร้อนที่มีต่อรสของไข่หอยเม่น
525 การรักษาเสถียรภาพความขุ่นในน้ำส้มเขียวหวาน Citrus reticulata Blanco
526 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
527 การตรวจสอบการปะปนของผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ : ภาวะของกระบวนการแปรรูปต่อความสามารถในการตรวจสอบ
528 ผลของราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซาและราเอคโตไมคอร์ไรซา Pisolithus sp. สายพันธุ์คัดต่อการกระตุ้นการเจริญของกล้าไม้ยูคาลิปตัส
529 การผลิตและการเก็บรักษาฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนละลายน้ำจากปลาทรายแดง
ปี พ.ศ. 2544
530 อนุกรมวิธานของกุ้งน้ำจืดสกุล Macrobrachium Bate, 1868 ในลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
531 การแปรรูปยางธรรมชาติผสมลิกไนต์ให้เป็นของเหลวในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
532 การสังเคราะห์ตัวติดตามสำหรับตรวจหาโพลีฟอสเฟตแบคทีเรียในน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2542
533 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดนก พันธุ์พืช และการจัดการสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร
534 การเพิ่มการสลายตัวของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนโดยใช้ผงเหล็ก
535 การกระจายและความหลากหลายของสัตว์ทะเลตามฤดูกาลในแหล่งหญ้าทะเล ที่อ่าวปัตตานี