ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ตระกูล มีชัย 13
2 ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี 11
3 จุลนี เทียนไทย 10
4 ณัฐนันท์ คุณมาศ 10
5 ศุภชัย ยาวะประภาษ 10
6 ไชยันต์ ไชยพร 8
7 พวงทอง ภวัครพันธุ์ 7
8 วันชัย มีชาติ 7
9 ไชยวัฒน์ ค้ำชู 7
10 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 6
11 พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ 6
12 อนุสรณ์ ลิ่มมณี 6
13 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 6
14 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 6
15 สุรชาติ บำรุงสุข 6
16 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 5
17 สุมนทิพย์ จิตสว่าง 5
18 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
19 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
20 ศุภมิตร ปิติพัฒน์ 4
21 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
22 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
23 วินัย ลีสมิทธิ์ 4
24 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
25 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
26 สุภางค์ จันทวานิช 3
27 ธีวินท์ สุพุทธิกุล 3
28 พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 3
29 วีระ สมบูรณ์ 3
30 กฤติยา ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ 3
31 จรัส สุวรรณมาลา 3
32 สุภาวดี มิตรสมหวัง 3
33 อมร วาณิชวิวัฒน์ 3
34 ชนิดา จิตตรุทธะ 2
35 สุชาย ตรีรัตน์ 2
36 จันทกานติ์ ฉายะพงศ์ 2
37 ปิยะพิมพ์ กิติสุธาธรรม 2
38 จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย 2
39 อมรา พงศาพิชญ์ 2
40 นฤมล ทับจุมพล 2
41 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 2
42 สุริชัย หวันแก้ว 2
43 ภัทรพงศ์ สาลักษณ์ 2
44 กุลธิดา สิงห์สี 2
45 ดำรงค์ วัฒนา 2
46 วรัญญา รังสีวณิชอรุณ 2
47 สาทร ศรีเกตุ 2
48 ปณิธาน วัฒนายากร 2
49 พิชญเดช โอสถานนท์ 2
50 เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์ 2
51 คงกฤช เสลาคุณ 2
52 มนทิพย์ วงศ์กุลฤดี 2
53 มูนีเราะฮ์ ยีดำ 2
54 หัสญา พิมพ์สระเกษ 2
55 สิริพรรณ นกสวน 2
56 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
57 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
58 นักวิชาการอิสระ 2
59 Krittiya Sasipuminrit 2
60 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
61 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
62 ธนพร นิธิพฤทธิ์ 2
63 สงครามชัย ลีทองดี 2
64 ฐิติมา นวชินกุล 2
65 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
66 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
67 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
68 เพิ่มพล กันเทพา 2
69 สุวรรณา พูลเพชร 2
70 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
71 บุรฉัตร พานธงรักษ์ 2
72 พิชามญชุ์ รุ่งเรืองศรีเมธา 2
73 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
74 ปรียาภรณ์ อยู่คง 2
75 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
76 สงครามชัย ทองดี 2
77 ธนา ร่างน้อย 2
78 พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ 1
79 ชุติมา โลมรัตนานนท์ 1
80 ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน 1
81 อริยาภรณ์ งามปลั่ง 1
82 ณัฐพล ใจจริง 1
83 ชลธิศ ธีระฐิติ 1
84 พิทยา บวรวัฒนา 1
85 อันธิกา อุทัยบุตร 1
86 อภิญญา ลีละฉายากุล 1
87 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
88 เชษฐา ทรัพย์เย็น 1
89 วิลาวัณย์ ยี่ทอง 1
90 เอนกชัย เรืองรัตนากร 1
91 ศุภชัย ศุภผล 1
92 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
93 ละมัย พรมประทุม 1
94 พิชญา ศศิธร 1
95 พศกร โยธินนีรนาท 1
96 ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ 1
97 อมรวรรณ ศรีชูเปี่ยม 1
98 สิริยา รัตนช่วย 1
99 พันสี วิพาวัน 1
100 แสน กีรตินวนันท์ 1
101 ภักคนันต์ เลื่องปัญญาวงศ์ 1
102 สมชัย แสนภูมี 1
103 พรรณทิภา นิลโสภณ 1
104 กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์ 1
105 ปิยะฉัตร เนียมแสง 1
106 เข็มพร อโนทัย 1
107 วรศักดิ์ มหัทธโนบล 1
108 สิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง 1
109 เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส 1
110 อมฤต วุ่นพูลสมบัติ 1
111 นฤมล อรุโณทัย 1
112 เทวพงษ์ พวงเพชร 1
113 เขียน นิรันดร์นุต, 2522- 1
114 ยุพดี สวัสดิชัย 1
115 อัจฉรีย์ เทพประเสริฐวังศา 1
116 เวียงสมัย พันวงษา 1
117 ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ 1
118 ปรารถนา พลายมาศ 1
119 น้ำหวาน โสภา 1
120 พรศิริ เจริญสืบสกุล 1
121 ชนกพร ดีมาก 1
122 ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ 1
123 จิรภา พฤกษ์พาดี 1
124 เอกลักษณ์ อุปริรัตน์ 1
125 กิติคุณ ตั้งคำ 1
126 ปฐวี โชติอนันต์ 1
127 พรรณพร จินดามุข 1
128 วันทนีย์ อารีรอบ 1
129 ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 1
130 ประทุมพร วัชรเสถียร 1
131 ภัสริน รามวงศ์ 1
132 ณัฐธิดา บุญธรรม 1
133 ปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์ 1
134 กมลวรรณ เริงสำราญ 1
135 สุรัตน์ โหราชัยกุล 1
136 สมชัย อุ่นแก้ว 1
137 วีระ หวังสัจจะโชค 1
138 ยุทธพร อิสรชัย 1
139 เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง 1
140 จักรพงษ์ หนูดำ 1
141 กรณัฏฐ์ โชติช่วง 1
142 จารุวรรณ แก้วมะโน 1
143 ศุภชัย ยาวะประภาษ 1
144 เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ 1
145 ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ 1
146 นำพล สุวรรณกาศ 1
147 สุรชัย ตั้งมกรา 1
148 วิรุญา แก้วสมบูรณ์ 1
149 อุบลวรรณ แก้วพรหม 1
150 สรัล ราชซ้าย 1
151 ชมพูนุท ทองสุโชติ 1
152 วรรษมน บูรณรัช 1
153 อภิรดา งามวงศ์สกลเลิศ 1
154 ธรรมปณวัฒน์ มัทวรัตน์ 1
155 พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์ 1
156 สาธิต มนัสสุรกุล 1
157 วิภาพร เจริญวัฒนาชัยกุล 1
158 พลอยบุษรา บุญญาพิทักษ์ 1
159 ฉันท์ชนก เจนณรงค์ 1
160 กมเลศ ฤทธิ์เดชา 1
161 นิภาพร น่าเยี่ยม 1
162 ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์ 1
163 ฐิติยา เพชรมุนี 1
164 สรยุทธ จิโรภาส 1
165 เอกวีร์ มีสุข 1
166 ตะวัน ย้อยเมือง 1
167 ธีรภัทร์ คำมณี 1
168 กฤตธี จันบัวลา 1
169 ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 1
170 จัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก 1
171 อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ 1
172 ขนิษฐา สุขสง 1
173 กมลชนก ขุนเพชร 1
174 สาวิตรี บุญกล่อม 1
175 อมร ฟ้ามุ่ย 1
176 พงศ์ภัทร สิรันทวิเนติ 1
177 พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย 1
178 ชนิดา เปล่งเสียง 1
179 วรวิช วสาคารวะ 1
180 กนกวรรณ ทองมาก 1
181 เจษฎา ยางนอก 1
182 ปุญญวันต์ จิตประคอง 1
183 นภสมน นิจรันดร์ 1
184 วัชรพล คัคโนภาส 1
185 อุดมพร บางท่าไม้ 1
186 นิตยา เหล่าบุญเกื้อ 1
187 รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 1
188 ไอริน โรจน์รักษ์ 1
189 กานต์ บุณยะกาญจน 1
190 กิจสุวัฒน์ นวลสุวรรณ 1
191 สุนทรินทร์ บินไทยสงค์ 1
192 ดวงหทัย ศรีสุข 1
193 ปะการัง ชื่นจิตร 1
194 แลรี่ ชโรเดอร์ 1
195 สังกมา สารวัตร 1
196 วรรณรัตน์ เธียรพจีกุล 1
197 วารุณี ณ นคร 1
198 ศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล 1
199 จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์ 1
200 ปิยะพงษ์ บุษบงก์ 1
201 กฤตยาณี พิรุณเนตร 1
202 พีระฉัตร ดาบเพชร 1
203 วชิรพร วงศ์นครสว่าง 1
204 นิพาดา ทองคำแท้ 1
205 มธาวี ปริตโตทกพร 1
206 ดวงกมล การไทย 1
207 สุพิชญา จารุพันธ์ 1
208 พัชรินทร์ อิ่มพันธ์ 1
209 รจนา อินคง 1
210 สุจิตรา กิติพรพิศาล 1
211 เพิ่มพร รวมเมฆ 1
212 ยงยุทธ ห่อทอง 1
213 พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์ 1
214 ศักรพร ถิรศิริกุล 1
215 พีรพิธ พรมทอง 1
216 ณัฐพร ละอองอินทร์ 1
217 ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ 1
218 ปณิธาน พิชาลัย 1
219 ศิริรัตน์ แอดสกุล 1
220 ณัฏฉลดา รัตนคช 1
221 ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ 1
222 ดารุณี พุ่มแก้ว 1
223 มงคล เจริญศรี 1
224 อุสุมา สุขสม 1
225 อนันต์ มณีรัตน์ 1
226 อรพรรณ ฐานะศิริพงศ์ 1
227 วิเชียร ช่วยหนู 1
228 งามพิศ สัตย์สงวน 1
229 พิทท์ คูภิรมย์ 1
230 ปรียาภรณ์ สุโพธิ์ 1
231 บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ 1
232 ณัฐพร สิทธิแพทย์ 1
233 ฑภิพร สุพร 1
234 มณีรัตน์ ชื่นเจริญ 1
235 นุชจรี เชื่องช้าง 1
236 เอกคณิต ขจีจิตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 27
3 2557 29
4 2556 26
5 2555 40
6 2554 13
7 2553 10
8 2552 5
9 2551 6
10 2550 15
11 2549 15
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 4
15 2545 1
16 2544 2
17 2543 1
18 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความผูกพันในองค์การ: ศึกษากรณี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. 2558
2 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารในจังหวัดเพชรบุรี
3 การก่อตัวของวาระนโยบายและการกำหนดนโยบายเกษตรพันธสัญญา
4 การเมืองกับเพศสภาพ: อัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ ภายใต้บริบทความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมือง
5 การเมืองกับเพศสภาพ: อัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ ภายใต้บริบทความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมือง
6 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารในจังหวัดเพชรบุรี
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การนวัตกรรมกับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม: กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8 การก่อตัวของวาระนโยบายและการกำหนดนโยบายเกษตรพันธสัญญา
9 การสร้างความนิยมและการตีความ “เจ้าผู้ปกครอง” ของมาคิอาเวลลีในบริบทการเมืองไทย
10 ความชอบธรรมของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติรัฐและเสรีนิยมประชาธิปไตย : ศึกษากรณีคำวินิจฉัยที่ 18-22/2555 และ 15-18/2556
11 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
13 การเมืองของการนำนโยบายแห่งชาติด้านยาไปปฏิบัติ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
14 การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน ในสมัยรัชกาลที่ 5
15 ภาวะผู้นำแบบบารมี แรงจูงใจของผู้นำ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสหกรณ์ ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย
16 คุณภาพชีวิตการทำงานกับการรักษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรต่างวัย: กรณีศึกษาบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
17 ภาพลักษณ์คอร์รัปชันกับผลต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
18 นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตส
19 เปรียบเทียบระบบเลือกตั้งสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อปิดของประเทศไทยกับระบบเลือกตั้งสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อเปิดของประเทศอินโดนีเซีย
20 ช่องว่างระหว่างวัยและมุมมองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสงขลาที่มีต่อการตัดสินใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 ก.พ. 2557
21 มโนทัศน์ว่าด้วยภัยคุกคามของสิงคโปร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐอเมริกาในยุคหลังสงครามเย็น
22 นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
23 นโยบายของไทยต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ : ศึกษากรณีอำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย
24 นโยบายราคาข้าว: การศึกษาในด้านการเมืองของกระบวนการและเครือข่ายนโยบาย
25 การเมืองไทยในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : การบริหารจัดการทางการเมือง (2523 – 31)
26 รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษากฎหมายการเงินการคลัง
27 บทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสาขาพรรคประชาธิปัตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 การเปรียบเทียบบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2557
29 การต่างประเทศ
30 ความล้มเหลวของพรรคเพื่อไทยในการใช้การตลาดทางการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554 ในกรุงเทพมหานคร
31 การเมืองของการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษากรณีอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
32 รูปแบบและกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ต
33 วัฒนธรรมในระบบภาษีของไทย
34 ปฏิบัติการประชาธิปไตยกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่:ศึกษากรณีเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
35 ปัจจัยภายในในนโยบายการค้าต่างประเทศ: ศึกษากรณีการจัดทำนโยบายความตกลงการค้าเสรีของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร, ค.ศ. 2001-2006
36 การจัดองค์กรพรรคภายใต้การนำของทักษิณ ชินวัตร: ศึกษากรณีพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย
37 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจ : กรณีศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด
38 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติ
39 ปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
40 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำโครงการพัฒนาเทศบาล: ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลเมืองเพชรบุรีและเทศบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
41 การเปลี่ยนแปลงบทบาทและอำนาจทางการเมืองของตระกูลอดิเรกสาร
42 การนำแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ไปใช้ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์
43 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักวิจัยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 นักการเมืองและโครงสร้างอำนาจในจังหวัดสมุทรปราการ
45 การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในเทศบาลเมืองหลังสวน
46 กระบวนการกระจายอำนาจสู่ชุมชน : กรณีศึกษายุทธวิธีการผลักดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง
47 นโยบายของไทยในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต่อชนกลุ่มน้อยของเมียนมาร์
48 อิทธิพลของการเลือกตั้งทั่วไปต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย : ศึกษากรณีจังหวัดแพร่
49 พัฒนาการความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในวัฒนธรรมเพลงไทยสากล
50 การเข้าสู่วาระนโยบายระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย: กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยใช้ตัวแบบของคิงด็อน
51 การเมืองในนโยบายจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย
52 การเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเมืองและเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยและเกาหลีใต้
53 การสื่อสารทางการเมือง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
54 ความสัมพันธ์มะนิลา-วอชิงตันใน “ทศวรรษที่สูญหาย” (1991-2001) ?: การฟื้นพลังของพันธมิตรก่อนเหตุการณ์ 9/11
55 กฎบัตรความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการปี 2003 ของญี่ปุ่นกับการดำเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาร์
56 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรครูระดับประถมศึกษา ในจังหวัดหนองคาย
57 การต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2556
58 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ กรมคุมประพฤติ
59 การศึกษาขบวนการแพทย์ชนบทในกระบวนการนโยบายระบบสุขภาพ: ขบวนการประชาสังคมส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทย
60 บทบาทของรัฐบาลพลเรือนในการสร้างดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
61 การจัดกรอบการอภิบาลระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีประเทศไทยกับการเจรจาความตกลงแม่น้ำโขง ค.ศ. 1995
62 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ขบวนการและขบวนการโต้กลับ: กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง ตั้งแต่ปี 2549-2553
63 รัสเซียและองค์การการค้าโลก:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของรัสเซีย
64 ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู
65 การเปลี่ยนรัฐบาลกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายปราบปรามยาเสพติด
66 การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง: ศึกษาการหาเสียงเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
67 ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับองค์การการประชุมอิสลาม 1969 - 2009
68 ภาวะผู้นำทหารกับการยุติการสู้รบบ้านร่มเกล้า
69 มุมมองเกี่ยวกับภาวะใกล้ตายและความตายของผู้ป่วยโรคร้ายแรงภายใต้การดูแลรักษาแบบประคับประคอง
70 บทบาทของภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำท่วม พ.ศ. 2554 ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
71 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมตามหลักทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนมัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
72 การจัดสถาบันของนโยบายจำนำข้าว
73 การสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย
74 ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง
75 สมรรถนะของข้าราชการสายการทูต : ศึกษากรณีกรมอาเซียน
76 การตรวจสอบรัฐวิสาหกิจไทยตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาการขายหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2544
77 การเมืองในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในระบบราชการไทย
78 รัฐกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
79 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ กรมคุมประพฤติ
80 ยูเครนกับตัวแบบ CAGE : การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเพื่อการเปิดตลาดใหม่ของไทย
81 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำเอานโยบายจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
82 สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
83 บทบาทของสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของพม่า : ศึกษากรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
ปี พ.ศ. 2555
84 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำยุทธศาสตร์พัฒนาพฤตินิสัยไปปฏิบัติ
85 การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)
86 การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชน
87 ชนชั้นกลางและประชาธิปไตย : มุมมองเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยและฟิลิปปินส์
88 นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง
89 การปรับนโยบายญี่ปุ่นต่อจีนสถานะใหม่ : กรณีการยุติโอดีเอประเภทเงินกู้แก่จีนปี 2005
90 บทบาทของสหภาพยุโรปในการสร้างระบอบระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับภาคส่วนการบิน
91 การนำนโยบายป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
92 ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
93 การตลาดการเมืองของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554
94 การเมืองในการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาการกำหนดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
95 การปรับตัวที่นำไปสู่การยอมรับค่านิยมอาชญากรของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ : ศึกษากรณีเรือนจำกลางคลองเปรม
96 การเมืองในการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา การกำหนดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครนนทบุรี และ เทศบาลนครปากเกร็ด
97 การรับรู้ภาพลักษณ์ทางร่างกายของวัยรุ่นไทยที่พิการทางสายตา
98 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ
99 การทำให้แรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาความมั่นคง : ศึกษากรณีแรงงานพม่าในไทย
100 การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร
101 กระแสวัฒนธรรมจีนบาบ๋าในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
102 กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี
103 ปัญหาโจรสลัดกับนโยบายต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบอินโดนีเซียและมาเลเซีย
104 เจตนารมณ์และข้อเท็จจริงของการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง : ศึกษากรณีพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
105 การเมืองของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่อพม่า (ค.ศ. 1988-2008)
106 การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคต
107 สมรรถนะที่พึงประสงค์ตามภาระงานของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108 การปรับอัตลักษณ์ความเป็นแม่ในอุดมคติกับความเป็นจริง : ศึกษาเฉพาะกรณี สตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
109 การเปลี่ยนผ่านของเมียนมาร์: เงื่อนไขที่กองทัพถอยออกไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 21
110 นโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
111 ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
112 การนำนโยบายป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
113 บทบาทของสหภาพยุโรปในการสร้างระบอบระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับภาคส่วนการบิน
114 นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง
115 การปรับนโยบายญี่ปุ่นต่อจีนสถานะใหม่ : กรณีการยุติโอดีเอประเภทเงินกู้แก่จีนปี 2005
116 ชนชั้นกลางและประชาธิปไตย : มุมมองเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยและฟิลิปปินส์
117 การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชน
118 การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)
119 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำยุทธศาสตร์พัฒนาพฤตินิสัยไปปฏิบัต
120 การเมืองในการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาการกำหนดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
121 การตลาดการเมืองของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554
122 อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซีย
123 ทฤษฎีในการศึกษาสหภาพยุโรป : จากการบูรณาการนโยบายทางเลือก สู่กระบวนการยุโรปภิวัตน์
ปี พ.ศ. 2554
124 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
125 การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
126 การยอมรับและการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครอบครัว
127 องค์การการค้าโลกกับการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีพาทการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของสหภาพยุโรปในช่วงปี ค.ศ. 2004-2009
128 การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร
129 ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
130 องค์การการค้าโลกกับการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีพาทการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของสหภาพยุโรปในช่วงปี ค.ศ. 2004-2009
131 การยอมรับและการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครอบครัว
132 การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
133 ความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในการทำงานระบบเครือข่าย : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
134 กระบวนการเสริมพลังคำสอนพระพุทธศาสนาในสังคมไทย : ศึกษากรณีการสอนพระพุทธศาสนา ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
135 ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย
136 พัฒนาการด้านการเมืองของยูเครนภายหลังการล่มสลาย ความชะงักงันของประชาธิปไตยภายใต้ระบบการบริหารคู่
ปี พ.ศ. 2553
137 การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านพลังงานทดแทนเอทานอลและแก๊สโซฮอล์
138 การวิพากษ์รัฐศาสตร์แนวพฤติกรรมศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของฮาเบอร์มาส
139 การยอมรับและการปฏิเสธกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของเยาวชนหญิงในสถาบันการศึกษาไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีโรงเรียนราชินีบน
140 การศึกษาความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในการทำงานแบบเครือข่าย
141 แนวคิดเรื่องความยุติธรรมของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ
142 ศิลปะกับศิลปะภาษาเพื่อเด็กพิการ
143 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
144 การมองนิยามความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศบราซิล อินเดีย และไทย ผ่านการประกาศใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา
145 การเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในเขตเมือง : ศึกษากรณีสตรีทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร
146 มุมมองทางอาชญาวิทยาต่อการปลูกถ่ายอวัยวะที่ผิดจริยธรรม
ปี พ.ศ. 2552
147 ความสัมพันธ์ลาว-ไทย : ศึกษากรณีความช่วยเหลือจากประเทศไทยี ค.ศ. 1975 ถึง 2007
148 การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2491-2500)
149 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
150 ความรับผิดรับชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก
151 เด็กเร่ร่อนย้ายถิ่น ณ ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
152 วัฒนธรรมองค์การและปัจจัยที่กำหนด : ศึกษากรณีหน่วยงานภาครัฐ
153 วาทกรรม "ชาวบ้าน" กับการจำกัดตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
154 ความรู้แห่งผู้ปกครองที่แท้ของเซโนฟอน : การศึกษาเชิงปรัชญาการเมือง
155 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง
156 การดำรงอยู่ของผู้ผลิตยางพารารายย่อยในหมู่บ้านห้วยพลูหนัง จังหวัดกระบี่
157 เศรษฐกิจการเมืองในกระบวนการผลิตเพลงลูกทุ่งไทย
ปี พ.ศ. 2550
158 ความรู้และความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหารของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ที่มีการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
159 การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ : ศึกษารายงานของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคามสิ่งท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง
160 ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อความผูกพันพรรคการเมืองของประชาชนในภาคใต้ : ศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
161 ลาวกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ : กรณีศึกษาความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ค.ศ. 1990-2005
162 นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เรื่องผัก และผลไม้ : ศึกษาผู้ได้ประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์
163 ลาวกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ : บทบาทธนาคารโลกในโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 2
164 รัฐไทยกับการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีแรงงานประมง จังหวัดสมุทรสาคร
165 บทบาทของจีนต่อวิกฤตินิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี (ค.ศ. 1992-2006)
166 นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ : ศึกษากรณีคนพิการทางด้านสายตา
167 การกระทำผิดซ้ำของผู้จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต : ศึกษากรณีเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท
168 การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นจากการแต่งกายแฟชั่น : กรณีศึกษา สยามแสควร์
169 โนรา : สัญลักษณ์ พิธีกรรม ตัวตนคนใต้รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ยุคโลกาภิวัตน์
170 การทำแท้งและการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทำแท้งในบริบทวัฒนธรรมไทย
171 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและพลวัตรของมุมมองต่อความตายในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
172 ชนชั้นนำในการเมืองไทยปัจจุบัน : การศึกษากระบวนการผลิตซ้ำทุนวัฒนธรรมตามแนวปิแอร์ บูร์ดิเออ
ปี พ.ศ. 2549
173 พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของผู้หญิง : ศึกษากรณีผู้ต้องขังหญิงคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย
174 การใช้กำลังอำนาจทางทะเลของไทย ระหว่าง ค.ศ. 1977 ถึง ค.ศ. 1988 : ศึกษาเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
175 การเมืองท้องถิ่นกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
176 พระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย
177 การประเมินผลนโยบายการจัดการการผลิตและการตลาดหอมแดงภายใต้ยุคการค้าเสรีในจังหวัดศรีสะเกษ ปีเพาะปลูก 2546/47-2548/49
178 การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
179 กระบวนการกำหนดนโยบายปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย : ศึกษากรณีกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
180 บทบาทของผู้นำพลเรือนในการกำหนดนโยบายความมั่นคงของไทย, 1997-2000 : ศึกษากรณีการส่งคืนเครื่องบินรบเอฟ-18
181 การผลักดันนโยบายวิทยุชุมชนสู่การปฏิบัติ
182 การผนึกกำลังของกลุ่มผลประโยชน์ : ศึกษากรณี "สภาที่อยู่อาศัยไทย"
183 ทรัพย์สินทางปัญญาและสุขภาวะในบริบทโลกาภิวัตน์ : ศึกษากรณีสิทธิบัตรยาและความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์
184 กลุ่มผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมรถยนต์กับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์
185 ทัศนคติต่อการแต่งกายล่อแหลมของวัยรุ่นหญิงในสถานบันเทิงย่านอาร์.ซี.เอ.
186 ศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549)
187 บทบาทของประชาสังคมข้ามชาติกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีบริษัทยูโนแคลในพม่า
ปี พ.ศ. 2548
188 การปฏิบัติการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีเครือข่ายธุรกิจเดอะเนชั่น
ปี พ.ศ. 2547
189 การปรับตัวของกระทรวงการต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษากรณีโครงการนำร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2546
190 การถ่ายทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ผ่านนิตยสารผู้หญิง
191 การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
192 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล
193 มาเฟียต้นแบบในอิตาลีและอาชญากรรมจัดตั้งในสหภาพยุโรป
ปี พ.ศ. 2545
194 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม : ศึกษากรณี ชาวเลสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ปี พ.ศ. 2544
195 หอการค้าไทย : ในกระบวนการทางการเมืองของไทย
196 อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2543
197 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม