ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 คณพล จันทน์หอม 24
9 พนม คลี่ฉายา 24
10 นันทวัฒน์ บรมานันท์ 24
11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 22
12 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
13 วิทิต มันตาภรณ์ 20
14 สราวุธ อนันตชาติ 19
15 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
16 พิรงรอง รามสูต 19
17 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
18 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 17
19 มัทยา จิตติรัตน์ 17
20 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
21 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
22 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
23 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
24 ศิริชัย ศิริกายะ 16
25 ศารทูล สันติวาสะ 16
26 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
27 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
28 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
29 กิตติ กันภัย 13
30 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
31 ชัชพล ไชยพร 12
32 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
33 ชยันติ ไกรกาญจน์ 12
34 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
35 ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 11
36 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
37 มานิตย์ จุมปา 11
38 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
39 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
40 ทัชชมัย ทองอุไร 9
41 สำเรียง เมฆเกรียงไกร 9
42 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
43 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
44 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
45 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
46 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
47 ปรมะ สตะเวทิน 7
48 อวยพร พานิช 7
49 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
50 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
51 พล ธีรคุปต์ 7
52 วิฏราธร จิรประวัติ 7
53 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
54 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
55 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
56 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
57 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
58 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
59 ธนวดี บุญลือ 5
60 โชติกา วิทยาวรากุล 5
61 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
62 วิลาสินี พิพิธกุล 4
63 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
64 ขวัญเรือน กิติวัฒน์ 4
65 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
66 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
67 เจษฎา ศาลาทอง 4
68 ประภาศ คงเอียด 4
69 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
70 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
71 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
72 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
73 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
74 ปัทมวดี จารุวร 3
75 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
76 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
77 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
78 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
79 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
80 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
81 กรวิกา ขวัญเมือง 2
82 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
83 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
84 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
85 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
86 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
87 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
88 ปวีนุช หาญชะนะ 2
89 ภัฏ กรวิกนพดล 2
90 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
91 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
92 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
93 ปฤณ ลมรส 2
94 ประกาศ คงเอียด 2
95 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
96 ปรัชญา แช่มช้อย 2
97 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
98 สุธิดา มานิตย์ 2
99 วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
100 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
101 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
102 ทัน ทองดี 2
103 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
104 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
105 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
106 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
107 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
108 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
109 สุธี พลพงษ์ 2
110 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
111 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
112 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
113 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
114 ยุบล เบญจรงค์กิจ 2
115 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
116 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
117 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
118 สถาพร ปัญญาดี 2
119 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
120 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
121 สุรกิจ บุญรอด 2
122 สุภัทรา สุขปาณี 2
123 สุวดี ยาป่าคาย 2
124 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
125 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
126 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
127 ภูร นิมมล 2
128 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
129 จรัญ ภักดีธนากุล 2
130 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
131 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
132 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
133 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
134 ณัฐญา นลพร 2
135 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
136 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
137 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
138 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
139 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
140 กมลชนก ยวดยง 2
141 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
142 ภัทรทร วันวงษ์ 2
143 สุทธิพร สายเชื้อ 2
144 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
145 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
146 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
147 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
148 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
149 เอมวิกา กิติมา 2
150 บูรตา วงษ์อุไร 2
151 อรวี ศรีชำนาญ 2
152 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
153 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
154 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
155 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
156 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
157 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
158 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
159 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
160 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
161 สุษม ศุภนิตย์ 2
162 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
163 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
164 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
165 ธนัท อนุรักษ์ 2
166 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
167 เกริดา โคตรชารี 2
168 รรรรยา บุญกลั่น 2
169 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
170 พีระ จิรโสภณ 2
171 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
172 เมือง พรมเกษา 2
173 ศรุต รัตนวิจิตร 2
174 ธนวัตน์ เดชผล 2
175 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
176 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
177 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
178 วรรณิกา ใหม่ธ 1
179 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
180 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
181 ฐาปน แสนยะบุตร 1
182 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
183 พรสรร สิงห์ชัย 1
184 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
185 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
186 พันธวิศ ติขะธรรม 1
187 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
188 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
189 พล ธีระคุปต์ 1
190 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
191 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
192 ธีรติ ถนัดรบ 1
193 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
194 นพวรรณ โอภาโส 1
195 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
196 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
197 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
198 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
199 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
200 ธันยพร จันทร์เปีย 1
201 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
202 พิมลกร แปงฟู 1
203 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
204 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
205 คุณาพร ใจมาคำ 1
206 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
207 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
208 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
209 ภัฏฏารินทร์ อิงคุลานนท์ 1
210 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
211 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
212 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
213 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
214 อภิชญา บุญกระพือ 1
215 อาทิตย์ ศรีชัย 1
216 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
217 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
218 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
219 อาคม ชนิตวัธน์ 1
220 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
221 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
222 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
223 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
224 ปนิธิ ภูเจริญ 1
225 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
226 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
227 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
228 ธีรารัตน์ บุตรโพธ 1
229 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
230 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
231 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
232 พิชยุตม์ คูณทอง 1
233 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
234 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
235 อภิชาติ โกสัยสุก 1
236 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
237 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
238 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
239 วารุณี จังมงคลกาล 1
240 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
241 มนชนก เกิดแก้ว 1
242 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
243 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
244 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
245 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
246 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
247 Wilai Anomasiri 1
248 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
249 วรทัย ราวินิจ 1
250 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
251 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
252 วริศรา สุรเดช 1
253 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
254 สุนิตา คงมั่น 1
255 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
256 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
257 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
258 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
259 Garnpimol C. Ritthidej 1
260 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
261 Boonchai Sangpetngam 1
262 Vimolmas Lipipun 1
263 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
264 Chalermpol Leevailoj 1
265 Sumphan Wongseripipatana 1
266 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
267 วัฒนชัย สมิทธากร 1
268 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
269 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
270 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
271 Kittisak Likhitwitayawuid 1
272 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
273 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
274 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
275 ศนันท์กรณ์ โสติพันธุ์ 1
276 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
277 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
278 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
279 ญาดา แสงเพ็ชร 1
280 พงศกร เรืองเดชขจร 1
281 ฐานิสรา พาหะมาก 1
282 กฤดิทัต ฉายไสว 1
283 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
284 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
285 แพรวดี ณ นคร 1
286 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
287 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
288 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
289 กิรติ คเชนทวา 1
290 วีระพงษ์ 1
291 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
292 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
293 มนัสนันท์ มากบัว 1
294 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
295 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
296 อรสุดา แสงก่ำ 1
297 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
298 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
299 แสงระวี สิงหอำพล 1
300 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
301 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
302 วรรณสม สีสังข์ 1
303 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
304 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
305 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
306 จุฬา สุขมานพ 1
307 สุธี นามศิริเลิศ 1
308 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
309 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
310 สิริอร สังข์ทอง 1
311 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
312 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
313 มยุรี ตันติสิระ 1
314 เศวต วัชรเสถียร 1
315 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
316 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
317 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
318 วิฏราธร จิรประวัติ, ม.ล. 1
319 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
320 ศศินันท์ พัฒนะ 1
321 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
322 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
323 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
324 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
325 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
326 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
327 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
328 ศารทูล สันติวาศะ 1
329 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
330 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
331 ณัฐพล บุญชิต 1
332 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
333 อลิสา สุนทรพะลิน 1
334 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
335 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
336 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
337 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
338 เอกราช มาเจริญ 1
339 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
340 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
341 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
342 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
343 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
344 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
345 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
346 มัทนา นันตา 1
347 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
348 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
349 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
350 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
351 นฐวรรณ สุธาพร 1
352 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
353 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
354 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
355 รทิตา ไกรเทพ 1
356 มิรา โกมลวณิช 1
357 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
358 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
359 วรรณพร ภุชชงค์ 1
360 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
361 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
362 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
363 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
364 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
365 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
366 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
367 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
368 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
369 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
370 กัลยกร ฝูงวานิช 1
371 ตุลาพร ศรียาบ 1
372 นรเทพ ครบปรัชญา 1
373 นันทวัฒน์ บรมานันท 1
374 อภิรดี โกเฮง 1
375 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
376 บัว แก้วจิตร 1
377 ปริตตา สดสง่า 1
378 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
379 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
380 ศํกดา ธนิตกุล 1
381 ศุภชัย คำคุ้ม 1
382 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
383 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
384 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
385 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
386 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
387 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
388 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
389 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
390 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
391 อายุศรี คำบรรลือ 1
392 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
393 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
394 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
395 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
396 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
397 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
398 นันทัช กิจรานันทน์ 1
399 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
400 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
401 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
402 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
403 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
404 กานต์ ชีวสาธน์ 1
405 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
406 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
407 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
408 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
409 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
410 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
411 ปณิตา โรจน์พานิช 1
412 จุรีพร คำพจนาพล 1
413 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
414 บงกช ขุนวิทยา 1
415 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
416 ภานุรังสี หุ่นดี 1
417 ศรายุทธ กุลราช 1
418 อภิรดี ชัยกิจอุราใจ 1
419 กัมปนาท สถิตย์พร 1
420 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
421 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
422 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
423 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
424 ชัยนาท บัวทอง 1
425 สุวัตร ปะวะภูโต 1
426 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
427 วิธัณยา มีลักษณะ 1
428 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
429 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
430 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
431 กัณฑิมา ช่างทำ 1
432 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
433 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
434 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
435 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
436 พรรณพิไล ปุกหุต 1
437 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
438 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
439 อนุกูล บุญญบาล 1
440 นฤมล พุ่มเมือง 1
441 เมสิริณ ขวัญใจ 1
442 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
443 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
444 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
445 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
446 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
447 ปภัส มาคำจันทร์ 1
448 ทยา จันทนชาติ 1
449 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
450 ภร ปติมน 1
451 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
452 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
453 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
454 สริญญา สาระสุทธิ 1
455 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
456 สุทธิรักษ์ วินิส 1
457 รักจิต มั่นพลศรี, 2521- 1
458 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
459 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
460 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
461 วรางคณา ไข่มุก 1
462 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
463 สุพัฒนศิริ แพงพันธุ์, 2515- 1
464 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
465 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
466 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
467 มนตรี รูปสุวรรณ 1
468 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
469 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
470 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
471 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
472 สิริรัตน์ สารี 1
473 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
474 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
475 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
476 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
477 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
478 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
479 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
480 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
481 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
482 กิติยา ปรัตถจริยา 1
483 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
484 ปวินี ไพรทอง 1
485 มนตรี รูปสุวรรณ 1
486 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
487 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
488 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
489 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
490 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
491 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
492 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
493 นราธิป บุญญพนิช 1
494 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
495 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
496 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
497 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
498 พุทธชาด สุขรอด, 2521- 1
499 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
500 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
501 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
502 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
503 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
504 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
505 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
506 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
507 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
508 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
509 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
510 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
511 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
512 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
513 วันณุ พูลสมบัติ 1
514 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
515 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
516 ชาลิน นุกูล 1
517 ปวรา โพธิพิพิธ 1
518 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
519 บุญยกร พนมอุปการ 1
520 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
521 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
522 จตุพร บัณฑิตกุล 1
523 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
524 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
525 พรทวี หนูพรหม 1
526 กติกา ศรีรักษา 1
527 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
528 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
529 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
530 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
531 มาลินี จงสำราญ 1
532 ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม, 2518- 1
533 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
534 วิฎราธร จิรประวัติ 1
535 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
536 ศรอนงค์ สุขยิ่ง, 2523- 1
537 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
538 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
539 สุวิมล วงศ์รัก, 2523- 1
540 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
541 กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2513- 1
542 กอบชัย ชูโต 1
543 นฤมล วีระวงศ์ชัย, 2522- 1
544 จุมพล รอดคำดี 1
545 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
546 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
547 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
548 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
549 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
550 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
551 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
552 อัญชลี ถิรเนตร, 2517- 1
553 บงกชสุดา ทองละไม 1
554 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
555 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
556 มารุต ไพรศรี 1
557 อุเทน ลิมปิศิริสันต์, 2521- 1
558 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
559 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
560 ลำยอง ดวงคำ, 2517- 1
561 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
562 Somying Tumwasorn 1
563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
564 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
565 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
566 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
567 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
568 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
569 สิทธิพร แอกทอง 1
570 สุมา เมืองใย 1
571 ละอองทิพย์ เหมะ 1
572 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
573 Naiyana Chaiyabutr 1
574 กำจัด มงคลกุล 1
575 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
576 Prakong Tangpraprutkul 1
577 Puttipongse Varavudhi 1
578 Phanphen Wattanaarsakit 1
579 พรรณี กาญจนพลู 1
580 Kasidit Nootong 1
581 กัญญา ศุภปิติพร 1
582 มยุรี จารุปาน 1
583 ๋Janes, Gavin W. 1
584 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
585 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
586 รุ่งราวี ทองกันยา 1
587 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
588 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
589 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
590 นิศา วิชพันธุ์ 1
591 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
592 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
593 Chariya Uiyyasathian 1
594 ประคอง ชอบเสียง 1
595 Ampa Luiengpirom 1
596 สุมิตรา พูลทอง 1
597 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
598 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
599 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
600 Jaitip Paiboon 1
601 Chulalongkorn University.Graduate school 1
602 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
603 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
604 Kitpramuk Tantayaporn 1
605 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
606 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
607 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
608 Vanida Chantarateptawan 1
609 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
610 Sompol Sanguanrungsirikul 1
611 วิมล เหมะจันทร 1
612 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
613 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
614 ชอุ่ม มลิลา 1
615 ประคอง สุทธสาร 1
616 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
617 บรรจง คณะวรรณ 1
618 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
619 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
620 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
621 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
622 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
623 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
624 Panee Boonthavi 1
625 Supa Chantharasakul 1
626 Chakkaphan Sutthirat 1
627 Yeshey Penjor 1
628 สมชัย วัฒนการุณ 1
629 สิริพร สิวราวุฒิ 1
630 สายฝน ควรผดุง 1
631 สมพร พรมดี 1
632 สุนีย์ นัยจรัญ 1
633 วัลลภ แย้มเหมือน 1
634 สุวิชา ทองสิมา 1
635 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
636 Thanathon Sesuk 1
637 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
638 Pantharee Boonsatorn 1
639 ศุกันยา ห้วยผัด 1
640 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
641 วาสนา เสียงดัง 1
642 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
643 สำเริง แย้มโสภี 1
644 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
645 อุทัย บุญประเสริฐ 1
646 Chulalongkorn University. Graduate School 1
647 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
648 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
649 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
650 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
651 วิไล ชินธเนศ 1
652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
653 ปวีณา ชาติรังสรรค์ 1
654 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
655 ธวัชชัย สันติสุข 1
656 คัคนางค์ มณีศรี 1
657 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
658 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
659 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
660 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
661 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
662 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
663 Chonticha Srisawang 1
664 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
665 อวย เกตุสิงห์ 1
666 Jittima Chatchawansaisin 1
667 Suchin Arunsawatwong 1
668 วินัย งามแสง 1
669 กระมล ทองธรรมชาติ 1
670 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
671 นภสร โกวรรธนะกุล 1
672 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
673 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
674 Tadchanon Chuman 1
675 Chayaporn Supachartwong 1
676 ประธาน ดาบเพชร 1
677 ไววิทย์ พุทธารี 1
678 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
679 Ong, Say Kee 1
680 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
681 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
682 Acom Sornsute 1
683 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
684 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
685 Rajalida Lipikorn 1
686 Anawatch Mitpratan 1
687 Waraporn Siriterm 1
688 Walaisiri Muangsiri 1
689 Varunee Padmasankh 1
690 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
691 Srilert Chotpantarat 1
692 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
693 พงศกร จันทรศัพท์ 1
694 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
695 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
696 ศศิรดี สะเดา 1
697 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
698 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
699 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 1
700 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
701 มีนา กิตติอนุกูล 1
702 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
703 สาลินี จีนจรรยา 1
704 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
705 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
706 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
707 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
708 อังคณา อยู่ยืนยง 1
709 ศิมาพร บุญศิริ 1
710 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
711 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
712 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
713 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
714 กรกมล แก้วเจียม 1
715 พรรณวดี พานิช 1
716 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
717 จริยา สารีอินทร์ 1
718 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
719 ศรีญาภา ศรีวรนันท์ 1
720 สุรัชดา รีคี 1
721 ภัคสินี คงศรี 1
722 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
723 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
724 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
725 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
726 Thada Jirajaras 1
727 จิตรา เศรษฐอุดม 1
728 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
729 Siriporn Sriwarakan 1
730 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
731 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
732 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
733 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
734 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
735 ฎาพร อาจหาญ 1
736 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
737 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
738 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
739 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
740 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
741 เอกชัย อดุลยธรรม 1
742 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
743 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
744 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
745 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
746 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
747 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
748 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
749 นิตินัย คำนวน 1
750 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
751 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
752 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
753 Pornpimol Muanjai 1
754 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
755 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
756 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
757 จิราภา สุขเกษม 1
758 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
759 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
760 ทวี ชูโต 1
761 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
762 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
763 วิลาสินี กิจคณะ 1
764 ชญาดา รุ้งเต่า 1
765 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
766 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
767 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
768 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
769 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
770 สุกฤตา จำเนียร 1
771 รติมาส นรจิตร์ 1
772 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
773 สวรรยา แก้วมีชัย 1
774 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
775 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
776 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
777 นรา สวัสดิภาพ 1
778 รัตติกาล อ่องนุช 1
779 อลินดา ทองชุมสิน 1
780 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
781 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
782 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
783 สุภิชา มีนิล 1
784 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
785 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
786 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
787 เสาวภา พิณเขียว 1
788 สุมาลี จำเริญ 1
789 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
790 ธิดา แย้มบุปผา 1
791 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
792 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
793 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
794 วาสินี นันทขว้าง 1
795 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
796 วิชุดา สายสมุทร 1
797 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
798 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
799 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
800 สุรัชนี พานำมา 1
801 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
802 กันตภณ พุ่มประดับ 1
803 กิติพร พลศร 1
804 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
805 โกเมศ สุพลภัค 1
806 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
807 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
808 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
809 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
810 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
811 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
812 ฆโนทัย บุญฟัก 1
813 ปภัสสรา ชัยวงศ์ 1
814 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
815 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
816 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
817 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
818 มานะ เผาะช่วย 1
819 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
820 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
821 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
822 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
823 รัญคุณานิชช กันหลง 1
824 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
825 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
826 จิรวัส พรหมศร 1
827 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
828 กันติชา รุ่งมณี 1
829 จิรเวทย์ รักชาติ 1
830 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
831 คัทลียา ใจศรีธิ 1
832 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
833 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
834 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
835 อิทธิชัย รามสูต 1
836 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
837 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
838 จิรภัทร ผลากรกุล 1
839 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
840 อาทิตา แสนเสนาะ 1
841 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
842 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
843 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
844 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
845 ภูมิ จันทชุม 1
846 อรชนันท์ บุญมี 1
847 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
848 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
849 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
850 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
851 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
852 สุธาสินี เหล่าไทย 1
853 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
854 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
855 วิภาวัส อิสราพานิช 1
856 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
857 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
858 สโรชา เลิศทวีเดช 1
859 สีตลา ชาญวิเศษ 1
860 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
861 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
862 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
863 Narong Punnim 1
864 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
865 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
866 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
867 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
868 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
869 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
870 มังคลารัช ใจตรง 1
871 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
872 อาริสา ทองชุมสิน 1
873 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
874 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
875 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
876 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
877 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
878 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
879 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
880 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
881 อรัญญา บุญธรักษา 1
882 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
883 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
884 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
885 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
886 ชุมพล คงคานนท์ 1
887 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
888 ดรัลพร ดำยศ 1
889 กิตธิ นาคะนิธิ 1
890 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
891 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
892 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
893 บวร ประภาสะวัต 1
894 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
895 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
896 สิริสา สุรการวิทย์ 1
897 เอมวลี ณ ลำพูน 1
898 อัญชลี วานิจจะกูล 1
899 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
900 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
901 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
902 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
903 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
904 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
905 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
906 ณิชากร ปทุมมาศ 1
907 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
908 กฤตยา วุตติสันต์ 1
909 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
910 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
911 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
912 บุญมา เตชะวนิช 1
913 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
914 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
915 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
916 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
917 วรงรอง เลื่อนลอย 1
918 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
919 รัชเษก สิงหา 1
920 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
921 ดาววดี เพชรบรม 1
922 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
923 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
924 ธนวรรณ ดวงมณี 1
925 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
926 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
927 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
928 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
929 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
930 พัฒนี แซ่จิว 1
931 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
932 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
933 ปริณดา แก้วทอง 1
934 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
935 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
936 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
937 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
938 วรพล จรัสกิตติกร 1
939 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
940 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
941 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
942 พิโรดม ใหลตระกูล 1
943 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
944 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
945 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
946 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
947 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
948 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
949 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
950 กาญจนาถ อุดมสุข 1
951 ภาสินี แพ่งสภา 1
952 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
953 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
954 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
955 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
956 เมธาวี คงพิกุล 1
957 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
958 นันทินี สุนทรพิมล 1
959 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
960 พาเวล สลัซกี้ 1
961 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
962 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
963 ฟ้าส่อง พูลผล 1
964 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
965 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
966 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
967 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
968 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
969 ประพิณพร แผนชากร 1
970 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
971 ศิริชัย สมศรี 1
972 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
973 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
974 ศิรดา รอดเมฆ 1
975 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
976 วรพรรณ นาคทับ 1
977 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
978 รัตยา โตควณิชย์ 1
979 ศริยา ห่านศรีสุข 1
980 อธิพร สุขเนตร 1
981 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
982 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
983 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
984 เมษา วัฒนพิชัย 1
985 วรามาส แซ่ซื้อ 1
986 อุษา โหราเรือง 1
987 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
988 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
989 จุฑามาศ สุขสวัสดิ์ 1
990 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
991 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
992 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
993 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
994 กองทอง วนเกียรติ 1
995 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
996 แพรมาศ บูรณมานัส 1
997 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
998 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
999 วิภาดา ผลสว่าง 1
1000 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
1001 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
1002 พารณ สุจิตจร 1
1003 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
1004 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
1005 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
1006 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
1007 ทวีพร คงแก้ว 1
1008 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
1009 กนกพร ชมภูนุท 1
1010 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
1011 พิชากร ว่องวิชญกร 1
1012 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
1013 ฉัตรมณี พะนาน 1
1014 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
1015 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
1016 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
1017 วัชรา บุรีศรี 1
1018 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
1019 นิดา หมอยาดี 1
1020 พิไลพร เรืองนก 1
1021 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
1022 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
1023 ภัทรมน ติวานนท์ 1
1024 อรวรี วิสรรคชาติ 1
1025 วาสินี แสงศรี 1
1026 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
1027 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
1028 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
1029 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
1030 คุณาชา ไชยชุมพร 1
1031 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
1032 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
1033 อัจฉรียา รอบกิจ 1
1034 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
1035 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
1036 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
1037 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
1038 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
1039 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
1040 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
1041 สุธารา คิสาสัง 1
1042 ณัฐ สุขสมัย 1
1043 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
1044 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
1045 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
1046 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
1047 ต่อศักดิ์ สวัสดีมงคล 1
1048 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
1049 ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 1
1050 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
1051 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
1052 สุพิน คุณานุกูล 1
1053 กฤติยา ยั่งยืน 1
1054 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
1055 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
1056 พจณี สิมะนราธร 1
1057 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
1058 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
1059 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
1060 วรียา หยึกประเสริฐ 1
1061 สุนทรี อมรเพชรสถาพร 1
1062 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
1063 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
1064 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
1065 สุรางคณา วายุภาพ 1
1066 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
1067 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
1068 สานุ อาจสำอางค์ 1
1069 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
1070 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
1071 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
1072 ดลภพ เหล่าวานิช 1
1073 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
1074 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
1075 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
1076 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
1077 เอก ยิ้มฉาย 1
1078 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
1079 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
1080 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
1081 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
1082 พงศ์จักร สร้อยสุวรรณ 1
1083 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
1084 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
1085 กองคำ ดวงแก้ว 1
1086 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
1087 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
1088 ประสม หงษ์โต 1
1089 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
1090 ณัฐวดี บุญชื่น 1
1091 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
1092 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
1093 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
1094 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
1095 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
1096 อมร มงคลแก้วสกุล 1
1097 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
1098 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
1099 สายใจ อุชชิน 1
1100 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
1101 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
1102 ปาราวี พูลศิริ 1
1103 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
1104 วุฒิดา คงเจริญ 1
1105 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
1106 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
1107 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
1108 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
1109 ศิริชัย ศิริกาย 1
1110 จินตนา เหมรา 1
1111 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
1112 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
1113 สิรภพ แก้วมาก 1
1114 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
1115 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
1116 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
1117 วิธิดา มานิตย์กุล 1
1118 เกศรา บูรพาเดชะ 1
1119 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
1120 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
1121 เอกภพ จึงกุล 1
1122 วรท สวนดอก 1
1123 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
1124 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
1125 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
1126 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
1127 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
1128 กุลชลี เชิงฉลาด 1
1129 พัธรา นักรำ 1
1130 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
1131 วิชริณี คุปตานนท์ 1
1132 ชวณี ลี้ตระกูล 1
1133 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
1134 ปรีชญา แม้นมินทร์ 1
1135 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
1136 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
1137 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
1138 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
1139 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
1140 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
1141 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
1142 นลินอร ธิบดี 1
1143 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
1144 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
1145 ณฐมน บัวพรมมี 1
1146 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
1147 สุทธิดา นาคเจริญ 1
1148 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
1149 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
1150 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
1151 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
1152 วีรภัทร บุญมา 1
1153 เกสรี ศิริเลิศชัย 1
1154 พลอย สีตะสุต 1
1155 พนา ทองมีอาคม 1
1156 อัลเบอท ปอทเจส 1
1157 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
1158 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
1159 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
1160 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
1161 นัดดาว ชัยรัต 1
1162 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
1163 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
1164 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
1165 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
1166 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
1167 ชิดชนก นิลรัต 1
1168 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
1169 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
1170 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
1171 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
1172 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
1173 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
1174 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
1175 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
1176 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
1177 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
1178 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
1179 ปาริชาต สายธนู 1
1180 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
1181 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
1182 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
1183 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
1184 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
1185 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
1186 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
1187 ปวีณา จิรัฐติกร 1
1188 ศิริมาส บุญถนอม 1
1189 อรศรี อธิกิจ 1
1190 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
1191 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
1192 นันทชัย เพียรสนอง 1
1193 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
1194 สาริศ พันธุ์นรา 1
1195 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
1196 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
1197 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
1198 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
1199 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
1200 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
1201 ญาดา ศิริสม 1
1202 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
1203 พรศิริ ประคองธรรม 1
1204 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
1205 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
1206 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 25
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต