ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 นันทวัฒน์ บรมานันท์ 24
9 คณพล จันทน์หอม 24
10 พนม คลี่ฉายา 24
11 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
12 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 22
13 วิทิต มันตาภรณ์ 20
14 สราวุธ อนันตชาติ 19
15 พิรงรอง รามสูต 19
16 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
17 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
18 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
19 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
20 มัทยา จิตติรัตน์ 17
21 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 17
22 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
23 ศารทูล สันติวาสะ 16
24 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
25 ศิริชัย ศิริกายะ 16
26 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
27 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
28 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
29 กิตติ กันภัย 13
30 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
31 ชัชพล ไชยพร 12
32 ชยันติ ไกรกาญจน์ 12
33 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
34 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
35 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
36 มานิตย์ จุมปา 11
37 ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 11
38 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
39 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
40 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
41 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
42 ทัชชมัย ทองอุไร 9
43 สำเรียง เมฆเกรียงไกร 9
44 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
45 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
46 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
47 วิฏราธร จิรประวัติ 7
48 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
49 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
50 พล ธีรคุปต์ 7
51 ปรมะ สตะเวทิน 7
52 อวยพร พานิช 7
53 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
54 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
55 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
56 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
57 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
58 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
59 ธนวดี บุญลือ 5
60 โชติกา วิทยาวรากุล 5
61 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
62 เจษฎา ศาลาทอง 4
63 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
64 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
65 วิลาสินี พิพิธกุล 4
66 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
67 ประภาศ คงเอียด 4
68 ขวัญเรือน กิติวัฒน์ 4
69 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
70 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
71 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
72 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
73 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
74 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
75 ปัทมวดี จารุวร 3
76 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
77 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
78 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
79 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
80 ศรุต รัตนวิจิตร 2
81 จรัญ ภักดีธนากุล 2
82 รรรรยา บุญกลั่น 2
83 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
84 เกริดา โคตรชารี 2
85 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
86 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
87 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
88 ธนัท อนุรักษ์ 2
89 ธนวัตน์ เดชผล 2
90 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
91 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
92 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
93 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
94 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
95 เมือง พรมเกษา 2
96 พีระ จิรโสภณ 2
97 ณัฐญา นลพร 2
98 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
99 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
100 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
101 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
102 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
103 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
104 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
105 บูรตา วงษ์อุไร 2
106 อรวี ศรีชำนาญ 2
107 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
108 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
109 เอมวิกา กิติมา 2
110 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
111 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
112 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
113 กมลชนก ยวดยง 2
114 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
115 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
116 สุทธิพร สายเชื้อ 2
117 กรวิกา ขวัญเมือง 2
118 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
119 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
120 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
121 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
122 สุวดี ยาป่าคาย 2
123 ภัทรทร วันวงษ์ 2
124 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
125 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
126 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
127 วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
128 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
129 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
130 สุธิดา มานิตย์ 2
131 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
132 ประกาศ คงเอียด 2
133 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
134 ทัน ทองดี 2
135 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
136 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
137 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
138 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
139 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
140 ปรัชญา แช่มช้อย 2
141 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
142 สุธี พลพงษ์ 2
143 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
144 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
145 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
146 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
147 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
148 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
149 สุษม ศุภนิตย์ 2
150 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
151 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
152 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
153 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
154 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
155 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
156 สุรกิจ บุญรอด 2
157 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
158 สถาพร ปัญญาดี 2
159 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
160 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
161 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
162 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
163 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
164 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
165 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
166 สุภัทรา สุขปาณี 2
167 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
168 ภัฏ กรวิกนพดล 2
169 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
170 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
171 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
172 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
173 ปวีนุช หาญชะนะ 2
174 ภูร นิมมล 2
175 ปฤณ ลมรส 2
176 ยุบล เบญจรงค์กิจ 2
177 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
178 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
179 กาญจนาถ อุดมสุข 1
180 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
181 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
182 รัตติกาล อ่องนุช 1
183 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
184 นรา สวัสดิภาพ 1
185 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
186 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
187 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
188 พงศกร เรืองเดชขจร 1
189 ญาดา แสงเพ็ชร 1
190 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
191 วีระพงษ์ 1
192 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
193 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
194 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
195 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
196 วริศรา สุรเดช 1
197 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
198 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
199 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
200 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
201 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
202 มนชนก เกิดแก้ว 1
203 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
204 เกศรา บูรพาเดชะ 1
205 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
206 มนัสนันท์ มากบัว 1
207 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
208 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
209 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
210 นพวรรณ โอภาโส 1
211 มานะ เผาะช่วย 1
212 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
213 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
214 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
215 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
216 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
217 ธันยพร จันทร์เปีย 1
218 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
219 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
220 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
221 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
222 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
223 โกเมศ สุพลภัค 1
224 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
225 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
226 กฤดิทัต ฉายไสว 1
227 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
228 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
229 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
230 ศนันท์กรณ์ โสติพันธุ์ 1
231 สวรรยา แก้วมีชัย 1
232 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
233 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
234 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
235 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
236 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
237 สุกฤตา จำเนียร 1
238 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
239 ชญาดา รุ้งเต่า 1
240 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
241 Sumphan Wongseripipatana 1
242 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
243 Jaitip Paiboon 1
244 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
245 Chulalongkorn University.Graduate school 1
246 วิมล เหมะจันทร 1
247 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
248 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
249 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
250 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
251 Vanida Chantarateptawan 1
252 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
253 Sompol Sanguanrungsirikul 1
254 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
255 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
256 Kitpramuk Tantayaporn 1
257 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
258 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
259 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
260 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
261 บรรจง คณะวรรณ 1
262 สุมิตรา พูลทอง 1
263 พิมลกร แปงฟู 1
264 Ampa Luiengpirom 1
265 ประคอง สุทธสาร 1
266 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
267 Chakkaphan Sutthirat 1
268 Panee Boonthavi 1
269 Supa Chantharasakul 1
270 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
271 ชอุ่ม มลิลา 1
272 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
273 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
274 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
275 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
276 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
277 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
278 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
279 Wilai Anomasiri 1
280 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
281 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
282 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
283 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
284 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
285 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
286 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
287 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
288 พัธรา นักรำ 1
289 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
290 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
291 Boonchai Sangpetngam 1
292 Garnpimol C. Ritthidej 1
293 Vimolmas Lipipun 1
294 Chalermpol Leevailoj 1
295 Srilert Chotpantarat 1
296 มยุรี ตันติสิระ 1
297 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
298 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
299 วัฒนชัย สมิทธากร 1
300 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
302 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
303 Kittisak Likhitwitayawuid 1
304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
305 สุนิตา คงมั่น 1
306 นรเทพ ครบปรัชญา 1
307 ตุลาพร ศรียาบ 1
308 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
309 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
310 บัว แก้วจิตร 1
311 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
312 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
313 กำจัด มงคลกุล 1
314 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
315 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
316 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
317 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
318 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
319 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
320 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
321 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
322 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
323 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
324 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
325 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
326 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
327 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
328 ประพิณพร แผนชากร 1
329 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
330 รัตยา โตควณิชย์ 1
331 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
332 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
333 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
334 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
335 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
336 นันทัช กิจรานันทน์ 1
337 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
338 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
339 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
340 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
341 อุษา โหราเรือง 1
342 ศรายุทธ กุลราช 1
343 วิธัณยา มีลักษณะ 1
344 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
345 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
346 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
347 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
348 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
349 กานต์ ชีวสาธน์ 1
350 กองทอง วนเกียรติ 1
351 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
352 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
353 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
354 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
355 ชัยนาท บัวทอง 1
356 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
357 ทวีพร คงแก้ว 1
358 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
359 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
360 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
361 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
362 พิชากร ว่องวิชญกร 1
363 กนกพร ชมภูนุท 1
364 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
365 กัณฑิมา ช่างทำ 1
366 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
367 กัมปนาท สถิตย์พร 1
368 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
369 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
370 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
371 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
372 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
373 ภัคสินี คงศรี 1
374 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
375 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
376 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
377 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
378 ศิมาพร บุญศิริ 1
379 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
380 พงศกร จันทรศัพท์ 1
381 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
382 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
383 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
384 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
385 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
386 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
387 กิติพร พลศร 1
388 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
389 ฐาปน แสนยะบุตร 1
390 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
391 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
392 พรสรร สิงห์ชัย 1
393 สุรัชนี พานำมา 1
394 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
395 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
396 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
397 พรรณวดี พานิช 1
398 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
399 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
400 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
401 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
402 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
403 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
404 วรียา หยึกประเสริฐ 1
405 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
406 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
407 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
408 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
409 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
410 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
411 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
412 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
413 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
414 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
415 พจณี สิมะนราธร 1
416 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
417 นิตินัย คำนวน 1
418 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
419 อาทิตย์ ศรีชัย 1
420 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
421 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
422 ปนิธิ ภูเจริญ 1
423 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
424 มีนา กิตติอนุกูล 1
425 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
426 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
427 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
428 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
429 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
430 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
431 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
432 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
433 ธิดา แย้มบุปผา 1
434 Chulalongkorn University. Graduate School 1
435 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
436 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
437 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
438 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
439 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
440 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
441 พิโรดม ใหลตระกูล 1
442 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
443 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
444 ดาววดี เพชรบรม 1
445 รัชเษก สิงหา 1
446 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
447 ธนวรรณ ดวงมณี 1
448 ปริณดา แก้วทอง 1
449 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
450 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
451 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
452 อัญชลี วานิจจะกูล 1
453 เอมวลี ณ ลำพูน 1
454 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
455 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
456 บวร ประภาสะวัต 1
457 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
458 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
459 สิริสา สุรการวิทย์ 1
460 วรพล จรัสกิตติกร 1
461 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
462 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
463 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
464 วรงรอง เลื่อนลอย 1
465 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
466 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
467 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
468 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
469 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
470 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
471 สุธาสินี เหล่าไทย 1
472 อรชนันท์ บุญมี 1
473 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
474 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
475 จิรภัทร ผลากรกุล 1
476 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
477 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
478 จิรวัส พรหมศร 1
479 กันติชา รุ่งมณี 1
480 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
481 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
482 ภูมิ จันทชุม 1
483 อาทิตา แสนเสนาะ 1
484 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
485 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
486 พัฒนี แซ่จิว 1
487 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
488 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
489 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
490 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
491 ชุมพล คงคานนท์ 1
492 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
493 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
494 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
495 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
496 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
497 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
498 ดรัลพร ดำยศ 1
499 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
500 Pornpimol Muanjai 1
501 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
502 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
503 Narong Punnim 1
504 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
505 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
506 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
507 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
508 Siriporn Sriwarakan 1
509 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
510 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
511 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
512 เอกชัย อดุลยธรรม 1
513 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
514 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
515 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
516 มังคลารัช ใจตรง 1
517 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
518 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
519 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
520 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
521 อรัญญา บุญธรักษา 1
522 สีตลา ชาญวิเศษ 1
523 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
524 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
525 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
526 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
527 วิภาวัส อิสราพานิช 1
528 สโรชา เลิศทวีเดช 1
529 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
530 Thada Jirajaras 1
531 จิตรา เศรษฐอุดม 1
532 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
533 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
534 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
535 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
536 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
537 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
538 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
539 บุญมา เตชะวนิช 1
540 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
541 กิตธิ นาคะนิธิ 1
542 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
543 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
544 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
545 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
546 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
547 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
548 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
549 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
550 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
551 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
552 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
553 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
554 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
555 ฎาพร อาจหาญ 1
556 ณิชากร ปทุมมาศ 1
557 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
558 กฤตยา วุตติสันต์ 1
559 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
560 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
561 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
562 รัญคุณานิชช กันหลง 1
563 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
564 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
565 Chonticha Srisawang 1
566 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
567 Jittima Chatchawansaisin 1
568 อวย เกตุสิงห์ 1
569 ประธาน ดาบเพชร 1
570 Chayaporn Supachartwong 1
571 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
572 Suchin Arunsawatwong 1
573 นภสร โกวรรธนะกุล 1
574 กระมล ทองธรรมชาติ 1
575 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
576 Tadchanon Chuman 1
577 วินัย งามแสง 1
578 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
579 Anawatch Mitpratan 1
580 Rajalida Lipikorn 1
581 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
582 Ong, Say Kee 1
583 Acom Sornsute 1
584 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
585 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
586 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
587 ไววิทย์ พุทธารี 1
588 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
589 Walaisiri Muangsiri 1
590 Waraporn Siriterm 1
591 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
592 Varunee Padmasankh 1
593 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
594 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
595 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
596 สมชัย วัฒนการุณ 1
597 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
598 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
599 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
600 สุมา เมืองใย 1
601 พรรณี กาญจนพลู 1
602 สิทธิพร แอกทอง 1
603 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
604 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
605 Prakong Tangpraprutkul 1
606 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
607 Phanphen Wattanaarsakit 1
608 Puttipongse Varavudhi 1
609 ละอองทิพย์ เหมะ 1
610 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
611 Kasidit Nootong 1
612 นิศา วิชพันธุ์ 1
613 ๋Janes, Gavin W. 1
614 กัญญา ศุภปิติพร 1
615 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
616 รุ่งราวี ทองกันยา 1
617 Yeshey Penjor 1
618 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
619 มยุรี จารุปาน 1
620 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
621 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
622 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
623 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
624 ประคอง ชอบเสียง 1
625 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
626 Chariya Uiyyasathian 1
627 Pantharee Boonsatorn 1
628 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
629 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
630 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
631 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
632 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
633 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
634 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
635 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
636 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
637 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
638 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
639 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
640 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
641 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
642 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
643 อาริสา ทองชุมสิน 1
644 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
645 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
646 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
647 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
648 อิทธิชัย รามสูต 1
649 จิรเวทย์ รักชาติ 1
650 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
651 คัทลียา ใจศรีธิ 1
652 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
653 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
654 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
655 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
656 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
657 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
658 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
659 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
660 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
661 สุนีย์ นัยจรัญ 1
662 สมพร พรมดี 1
663 สุวิชา ทองสิมา 1
664 วัลลภ แย้มเหมือน 1
665 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
666 สำเริง แย้มโสภี 1
667 สิริพร สิวราวุฒิ 1
668 สายฝน ควรผดุง 1
669 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
670 ศุกันยา ห้วยผัด 1
671 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
672 วาสนา เสียงดัง 1
673 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
674 Thanathon Sesuk 1
675 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
676 ปวีณา ชาติรังสรรค์ 1
677 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
678 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
679 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
680 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
681 Somying Tumwasorn 1
682 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
683 อุทัย บุญประเสริฐ 1
684 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
685 คัคนางค์ มณีศรี 1
686 ธวัชชัย สันติสุข 1
687 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
688 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
689 วิไล ชินธเนศ 1
690 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
691 Naiyana Chaiyabutr 1
692 ณัฐพล บุญชิต 1
693 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
694 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
695 วัชรา บุรีศรี 1
696 นิดา หมอยาดี 1
697 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
698 คุณาชา ไชยชุมพร 1
699 พิไลพร เรืองนก 1
700 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
701 ภัทรมน ติวานนท์ 1
702 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
703 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
704 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
705 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
706 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
707 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
708 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
709 สุธารา คิสาสัง 1
710 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
711 สุพิน คุณานุกูล 1
712 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
713 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
714 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
715 ดลภพ เหล่าวานิช 1
716 กฤติยา ยั่งยืน 1
717 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
718 ณัฐ สุขสมัย 1
719 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
720 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
721 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
722 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
723 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
724 ศิริมาส บุญถนอม 1
725 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
726 ชวณี ลี้ตระกูล 1
727 วิชริณี คุปตานนท์ 1
728 จินตนา เหมรา 1
729 ประสม หงษ์โต 1
730 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
731 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
732 กุลชลี เชิงฉลาด 1
733 ปรีชญา แม้นมินทร์ 1
734 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
735 วิธิดา มานิตย์กุล 1
736 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
737 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
738 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
739 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
740 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
741 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
742 สายใจ อุชชิน 1
743 อมร มงคลแก้วสกุล 1
744 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
745 นลินอร ธิบดี 1
746 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
747 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
748 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
749 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
750 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
751 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
752 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
753 วุฒิดา คงเจริญ 1
754 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
755 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
756 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
757 เอก ยิ้มฉาย 1
758 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
759 นฤมล พุ่มเมือง 1
760 ภร ปติมน 1
761 สุวัตร ปะวะภูโต 1
762 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
763 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
764 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
765 เมสิริณ ขวัญใจ 1
766 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
767 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
768 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
769 อภิรดี ชัยกิจอุราใจ 1
770 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
771 อนุกูล บุญญบาล 1
772 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
773 วรางคณา ไข่มุก 1
774 อภิรดี โกเฮง 1
775 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
776 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
777 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
778 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
779 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
780 นันทวัฒน์ บรมานันท 1
781 สุพัฒนศิริ แพงพันธุ์, 2515- 1
782 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
783 ศํกดา ธนิตกุล 1
784 ศุภชัย คำคุ้ม 1
785 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
786 ปริตตา สดสง่า 1
787 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
788 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
789 พรรณพิไล ปุกหุต 1
790 ต่อศักดิ์ สวัสดีมงคล 1
791 สานุ อาจสำอางค์ 1
792 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
793 วาสินี แสงศรี 1
794 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
795 อรวรี วิสรรคชาติ 1
796 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
797 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
798 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
799 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
800 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
801 สุรางคณา วายุภาพ 1
802 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
803 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
804 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
805 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
806 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
807 ปณิตา โรจน์พานิช 1
808 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
809 ภานุรังสี หุ่นดี 1
810 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
811 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
812 ทยา จันทนชาติ 1
813 จุรีพร คำพจนาพล 1
814 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
815 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
816 ศารทูล สันติวาศะ 1
817 ปภัส มาคำจันทร์ 1
818 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
819 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
820 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
821 สิรภพ แก้วมาก 1
822 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
823 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
824 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
825 พาเวล สลัซกี้ 1
826 ฟ้าส่อง พูลผล 1
827 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
828 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
829 พารณ สุจิตจร 1
830 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
831 จุฑามาศ สุขสวัสดิ์ 1
832 เมษา วัฒนพิชัย 1
833 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
834 วิภาดา ผลสว่าง 1
835 ฉัตรมณี พะนาน 1
836 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
837 นันทินี สุนทรพิมล 1
838 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
839 ศิริชัย สมศรี 1
840 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
841 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
842 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
843 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
844 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
845 ศิรดา รอดเมฆ 1
846 อธิพร สุขเนตร 1
847 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
848 ภาสินี แพ่งสภา 1
849 เมธาวี คงพิกุล 1
850 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
851 ศริยา ห่านศรีสุข 1
852 วรพรรณ นาคทับ 1
853 วรามาส แซ่ซื้อ 1
854 แพรมาศ บูรณมานัส 1
855 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
856 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
857 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
858 วีรภัทร บุญมา 1
859 อัลเบอท ปอทเจส 1
860 พลอย สีตะสุต 1
861 สาริศ พันธุ์นรา 1
862 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
863 ญาดา ศิริสม 1
864 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
865 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
866 พรศิริ ประคองธรรม 1
867 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
868 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
869 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
870 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
871 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
872 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
873 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
874 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
875 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
876 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
877 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
878 ชิดชนก นิลรัต 1
879 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
880 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
881 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
882 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
883 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
884 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
885 สุนทรี อมรเพชรสถาพร 1
886 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
887 สุมาลี จำเริญ 1
888 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
889 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
890 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
891 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
892 รติมาส นรจิตร์ 1
893 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
894 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
895 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
896 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
897 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
898 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
899 ฆโนทัย บุญฟัก 1
900 ปภัสสรา ชัยวงศ์ 1
901 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
902 ทวี ชูโต 1
903 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
904 อลินดา ทองชุมสิน 1
905 เอกภพ จึงกุล 1
906 วรท สวนดอก 1
907 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
908 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
909 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
910 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
911 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
912 วิลาสินี กิจคณะ 1
913 สุภิชา มีนิล 1
914 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
915 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
916 เสาวภา พิณเขียว 1
917 วาสินี นันทขว้าง 1
918 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
919 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
920 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
921 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
922 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
923 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 1
924 ศศิรดี สะเดา 1
925 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
926 สาลินี จีนจรรยา 1
927 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
928 ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 1
929 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
930 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
931 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
932 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
933 อังคณา อยู่ยืนยง 1
934 ศรีญาภา ศรีวรนันท์ 1
935 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
936 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
937 กันตภณ พุ่มประดับ 1
938 วิชุดา สายสมุทร 1
939 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
940 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
941 จิราภา สุขเกษม 1
942 กรกมล แก้วเจียม 1
943 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
944 สุรัชดา รีคี 1
945 จริยา สารีอินทร์ 1
946 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
947 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
948 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
949 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
950 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
951 มนตรี รูปสุวรรณ 1
952 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
953 อลิสา สุนทรพะลิน 1
954 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
955 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
956 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
957 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
958 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
959 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
960 มนตรี รูปสุวรรณ 1
961 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
962 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
963 ปวินี ไพรทอง 1
964 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
965 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
966 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
967 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
968 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
969 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
970 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
971 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
972 นฐวรรณ สุธาพร 1
973 พงศ์จักร สร้อยสุวรรณ 1
974 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
975 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
976 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
977 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
978 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
979 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
980 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
981 ณัฐวดี บุญชื่น 1
982 สิริอร สังข์ทอง 1
983 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
984 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
985 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
986 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
987 สิริรัตน์ สารี 1
988 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
989 กิติยา ปรัตถจริยา 1
990 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
991 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
992 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
993 บุญยกร พนมอุปการ 1
994 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
995 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
996 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
997 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
998 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
999 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
1000 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
1001 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
1002 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
1003 จุฬา สุขมานพ 1
1004 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
1005 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
1006 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
1007 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
1008 เอกราช มาเจริญ 1
1009 นราธิป บุญญพนิช 1
1010 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
1011 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
1012 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
1013 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
1014 กองคำ ดวงแก้ว 1
1015 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
1016 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
1017 พนา ทองมีอาคม 1
1018 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
1019 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
1020 ณฐมน บัวพรมมี 1
1021 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
1022 เกสรี ศิริเลิศชัย 1
1023 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
1024 สุธี นามศิริเลิศ 1
1025 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
1026 นันทชัย เพียรสนอง 1
1027 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
1028 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
1029 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
1030 สุทธิดา นาคเจริญ 1
1031 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
1032 กัลยกร ฝูงวานิช 1
1033 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
1034 นัดดาว ชัยรัต 1
1035 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
1036 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
1037 บงกช ขุนวิทยา 1
1038 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
1039 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
1040 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
1041 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
1042 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
1043 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
1044 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
1045 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
1046 เศวต วัชรเสถียร 1
1047 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
1048 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
1049 ปาราวี พูลศิริ 1
1050 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
1051 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
1052 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
1053 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
1054 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
1055 ศิริชัย ศิริกาย 1
1056 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
1057 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
1058 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
1059 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
1060 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
1061 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
1062 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
1063 มิรา โกมลวณิช 1
1064 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
1065 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
1066 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
1067 วิฏราธร จิรประวัติ, ม.ล. 1
1068 ศศินันท์ พัฒนะ 1
1069 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
1070 ปาริชาต สายธนู 1
1071 วรรณพร ภุชชงค์ 1
1072 รทิตา ไกรเทพ 1
1073 ปวีณา จิรัฐติกร 1
1074 อรศรี อธิกิจ 1
1075 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
1076 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
1077 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
1078 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
1079 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
1080 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
1081 มารุต ไพรศรี 1
1082 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
1083 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
1084 พล ธีระคุปต์ 1
1085 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
1086 อุเทน ลิมปิศิริสันต์, 2521- 1
1087 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
1088 ศรอนงค์ สุขยิ่ง, 2523- 1
1089 วารุณี จังมงคลกาล 1
1090 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
1091 พิชยุตม์ คูณทอง 1
1092 ธีรารัตน์ บุตรโพธ 1
1093 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
1094 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
1095 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
1096 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
1097 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
1098 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
1099 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
1100 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
1101 คุณาพร ใจมาคำ 1
1102 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
1103 พันธวิศ ติขะธรรม 1
1104 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
1105 วรรณิกา ใหม่ธ 1
1106 ลำยอง ดวงคำ, 2517- 1
1107 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
1108 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
1109 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
1110 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
1111 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
1112 พุทธชาด สุขรอด, 2521- 1
1113 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
1114 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
1115 อาคม ชนิตวัธน์ 1
1116 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
1117 กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2513- 1
1118 อายุศรี คำบรรลือ 1
1119 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
1120 สริญญา สาระสุทธิ 1
1121 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
1122 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
1123 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
1124 สุทธิรักษ์ วินิส 1
1125 รักจิต มั่นพลศรี, 2521- 1
1126 กอบชัย ชูโต 1
1127 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
1128 อภิชญา บุญกระพือ 1
1129 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
1130 ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม, 2518- 1
1131 วิฎราธร จิรประวัติ 1
1132 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
1133 อภิชาติ โกสัยสุก 1
1134 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
1135 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
1136 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
1137 นฤมล วีระวงศ์ชัย, 2522- 1
1138 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
1139 จุมพล รอดคำดี 1
1140 สุวิมล วงศ์รัก, 2523- 1
1141 ภัฏฏารินทร์ อิงคุลานนท์ 1
1142 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
1143 บงกชสุดา ทองละไม 1
1144 วรทัย ราวินิจ 1
1145 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
1146 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
1147 กติกา ศรีรักษา 1
1148 อัจฉรียา รอบกิจ 1
1149 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
1150 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
1151 พรทวี หนูพรหม 1
1152 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
1153 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
1154 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
1155 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
1156 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
1157 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
1158 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
1159 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
1160 มัทนา นันตา 1
1161 จตุพร บัณฑิตกุล 1
1162 ปวรา โพธิพิพิธ 1
1163 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
1164 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
1165 ชาลิน นุกูล 1
1166 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
1167 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
1168 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
1169 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
1170 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
1171 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
1172 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
1173 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
1174 อรสุดา แสงก่ำ 1
1175 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
1176 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
1177 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
1178 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
1179 แพรวดี ณ นคร 1
1180 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
1181 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
1182 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
1183 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
1184 อัญชลี ถิรเนตร, 2517- 1
1185 ธีรติ ถนัดรบ 1
1186 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
1187 มาลินี จงสำราญ 1
1188 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
1189 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
1190 ฐานิสรา พาหะมาก 1
1191 วันณุ พูลสมบัติ 1
1192 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
1193 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
1194 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
1195 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
1196 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
1197 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
1198 วรรณสม สีสังข์ 1
1199 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
1200 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
1201 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
1202 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
1203 กิรติ คเชนทวา 1
1204 แสงระวี สิงหอำพล 1
1205 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
1206 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 25
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างช