ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 พนม คลี่ฉายา 24
9 นันทวัฒน์ บรมานันท์ 24
10 คณพล จันทน์หอม 24
11 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
12 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 20
13 วิทิต มันตาภรณ์ 20
14 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
15 สราวุธ อนันตชาติ 19
16 พิรงรอง รามสูต 19
17 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 17
18 มัทยา จิตติรัตน์ 17
19 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
20 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
21 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
22 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
23 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
24 ศิริชัย ศิริกายะ 16
25 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
26 ศารทูล สันติวาสะ 16
27 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
28 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
29 กิตติ กันภัย 13
30 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
31 ชยันติ ไกรกาญจน์ 12
32 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
33 ชัชพล ไชยพร 12
34 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
35 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
36 ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 11
37 มานิตย์ จุมปา 11
38 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
39 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
40 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
41 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
42 สำเรียง เมฆเกรียงไกร 9
43 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
44 ทัชชมัย ทองอุไร 9
45 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
46 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
47 ปรมะ สตะเวทิน 7
48 อวยพร พานิช 7
49 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
50 พล ธีรคุปต์ 7
51 วิฏราธร จิรประวัติ 7
52 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
53 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
54 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
55 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
56 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
57 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
58 ธนวดี บุญลือ 5
59 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
60 โชติกา วิทยาวรากุล 5
61 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
62 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
63 ขวัญเรือน กิติวัฒน์ 4
64 วิลาสินี พิพิธกุล 4
65 เจษฎา ศาลาทอง 4
66 ประภาศ คงเอียด 4
67 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
68 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
69 ปัทมวดี จารุวร 3
70 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
71 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
72 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
73 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
74 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
75 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
76 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
77 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
78 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
79 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
80 ภูร นิมมล 2
81 สุภัทรา สุขปาณี 2
82 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
83 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
84 ปฤณ ลมรส 2
85 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
86 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
87 สุรกิจ บุญรอด 2
88 สถาพร ปัญญาดี 2
89 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
90 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
91 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
92 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
93 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
94 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
95 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
96 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
97 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
98 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
99 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
100 ปวีนุช หาญชะนะ 2
101 ภัฏ กรวิกนพดล 2
102 สุวดี ยาป่าคาย 2
103 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
104 บูรตา วงษ์อุไร 2
105 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
106 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
107 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
108 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
109 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
110 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
111 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
112 ยุบล เบญจรงค์กิจ 2
113 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
114 สุธี พลพงษ์ 2
115 จรัญ ภักดีธนากุล 2
116 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
117 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
118 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
119 สุทธิพร สายเชื้อ 2
120 ภัทรทร วันวงษ์ 2
121 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
122 อรวี ศรีชำนาญ 2
123 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
124 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
125 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
126 เอมวิกา กิติมา 2
127 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
128 กมลชนก ยวดยง 2
129 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
130 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
131 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
132 ธนัท อนุรักษ์ 2
133 ธนวัตน์ เดชผล 2
134 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
135 วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
136 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
137 กรวิกา ขวัญเมือง 2
138 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
139 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
140 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
141 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
142 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
143 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
144 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
145 ทัน ทองดี 2
146 ณัฐญา นลพร 2
147 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
148 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
149 รรรรยา บุญกลั่น 2
150 เกริดา โคตรชารี 2
151 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
152 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
153 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
154 ศรุต รัตนวิจิตร 2
155 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
156 สุษม ศุภนิตย์ 2
157 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
158 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
159 ปรัชญา แช่มช้อย 2
160 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
161 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
162 สุธิดา มานิตย์ 2
163 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
164 ประกาศ คงเอียด 2
165 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
166 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
167 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
168 พีระ จิรโสภณ 2
169 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
170 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
171 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
172 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
173 เมือง พรมเกษา 2
174 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
175 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
176 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
177 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
178 พลอย สีตะสุต 1
179 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
180 อัลเบอท ปอทเจส 1
181 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
182 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
183 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
184 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
185 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
186 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
187 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
188 สาริศ พันธุ์นรา 1
189 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
190 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
191 วีรภัทร บุญมา 1
192 แพรมาศ บูรณมานัส 1
193 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
194 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
195 วรามาส แซ่ซื้อ 1
196 เมษา วัฒนพิชัย 1
197 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
198 จุฑามาศ สุขสวัสดิ์ 1
199 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
200 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
201 ชิดชนก นิลรัต 1
202 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
203 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
204 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
205 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
206 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
207 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
208 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
209 วุฒิดา คงเจริญ 1
210 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
211 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
212 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
213 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
214 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
215 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
216 วิภาดา ผลสว่าง 1
217 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
218 จินตนา เหมรา 1
219 ชวณี ลี้ตระกูล 1
220 ประสม หงษ์โต 1
221 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
222 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
223 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
224 อมร มงคลแก้วสกุล 1
225 สายใจ อุชชิน 1
226 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
227 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
228 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
229 ญาดา ศิริสม 1
230 พรศิริ ประคองธรรม 1
231 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
232 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
233 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
234 นลินอร ธิบดี 1
235 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
236 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
237 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
238 ศิริมาส บุญถนอม 1
239 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
240 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
241 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
242 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
243 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
244 ปาราวี พูลศิริ 1
245 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
246 ปวีณา จิรัฐติกร 1
247 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
248 อรศรี อธิกิจ 1
249 ศิริชัย ศิริกาย 1
250 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
251 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
252 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
253 พงศ์จักร สร้อยสุวรรณ 1
254 กองคำ ดวงแก้ว 1
255 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
256 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
257 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
258 ปาริชาต สายธนู 1
259 พนา ทองมีอาคม 1
260 เกสรี ศิริเลิศชัย 1
261 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
262 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
263 วิชริณี คุปตานนท์ 1
264 ณฐมน บัวพรมมี 1
265 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
266 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
267 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
268 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
269 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
270 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
271 นันทชัย เพียรสนอง 1
272 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
273 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
274 ณัฐวดี บุญชื่น 1
275 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
276 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
277 นันทินี สุนทรพิมล 1
278 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
279 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
280 ภาสินี แพ่งสภา 1
281 ฟ้าส่อง พูลผล 1
282 พาเวล สลัซกี้ 1
283 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
284 ฉัตรมณี พะนาน 1
285 พารณ สุจิตจร 1
286 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
287 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
288 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
289 กาญจนาถ อุดมสุข 1
290 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
291 พัธรา นักรำ 1
292 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
293 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
294 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
295 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
296 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
297 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
298 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
299 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
300 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
301 เกศรา บูรพาเดชะ 1
302 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
303 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
304 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
305 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
306 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
307 เมธาวี คงพิกุล 1
308 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
309 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
310 วรพรรณ นาคทับ 1
311 อธิพร สุขเนตร 1
312 ศริยา ห่านศรีสุข 1
313 สุทธิดา นาคเจริญ 1
314 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
315 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
316 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
317 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
318 ฎาพร อาจหาญ 1
319 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
320 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
321 ศิรดา รอดเมฆ 1
322 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
323 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
324 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
325 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
326 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
327 สาลินี จีนจรรยา 1
328 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
329 ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 1
330 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
331 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
332 ศิริชัย สมศรี 1
333 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
334 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
335 สุนทรี อมรเพชรสถาพร 1
336 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
337 กฤตยา วุตติสันต์ 1
338 ณิชากร ปทุมมาศ 1
339 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
340 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
341 บวร ประภาสะวัต 1
342 ดรัลพร ดำยศ 1
343 กิตธิ นาคะนิธิ 1
344 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
345 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
346 อัญชลี วานิจจะกูล 1
347 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
348 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
349 วรงรอง เลื่อนลอย 1
350 สิริสา สุรการวิทย์ 1
351 เอมวลี ณ ลำพูน 1
352 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
353 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
354 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
355 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
356 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
357 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
358 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
359 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
360 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
361 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
362 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
363 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
364 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
365 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
366 บุญมา เตชะวนิช 1
367 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
368 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
369 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
370 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
371 สุภิชา มีนิล 1
372 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
373 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
374 เสาวภา พิณเขียว 1
375 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
376 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
377 วิลาสินี กิจคณะ 1
378 ทวี ชูโต 1
379 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
380 สุมาลี จำเริญ 1
381 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
382 รติมาส นรจิตร์ 1
383 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
384 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
385 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
386 อลินดา ทองชุมสิน 1
387 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
388 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
389 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
390 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
391 ปรีชญา แม้นมินทร์ 1
392 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
393 วิธิดา มานิตย์กุล 1
394 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
395 เอกภพ จึงกุล 1
396 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
397 วรท สวนดอก 1
398 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
399 สิรภพ แก้วมาก 1
400 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
401 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
402 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
403 จริยา สารีอินทร์ 1
404 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
405 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
406 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
407 กรกมล แก้วเจียม 1
408 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
409 สุรัชดา รีคี 1
410 ศรีญาภา ศรีวรนันท์ 1
411 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
412 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
413 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
414 ศศิรดี สะเดา 1
415 อังคณา อยู่ยืนยง 1
416 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 1
417 จิราภา สุขเกษม 1
418 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
419 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
420 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
421 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
422 ปภัสสรา ชัยวงศ์ 1
423 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
424 ฆโนทัย บุญฟัก 1
425 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
426 วาสินี นันทขว้าง 1
427 กันตภณ พุ่มประดับ 1
428 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
429 วิชุดา สายสมุทร 1
430 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
431 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
432 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
433 กุลชลี เชิงฉลาด 1
434 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
435 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
436 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
437 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
438 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
439 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
440 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
441 สริญญา สาระสุทธิ 1
442 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
443 สุพัฒนศิริ แพงพันธุ์, 2515- 1
444 ภร ปติมน 1
445 นฤมล พุ่มเมือง 1
446 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
447 วรางคณา ไข่มุก 1
448 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
449 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
450 รักจิต มั่นพลศรี, 2521- 1
451 สุทธิรักษ์ วินิส 1
452 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
453 สุวิมล วงศ์รัก, 2523- 1
454 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
455 ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม, 2518- 1
456 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
457 วิฎราธร จิรประวัติ 1
458 จุมพล รอดคำดี 1
459 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
460 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
461 พุทธชาด สุขรอด, 2521- 1
462 กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2513- 1
463 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
464 นฤมล วีระวงศ์ชัย, 2522- 1
465 กอบชัย ชูโต 1
466 เมสิริณ ขวัญใจ 1
467 อนุกูล บุญญบาล 1
468 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
469 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
470 มนตรี รูปสุวรรณ 1
471 ปวินี ไพรทอง 1
472 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
473 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
474 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
475 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
476 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
477 กิติยา ปรัตถจริยา 1
478 นราธิป บุญญพนิช 1
479 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
480 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
481 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
482 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
483 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
484 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
485 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
486 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
487 พรรณพิไล ปุกหุต 1
488 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
489 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
490 ทยา จันทนชาติ 1
491 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
492 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
493 มนตรี รูปสุวรรณ 1
494 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
495 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
496 ปภัส มาคำจันทร์ 1
497 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
498 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
499 ศรอนงค์ สุขยิ่ง, 2523- 1
500 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
501 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
502 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
503 ดลภพ เหล่าวานิช 1
504 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
505 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
506 สุพิน คุณานุกูล 1
507 กฤติยา ยั่งยืน 1
508 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
509 ณัฐ สุขสมัย 1
510 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
511 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
512 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
513 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
514 เอก ยิ้มฉาย 1
515 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
516 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
517 ต่อศักดิ์ สวัสดีมงคล 1
518 วาสินี แสงศรี 1
519 อรวรี วิสรรคชาติ 1
520 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
521 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
522 สานุ อาจสำอางค์ 1
523 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
524 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
525 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
526 สุรางคณา วายุภาพ 1
527 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
528 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
529 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
530 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
531 สุธารา คิสาสัง 1
532 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
533 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
534 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
535 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
536 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
537 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
538 ลำยอง ดวงคำ, 2517- 1
539 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
540 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
541 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
542 อุเทน ลิมปิศิริสันต์, 2521- 1
543 มารุต ไพรศรี 1
544 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
545 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
546 บงกชสุดา ทองละไม 1
547 อัญชลี ถิรเนตร, 2517- 1
548 นิดา หมอยาดี 1
549 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
550 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
551 พิไลพร เรืองนก 1
552 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
553 คุณาชา ไชยชุมพร 1
554 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
555 วัชรา บุรีศรี 1
556 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
557 มาลินี จงสำราญ 1
558 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
559 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
560 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
561 ภัทรมน ติวานนท์ 1
562 สิริรัตน์ สารี 1
563 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
564 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
565 พจณี สิมะนราธร 1
566 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
567 วรียา หยึกประเสริฐ 1
568 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
569 นิตินัย คำนวน 1
570 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
571 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
572 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
573 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
574 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
575 รัตยา โตควณิชย์ 1
576 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
577 ประพิณพร แผนชากร 1
578 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
579 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
580 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
581 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
582 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
583 ศิมาพร บุญศิริ 1
584 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
585 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
586 ภัคสินี คงศรี 1
587 พงศกร จันทรศัพท์ 1
588 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
589 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
590 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
591 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
592 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
593 มีนา กิตติอนุกูล 1
594 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
595 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
596 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
597 กองทอง วนเกียรติ 1
598 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
599 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
600 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
601 อุษา โหราเรือง 1
602 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
603 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
604 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
605 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
606 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
607 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
608 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
609 นัดดาว ชัยรัต 1
610 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
611 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
612 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
613 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
614 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
615 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
616 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
617 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
618 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
619 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
620 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
621 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
622 กนกพร ชมภูนุท 1
623 พิชากร ว่องวิชญกร 1
624 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
625 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
626 ทวีพร คงแก้ว 1
627 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
628 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
629 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
630 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
631 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
632 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
633 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
634 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
635 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
636 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
637 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
638 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
639 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
640 วันณุ พูลสมบัติ 1
641 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
642 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
643 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
644 พรทวี หนูพรหม 1
645 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
646 ชาลิน นุกูล 1
647 บุญยกร พนมอุปการ 1
648 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
649 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
650 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
651 ปวรา โพธิพิพิธ 1
652 จตุพร บัณฑิตกุล 1
653 กติกา ศรีรักษา 1
654 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
655 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
656 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
657 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
658 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
659 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
660 รัตติกาล อ่องนุช 1
661 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
662 โกเมศ สุพลภัค 1
663 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
664 มานะ เผาะช่วย 1
665 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
666 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
667 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
668 ธิดา แย้มบุปผา 1
669 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
670 พรรณวดี พานิช 1
671 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
672 สุรัชนี พานำมา 1
673 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
674 กิติพร พลศร 1
675 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
676 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
677 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
678 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
679 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
680 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
681 นรา สวัสดิภาพ 1
682 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
683 สวรรยา แก้วมีชัย 1
684 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
685 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
686 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
687 สุกฤตา จำเนียร 1
688 ชญาดา รุ้งเต่า 1
689 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
690 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
691 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
692 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
693 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
694 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
695 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
696 Kittisak Likhitwitayawuid 1
697 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
698 Sumphan Wongseripipatana 1
699 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
700 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
701 มัทนา นันตา 1
702 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
703 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
704 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
705 วัฒนชัย สมิทธากร 1
706 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
707 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
708 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
709 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
710 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
711 มยุรี ตันติสิระ 1
712 Srilert Chotpantarat 1
713 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
714 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
715 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
716 Chalermpol Leevailoj 1
717 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
718 Garnpimol C. Ritthidej 1
719 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
720 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
721 Boonchai Sangpetngam 1
722 Vimolmas Lipipun 1
723 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
724 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
725 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
726 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
727 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
728 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
729 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
730 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
731 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
732 อรสุดา แสงก่ำ 1
733 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
734 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
735 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
736 มนชนก เกิดแก้ว 1
737 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
738 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
739 มนัสนันท์ มากบัว 1
740 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
741 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
742 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
743 อัจฉรียา รอบกิจ 1
744 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
745 Wilai Anomasiri 1
746 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
747 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
748 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
749 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
750 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
751 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
752 วรทัย ราวินิจ 1
753 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
754 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
755 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
756 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
757 Vanida Chantarateptawan 1
758 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
759 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
760 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
761 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
762 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
763 ศารทูล สันติวาศะ 1
764 ประคอง สุทธสาร 1
765 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
766 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
767 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
768 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
769 ชอุ่ม มลิลา 1
770 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
771 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
772 บรรจง คณะวรรณ 1
773 สุมิตรา พูลทอง 1
774 Phanphen Wattanaarsakit 1
775 Prakong Tangpraprutkul 1
776 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
777 Puttipongse Varavudhi 1
778 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
779 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
780 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
781 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
782 ปณิตา โรจน์พานิช 1
783 จุรีพร คำพจนาพล 1
784 Ampa Luiengpirom 1
785 กำจัด มงคลกุล 1
786 Naiyana Chaiyabutr 1
787 ภานุรังสี หุ่นดี 1
788 Supa Chantharasakul 1
789 อลิสา สุนทรพะลิน 1
790 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
791 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
792 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
793 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
794 Jaitip Paiboon 1
795 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
796 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
797 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
798 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
799 Sompol Sanguanrungsirikul 1
800 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
801 Kitpramuk Tantayaporn 1
802 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
803 เอกราช มาเจริญ 1
804 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
805 จุฬา สุขมานพ 1
806 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
807 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
808 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
809 Panee Boonthavi 1
810 ณัฐพล บุญชิต 1
811 Chakkaphan Sutthirat 1
812 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
813 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
814 Chulalongkorn University.Graduate school 1
815 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
816 วิมล เหมะจันทร 1
817 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
818 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
819 สิริอร สังข์ทอง 1
820 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
821 วีระพงษ์ 1
822 กัลยกร ฝูงวานิช 1
823 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
824 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
825 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
826 บงกช ขุนวิทยา 1
827 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
828 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
829 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
830 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
831 สุธี นามศิริเลิศ 1
832 เศวต วัชรเสถียร 1
833 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
834 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
835 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
836 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
837 กานต์ ชีวสาธน์ 1
838 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
839 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
840 กัมปนาท สถิตย์พร 1
841 ชัยนาท บัวทอง 1
842 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
843 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
844 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
845 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
846 กัณฑิมา ช่างทำ 1
847 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
848 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
849 ศรายุทธ กุลราช 1
850 วิธัณยา มีลักษณะ 1
851 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
852 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
853 ศศินันท์ พัฒนะ 1
854 วิฏราธร จิรประวัติ, ม.ล. 1
855 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
856 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
857 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
858 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
859 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
860 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
861 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
862 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
863 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
864 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
865 วริศรา สุรเดช 1
866 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
867 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
868 สุนิตา คงมั่น 1
869 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
870 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
871 มิรา โกมลวณิช 1
872 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
873 รทิตา ไกรเทพ 1
874 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
875 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
876 วรรณพร ภุชชงค์ 1
877 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
878 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
879 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
880 นฐวรรณ สุธาพร 1
881 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
882 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
883 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
884 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
885 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
886 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
887 ฐาปน แสนยะบุตร 1
888 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
889 พรสรร สิงห์ชัย 1
890 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
891 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
892 พิมลกร แปงฟู 1
893 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
894 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
895 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
896 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
897 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
898 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
899 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
900 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
901 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
902 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
903 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
904 กฤดิทัต ฉายไสว 1
905 ศนันท์กรณ์ โสติพันธุ์ 1
906 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
907 ญาดา แสงเพ็ชร 1
908 พงศกร เรืองเดชขจร 1
909 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
910 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
911 นพวรรณ โอภาโส 1
912 ธันยพร จันทร์เปีย 1
913 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
914 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
915 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
916 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
917 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
918 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
919 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
920 นันทัช กิจรานันทน์ 1
921 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
922 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
923 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
924 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
925 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
926 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
927 นรเทพ ครบปรัชญา 1
928 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
929 ตุลาพร ศรียาบ 1
930 บัว แก้วจิตร 1
931 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
932 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
933 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
934 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
935 อาทิตย์ ศรีชัย 1
936 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
937 ปนิธิ ภูเจริญ 1
938 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
939 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
940 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
941 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
942 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
943 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
944 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
945 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
946 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
947 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
948 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
949 ละอองทิพย์ เหมะ 1
950 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
951 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
952 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
953 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
954 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
955 วิภาวัส อิสราพานิช 1
956 สโรชา เลิศทวีเดช 1
957 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
958 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
959 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
960 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
961 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
962 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
963 Pornpimol Muanjai 1
964 Narong Punnim 1
965 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
966 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
967 สีตลา ชาญวิเศษ 1
968 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
969 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
970 อาริสา ทองชุมสิน 1
971 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
972 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
973 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
974 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
975 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
976 มังคลารัช ใจตรง 1
977 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
978 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
979 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
980 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
981 อรัญญา บุญธรักษา 1
982 เอกชัย อดุลยธรรม 1
983 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
984 แสงระวี สิงหอำพล 1
985 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
986 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
987 วรรณสม สีสังข์ 1
988 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
989 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
990 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
991 กิรติ คเชนทวา 1
992 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
993 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
994 วิไล ชินธเนศ 1
995 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
996 อุทัย บุญประเสริฐ 1
997 Chulalongkorn University. Graduate School 1
998 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
999 Somying Tumwasorn 1
1000 Thada Jirajaras 1
1001 จิตรา เศรษฐอุดม 1
1002 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
1003 Siriporn Sriwarakan 1
1004 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
1005 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
1006 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
1007 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
1008 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
1009 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
1010 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
1011 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
1012 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
1013 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
1014 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
1015 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
1016 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
1017 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
1018 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
1019 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
1020 ดาววดี เพชรบรม 1
1021 รัชเษก สิงหา 1
1022 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
1023 พัฒนี แซ่จิว 1
1024 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
1025 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
1026 ชุมพล คงคานนท์ 1
1027 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
1028 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
1029 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
1030 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
1031 ธนวรรณ ดวงมณี 1
1032 พิโรดม ใหลตระกูล 1
1033 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
1034 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
1035 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
1036 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
1037 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
1038 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
1039 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
1040 ปริณดา แก้วทอง 1
1041 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
1042 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
1043 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
1044 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
1045 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
1046 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
1047 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
1048 จิรเวทย์ รักชาติ 1
1049 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
1050 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
1051 รัญคุณานิชช กันหลง 1
1052 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
1053 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
1054 อิทธิชัย รามสูต 1
1055 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
1056 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
1057 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
1058 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
1059 คัทลียา ใจศรีธิ 1
1060 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
1061 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
1062 จิรวัส พรหมศร 1
1063 กันติชา รุ่งมณี 1
1064 อรชนันท์ บุญมี 1
1065 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
1066 ภูมิ จันทชุม 1
1067 อาทิตา แสนเสนาะ 1
1068 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
1069 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
1070 สุธาสินี เหล่าไทย 1
1071 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
1072 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
1073 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
1074 จิรภัทร ผลากรกุล 1
1075 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
1076 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
1077 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
1078 ฐานิสรา พาหะมาก 1
1079 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
1080 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
1081 กระมล ทองธรรมชาติ 1
1082 นภสร โกวรรธนะกุล 1
1083 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
1084 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
1085 Tadchanon Chuman 1
1086 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
1087 สมชัย วัฒนการุณ 1
1088 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
1089 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
1090 รุ่งราวี ทองกันยา 1
1091 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
1092 Yeshey Penjor 1
1093 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
1094 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
1095 วินัย งามแสง 1
1096 อวย เกตุสิงห์ 1
1097 Jittima Chatchawansaisin 1
1098 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
1099 Chayaporn Supachartwong 1
1100 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
1101 ประธาน ดาบเพชร 1
1102 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
1103 Chonticha Srisawang 1
1104 อายุศรี คำบรรลือ 1
1105 Suchin Arunsawatwong 1
1106 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
1107 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
1108 อาคม ชนิตวัธน์ 1
1109 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
1110 ๋Janes, Gavin W. 1
1111 อภิรดี โกเฮง 1
1112 สุมา เมืองใย 1
1113 สุวัตร ปะวะภูโต 1
1114 สิทธิพร แอกทอง 1
1115 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
1116 Kasidit Nootong 1
1117 พรรณี กาญจนพลู 1
1118 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
1119 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
1120 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
1121 อภิรดี ชัยกิจอุราใจ 1
1122 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
1123 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
1124 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
1125 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
1126 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
1127 นิศา วิชพันธุ์ 1
1128 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
1129 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
1130 ปริตตา สดสง่า 1
1131 มยุรี จารุปาน 1
1132 นันทวัฒน์ บรมานันท 1
1133 กัญญา ศุภปิติพร 1
1134 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
1135 Chariya Uiyyasathian 1
1136 ศํกดา ธนิตกุล 1
1137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
1138 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
1139 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
1140 ประคอง ชอบเสียง 1
1141 ศุภชัย คำคุ้ม 1
1142 Anawatch Mitpratan 1
1143 Rajalida Lipikorn 1
1144 สิริพร สิวราวุฒิ 1
1145 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
1146 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
1147 สมพร พรมดี 1
1148 สุนีย์ นัยจรัญ 1
1149 คุณาพร ใจมาคำ 1
1150 พันธวิศ ติขะธรรม 1
1151 สายฝน ควรผดุง 1
1152 วรรณิกา ใหม่ธ 1
1153 วาสนา เสียงดัง 1
1154 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
1155 Thanathon Sesuk 1
1156 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
1157 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
1158 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
1159 สุวิชา ทองสิมา 1
1160 ปวีณา ชาติรังสรรค์ 1
1161 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
1162 แพรวดี ณ นคร 1
1163 ธวัชชัย สันติสุข 1
1164 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
1165 คัคนางค์ มณีศรี 1
1166 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
1167 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
1168 วัลลภ แย้มเหมือน 1
1169 ธีรติ ถนัดรบ 1
1170 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
1171 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
1172 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
1173 สำเริง แย้มโสภี 1
1174 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
1175 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
1176 อภิชาติ โกสัยสุก 1
1177 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
1178 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
1179 ไววิทย์ พุทธารี 1
1180 วารุณี จังมงคลกาล 1
1181 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
1182 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
1183 อภิชญา บุญกระพือ 1
1184 Waraporn Siriterm 1
1185 ภัฏฏารินทร์ อิงคุลานนท์ 1
1186 Walaisiri Muangsiri 1
1187 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
1188 Varunee Padmasankh 1
1189 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
1190 Ong, Say Kee 1
1191 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
1192 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
1193 Pantharee Boonsatorn 1
1194 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
1195 ศุกันยา ห้วยผัด 1
1196 พล ธีระคุปต์ 1
1197 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
1198 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
1199 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
1200 Acom Sornsute 1
1201 พิชยุตม์ คูณทอง 1
1202 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
1203 ธีรารัตน์ บุตรโพธ 1
1204 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
1205 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
1206 วรพล จรัสกิตติกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 26
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
339