ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 นันทวัฒน์ บรมานันท์ 24
9 คณพล จันทน์หอม 24
10 พนม คลี่ฉายา 24
11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 22
12 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
13 วิทิต มันตาภรณ์ 20
14 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
15 สราวุธ อนันตชาติ 19
16 พิรงรอง รามสูต 19
17 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
18 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 17
19 มัทยา จิตติรัตน์ 17
20 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
21 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
22 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
23 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
24 ศิริชัย ศิริกายะ 16
25 ศารทูล สันติวาสะ 16
26 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
27 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
28 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
29 กิตติ กันภัย 13
30 ชัชพล ไชยพร 12
31 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
32 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
33 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
34 ชยันติ ไกรกาญจน์ 12
35 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
36 มานิตย์ จุมปา 11
37 ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 11
38 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
39 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
40 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
41 ทัชชมัย ทองอุไร 9
42 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
43 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
44 สำเรียง เมฆเกรียงไกร 9
45 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
46 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
47 พล ธีรคุปต์ 7
48 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
49 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
50 อวยพร พานิช 7
51 ปรมะ สตะเวทิน 7
52 วิฏราธร จิรประวัติ 7
53 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
54 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
55 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
56 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
57 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
58 โชติกา วิทยาวรากุล 5
59 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
60 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
61 ธนวดี บุญลือ 5
62 ประภาศ คงเอียด 4
63 วิลาสินี พิพิธกุล 4
64 ขวัญเรือน กิติวัฒน์ 4
65 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
66 เจษฎา ศาลาทอง 4
67 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
68 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
69 ปัทมวดี จารุวร 3
70 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
71 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
72 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
73 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
74 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
75 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
76 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
77 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
78 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
79 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
80 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
81 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
82 ภูร นิมมล 2
83 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
84 ปฤณ ลมรส 2
85 สุภัทรา สุขปาณี 2
86 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
87 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
88 สุรกิจ บุญรอด 2
89 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
90 สถาพร ปัญญาดี 2
91 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
92 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
93 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
94 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
95 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
96 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
97 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
98 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
99 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
100 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
101 ปวีนุช หาญชะนะ 2
102 ภัฏ กรวิกนพดล 2
103 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
104 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
105 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
106 ธนัท อนุรักษ์ 2
107 ธนวัตน์ เดชผล 2
108 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
109 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
110 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
111 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
112 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
113 วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
114 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
115 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
116 ศรุต รัตนวิจิตร 2
117 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
118 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
119 ณัฐญา นลพร 2
120 กรวิกา ขวัญเมือง 2
121 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
122 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
123 รรรรยา บุญกลั่น 2
124 เกริดา โคตรชารี 2
125 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
126 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
127 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
128 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
129 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
130 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
131 สุทธิพร สายเชื้อ 2
132 ภัทรทร วันวงษ์ 2
133 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
134 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
135 อรวี ศรีชำนาญ 2
136 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
137 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
138 สุธี พลพงษ์ 2
139 บูรตา วงษ์อุไร 2
140 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
141 กมลชนก ยวดยง 2
142 จรัญ ภักดีธนากุล 2
143 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
144 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
145 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
146 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
147 สุวดี ยาป่าคาย 2
148 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
149 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
150 เอมวิกา กิติมา 2
151 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
152 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
153 พีระ จิรโสภณ 2
154 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
155 ปรัชญา แช่มช้อย 2
156 ยุบล เบญจรงค์กิจ 2
157 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
158 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
159 ประกาศ คงเอียด 2
160 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
161 สุธิดา มานิตย์ 2
162 ทัน ทองดี 2
163 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
164 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
165 สุษม ศุภนิตย์ 2
166 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
167 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
168 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
169 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
170 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
171 เมือง พรมเกษา 2
172 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
173 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
174 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
175 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
176 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
177 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
178 ภร ปติมน 1
179 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
180 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
181 มัทนา นันตา 1
182 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
183 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
184 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
185 เมสิริณ ขวัญใจ 1
186 วรางคณา ไข่มุก 1
187 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
188 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
189 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
190 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
191 นฤมล พุ่มเมือง 1
192 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
193 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
194 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
195 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
196 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
197 อนุกูล บุญญบาล 1
198 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
199 สุพัฒนศิริ แพงพันธุ์, 2515- 1
200 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
201 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
202 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
203 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
204 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
205 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
206 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
207 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
208 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
209 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
210 อรัญญา บุญธรักษา 1
211 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
212 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
213 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
214 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
215 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
216 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
217 มังคลารัช ใจตรง 1
218 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
219 วิภาวัส อิสราพานิช 1
220 สโรชา เลิศทวีเดช 1
221 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
222 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
223 สีตลา ชาญวิเศษ 1
224 อาริสา ทองชุมสิน 1
225 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
226 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
227 พรรณพิไล ปุกหุต 1
228 วรทัย ราวินิจ 1
229 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
230 อัจฉรียา รอบกิจ 1
231 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
232 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
233 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
234 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
235 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
236 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
237 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
238 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
239 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
240 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
241 อลิสา สุนทรพะลิน 1
242 ภานุรังสี หุ่นดี 1
243 ศรอนงค์ สุขยิ่ง, 2523- 1
244 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
245 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
246 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
247 อุเทน ลิมปิศิริสันต์, 2521- 1
248 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
249 ปณิตา โรจน์พานิช 1
250 จุรีพร คำพจนาพล 1
251 ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม, 2518- 1
252 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
253 ศารทูล สันติวาศะ 1
254 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
255 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
256 วิฎราธร จิรประวัติ 1
257 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
258 มารุต ไพรศรี 1
259 สุวัตร ปะวะภูโต 1
260 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
261 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
262 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
263 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
264 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
265 ลำยอง ดวงคำ, 2517- 1
266 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
267 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
268 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
269 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
270 อภิรดี ชัยกิจอุราใจ 1
271 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
272 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
273 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
274 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
275 สุทธิรักษ์ วินิส 1
276 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
277 จุฬา สุขมานพ 1
278 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
279 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
280 พุทธชาด สุขรอด, 2521- 1
281 รักจิต มั่นพลศรี, 2521- 1
282 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
283 เอกราช มาเจริญ 1
284 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
285 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
286 สริญญา สาระสุทธิ 1
287 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
288 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
289 สิริอร สังข์ทอง 1
290 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
291 จุมพล รอดคำดี 1
292 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
293 สุวิมล วงศ์รัก, 2523- 1
294 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
295 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
296 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
297 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
298 ณัฐพล บุญชิต 1
299 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
300 กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2513- 1
301 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
302 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
303 นฤมล วีระวงศ์ชัย, 2522- 1
304 กอบชัย ชูโต 1
305 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
306 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
307 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
308 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
309 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
310 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
311 ดาววดี เพชรบรม 1
312 รัชเษก สิงหา 1
313 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
314 พัฒนี แซ่จิว 1
315 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
316 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
317 ชุมพล คงคานนท์ 1
318 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
319 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
320 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
321 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
322 ธนวรรณ ดวงมณี 1
323 พิโรดม ใหลตระกูล 1
324 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
325 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
326 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
327 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
328 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
329 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
330 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
331 ปริณดา แก้วทอง 1
332 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
333 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
334 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
335 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
336 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
337 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
338 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
339 จิรเวทย์ รักชาติ 1
340 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
341 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
342 รัญคุณานิชช กันหลง 1
343 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
344 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
345 อิทธิชัย รามสูต 1
346 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
347 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
348 Srilert Chotpantarat 1
349 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
350 คัทลียา ใจศรีธิ 1
351 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
352 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
353 จิรวัส พรหมศร 1
354 กันติชา รุ่งมณี 1
355 อรชนันท์ บุญมี 1
356 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
357 ภูมิ จันทชุม 1
358 อาทิตา แสนเสนาะ 1
359 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
360 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
361 สุธาสินี เหล่าไทย 1
362 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
363 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
364 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
365 จิรภัทร ผลากรกุล 1
366 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
367 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
368 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
369 วรพล จรัสกิตติกร 1
370 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
371 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
372 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
373 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
374 จิตรา เศรษฐอุดม 1
375 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
376 Thada Jirajaras 1
377 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
378 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
379 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
380 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
381 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
382 ฎาพร อาจหาญ 1
383 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
384 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
385 Siriporn Sriwarakan 1
386 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
387 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
388 Narong Punnim 1
389 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
390 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
391 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
392 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
393 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
394 Pornpimol Muanjai 1
395 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
396 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
397 เอกชัย อดุลยธรรม 1
398 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
399 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
400 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
401 กฤตยา วุตติสันต์ 1
402 ณิชากร ปทุมมาศ 1
403 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
404 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
405 บวร ประภาสะวัต 1
406 ดรัลพร ดำยศ 1
407 กิตธิ นาคะนิธิ 1
408 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
409 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
410 อัญชลี วานิจจะกูล 1
411 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
412 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
413 วรงรอง เลื่อนลอย 1
414 สิริสา สุรการวิทย์ 1
415 เอมวลี ณ ลำพูน 1
416 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
417 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
418 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
419 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
420 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
421 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
422 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
423 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
424 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
425 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
426 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
427 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
428 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
429 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
430 บุญมา เตชะวนิช 1
431 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
432 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
433 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
434 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
435 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
436 นฐวรรณ สุธาพร 1
437 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
438 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
439 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
440 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
441 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
442 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
443 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
444 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
445 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
446 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
447 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
448 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
449 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
450 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
451 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
452 สุธี นามศิริเลิศ 1
453 เศวต วัชรเสถียร 1
454 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
455 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
456 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
457 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
458 ศศินันท์ พัฒนะ 1
459 วิฏราธร จิรประวัติ, ม.ล. 1
460 มิรา โกมลวณิช 1
461 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
462 รทิตา ไกรเทพ 1
463 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
464 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
465 วรรณพร ภุชชงค์ 1
466 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
467 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
468 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
469 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
470 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
471 กฤดิทัต ฉายไสว 1
472 ศนันท์กรณ์ โสติพันธุ์ 1
473 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
474 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
475 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
476 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
477 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
478 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
479 ธันยพร จันทร์เปีย 1
480 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
481 นพวรรณ โอภาโส 1
482 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
483 พงศกร เรืองเดชขจร 1
484 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
485 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
486 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
487 วริศรา สุรเดช 1
488 สุนิตา คงมั่น 1
489 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
490 มนัสนันท์ มากบัว 1
491 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
492 วีระพงษ์ 1
493 ญาดา แสงเพ็ชร 1
494 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
495 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
496 มนชนก เกิดแก้ว 1
497 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
498 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
499 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
500 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
501 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
502 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
503 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
504 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
505 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
506 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
507 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
508 นันทัช กิจรานันทน์ 1
509 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
510 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
511 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
512 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
513 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
514 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
515 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
516 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
517 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
518 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
519 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
520 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
521 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
522 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
523 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
524 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
525 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
526 อาทิตย์ ศรีชัย 1
527 ปนิธิ ภูเจริญ 1
528 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
529 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
530 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
531 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
532 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
533 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
534 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
535 ศรายุทธ กุลราช 1
536 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
537 วิธัณยา มีลักษณะ 1
538 กานต์ ชีวสาธน์ 1
539 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
540 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
541 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
542 กัลยกร ฝูงวานิช 1
543 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
544 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
545 บงกช ขุนวิทยา 1
546 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
547 กัณฑิมา ช่างทำ 1
548 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
549 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
550 นรเทพ ครบปรัชญา 1
551 ตุลาพร ศรียาบ 1
552 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
553 บัว แก้วจิตร 1
554 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
555 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
556 กัมปนาท สถิตย์พร 1
557 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
558 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
559 ชัยนาท บัวทอง 1
560 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
561 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
562 พิมลกร แปงฟู 1
563 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
564 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
565 พรทวี หนูพรหม 1
566 อภิชญา บุญกระพือ 1
567 อภิชาติ โกสัยสุก 1
568 กติกา ศรีรักษา 1
569 วารุณี จังมงคลกาล 1
570 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
571 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
572 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
573 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
574 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
575 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
576 ภัฏฏารินทร์ อิงคุลานนท์ 1
577 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
578 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
579 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
580 พิชยุตม์ คูณทอง 1
581 ชาลิน นุกูล 1
582 ปวรา โพธิพิพิธ 1
583 พล ธีระคุปต์ 1
584 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
585 วรรณิกา ใหม่ธ 1
586 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
587 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
588 จตุพร บัณฑิตกุล 1
589 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
590 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
591 ธีรารัตน์ บุตรโพธ 1
592 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
593 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
594 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
595 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
596 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
597 มาลินี จงสำราญ 1
598 ปริตตา สดสง่า 1
599 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
600 นันทวัฒน์ บรมานันท 1
601 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
602 อภิรดี โกเฮง 1
603 อัญชลี ถิรเนตร, 2517- 1
604 บงกชสุดา ทองละไม 1
605 ศํกดา ธนิตกุล 1
606 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
607 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
608 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
609 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
610 ศุภชัย คำคุ้ม 1
611 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
612 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
613 อายุศรี คำบรรลือ 1
614 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
615 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
616 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
617 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
618 อาคม ชนิตวัธน์ 1
619 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
620 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
621 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
622 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
623 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
624 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
625 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
626 วันณุ พูลสมบัติ 1
627 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
628 บุญยกร พนมอุปการ 1
629 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
630 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
631 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
632 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
633 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
634 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
635 วรรณสม สีสังข์ 1
636 มนตรี รูปสุวรรณ 1
637 กิรติ คเชนทวา 1
638 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
639 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
640 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
641 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
642 แสงระวี สิงหอำพล 1
643 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
644 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
645 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
646 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
647 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
648 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
649 พรสรร สิงห์ชัย 1
650 ฐาปน แสนยะบุตร 1
651 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
652 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
653 อรสุดา แสงก่ำ 1
654 ปภัส มาคำจันทร์ 1
655 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
656 ทยา จันทนชาติ 1
657 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
658 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
659 ปวินี ไพรทอง 1
660 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
661 สิริรัตน์ สารี 1
662 คุณาพร ใจมาคำ 1
663 กิติยา ปรัตถจริยา 1
664 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
665 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
666 ธีรติ ถนัดรบ 1
667 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
668 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
669 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
670 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
671 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
672 พันธวิศ ติขะธรรม 1
673 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
674 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
675 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
676 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
677 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
678 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
679 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
680 ฐานิสรา พาหะมาก 1
681 มนตรี รูปสุวรรณ 1
682 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
683 แพรวดี ณ นคร 1
684 มยุรี ตันติสิระ 1
685 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
686 นราธิป บุญญพนิช 1
687 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
688 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
689 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
690 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
691 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
692 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
693 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
694 ศิริมาส บุญถนอม 1
695 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
696 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
697 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
698 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
699 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
700 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
701 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
702 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
703 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
704 อมร มงคลแก้วสกุล 1
705 สายใจ อุชชิน 1
706 นลินอร ธิบดี 1
707 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
708 ญาดา ศิริสม 1
709 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
710 พลอย สีตะสุต 1
711 วีรภัทร บุญมา 1
712 อัลเบอท ปอทเจส 1
713 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
714 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
715 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
716 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
717 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
718 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
719 พรศิริ ประคองธรรม 1
720 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
721 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
722 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
723 สาริศ พันธุ์นรา 1
724 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
725 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
726 อุษา โหราเรือง 1
727 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
728 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
729 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
730 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
731 กนกพร ชมภูนุท 1
732 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
733 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
734 นัดดาว ชัยรัต 1
735 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
736 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
737 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
738 กองทอง วนเกียรติ 1
739 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
740 พิชากร ว่องวิชญกร 1
741 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
742 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
743 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
744 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
745 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
746 วุฒิดา คงเจริญ 1
747 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
748 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
749 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
750 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
751 ทวีพร คงแก้ว 1
752 วิชริณี คุปตานนท์ 1
753 ชวณี ลี้ตระกูล 1
754 ประสม หงษ์โต 1
755 จินตนา เหมรา 1
756 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
757 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
758 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
759 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
760 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
761 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
762 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
763 สุนทรี อมรเพชรสถาพร 1
764 ศิริชัย สมศรี 1
765 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
766 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
767 เมธาวี คงพิกุล 1
768 วรพรรณ นาคทับ 1
769 ศริยา ห่านศรีสุข 1
770 ศิรดา รอดเมฆ 1
771 อธิพร สุขเนตร 1
772 ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 1
773 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
774 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
775 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
776 ศศิรดี สะเดา 1
777 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 1
778 ศรีญาภา ศรีวรนันท์ 1
779 อังคณา อยู่ยืนยง 1
780 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
781 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
782 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
783 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
784 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
785 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
786 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
787 สาลินี จีนจรรยา 1
788 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
789 ภาสินี แพ่งสภา 1
790 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
791 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
792 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
793 แพรมาศ บูรณมานัส 1
794 เมษา วัฒนพิชัย 1
795 วรามาส แซ่ซื้อ 1
796 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
797 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
798 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
799 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
800 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
801 ชิดชนก นิลรัต 1
802 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
803 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
804 จุฑามาศ สุขสวัสดิ์ 1
805 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
806 ฟ้าส่อง พูลผล 1
807 พาเวล สลัซกี้ 1
808 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
809 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
810 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
811 นันทินี สุนทรพิมล 1
812 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
813 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
814 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
815 วิภาดา ผลสว่าง 1
816 ฉัตรมณี พะนาน 1
817 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
818 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
819 พารณ สุจิตจร 1
820 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
821 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
822 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
823 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
824 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
825 พรรณวดี พานิช 1
826 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
827 สุรัชนี พานำมา 1
828 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
829 ภัคสินี คงศรี 1
830 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
831 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
832 มีนา กิตติอนุกูล 1
833 พงศกร จันทรศัพท์ 1
834 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
835 ศิมาพร บุญศิริ 1
836 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
837 กิติพร พลศร 1
838 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
839 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
840 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
841 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
842 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
843 ชญาดา รุ้งเต่า 1
844 สุกฤตา จำเนียร 1
845 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
846 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
847 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
848 ธิดา แย้มบุปผา 1
849 โกเมศ สุพลภัค 1
850 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
851 มานะ เผาะช่วย 1
852 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
853 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
854 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
855 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
856 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
857 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
858 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
859 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
860 รัตยา โตควณิชย์ 1
861 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
862 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
863 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
864 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
865 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
866 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
867 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
868 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
869 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
870 ประพิณพร แผนชากร 1
871 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
872 นิตินัย คำนวน 1
873 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
874 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
875 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
876 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
877 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
878 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
879 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
880 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
881 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
882 พจณี สิมะนราธร 1
883 วรียา หยึกประเสริฐ 1
884 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
885 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
886 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
887 อรศรี อธิกิจ 1
888 ปวีณา จิรัฐติกร 1
889 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
890 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
891 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
892 ปาริชาต สายธนู 1
893 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
894 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
895 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
896 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
897 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
898 ศิริชัย ศิริกาย 1
899 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
900 ปาราวี พูลศิริ 1
901 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
902 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
903 ณฐมน บัวพรมมี 1
904 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
905 สุทธิดา นาคเจริญ 1
906 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
907 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
908 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
909 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
910 พนา ทองมีอาคม 1
911 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
912 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
913 นันทชัย เพียรสนอง 1
914 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
915 เกสรี ศิริเลิศชัย 1
916 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
917 กองคำ ดวงแก้ว 1
918 พงศ์จักร สร้อยสุวรรณ 1
919 กาญจนาถ อุดมสุข 1
920 รัตติกาล อ่องนุช 1
921 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
922 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
923 เกศรา บูรพาเดชะ 1
924 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
925 นรา สวัสดิภาพ 1
926 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
927 สวรรยา แก้วมีชัย 1
928 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
929 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
930 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
931 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
932 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
933 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
934 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
935 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
936 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
937 ณัฐวดี บุญชื่น 1
938 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
939 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
940 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
941 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
942 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
943 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
944 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
945 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
946 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
947 พัธรา นักรำ 1
948 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
949 สุรัชดา รีคี 1
950 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
951 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
952 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
953 ศุกันยา ห้วยผัด 1
954 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
955 วาสนา เสียงดัง 1
956 Thanathon Sesuk 1
957 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
958 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
959 Pantharee Boonsatorn 1
960 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
961 Acom Sornsute 1
962 ณัฐ สุขสมัย 1
963 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
964 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
965 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
966 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
967 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
968 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
969 สุวิชา ทองสิมา 1
970 วัลลภ แย้มเหมือน 1
971 ดลภพ เหล่าวานิช 1
972 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
973 สำเริง แย้มโสภี 1
974 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
975 สุนีย์ นัยจรัญ 1
976 กฤติยา ยั่งยืน 1
977 สายฝน ควรผดุง 1
978 สิริพร สิวราวุฒิ 1
979 สุพิน คุณานุกูล 1
980 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
981 สมพร พรมดี 1
982 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
983 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
984 อวย เกตุสิงห์ 1
985 Jittima Chatchawansaisin 1
986 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
987 Chayaporn Supachartwong 1
988 นิดา หมอยาดี 1
989 ประธาน ดาบเพชร 1
990 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
991 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
992 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
993 Suchin Arunsawatwong 1
994 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
995 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
996 Chonticha Srisawang 1
997 วัชรา บุรีศรี 1
998 Anawatch Mitpratan 1
999 Rajalida Lipikorn 1
1000 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
1001 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
1002 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
1003 ไววิทย์ พุทธารี 1
1004 Ong, Say Kee 1
1005 สุธารา คิสาสัง 1
1006 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
1007 คุณาชา ไชยชุมพร 1
1008 Waraporn Siriterm 1
1009 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
1010 Walaisiri Muangsiri 1
1011 พิไลพร เรืองนก 1
1012 Varunee Padmasankh 1
1013 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
1014 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
1015 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
1016 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
1017 อรวรี วิสรรคชาติ 1
1018 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
1019 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
1020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1021 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
1022 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
1023 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
1024 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
1025 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
1026 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
1027 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
1028 วาสินี แสงศรี 1
1029 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
1030 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
1031 Wilai Anomasiri 1
1032 Sumphan Wongseripipatana 1
1033 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
1034 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
1035 Garnpimol C. Ritthidej 1
1036 Vimolmas Lipipun 1
1037 Boonchai Sangpetngam 1
1038 Kittisak Likhitwitayawuid 1
1039 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
1040 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
1041 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
1042 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
1043 วัฒนชัย สมิทธากร 1
1044 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
1045 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
1046 ต่อศักดิ์ สวัสดีมงคล 1
1047 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
1048 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
1049 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
1050 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
1051 วิไล ชินธเนศ 1
1052 สุรางคณา วายุภาพ 1
1053 Chulalongkorn University. Graduate School 1
1054 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
1055 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
1056 เอก ยิ้มฉาย 1
1057 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
1058 ปวีณา ชาติรังสรรค์ 1
1059 ธวัชชัย สันติสุข 1
1060 คัคนางค์ มณีศรี 1
1061 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
1062 อุทัย บุญประเสริฐ 1
1063 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
1064 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
1065 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
1066 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
1067 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
1068 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
1069 สานุ อาจสำอางค์ 1
1070 Somying Tumwasorn 1
1071 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
1072 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
1073 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
1074 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
1075 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
1076 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1077 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
1078 วินัย งามแสง 1
1079 ภัทรมน ติวานนท์ 1
1080 วรท สวนดอก 1
1081 เอกภพ จึงกุล 1
1082 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
1083 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
1084 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
1085 สิรภพ แก้วมาก 1
1086 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
1087 อลินดา ทองชุมสิน 1
1088 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
1089 สุภิชา มีนิล 1
1090 เสาวภา พิณเขียว 1
1091 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
1092 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
1093 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
1094 วิธิดา มานิตย์กุล 1
1095 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
1096 Sompol Sanguanrungsirikul 1
1097 Vanida Chantarateptawan 1
1098 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
1099 Kitpramuk Tantayaporn 1
1100 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
1101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
1102 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
1103 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1104 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
1105 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
1106 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
1107 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
1108 กุลชลี เชิงฉลาด 1
1109 ปรีชญา แม้นมินทร์ 1
1110 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
1111 วิลาสินี กิจคณะ 1
1112 วิชุดา สายสมุทร 1
1113 กันตภณ พุ่มประดับ 1
1114 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
1115 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
1116 วาสินี นันทขว้าง 1
1117 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
1118 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
1119 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
1120 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
1121 จริยา สารีอินทร์ 1
1122 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
1123 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
1124 จิราภา สุขเกษม 1
1125 กรกมล แก้วเจียม 1
1126 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
1127 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
1128 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
1129 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
1130 รติมาส นรจิตร์ 1
1131 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
1132 ทวี ชูโต 1
1133 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
1134 สุมาลี จำเริญ 1
1135 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
1136 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
1137 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
1138 ปภัสสรา ชัยวงศ์ 1
1139 ฆโนทัย บุญฟัก 1
1140 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
1141 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
1142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
1143 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
1144 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
1145 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
1146 ประคอง ชอบเสียง 1
1147 Chariya Uiyyasathian 1
1148 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
1149 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
1150 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
1151 นิศา วิชพันธุ์ 1
1152 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
1153 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
1154 สุมา เมืองใย 1
1155 สิทธิพร แอกทอง 1
1156 Kasidit Nootong 1
1157 พรรณี กาญจนพลู 1
1158 มยุรี จารุปาน 1
1159 กัญญา ศุภปิติพร 1
1160 นภสร โกวรรธนะกุล 1
1161 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
1162 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
1163 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
1164 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
1165 Tadchanon Chuman 1
1166 กระมล ทองธรรมชาติ 1
1167 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
1168 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
1169 ๋Janes, Gavin W. 1
1170 รุ่งราวี ทองกันยา 1
1171 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
1172 สมชัย วัฒนการุณ 1
1173 Yeshey Penjor 1
1174 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
1175 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
1176 Chakkaphan Sutthirat 1
1177 Panee Boonthavi 1
1178 Supa Chantharasakul 1
1179 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
1180 ชอุ่ม มลิลา 1
1181 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
1182 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
1183 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
1184 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
1185 Jaitip Paiboon 1
1186 Chulalongkorn University.Graduate school 1
1187 วิมล เหมะจันทร 1
1188 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
1189 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
1190 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
1191 ประคอง สุทธสาร 1
1192 Phanphen Wattanaarsakit 1
1193 Prakong Tangpraprutkul 1
1194 Puttipongse Varavudhi 1
1195 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
1196 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
1197 ละอองทิพย์ เหมะ 1
1198 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
1199 Naiyana Chaiyabutr 1
1200 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
1201 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
1202 บรรจง คณะวรรณ 1
1203 สุมิตรา พูลทอง 1
1204 กำจัด มงคลกุล 1
1205 Ampa Luiengpirom 1
1206 Chalermpol Leevailoj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 25
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐข