ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 พนม คลี่ฉายา 24
9 นันทวัฒน์ บรมานันท์ 24
10 คณพล จันทน์หอม 24
11 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
12 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 20
13 วิทิต มันตาภรณ์ 20
14 สราวุธ อนันตชาติ 19
15 พิรงรอง รามสูต 19
16 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
17 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
18 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
19 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
20 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
21 มัทยา จิตติรัตน์ 17
22 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 17
23 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
24 ศารทูล สันติวาสะ 16
25 ศิริชัย ศิริกายะ 16
26 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
27 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
28 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
29 กิตติ กันภัย 13
30 ชัชพล ไชยพร 12
31 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
32 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
33 ชยันติ ไกรกาญจน์ 12
34 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
35 ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 11
36 มานิตย์ จุมปา 11
37 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
38 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
39 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
40 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
41 ทัชชมัย ทองอุไร 9
42 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
43 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
44 สำเรียง เมฆเกรียงไกร 9
45 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
46 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
47 พล ธีรคุปต์ 7
48 วิฏราธร จิรประวัติ 7
49 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
50 ปรมะ สตะเวทิน 7
51 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
52 อวยพร พานิช 7
53 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
54 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
55 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
56 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
57 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
58 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
59 โชติกา วิทยาวรากุล 5
60 ธนวดี บุญลือ 5
61 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
62 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
63 ประภาศ คงเอียด 4
64 เจษฎา ศาลาทอง 4
65 วิลาสินี พิพิธกุล 4
66 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
67 ขวัญเรือน กิติวัฒน์ 4
68 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
69 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
70 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
71 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
72 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
73 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
74 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
75 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
76 ปัทมวดี จารุวร 3
77 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
78 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
79 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
80 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
81 รรรรยา บุญกลั่น 2
82 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
83 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
84 ณัฐญา นลพร 2
85 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
86 กรวิกา ขวัญเมือง 2
87 เกริดา โคตรชารี 2
88 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
89 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
90 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
91 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
92 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
93 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
94 ทัน ทองดี 2
95 สุธิดา มานิตย์ 2
96 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
97 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
98 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
99 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
100 วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
101 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
102 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
103 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
104 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
105 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
106 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
107 กมลชนก ยวดยง 2
108 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
109 ภัทรทร วันวงษ์ 2
110 สุทธิพร สายเชื้อ 2
111 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
112 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
113 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
114 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
115 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
116 เอมวิกา กิติมา 2
117 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
118 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
119 ธนัท อนุรักษ์ 2
120 ธนวัตน์ เดชผล 2
121 สุวดี ยาป่าคาย 2
122 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
123 บูรตา วงษ์อุไร 2
124 อรวี ศรีชำนาญ 2
125 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
126 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
127 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
128 ศรุต รัตนวิจิตร 2
129 ปวีนุช หาญชะนะ 2
130 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
131 ภัฏ กรวิกนพดล 2
132 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
133 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
134 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
135 ปฤณ ลมรส 2
136 สถาพร ปัญญาดี 2
137 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
138 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
139 ภูร นิมมล 2
140 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
141 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
142 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
143 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
144 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
145 ประกาศ คงเอียด 2
146 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
147 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
148 สุธี พลพงษ์ 2
149 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
150 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
151 ยุบล เบญจรงค์กิจ 2
152 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
153 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
154 จรัญ ภักดีธนากุล 2
155 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
156 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
157 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
158 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
159 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
160 สุษม ศุภนิตย์ 2
161 ปรัชญา แช่มช้อย 2
162 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
163 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
164 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
165 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
166 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
167 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
168 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
169 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
170 สุภัทรา สุขปาณี 2
171 สุรกิจ บุญรอด 2
172 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
173 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
174 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
175 พีระ จิรโสภณ 2
176 เมือง พรมเกษา 2
177 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
178 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
179 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
180 รัญคุณานิชช กันหลง 1
181 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
182 จิรวัส พรหมศร 1
183 กันติชา รุ่งมณี 1
184 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
185 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
186 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
187 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
188 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
189 อิทธิชัย รามสูต 1
190 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
191 จิรเวทย์ รักชาติ 1
192 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
193 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
194 อาทิตา แสนเสนาะ 1
195 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
196 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
197 คัทลียา ใจศรีธิ 1
198 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
199 ภูมิ จันทชุม 1
200 อรชนันท์ บุญมี 1
201 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
202 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
203 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
204 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
205 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
206 สุธาสินี เหล่าไทย 1
207 จิรภัทร ผลากรกุล 1
208 Supa Chantharasakul 1
209 ชอุ่ม มลิลา 1
210 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
211 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
212 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
213 ประคอง สุทธสาร 1
214 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
215 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
216 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
217 Chakkaphan Sutthirat 1
218 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
219 วิมล เหมะจันทร 1
220 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
221 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
222 Panee Boonthavi 1
223 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
224 บรรจง คณะวรรณ 1
225 สุมิตรา พูลทอง 1
226 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
227 ละอองทิพย์ เหมะ 1
228 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
229 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
230 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
231 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
232 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
233 Puttipongse Varavudhi 1
234 กำจัด มงคลกุล 1
235 Ampa Luiengpirom 1
236 Naiyana Chaiyabutr 1
237 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
238 Phanphen Wattanaarsakit 1
239 Prakong Tangpraprutkul 1
240 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
241 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
242 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
243 กิตธิ นาคะนิธิ 1
244 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
245 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
246 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
247 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
248 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
249 ดรัลพร ดำยศ 1
250 บวร ประภาสะวัต 1
251 เอมวลี ณ ลำพูน 1
252 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
253 อัญชลี วานิจจะกูล 1
254 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
255 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
256 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
257 บุญมา เตชะวนิช 1
258 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
259 ณิชากร ปทุมมาศ 1
260 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
261 กฤตยา วุตติสันต์ 1
262 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
263 Chulalongkorn University.Graduate school 1
264 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
265 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
266 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
267 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
268 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
269 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
270 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
271 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
272 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
273 สิริสา สุรการวิทย์ 1
274 วรงรอง เลื่อนลอย 1
275 รัชเษก สิงหา 1
276 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
277 ดาววดี เพชรบรม 1
278 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
279 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
280 ธนวรรณ ดวงมณี 1
281 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
282 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
283 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
284 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
285 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
286 พัฒนี แซ่จิว 1
287 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
288 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
289 ปริณดา แก้วทอง 1
290 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
291 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
292 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
293 วรพล จรัสกิตติกร 1
294 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
295 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
296 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
297 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
298 พิโรดม ใหลตระกูล 1
299 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
300 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
301 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
302 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
303 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
304 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
305 ชุมพล คงคานนท์ 1
306 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
307 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
308 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
309 ไววิทย์ พุทธารี 1
310 Ong, Say Kee 1
311 Acom Sornsute 1
312 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
313 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
314 Varunee Padmasankh 1
315 Anawatch Mitpratan 1
316 ประธาน ดาบเพชร 1
317 Rajalida Lipikorn 1
318 Waraporn Siriterm 1
319 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
320 Walaisiri Muangsiri 1
321 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
322 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
323 สายฝน ควรผดุง 1
324 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
325 สิริพร สิวราวุฒิ 1
326 สมพร พรมดี 1
327 สุวิชา ทองสิมา 1
328 สุนีย์ นัยจรัญ 1
329 Thanathon Sesuk 1
330 วาสนา เสียงดัง 1
331 Pantharee Boonsatorn 1
332 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
333 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
334 ศุกันยา ห้วยผัด 1
335 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
336 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
337 Chayaporn Supachartwong 1
338 อวย เกตุสิงห์ 1
339 มยุรี จารุปาน 1
340 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
341 กัญญา ศุภปิติพร 1
342 ๋Janes, Gavin W. 1
343 รุ่งราวี ทองกันยา 1
344 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
345 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
346 Chariya Uiyyasathian 1
347 นิศา วิชพันธุ์ 1
348 Kasidit Nootong 1
349 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
350 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
351 ประคอง ชอบเสียง 1
352 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
353 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
354 Yeshey Penjor 1
355 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
356 Suchin Arunsawatwong 1
357 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
358 Chonticha Srisawang 1
359 Jittima Chatchawansaisin 1
360 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
361 วินัย งามแสง 1
362 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
363 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
364 สมชัย วัฒนการุณ 1
365 กระมล ทองธรรมชาติ 1
366 นภสร โกวรรธนะกุล 1
367 Tadchanon Chuman 1
368 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
369 วัลลภ แย้มเหมือน 1
370 สำเริง แย้มโสภี 1
371 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
372 Kittisak Likhitwitayawuid 1
373 Sumphan Wongseripipatana 1
374 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
375 Boonchai Sangpetngam 1
376 Garnpimol C. Ritthidej 1
377 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
378 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
379 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
380 Wilai Anomasiri 1
381 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
382 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
383 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
384 วัฒนชัย สมิทธากร 1
385 Vimolmas Lipipun 1
386 Chalermpol Leevailoj 1
387 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
388 Kitpramuk Tantayaporn 1
389 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
390 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
391 Jaitip Paiboon 1
392 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
393 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
394 Sompol Sanguanrungsirikul 1
395 Srilert Chotpantarat 1
396 มยุรี ตันติสิระ 1
397 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
398 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
399 Vanida Chantarateptawan 1
400 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
401 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
402 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
403 Chulalongkorn University. Graduate School 1
404 วิไล ชินธเนศ 1
405 อุทัย บุญประเสริฐ 1
406 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
407 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
408 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
409 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
410 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
411 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
412 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
413 ปวีณา ชาติรังสรรค์ 1
414 ธวัชชัย สันติสุข 1
415 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
416 คัคนางค์ มณีศรี 1
417 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
418 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
419 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
420 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
421 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
422 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
423 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
424 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
425 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
426 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
427 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
428 Somying Tumwasorn 1
429 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
430 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
431 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
432 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
433 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
434 ประสม หงษ์โต 1
435 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
436 ศิริชัย สมศรี 1
437 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
438 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
439 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
440 สุนทรี อมรเพชรสถาพร 1
441 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
442 ศิรดา รอดเมฆ 1
443 อธิพร สุขเนตร 1
444 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
445 ภาสินี แพ่งสภา 1
446 เมธาวี คงพิกุล 1
447 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
448 ศริยา ห่านศรีสุข 1
449 วรพรรณ นาคทับ 1
450 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
451 ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 1
452 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
453 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
454 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
455 ศศิรดี สะเดา 1
456 อังคณา อยู่ยืนยง 1
457 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 1
458 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
459 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
460 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
461 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
462 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
463 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
464 สาลินี จีนจรรยา 1
465 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
466 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
467 นันทินี สุนทรพิมล 1
468 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
469 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
470 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
471 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
472 แพรมาศ บูรณมานัส 1
473 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
474 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
475 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
476 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
477 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
478 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
479 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
480 ชิดชนก นิลรัต 1
481 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
482 วรามาส แซ่ซื้อ 1
483 เมษา วัฒนพิชัย 1
484 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
485 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
486 พาเวล สลัซกี้ 1
487 ฟ้าส่อง พูลผล 1
488 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
489 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
490 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
491 พารณ สุจิตจร 1
492 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
493 จุฑามาศ สุขสวัสดิ์ 1
494 วิภาดา ผลสว่าง 1
495 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
496 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
497 ฉัตรมณี พะนาน 1
498 ศรีญาภา ศรีวรนันท์ 1
499 สุรัชดา รีคี 1
500 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
501 สุธารา คิสาสัง 1
502 ณัฐ สุขสมัย 1
503 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
504 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
505 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
506 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
507 คุณาชา ไชยชุมพร 1
508 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
509 วัชรา บุรีศรี 1
510 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
511 นิดา หมอยาดี 1
512 พิไลพร เรืองนก 1
513 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
514 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
515 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
516 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
517 เอก ยิ้มฉาย 1
518 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
519 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
520 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
521 สุรางคณา วายุภาพ 1
522 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
523 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
524 สุพิน คุณานุกูล 1
525 กฤติยา ยั่งยืน 1
526 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
527 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
528 ดลภพ เหล่าวานิช 1
529 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
530 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
531 ภัทรมน ติวานนท์ 1
532 กันตภณ พุ่มประดับ 1
533 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
534 วิชุดา สายสมุทร 1
535 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
536 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
537 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
538 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
539 จิราภา สุขเกษม 1
540 จริยา สารีอินทร์ 1
541 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
542 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
543 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
544 กรกมล แก้วเจียม 1
545 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
546 วาสินี นันทขว้าง 1
547 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
548 อรวรี วิสรรคชาติ 1
549 วาสินี แสงศรี 1
550 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
551 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
552 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
553 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
554 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
555 ต่อศักดิ์ สวัสดีมงคล 1
556 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
557 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
558 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
559 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
560 สานุ อาจสำอางค์ 1
561 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
562 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
563 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
564 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
565 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
566 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
567 อาริสา ทองชุมสิน 1
568 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
569 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
570 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
571 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
572 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
573 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
574 สีตลา ชาญวิเศษ 1
575 มังคลารัช ใจตรง 1
576 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
577 อรัญญา บุญธรักษา 1
578 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
579 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
580 ปภัสสรา ชัยวงศ์ 1
581 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
582 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
583 ทวี ชูโต 1
584 วิลาสินี กิจคณะ 1
585 สุภิชา มีนิล 1
586 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
587 รติมาส นรจิตร์ 1
588 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
589 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
590 ฆโนทัย บุญฟัก 1
591 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
592 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
593 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
594 สุมาลี จำเริญ 1
595 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
596 สโรชา เลิศทวีเดช 1
597 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
598 Thada Jirajaras 1
599 Siriporn Sriwarakan 1
600 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
601 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
602 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
603 จิตรา เศรษฐอุดม 1
604 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
605 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
606 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
607 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
608 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
609 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
610 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
611 เอกชัย อดุลยธรรม 1
612 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
613 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
614 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
615 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
616 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
617 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
618 วิภาวัส อิสราพานิช 1
619 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
620 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
621 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
622 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
623 Pornpimol Muanjai 1
624 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
625 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
626 Narong Punnim 1
627 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
628 เสาวภา พิณเขียว 1
629 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
630 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
631 ศิริมาส บุญถนอม 1
632 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
633 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
634 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
635 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
636 นลินอร ธิบดี 1
637 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
638 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
639 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
640 อมร มงคลแก้วสกุล 1
641 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
642 สายใจ อุชชิน 1
643 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
644 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
645 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
646 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
647 วีรภัทร บุญมา 1
648 พลอย สีตะสุต 1
649 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
650 อัลเบอท ปอทเจส 1
651 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
652 สาริศ พันธุ์นรา 1
653 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
654 ญาดา ศิริสม 1
655 พรศิริ ประคองธรรม 1
656 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
657 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
658 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
659 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
660 วุฒิดา คงเจริญ 1
661 สิรภพ แก้วมาก 1
662 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
663 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
664 วิธิดา มานิตย์กุล 1
665 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
666 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
667 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
668 วรท สวนดอก 1
669 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
670 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
671 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
672 อลินดา ทองชุมสิน 1
673 เอกภพ จึงกุล 1
674 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
675 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
676 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
677 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
678 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
679 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
680 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
681 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
682 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
683 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
684 พรรณี กาญจนพลู 1
685 ปรีชญา แม้นมินทร์ 1
686 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
687 กุลชลี เชิงฉลาด 1
688 วิชริณี คุปตานนท์ 1
689 จินตนา เหมรา 1
690 ชวณี ลี้ตระกูล 1
691 ฎาพร อาจหาญ 1
692 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
693 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
694 กาญจนาถ อุดมสุข 1
695 รัตติกาล อ่องนุช 1
696 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
697 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
698 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
699 เกศรา บูรพาเดชะ 1
700 นรา สวัสดิภาพ 1
701 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
702 สวรรยา แก้วมีชัย 1
703 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
704 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
705 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
706 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
707 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
708 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
709 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
710 ณัฐวดี บุญชื่น 1
711 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
712 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
713 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
714 พงศ์จักร สร้อยสุวรรณ 1
715 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
716 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
717 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
718 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
719 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
720 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
721 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
722 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
723 พัธรา นักรำ 1
724 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
725 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
726 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
727 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
728 พรรณวดี พานิช 1
729 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
730 สุรัชนี พานำมา 1
731 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
732 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
733 ภัคสินี คงศรี 1
734 พงศกร จันทรศัพท์ 1
735 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
736 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
737 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
738 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
739 ศิมาพร บุญศิริ 1
740 กิติพร พลศร 1
741 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
742 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
743 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
744 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
745 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
746 ชญาดา รุ้งเต่า 1
747 สุกฤตา จำเนียร 1
748 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
749 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
750 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
751 ธิดา แย้มบุปผา 1
752 โกเมศ สุพลภัค 1
753 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
754 มานะ เผาะช่วย 1
755 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
756 กองคำ ดวงแก้ว 1
757 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
758 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
759 อุษา โหราเรือง 1
760 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
761 กนกพร ชมภูนุท 1
762 พิชากร ว่องวิชญกร 1
763 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
764 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
765 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
766 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
767 นัดดาว ชัยรัต 1
768 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
769 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
770 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
771 กองทอง วนเกียรติ 1
772 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
773 ทวีพร คงแก้ว 1
774 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
775 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
776 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
777 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
778 รัตยา โตควณิชย์ 1
779 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
780 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
781 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
782 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
783 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
784 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
785 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
786 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
787 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
788 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
789 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
790 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
791 อรศรี อธิกิจ 1
792 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
793 ปาริชาต สายธนู 1
794 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
795 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
796 ปวีณา จิรัฐติกร 1
797 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
798 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
799 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
800 ศิริชัย ศิริกาย 1
801 ปาราวี พูลศิริ 1
802 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
803 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
804 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
805 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
806 สุทธิดา นาคเจริญ 1
807 ณฐมน บัวพรมมี 1
808 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
809 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
810 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
811 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
812 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
813 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
814 นันทชัย เพียรสนอง 1
815 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
816 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
817 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
818 พนา ทองมีอาคม 1
819 เกสรี ศิริเลิศชัย 1
820 มีนา กิตติอนุกูล 1
821 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
822 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
823 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
824 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
825 มนตรี รูปสุวรรณ 1
826 ปวินี ไพรทอง 1
827 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
828 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
829 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
830 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
831 กิติยา ปรัตถจริยา 1
832 สิริรัตน์ สารี 1
833 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
834 นราธิป บุญญพนิช 1
835 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
836 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
837 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
838 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
839 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
840 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
841 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
842 พรรณพิไล ปุกหุต 1
843 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
844 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
845 ทยา จันทนชาติ 1
846 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
847 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
848 มนตรี รูปสุวรรณ 1
849 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
850 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
851 ปภัส มาคำจันทร์ 1
852 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
853 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
854 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
855 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
856 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
857 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
858 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
859 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
860 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
861 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
862 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
863 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
864 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
865 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
866 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
867 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
868 วันณุ พูลสมบัติ 1
869 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
870 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
871 ชาลิน นุกูล 1
872 ปวรา โพธิพิพิธ 1
873 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
874 บุญยกร พนมอุปการ 1
875 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
876 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
877 จตุพร บัณฑิตกุล 1
878 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
879 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
880 พรทวี หนูพรหม 1
881 กติกา ศรีรักษา 1
882 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
883 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
884 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
885 อนุกูล บุญญบาล 1
886 เมสิริณ ขวัญใจ 1
887 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
888 ลำยอง ดวงคำ, 2517- 1
889 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
890 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
891 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
892 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
893 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
894 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
895 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
896 ศรอนงค์ สุขยิ่ง, 2523- 1
897 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
898 อุเทน ลิมปิศิริสันต์, 2521- 1
899 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
900 มารุต ไพรศรี 1
901 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
902 บงกชสุดา ทองละไม 1
903 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
904 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
905 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
906 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
907 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
908 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
909 นิตินัย คำนวน 1
910 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
911 มาลินี จงสำราญ 1
912 อัญชลี ถิรเนตร, 2517- 1
913 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
914 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
915 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
916 วรียา หยึกประเสริฐ 1
917 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
918 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
919 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
920 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
921 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
922 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
923 สริญญา สาระสุทธิ 1
924 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
925 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
926 สุพัฒนศิริ แพงพันธุ์, 2515- 1
927 ภร ปติมน 1
928 นฤมล พุ่มเมือง 1
929 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
930 วรางคณา ไข่มุก 1
931 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
932 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
933 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
934 รักจิต มั่นพลศรี, 2521- 1
935 สุวิมล วงศ์รัก, 2523- 1
936 จุมพล รอดคำดี 1
937 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
938 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
939 วิฎราธร จิรประวัติ 1
940 ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม, 2518- 1
941 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
942 นฤมล วีระวงศ์ชัย, 2522- 1
943 พุทธชาด สุขรอด, 2521- 1
944 สุทธิรักษ์ วินิส 1
945 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
946 กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2513- 1
947 กอบชัย ชูโต 1
948 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
949 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
950 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
951 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
952 พรสรร สิงห์ชัย 1
953 ฐาปน แสนยะบุตร 1
954 พิมลกร แปงฟู 1
955 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
956 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
957 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
958 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
959 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
960 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
961 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
962 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
963 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
964 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
965 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
966 ธันยพร จันทร์เปีย 1
967 นพวรรณ โอภาโส 1
968 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
969 ศนันท์กรณ์ โสติพันธุ์ 1
970 พงศกร เรืองเดชขจร 1
971 ญาดา แสงเพ็ชร 1
972 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
973 วีระพงษ์ 1
974 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
975 กฤดิทัต ฉายไสว 1
976 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
977 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
978 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
979 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
980 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
981 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
982 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
983 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
984 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
985 นันทัช กิจรานันทน์ 1
986 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
987 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
988 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
989 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
990 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
991 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
992 นรเทพ ครบปรัชญา 1
993 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
994 ตุลาพร ศรียาบ 1
995 บัว แก้วจิตร 1
996 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
997 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
998 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
999 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
1000 อาทิตย์ ศรีชัย 1
1001 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
1002 ปนิธิ ภูเจริญ 1
1003 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
1004 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
1005 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
1006 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
1007 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
1008 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
1009 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
1010 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
1011 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
1012 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
1013 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
1014 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
1015 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
1016 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
1017 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
1018 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
1019 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
1020 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
1021 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
1022 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
1023 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
1024 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
1025 วรรณพร ภุชชงค์ 1
1026 วิฏราธร จิรประวัติ, ม.ล. 1
1027 ศศินันท์ พัฒนะ 1
1028 สุธี นามศิริเลิศ 1
1029 เศวต วัชรเสถียร 1
1030 กัลยกร ฝูงวานิช 1
1031 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
1032 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
1033 วิธัณยา มีลักษณะ 1
1034 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
1035 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
1036 สุมา เมืองใย 1
1037 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
1038 ศรายุทธ กุลราช 1
1039 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
1040 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
1041 บงกช ขุนวิทยา 1
1042 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
1043 กานต์ ชีวสาธน์ 1
1044 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
1045 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
1046 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
1047 รทิตา ไกรเทพ 1
1048 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
1049 สุนิตา คงมั่น 1
1050 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
1051 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
1052 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
1053 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
1054 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
1055 วริศรา สุรเดช 1
1056 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
1057 มนชนก เกิดแก้ว 1
1058 มนัสนันท์ มากบัว 1
1059 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
1060 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
1061 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
1062 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
1063 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
1064 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
1065 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
1066 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
1067 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
1068 มิรา โกมลวณิช 1
1069 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
1070 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
1071 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
1072 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
1073 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
1074 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
1075 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
1076 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
1077 นฐวรรณ สุธาพร 1
1078 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
1079 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
1080 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
1081 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
1082 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
1083 วรทัย ราวินิจ 1
1084 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
1085 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
1086 อรสุดา แสงก่ำ 1
1087 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
1088 แสงระวี สิงหอำพล 1
1089 กิรติ คเชนทวา 1
1090 วรรณสม สีสังข์ 1
1091 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
1092 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
1093 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
1094 อัจฉรียา รอบกิจ 1
1095 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
1096 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
1097 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
1098 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
1099 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
1100 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
1101 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
1102 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
1103 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
1104 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
1105 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
1106 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
1107 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
1108 มัทนา นันตา 1
1109 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
1110 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
1111 ฐานิสรา พาหะมาก 1
1112 ธีรารัตน์ บุตรโพธ 1
1113 พิชยุตม์ คูณทอง 1
1114 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
1115 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
1116 พล ธีระคุปต์ 1
1117 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
1118 วารุณี จังมงคลกาล 1
1119 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
1120 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
1121 ประพิณพร แผนชากร 1
1122 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
1123 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
1124 อภิชาติ โกสัยสุก 1
1125 พจณี สิมะนราธร 1
1126 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
1127 วรรณิกา ใหม่ธ 1
1128 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
1129 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
1130 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
1131 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
1132 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
1133 แพรวดี ณ นคร 1
1134 ธีรติ ถนัดรบ 1
1135 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
1136 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
1137 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
1138 พันธวิศ ติขะธรรม 1
1139 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
1140 คุณาพร ใจมาคำ 1
1141 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
1142 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
1143 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
1144 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
1145 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
1146 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
1147 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
1148 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
1149 อายุศรี คำบรรลือ 1
1150 อภิรดี โกเฮง 1
1151 นันทวัฒน์ บรมานันท 1
1152 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
1153 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
1154 ศํกดา ธนิตกุล 1
1155 ศุภชัย คำคุ้ม 1
1156 ปริตตา สดสง่า 1
1157 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
1158 อาคม ชนิตวัธน์ 1
1159 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
1160 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
1161 กัมปนาท สถิตย์พร 1
1162 ชัยนาท บัวทอง 1
1163 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
1164 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
1165 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
1166 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
1167 กัณฑิมา ช่างทำ 1
1168 ภัฏฏารินทร์ อิงคุลานนท์ 1
1169 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
1170 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
1171 อภิชญา บุญกระพือ 1
1172 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
1173 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
1174 สุวัตร ปะวะภูโต 1
1175 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
1176 สิริอร สังข์ทอง 1
1177 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
1178 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
1179 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
1180 อลิสา สุนทรพะลิน 1
1181 ณัฐพล บุญชิต 1
1182 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
1183 จุฬา สุขมานพ 1
1184 เอกราช มาเจริญ 1
1185 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
1186 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
1187 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
1188 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
1189 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
1190 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
1191 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
1192 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
1193 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
1194 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
1195 อภิรดี ชัยกิจอุราใจ 1
1196 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
1197 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
1198 ภานุรังสี หุ่นดี 1
1199 ปณิตา โรจน์พานิช 1
1200 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
1201 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
1202 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
1203 ศารทูล สันติวาศะ 1
1204 จุรีพร คำพจนาพล 1
1205 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
1206 สิทธิพร แอกทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 26
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างป