ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 คณพล จันทน์หอม 24
9 พนม คลี่ฉายา 24
10 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 20
12 พิรงรอง รามสูต 19
13 สราวุธ อนันตชาติ 19
14 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
15 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
16 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
17 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
18 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
19 ศารทูล สันติวาสะ 16
20 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
21 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
22 ศิริชัย ศิริกายะ 16
23 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
24 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
25 กิตติ กันภัย 13
26 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
27 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
28 ชัชพล ไชยพร 12
29 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
30 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
31 มานิตย์ จุมปา 11
32 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
33 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
34 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
35 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
36 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
37 ทัชชมัย ทองอุไร 9
38 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
39 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
40 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
41 วิฏราธร จิรประวัติ 7
42 ปรมะ สตะเวทิน 7
43 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
44 อวยพร พานิช 7
45 พล ธีรคุปต์ 7
46 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
47 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
48 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
49 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
50 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
51 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
52 โชติกา วิทยาวรากุล 5
53 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
54 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
55 วิลาสินี พิพิธกุล 4
56 เจษฎา ศาลาทอง 4
57 ประภาศ คงเอียด 4
58 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
59 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
60 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
61 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
62 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
63 ปัทมวดี จารุวร 3
64 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
65 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
66 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
67 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
68 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
69 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
70 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
71 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
72 สุวดี ยาป่าคาย 2
73 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
74 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
75 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
76 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
77 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
78 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
79 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
80 กรวิกา ขวัญเมือง 2
81 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
82 เกริดา โคตรชารี 2
83 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
84 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
85 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
86 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
87 กมลชนก ยวดยง 2
88 รรรรยา บุญกลั่น 2
89 ธนวัตน์ เดชผล 2
90 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
91 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
92 ศรุต รัตนวิจิตร 2
93 ธนัท อนุรักษ์ 2
94 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
95 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
96 เอมวิกา กิติมา 2
97 บูรตา วงษ์อุไร 2
98 อรวี ศรีชำนาญ 2
99 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
100 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
101 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
102 จรัญ ภักดีธนากุล 2
103 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
104 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
105 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
106 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
107 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
108 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
109 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
110 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
111 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
112 สุธี พลพงษ์ 2
113 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
114 สุทธิพร สายเชื้อ 2
115 ภัทรทร วันวงษ์ 2
116 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
117 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
118 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
119 ประกาศ คงเอียด 2
120 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
121 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
122 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
123 สุธิดา มานิตย์ 2
124 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
125 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
126 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
127 ทัน ทองดี 2
128 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
129 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
130 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
131 เมือง พรมเกษา 2
132 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
133 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
134 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
135 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
136 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
137 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
138 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
139 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
140 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
141 สุษม ศุภนิตย์ 2
142 สุรกิจ บุญรอด 2
143 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
144 สถาพร ปัญญาดี 2
145 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
146 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
147 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
148 ณัฐญา นลพร 2
149 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
150 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
151 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
152 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
153 สุภัทรา สุขปาณี 2
154 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
155 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
156 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
157 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
158 ปวีนุช หาญชะนะ 2
159 ภัฏ กรวิกนพดล 2
160 ภูร นิมมล 2
161 ปฤณ ลมรส 2
162 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
163 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
164 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
165 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
166 รติมาส นรจิตร์ 1
167 วรางคณา ไข่มุก 1
168 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
169 นันทชัย เพียรสนอง 1
170 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
171 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
172 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
173 อนุกูล บุญญบาล 1
174 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
175 ภร ปติมน 1
176 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
177 อลินดา ทองชุมสิน 1
178 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
179 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
180 เอกภพ จึงกุล 1
181 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
182 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
183 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
184 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
185 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
186 วิลาสินี กิจคณะ 1
187 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
188 ณฐมน บัวพรมมี 1
189 สุภิชา มีนิล 1
190 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
191 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
192 วิภาวัส อิสราพานิช 1
193 กรกมล แก้วเจียม 1
194 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
195 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
196 สโรชา เลิศทวีเดช 1
197 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
198 ปภัส มาคำจันทร์ 1
199 นัดดาว ชัยรัต 1
200 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
201 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
202 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
203 สุรัชดา รีคี 1
204 พรรณพิไล ปุกหุต 1
205 มนตรี รูปสุวรรณ 1
206 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
207 เมสิริณ ขวัญใจ 1
208 สีตลา ชาญวิเศษ 1
209 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
210 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
211 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
212 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
213 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
214 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
215 อรศรี อธิกิจ 1
216 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
217 กันตภณ พุ่มประดับ 1
218 ทยา จันทนชาติ 1
219 นฤมล พุ่มเมือง 1
220 มังคลารัช ใจตรง 1
221 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
222 ปาริชาต สายธนู 1
223 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
224 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
225 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
226 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
227 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
228 ญาดา ศิริสม 1
229 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
230 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
231 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
232 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
233 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
234 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
235 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
236 ศิริมาส บุญถนอม 1
237 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
238 พรศิริ ประคองธรรม 1
239 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
240 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
241 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
242 ประพิณพร แผนชากร 1
243 อังคณา อยู่ยืนยง 1
244 วีรภัทร บุญมา 1
245 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
246 สาริศ พันธุ์นรา 1
247 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
248 รัตยา โตควณิชย์ 1
249 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
250 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
251 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
252 นลินอร ธิบดี 1
253 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
254 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
255 วิธิดา มานิตย์กุล 1
256 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
257 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
258 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
259 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
260 สริญญา สาระสุทธิ 1
261 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
262 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
263 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
264 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
265 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
266 สิรภพ แก้วมาก 1
267 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
268 สุทธิรักษ์ วินิส 1
269 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
270 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
271 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
272 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
273 สายใจ อุชชิน 1
274 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
275 จินตนา เหมรา 1
276 จิรวัส พรหมศร 1
277 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
278 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
279 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
280 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
281 วิชริณี คุปตานนท์ 1
282 คัทลียา ใจศรีธิ 1
283 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
284 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
285 พจณี สิมะนราธร 1
286 ปวรา โพธิพิพิธ 1
287 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
288 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
289 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
290 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
291 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
292 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
293 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
294 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
295 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
296 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
297 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
298 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
299 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
300 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
301 กติกา ศรีรักษา 1
302 ฟ้าส่อง พูลผล 1
303 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
304 กฤตยา วุตติสันต์ 1
305 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
306 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
307 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
308 บุญยกร พนมอุปการ 1
309 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
310 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
311 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
312 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
313 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
314 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
315 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
316 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
317 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
318 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
319 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
320 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
321 ชิดชนก นิลรัต 1
322 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
323 วรพล จรัสกิตติกร 1
324 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
325 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
326 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
327 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
328 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
329 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
330 พรทวี หนูพรหม 1
331 กิตธิ นาคะนิธิ 1
332 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
333 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
334 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
335 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
336 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
337 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
338 อัญชลี วานิจจะกูล 1
339 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
340 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
341 บวร ประภาสะวัต 1
342 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
343 สิริรัตน์ สารี 1
344 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
345 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
346 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
347 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
348 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
349 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
350 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
351 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
352 ปวินี ไพรทอง 1
353 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
354 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
355 กิติยา ปรัตถจริยา 1
356 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
357 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
358 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
359 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
360 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
361 มนตรี รูปสุวรรณ 1
362 ศศิรดี สะเดา 1
363 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
364 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
365 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
366 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
367 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
368 สาลินี จีนจรรยา 1
369 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
370 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
371 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
372 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
373 จิตรา เศรษฐอุดม 1
374 นราธิป บุญญพนิช 1
375 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
376 ฎาพร อาจหาญ 1
377 ชาลิน นุกูล 1
378 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
379 ศริยา ห่านศรีสุข 1
380 จตุพร บัณฑิตกุล 1
381 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
382 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
383 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
384 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
385 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
386 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
387 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
388 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
389 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
390 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
391 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
392 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
393 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
394 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
395 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
396 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
397 ศิรดา รอดเมฆ 1
398 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
399 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
400 ศิริชัย สมศรี 1
401 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
402 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
403 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
404 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
405 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
406 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
407 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
408 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
409 ปาราวี พูลศิริ 1
410 วาสินี นันทขว้าง 1
411 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
412 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
413 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
414 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
415 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
416 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
417 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
418 วาสินี แสงศรี 1
419 ปวีณา จิรัฐติกร 1
420 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
421 สุมาลี จำเริญ 1
422 อรวรี วิสรรคชาติ 1
423 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
424 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
425 อลิสา สุนทรพะลิน 1
426 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
427 สานุ อาจสำอางค์ 1
428 ฆโนทัย บุญฟัก 1
429 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
430 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
431 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
432 กองคำ ดวงแก้ว 1
433 พัธรา นักรำ 1
434 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
435 เอก ยิ้มฉาย 1
436 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
437 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
438 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
439 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
440 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
441 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
442 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
443 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
444 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
445 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
446 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
447 ณัฐวดี บุญชื่น 1
448 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
449 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
450 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
451 สุรางคณา วายุภาพ 1
452 วิชุดา สายสมุทร 1
453 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
454 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
455 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
456 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
457 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
458 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
459 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
460 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
461 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
462 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
463 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
464 ศุภชัย คำคุ้ม 1
465 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
466 กุลชลี เชิงฉลาด 1
467 ปริตตา สดสง่า 1
468 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
469 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
470 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
471 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
472 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
473 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
474 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
475 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
476 ชวณี ลี้ตระกูล 1
477 กองทอง วนเกียรติ 1
478 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
479 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
480 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
481 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
482 วุฒิดา คงเจริญ 1
483 กนกพร ชมภูนุท 1
484 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
485 อุษา โหราเรือง 1
486 ประสม หงษ์โต 1
487 อภิรดี โกเฮง 1
488 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
489 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
490 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
491 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
492 สุวัตร ปะวะภูโต 1
493 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
494 ทวี ชูโต 1
495 ปณิตา โรจน์พานิช 1
496 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
497 ภานุรังสี หุ่นดี 1
498 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
499 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
500 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
501 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
502 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
503 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
504 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
505 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
506 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
507 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
508 วรท สวนดอก 1
509 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
510 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
511 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
512 สุทธิดา นาคเจริญ 1
513 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
514 พนา ทองมีอาคม 1
515 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
516 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
517 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
518 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
519 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
520 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
521 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
522 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
523 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
524 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
525 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
526 วัชรา บุรีศรี 1
527 แพรมาศ บูรณมานัส 1
528 กิติพร พลศร 1
529 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
530 พรรณวดี พานิช 1
531 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
532 ศิมาพร บุญศิริ 1
533 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
534 ภัคสินี คงศรี 1
535 ภัทรมน ติวานนท์ 1
536 สุรัชนี พานำมา 1
537 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
538 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
539 วิภาดา ผลสว่าง 1
540 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
541 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
542 พิไลพร เรืองนก 1
543 โกเมศ สุพลภัค 1
544 นิดา หมอยาดี 1
545 ธิดา แย้มบุปผา 1
546 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
547 เมษา วัฒนพิชัย 1
548 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
549 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
550 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
551 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
552 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
553 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
554 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
555 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
556 นิตินัย คำนวน 1
557 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
558 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
559 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
560 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
561 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
562 วรียา หยึกประเสริฐ 1
563 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
564 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
565 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
566 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
567 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
568 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
569 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
570 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
571 วรามาส แซ่ซื้อ 1
572 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
573 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
574 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
575 พงศกร จันทรศัพท์ 1
576 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
577 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
578 มีนา กิตติอนุกูล 1
579 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
580 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
581 มานะ เผาะช่วย 1
582 ฉัตรมณี พะนาน 1
583 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
584 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
585 กฤติยา ยั่งยืน 1
586 กาญจนาถ อุดมสุข 1
587 รัตติกาล อ่องนุช 1
588 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
589 นรา สวัสดิภาพ 1
590 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
591 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
592 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
593 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
594 อธิพร สุขเนตร 1
595 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
596 สุพิน คุณานุกูล 1
597 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
598 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
599 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
600 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
601 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
602 ดลภพ เหล่าวานิช 1
603 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
604 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
605 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
606 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
607 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
608 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
609 เกศรา บูรพาเดชะ 1
610 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
611 วรพรรณ นาคทับ 1
612 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
613 สุธารา คิสาสัง 1
614 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
615 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
616 พาเวล สลัซกี้ 1
617 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
618 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
619 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
620 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
621 คุณาชา ไชยชุมพร 1
622 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
623 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
624 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
625 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
626 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
627 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
628 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
629 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
630 สวรรยา แก้วมีชัย 1
631 เมธาวี คงพิกุล 1
632 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
633 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
634 ภาสินี แพ่งสภา 1
635 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
636 ชญาดา รุ้งเต่า 1
637 ณัฐ สุขสมัย 1
638 นันทินี สุนทรพิมล 1
639 สุกฤตา จำเนียร 1
640 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
641 อัลเบอท ปอทเจส 1
642 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
643 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
644 Phanphen Wattanaarsakit 1
645 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
646 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
647 สิทธิพร แอกทอง 1
648 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
649 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
650 กำจัด มงคลกุล 1
651 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
652 Chakkaphan Sutthirat 1
653 ชอุ่ม มลิลา 1
654 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
655 สุมิตรา พูลทอง 1
656 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
657 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
658 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
659 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
660 ศรายุทธ กุลราช 1
661 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
662 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
663 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
664 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
665 วิธัณยา มีลักษณะ 1
666 กานต์ ชีวสาธน์ 1
667 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
668 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
669 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
670 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
671 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
672 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
673 สุนิตา คงมั่น 1
674 Kittisak Likhitwitayawuid 1
675 Sumphan Wongseripipatana 1
676 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
677 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
678 Garnpimol C. Ritthidej 1
679 วริศรา สุรเดช 1
680 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
681 Wilai Anomasiri 1
682 มนชนก เกิดแก้ว 1
683 มนัสนันท์ มากบัว 1
684 วัฒนชัย สมิทธากร 1
685 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
686 Vimolmas Lipipun 1
687 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
688 Kitpramuk Tantayaporn 1
689 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
690 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
691 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
692 วิมล เหมะจันทร 1
693 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
694 Sompol Sanguanrungsirikul 1
695 นฐวรรณ สุธาพร 1
696 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
697 มยุรี ตันติสิระ 1
698 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
699 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
700 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
701 กัณฑิมา ช่างทำ 1
702 กัมปนาท สถิตย์พร 1
703 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
704 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
705 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
706 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
707 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
708 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
709 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
710 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
711 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
712 ปนิธิ ภูเจริญ 1
713 อาทิตย์ ศรีชัย 1
714 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
715 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
716 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
717 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
718 นพวรรณ โอภาโส 1
719 ธันยพร จันทร์เปีย 1
720 คัคนางค์ มณีศรี 1
721 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
722 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
723 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
724 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
725 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
726 พิมลกร แปงฟู 1
727 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
728 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
729 ฐาปน แสนยะบุตร 1
730 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
731 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
732 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
733 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
734 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
735 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
736 ตุลาพร ศรียาบ 1
737 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
738 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
739 บัว แก้วจิตร 1
740 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
741 ชัยนาท บัวทอง 1
742 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
743 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
744 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
745 นรเทพ ครบปรัชญา 1
746 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
747 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
748 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
749 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
750 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
751 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
752 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
753 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
754 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
755 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
756 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
757 นันทัช กิจรานันทน์ 1
758 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
759 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
760 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
761 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
762 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
763 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
764 รทิตา ไกรเทพ 1
765 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
766 วรรณพร ภุชชงค์ 1
767 ศศินันท์ พัฒนะ 1
768 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
769 จุรีพร คำพจนาพล 1
770 มิรา โกมลวณิช 1
771 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
772 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
773 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
774 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
775 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
776 เศวต วัชรเสถียร 1
777 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
778 กัลยกร ฝูงวานิช 1
779 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
780 บงกช ขุนวิทยา 1
781 อายุศรี คำบรรลือ 1
782 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
783 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
784 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
785 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
786 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
787 สุธี นามศิริเลิศ 1
788 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
789 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
790 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
791 ณัฐพล บุญชิต 1
792 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
793 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
794 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
795 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
796 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
797 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
798 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
799 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
800 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
801 ญาดา แสงเพ็ชร 1
802 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
803 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
804 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
805 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
806 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
807 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
808 จุฬา สุขมานพ 1
809 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
810 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
811 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
812 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
813 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
814 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
815 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
816 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
817 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
818 เอกราช มาเจริญ 1
819 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
820 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
821 อาคม ชนิตวัธน์ 1
822 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
823 อรสุดา แสงก่ำ 1
824 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
825 มัทนา นันตา 1
826 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
827 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
828 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
829 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
830 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
831 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
832 แสงระวี สิงหอำพล 1
833 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
834 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
835 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
836 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
837 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
838 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
839 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
840 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
841 วีระพงษ์ 1
842 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
843 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
844 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
845 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
846 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
847 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
848 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
849 อัจฉรียา รอบกิจ 1
850 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
851 วรทัย ราวินิจ 1
852 กิรติ คเชนทวา 1
853 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
854 พิชยุตม์ คูณทอง 1
855 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
856 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
857 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
858 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
859 พันธวิศ ติขะธรรม 1
860 วารุณี จังมงคลกาล 1
861 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
862 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
863 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
864 อภิชญา บุญกระพือ 1
865 อภิชาติ โกสัยสุก 1
866 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
867 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
868 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
869 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
870 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
871 แพรวดี ณ นคร 1
872 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
873 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
874 วรรณสม สีสังข์ 1
875 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
876 ฐานิสรา พาหะมาก 1
877 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
878 คุณาพร ใจมาคำ 1
879 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
880 ธีรติ ถนัดรบ 1
881 วิไล ชินธเนศ 1
882 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
883 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
884 อิทธิชัย รามสูต 1
885 จิรเวทย์ รักชาติ 1
886 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
887 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
888 รัญคุณานิชช กันหลง 1
889 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
890 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
891 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
892 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
893 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
894 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
895 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
896 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
897 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
898 จิรภัทร ผลากรกุล 1
899 พิชากร ว่องวิชญกร 1
900 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
901 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
902 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
903 ทวีพร คงแก้ว 1
904 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
905 กอบชัย ชูโต 1
906 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
907 กันติชา รุ่งมณี 1
908 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
909 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
910 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
911 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
912 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
913 อรัญญา บุญธรักษา 1
914 สายฝน ควรผดุง 1
915 สิริพร สิวราวุฒิ 1
916 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
917 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
918 สมพร พรมดี 1
919 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
920 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
921 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
922 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
923 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
924 วาสนา เสียงดัง 1
925 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
926 สุวิชา ทองสิมา 1
927 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
928 ธวัชชัย สันติสุข 1
929 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
930 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
931 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
932 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
933 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
934 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
935 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
936 อาริสา ทองชุมสิน 1
937 วัลลภ แย้มเหมือน 1
938 สำเริง แย้มโสภี 1
939 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
940 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
941 จุมพล รอดคำดี 1
942 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
943 บงกชสุดา ทองละไม 1
944 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
945 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
946 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
947 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
948 มาลินี จงสำราญ 1
949 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
950 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
951 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
952 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
953 รัชเษก สิงหา 1
954 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
955 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
956 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
957 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
958 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
959 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
960 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
961 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
962 วันณุ พูลสมบัติ 1
963 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
964 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
965 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
966 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
967 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
968 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
969 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
970 พลอย สีตะสุต 1
971 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
972 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
973 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
974 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
975 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
976 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
977 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
978 อมร มงคลแก้วสกุล 1
979 ภูมิ จันทชุม 1
980 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
981 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
982 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
983 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
984 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
985 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
986 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
987 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
988 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
989 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
990 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
991 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
992 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
993 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
994 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
995 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
996 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
997 มารุต ไพรศรี 1
998 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
999 ชุมพล คงคานนท์ 1
1000 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
1001 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
1002 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
1003 ปริณดา แก้วทอง 1
1004 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
1005 บรรจง คณะวรรณ 1
1006 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
1007 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
1008 Ampa Luiengpirom 1
1009 ธนวรรณ ดวงมณี 1
1010 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
1011 Supa Chantharasakul 1
1012 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
1013 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
1014 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
1015 ดาววดี เพชรบรม 1
1016 Naiyana Chaiyabutr 1
1017 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
1018 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
1019 สุมา เมืองใย 1
1020 พรรณี กาญจนพลู 1
1021 วรงรอง เลื่อนลอย 1
1022 สิริสา สุรการวิทย์ 1
1023 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
1024 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
1025 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
1026 พิโรดม ใหลตระกูล 1
1027 Puttipongse Varavudhi 1
1028 ละอองทิพย์ เหมะ 1
1029 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
1030 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
1031 Panee Boonthavi 1
1032 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
1033 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
1034 พงศกร เรืองเดชขจร 1
1035 Boonchai Sangpetngam 1
1036 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
1037 สุธาสินี เหล่าไทย 1
1038 Chalermpol Leevailoj 1
1039 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
1040 กฤดิทัต ฉายไสว 1
1041 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
1042 อุทัย บุญประเสริฐ 1
1043 Somying Tumwasorn 1
1044 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
1045 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
1046 Srilert Chotpantarat 1
1047 อรชนันท์ บุญมี 1
1048 Jaitip Paiboon 1
1049 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
1050 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
1051 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
1052 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
1053 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
1054 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
1055 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
1056 อาทิตา แสนเสนาะ 1
1057 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
1058 Vanida Chantarateptawan 1
1059 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
1060 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
1061 ประคอง ชอบเสียง 1
1062 เอมวลี ณ ลำพูน 1
1063 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
1064 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
1065 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
1066 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
1067 ประธาน ดาบเพชร 1
1068 อวย เกตุสิงห์ 1
1069 Suchin Arunsawatwong 1
1070 Thanathon Sesuk 1
1071 ศุกันยา ห้วยผัด 1
1072 กระมล ทองธรรมชาติ 1
1073 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
1074 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
1075 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
1076 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
1077 Rajalida Lipikorn 1
1078 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
1079 ไววิทย์ พุทธารี 1
1080 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
1081 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
1082 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
1083 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
1084 Pornpimol Muanjai 1
1085 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
1086 Walaisiri Muangsiri 1
1087 Thada Jirajaras 1
1088 เอกชัย อดุลยธรรม 1
1089 Varunee Padmasankh 1
1090 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
1091 Pantharee Boonsatorn 1
1092 สมชัย วัฒนการุณ 1
1093 วินัย งามแสง 1
1094 นภสร โกวรรธนะกุล 1
1095 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
1096 Chonticha Srisawang 1
1097 Chayaporn Supachartwong 1
1098 Jittima Chatchawansaisin 1
1099 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
1100 ดรัลพร ดำยศ 1
1101 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
1102 ๋Janes, Gavin W. 1
1103 รุ่งราวี ทองกันยา 1
1104 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
1105 Yeshey Penjor 1
1106 Kasidit Nootong 1
1107 Anawatch Mitpratan 1
1108 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
1109 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
1110 Acom Sornsute 1
1111 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
1112 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
1113 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
1114 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
1115 Waraporn Siriterm 1
1116 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
1117 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
1118 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
1119 Chariya Uiyyasathian 1
1120 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 26
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
339 ความไม่สอดคล้องในกระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
340 ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศ : ศึกษาการกระทำของกองกำลังสหประชาชาติ ในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรณีคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดี 'Behrami' และคดี 'Saramati'
341 ข้อขัดข้องในการเลือกผู้ทำแผนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทำแผน
342 การนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นมาใช้ในคดีอาญา
343 การใช้สิทธิป้องกันโดยไม่จำต้องหลีกเลี่ยงภยันตรายก่อน (Stand Your Ground)
344 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาในรูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
345 ความชอบธรรมของการคุมความประพฤติเมื่อศาลพิพากษาปล่อยตัว ตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
346 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจสถานบริการเสริมความงามและบริการลดน้ำหนักในประเทศไทย
347 การนำมาตรการพิเศษมาใช้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการล้มละลายโดยฉ้อฉล
348 การกำกับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม
349 อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยง
350 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมืองปัตตานี
351 ปรากฎการณ์ล้อเลียนเสียดสีข่าวในรายการทีวีออนไลน์ "เจาะข่าวตื้น"
352 กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ไทย
353 การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์
354 มโนทัศน์และการเล่าเรื่องศิลปะการละครในเรื่อง "การะสุโนคาเมน"
355 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีของจีทีเอช
356 การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
357 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารของประเทศไทย : ศึกษากรณีผู้เสียหายที่เป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางจิตใจ
358 แนวทางการจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
359 การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"
360 แนวความคิดในการจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์การมหาชน
361 การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทย
362 ความรับผิดทางแพ่งของผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้อาคารหรือสถานที่ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์
363 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขายและการซื้อขายหุ้นในประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
364 การกำหนดมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบกฎหมาย : กรณีศึกษาผู้ช่วยดูแล
365 พัฒนาการของอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2010 : ข้อพิจารณาในทางกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
366 หลักความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกรณีลิเบียระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2011
367 การปรับใช้หลัก Rebus Sic Stantibus ในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการป้องกันตนเองล่วงหน้า
368 ปัญหาในการนำโทษปรับมาใช้บังคับในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโทษปรับตามวันและรายได้
369 การกำหนดความผิดทางอาญาเพื่อคุ้มครองสาธารณสถานและสถานที่สำคัญ
370 สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
371 ความชอบธรรมของอำนาจในการอภัยโทษ
372 การกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีละเมิดทางปกครอง
373 ความเป็นธรรมในการจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
374 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการกำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
375 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การมหาชน
376 แนวทางการนำมาตรการพิเศษสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในระดับผู้ถือหุ้น (S Corporation) มาปรับใช้ในประเทศไทย
377 การวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดการปัญหาของละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกร้องเรียน
378 กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยใช้รูปแบบละครจำลองชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้าน
379 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
380 วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
381 การนำรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงมาใช้ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
382 บทบาทและอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายขององค์กรศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
383 การจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
384 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างทำของ
385 สื่อใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.2554
386 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการโฮมสเตย์
387 สัมพันธบทข้ามสื่อและข้ามวัฒนธรรม เรื่อง “ริง” ในนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และหนังสือการ์ตูน
388 การปรับใช้หลักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของไทย
389 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการค้าอาวุธสงคราม
390 กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้บุคคลสูญหาย
391 การละเมิดอำนาจปกครองโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองกับความรับผิดทางอาญา
392 การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่กฎหมายกำหนด : ศึกษาวิธีการและผล
393 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
394 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 ทวิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
395 หน้าและความรับผิดชอบของผู้บริหารแผนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
396 การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
397 การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
398 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชน อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-14/2553
399 ปัญหาในกระบวนการพิจารณาความอาญาในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
400 แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
401 สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรม
402 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย
403 ปัญหาการอาศัยหลักนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลบหลีกภาษีอากร
404 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้
405 การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภท
406 มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน
407 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
408 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
409 การนำหลักการเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาปรับใช้กับการประมงชายฝั่งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
410 แนวทางการขยายความรับผิดของบริษัทภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศ
411 ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สัญญาที่มีเงื่อนไข
412 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
413 รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกับรัฐภายใต้ข้อจำกัดบางประการ
414 การใช้หลักกฎมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม (Uti possidetis Principle) นอกเหนือบริบทการสืบทอดพรมแดนอาณานิคม
415 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
416 ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
417 ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเว้นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
418 ข้อเสนอการนำภาษีสรรพสามิตมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
419 การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
420 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
421 เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในภาพยนตร์แวมไพร์ ค.ศ.1992 – 2012
422 การสร้างพื้นที่และเวลาในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ
423 สุนทรียภาพทางภาพยนตร์ของคริสตอฟ เคียลอฟสกี้