ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 พนม คลี่ฉายา 24
9 คณพล จันทน์หอม 24
10 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 22
11 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
12 สราวุธ อนันตชาติ 19
13 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
14 พิรงรอง รามสูต 19
15 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
16 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
17 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
18 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
19 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
20 ศิริชัย ศิริกายะ 16
21 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
22 ศารทูล สันติวาสะ 16
23 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
24 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
25 กิตติ กันภัย 13
26 ชัชพล ไชยพร 12
27 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
28 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
29 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
30 มานิตย์ จุมปา 11
31 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
32 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
33 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
34 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
35 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
36 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
37 ทัชชมัย ทองอุไร 9
38 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
39 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
40 อวยพร พานิช 7
41 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
42 พล ธีรคุปต์ 7
43 ปรมะ สตะเวทิน 7
44 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
45 วิฏราธร จิรประวัติ 7
46 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
47 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
48 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
49 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
50 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
51 โชติกา วิทยาวรากุล 5
52 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
53 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
54 เจษฎา ศาลาทอง 4
55 ประภาศ คงเอียด 4
56 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
57 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
58 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
59 วิลาสินี พิพิธกุล 4
60 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
61 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
62 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
63 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
64 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
65 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
66 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
67 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
68 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
69 ปัทมวดี จารุวร 3
70 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
71 ณัฐญา นลพร 2
72 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
73 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
74 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
75 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
76 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
77 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
78 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
79 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
80 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
81 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
82 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
83 สุษม ศุภนิตย์ 2
84 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
85 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
86 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
87 เกริดา โคตรชารี 2
88 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
89 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
90 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
91 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
92 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
93 กรวิกา ขวัญเมือง 2
94 กมลชนก ยวดยง 2
95 อรวี ศรีชำนาญ 2
96 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
97 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
98 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
99 บูรตา วงษ์อุไร 2
100 เอมวิกา กิติมา 2
101 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
102 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
103 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
104 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
105 สุทธิพร สายเชื้อ 2
106 ภัทรทร วันวงษ์ 2
107 ธนัท อนุรักษ์ 2
108 ธนวัตน์ เดชผล 2
109 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
110 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
111 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
112 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
113 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
114 สุวดี ยาป่าคาย 2
115 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
116 ศรุต รัตนวิจิตร 2
117 รรรรยา บุญกลั่น 2
118 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
119 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
120 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
121 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
122 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
123 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
124 ปวีนุช หาญชะนะ 2
125 ภัฏ กรวิกนพดล 2
126 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
127 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
128 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
129 สุธิดา มานิตย์ 2
130 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
131 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
132 จรัญ ภักดีธนากุล 2
133 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
134 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
135 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
136 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
137 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
138 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
139 ประกาศ คงเอียด 2
140 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
141 ทัน ทองดี 2
142 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
143 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
144 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
145 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
146 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
147 เมือง พรมเกษา 2
148 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
149 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
150 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
151 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
152 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
153 สุธี พลพงษ์ 2
154 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
155 ภูร นิมมล 2
156 ปฤณ ลมรส 2
157 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
158 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
159 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
160 สุภัทรา สุขปาณี 2
161 สุรกิจ บุญรอด 2
162 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
163 สถาพร ปัญญาดี 2
164 สุมา เมืองใย 1
165 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
166 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
167 สิริสา สุรการวิทย์ 1
168 วรงรอง เลื่อนลอย 1
169 พรรณี กาญจนพลู 1
170 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
171 ละอองทิพย์ เหมะ 1
172 ประคอง ชอบเสียง 1
173 พิโรดม ใหลตระกูล 1
174 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
175 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
176 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
177 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
178 วินัย งามแสง 1
179 นภสร โกวรรธนะกุล 1
180 Chayaporn Supachartwong 1
181 Chonticha Srisawang 1
182 Puttipongse Varavudhi 1
183 Jittima Chatchawansaisin 1
184 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
185 ดรัลพร ดำยศ 1
186 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
187 ๋Janes, Gavin W. 1
188 รุ่งราวี ทองกันยา 1
189 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
190 Yeshey Penjor 1
191 เอมวลี ณ ลำพูน 1
192 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
193 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
194 Jaitip Paiboon 1
195 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
196 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
197 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
198 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
199 Kasidit Nootong 1
200 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
201 อาทิตา แสนเสนาะ 1
202 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
203 Vanida Chantarateptawan 1
204 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
205 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
206 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
207 Panee Boonthavi 1
208 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
209 บรรจง คณะวรรณ 1
210 ปริณดา แก้วทอง 1
211 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
212 Ampa Luiengpirom 1
213 Naiyana Chaiyabutr 1
214 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
215 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
216 ธนวรรณ ดวงมณี 1
217 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
218 Supa Chantharasakul 1
219 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
220 ดาววดี เพชรบรม 1
221 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
222 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
223 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
224 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
225 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
226 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
227 ศศิรดี สะเดา 1
228 อังคณา อยู่ยืนยง 1
229 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
230 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
231 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
232 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
233 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
234 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
235 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
236 สาลินี จีนจรรยา 1
237 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
238 สุรัชดา รีคี 1
239 มังคลารัช ใจตรง 1
240 กันตภณ พุ่มประดับ 1
241 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
242 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
243 อรชนันท์ บุญมี 1
244 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
245 สีตลา ชาญวิเศษ 1
246 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
247 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
248 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
249 วิภาวัส อิสราพานิช 1
250 กรกมล แก้วเจียม 1
251 สโรชา เลิศทวีเดช 1
252 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
253 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
254 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
255 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
256 Acom Sornsute 1
257 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
258 สมชัย วัฒนการุณ 1
259 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
260 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
261 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
262 Waraporn Siriterm 1
263 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
264 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
265 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
266 Chariya Uiyyasathian 1
267 Pantharee Boonsatorn 1
268 กระมล ทองธรรมชาติ 1
269 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
270 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
271 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
272 จิตรา เศรษฐอุดม 1
273 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
274 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
275 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
276 Suchin Arunsawatwong 1
277 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
278 ศุกันยา ห้วยผัด 1
279 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
280 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
281 Thanathon Sesuk 1
282 Anawatch Mitpratan 1
283 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
284 นรเทพ ครบปรัชญา 1
285 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
286 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
287 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
288 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
289 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
290 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
291 ชัยนาท บัวทอง 1
292 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
293 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
294 กัณฑิมา ช่างทำ 1
295 กัมปนาท สถิตย์พร 1
296 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
297 อวย เกตุสิงห์ 1
298 ประธาน ดาบเพชร 1
299 Pornpimol Muanjai 1
300 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
301 ไววิทย์ พุทธารี 1
302 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
303 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
304 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
305 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
306 Varunee Padmasankh 1
307 Rajalida Lipikorn 1
308 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
309 Thada Jirajaras 1
310 Walaisiri Muangsiri 1
311 เอกชัย อดุลยธรรม 1
312 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
313 ศรายุทธ กุลราช 1
314 สุมิตรา พูลทอง 1
315 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
316 กำจัด มงคลกุล 1
317 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
318 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
319 Phanphen Wattanaarsakit 1
320 ชอุ่ม มลิลา 1
321 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
322 วิมล เหมะจันทร 1
323 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
324 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
325 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
326 Chakkaphan Sutthirat 1
327 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
328 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
329 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
330 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
331 วิธัณยา มีลักษณะ 1
332 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
333 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
334 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
335 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
336 กานต์ ชีวสาธน์ 1
337 สิทธิพร แอกทอง 1
338 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
339 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
340 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
341 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
342 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
343 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
344 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
345 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
346 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
347 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
348 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
349 อิทธิชัย รามสูต 1
350 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
351 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
352 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
353 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
354 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
355 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
356 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
357 จิรเวทย์ รักชาติ 1
358 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
359 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
360 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
361 Boonchai Sangpetngam 1
362 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
363 สุธาสินี เหล่าไทย 1
364 Chalermpol Leevailoj 1
365 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
366 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
367 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
368 รัญคุณานิชช กันหลง 1
369 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
370 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
371 กันติชา รุ่งมณี 1
372 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
373 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
374 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
375 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
376 สายฝน ควรผดุง 1
377 อรัญญา บุญธรักษา 1
378 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
379 สิริพร สิวราวุฒิ 1
380 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
381 วาสนา เสียงดัง 1
382 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
383 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
384 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
385 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
386 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
387 สมพร พรมดี 1
388 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
389 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
390 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
391 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
392 ธวัชชัย สันติสุข 1
393 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
394 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
395 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
396 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
397 สุวิชา ทองสิมา 1
398 วัลลภ แย้มเหมือน 1
399 อาริสา ทองชุมสิน 1
400 สำเริง แย้มโสภี 1
401 Srilert Chotpantarat 1
402 บวร ประภาสะวัต 1
403 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
404 วรท สวนดอก 1
405 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
406 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
407 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
408 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
409 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
410 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
411 ทวี ชูโต 1
412 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
413 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
414 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
415 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
416 กุลชลี เชิงฉลาด 1
417 ชวณี ลี้ตระกูล 1
418 นลินอร ธิบดี 1
419 สายใจ อุชชิน 1
420 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
421 ศิริมาส บุญถนอม 1
422 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
423 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
424 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
425 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
426 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
427 ประสม หงษ์โต 1
428 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
429 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
430 วุฒิดา คงเจริญ 1
431 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
432 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
433 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
434 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
435 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
436 สุรางคณา วายุภาพ 1
437 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
438 วิชุดา สายสมุทร 1
439 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
440 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
441 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
442 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
443 เอก ยิ้มฉาย 1
444 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
445 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
446 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
447 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
448 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
449 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
450 วาสินี แสงศรี 1
451 สุมาลี จำเริญ 1
452 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
453 อรวรี วิสรรคชาติ 1
454 ฆโนทัย บุญฟัก 1
455 สานุ อาจสำอางค์ 1
456 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
457 วาสินี นันทขว้าง 1
458 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
459 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
460 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
461 ญาดา ศิริสม 1
462 พรศิริ ประคองธรรม 1
463 ณัฐ สุขสมัย 1
464 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
465 นันทินี สุนทรพิมล 1
466 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
467 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
468 ภาสินี แพ่งสภา 1
469 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
470 พาเวล สลัซกี้ 1
471 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
472 คุณาชา ไชยชุมพร 1
473 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
474 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
475 สุธารา คิสาสัง 1
476 เมธาวี คงพิกุล 1
477 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
478 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
479 สุพิน คุณานุกูล 1
480 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
481 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
482 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
483 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
484 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
485 กฤติยา ยั่งยืน 1
486 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
487 วรพรรณ นาคทับ 1
488 อธิพร สุขเนตร 1
489 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
490 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
491 ฉัตรมณี พะนาน 1
492 พิไลพร เรืองนก 1
493 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
494 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
495 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
496 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
497 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
498 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
499 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
500 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
501 สาริศ พันธุ์นรา 1
502 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
503 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
504 วีรภัทร บุญมา 1
505 อัลเบอท ปอทเจส 1
506 วรามาส แซ่ซื้อ 1
507 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
508 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
509 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
510 นิดา หมอยาดี 1
511 วิภาดา ผลสว่าง 1
512 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
513 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
514 เมษา วัฒนพิชัย 1
515 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
516 ภัทรมน ติวานนท์ 1
517 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
518 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
519 วัชรา บุรีศรี 1
520 แพรมาศ บูรณมานัส 1
521 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
522 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
523 อมร มงคลแก้วสกุล 1
524 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
525 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
526 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
527 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
528 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
529 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
530 ภูมิ จันทชุม 1
531 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
532 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
533 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
534 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
535 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
536 ชุมพล คงคานนท์ 1
537 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
538 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
539 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
540 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
541 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
542 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
543 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
544 รัชเษก สิงหา 1
545 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
546 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
547 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
548 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
549 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
550 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
551 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
552 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
553 สุภิชา มีนิล 1
554 วิลาสินี กิจคณะ 1
555 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
556 อลินดา ทองชุมสิน 1
557 คัทลียา ใจศรีธิ 1
558 เอกภพ จึงกุล 1
559 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
560 รติมาส นรจิตร์ 1
561 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
562 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
563 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
564 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
565 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
566 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
567 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
568 จิรวัส พรหมศร 1
569 วิชริณี คุปตานนท์ 1
570 จินตนา เหมรา 1
571 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
572 จิรภัทร ผลากรกุล 1
573 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
574 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
575 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
576 วิธิดา มานิตย์กุล 1
577 สิรภพ แก้วมาก 1
578 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
579 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
580 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
581 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
582 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
583 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
584 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
585 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
586 ฟ้าส่อง พูลผล 1
587 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
588 กฤตยา วุตติสันต์ 1
589 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
590 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
591 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
592 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
593 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
594 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
595 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
596 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
597 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
598 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
599 ศิรดา รอดเมฆ 1
600 ศิริชัย สมศรี 1
601 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
602 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
603 ดลภพ เหล่าวานิช 1
604 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
605 ศริยา ห่านศรีสุข 1
606 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
607 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
608 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
609 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
610 ฎาพร อาจหาญ 1
611 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
612 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
613 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
614 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
615 วรพล จรัสกิตติกร 1
616 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
617 ชิดชนก นิลรัต 1
618 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
619 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
620 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
621 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
622 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
623 พลอย สีตะสุต 1
624 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
625 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
626 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
627 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
628 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
629 กิตธิ นาคะนิธิ 1
630 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
631 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
632 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
633 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
634 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
635 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
636 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
637 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
638 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
639 อัญชลี วานิจจะกูล 1
640 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
641 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
642 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
643 บงกช ขุนวิทยา 1
644 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
645 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
646 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
647 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
648 อายุศรี คำบรรลือ 1
649 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
650 กัลยกร ฝูงวานิช 1
651 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
652 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
653 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
654 วันณุ พูลสมบัติ 1
655 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
656 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
657 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
658 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
659 อาคม ชนิตวัธน์ 1
660 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
661 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
662 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
663 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
664 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
665 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
666 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
667 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
668 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
669 พรทวี หนูพรหม 1
670 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
671 สุวัตร ปะวะภูโต 1
672 สุทธิดา นาคเจริญ 1
673 ปวีณา จิรัฐติกร 1
674 อลิสา สุนทรพะลิน 1
675 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
676 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
677 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
678 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
679 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
680 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
681 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
682 ปาราวี พูลศิริ 1
683 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
684 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
685 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
686 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
687 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
688 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
689 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
690 พนา ทองมีอาคม 1
691 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
692 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
693 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
694 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
695 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
696 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
697 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
698 ปณิตา โรจน์พานิช 1
699 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
700 ภานุรังสี หุ่นดี 1
701 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
702 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
703 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
704 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
705 ธีรติ ถนัดรบ 1
706 ปวินี ไพรทอง 1
707 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
708 กิติยา ปรัตถจริยา 1
709 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
710 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
711 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
712 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
713 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
714 ฐานิสรา พาหะมาก 1
715 คุณาพร ใจมาคำ 1
716 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
717 วรรณสม สีสังข์ 1
718 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
719 แพรวดี ณ นคร 1
720 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
721 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
722 มนตรี รูปสุวรรณ 1
723 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
724 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
725 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
726 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
727 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
728 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
729 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
730 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
731 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
732 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
733 วารุณี จังมงคลกาล 1
734 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
735 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
736 พันธวิศ ติขะธรรม 1
737 พิชยุตม์ คูณทอง 1
738 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
739 บุญยกร พนมอุปการ 1
740 อภิชาติ โกสัยสุก 1
741 ปวรา โพธิพิพิธ 1
742 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
743 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
744 อภิชญา บุญกระพือ 1
745 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
746 กติกา ศรีรักษา 1
747 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
748 นราธิป บุญญพนิช 1
749 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
750 ชาลิน นุกูล 1
751 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
752 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
753 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
754 จตุพร บัณฑิตกุล 1
755 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
756 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
757 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
758 สิริรัตน์ สารี 1
759 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
760 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
761 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
762 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
763 วรียา หยึกประเสริฐ 1
764 พจณี สิมะนราธร 1
765 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
766 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
767 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
768 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
769 ประพิณพร แผนชากร 1
770 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
771 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
772 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
773 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
774 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
775 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
776 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
777 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
778 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
779 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
780 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
781 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
782 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
783 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
784 พงศกร จันทรศัพท์ 1
785 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
786 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
787 นิตินัย คำนวน 1
788 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
789 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
790 มีนา กิตติอนุกูล 1
791 รัตยา โตควณิชย์ 1
792 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
793 กองทอง วนเกียรติ 1
794 ปริตตา สดสง่า 1
795 อภิรดี โกเฮง 1
796 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
797 อุษา โหราเรือง 1
798 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
799 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
800 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
801 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
802 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
803 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
804 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
805 ศุภชัย คำคุ้ม 1
806 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
807 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
808 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
809 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
810 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
811 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
812 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
813 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
814 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
815 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
816 กนกพร ชมภูนุท 1
817 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
818 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
819 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
820 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
821 ศิมาพร บุญศิริ 1
822 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
823 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
824 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
825 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
826 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
827 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
828 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
829 เกศรา บูรพาเดชะ 1
830 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
831 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
832 นรา สวัสดิภาพ 1
833 กาญจนาถ อุดมสุข 1
834 รัตติกาล อ่องนุช 1
835 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
836 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
837 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
838 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
839 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
840 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
841 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
842 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
843 กองคำ ดวงแก้ว 1
844 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
845 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
846 พัธรา นักรำ 1
847 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
848 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
849 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
850 ณัฐวดี บุญชื่น 1
851 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
852 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
853 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
854 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
855 ธิดา แย้มบุปผา 1
856 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
857 มานะ เผาะช่วย 1
858 โกเมศ สุพลภัค 1
859 สุรัชนี พานำมา 1
860 กิติพร พลศร 1
861 พรรณวดี พานิช 1
862 ภัคสินี คงศรี 1
863 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
864 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
865 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
866 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
867 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
868 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
869 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
870 สวรรยา แก้วมีชัย 1
871 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
872 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
873 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
874 สุกฤตา จำเนียร 1
875 ชญาดา รุ้งเต่า 1
876 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
877 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
878 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
879 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
880 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
881 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
882 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
883 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
884 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
885 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
886 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
887 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
888 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
889 นันทัช กิจรานันทน์ 1
890 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
891 ตุลาพร ศรียาบ 1
892 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
893 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
894 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
895 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
896 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
897 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
898 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
899 อาทิตย์ ศรีชัย 1
900 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
901 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
902 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
903 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
904 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
905 ปนิธิ ภูเจริญ 1
906 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
907 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
908 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
909 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
910 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
911 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
912 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
913 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
914 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
915 ศศินันท์ พัฒนะ 1
916 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
917 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
918 เศวต วัชรเสถียร 1
919 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
920 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
921 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
922 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
923 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
924 วรรณพร ภุชชงค์ 1
925 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
926 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
927 สุธี นามศิริเลิศ 1
928 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
929 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
930 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
931 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
932 บัว แก้วจิตร 1
933 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
934 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
935 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
936 บงกชสุดา ทองละไม 1
937 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
938 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
939 มาลินี จงสำราญ 1
940 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
941 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
942 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
943 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
944 วัฒนชัย สมิทธากร 1
945 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
946 วริศรา สุรเดช 1
947 สุนิตา คงมั่น 1
948 Kittisak Likhitwitayawuid 1
949 มนัสนันท์ มากบัว 1
950 Wilai Anomasiri 1
951 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
952 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
953 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
954 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
955 มนชนก เกิดแก้ว 1
956 Sumphan Wongseripipatana 1
957 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
958 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
959 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
960 นฐวรรณ สุธาพร 1
961 Sompol Sanguanrungsirikul 1
962 Kitpramuk Tantayaporn 1
963 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
964 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
965 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
966 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
967 Garnpimol C. Ritthidej 1
968 Vimolmas Lipipun 1
969 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
970 มยุรี ตันติสิระ 1
971 วีระพงษ์ 1
972 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
973 ฐาปน แสนยะบุตร 1
974 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
975 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
976 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
977 ธันยพร จันทร์เปีย 1
978 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
979 พิมลกร แปงฟู 1
980 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
981 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
982 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
983 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
984 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
985 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
986 นพวรรณ โอภาโส 1
987 คัคนางค์ มณีศรี 1
988 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
989 Somying Tumwasorn 1
990 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
991 กฤดิทัต ฉายไสว 1
992 พงศกร เรืองเดชขจร 1
993 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
994 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
995 อุทัย บุญประเสริฐ 1
996 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
997 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
998 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
999 วิไล ชินธเนศ 1
1000 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
1001 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
1002 มารุต ไพรศรี 1
1003 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
1004 อัจฉรียา รอบกิจ 1
1005 ภร ปติมน 1
1006 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
1007 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
1008 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
1009 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
1010 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
1011 ปาริชาต สายธนู 1
1012 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
1013 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
1014 อนุกูล บุญญบาล 1
1015 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
1016 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
1017 นันทชัย เพียรสนอง 1
1018 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
1019 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
1020 ณฐมน บัวพรมมี 1
1021 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
1022 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
1023 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
1024 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
1025 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
1026 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
1027 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
1028 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
1029 ญาดา แสงเพ็ชร 1
1030 วรางคณา ไข่มุก 1
1031 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
1032 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
1033 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
1034 มนตรี รูปสุวรรณ 1
1035 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
1036 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
1037 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
1038 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
1039 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
1040 พรรณพิไล ปุกหุต 1
1041 กิรติ คเชนทวา 1
1042 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
1043 วรทัย ราวินิจ 1
1044 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
1045 แสงระวี สิงหอำพล 1
1046 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
1047 ปภัส มาคำจันทร์ 1
1048 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
1049 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
1050 อรศรี อธิกิจ 1
1051 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
1052 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
1053 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
1054 มัทนา นันตา 1
1055 นฤมล พุ่มเมือง 1
1056 เมสิริณ ขวัญใจ 1
1057 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
1058 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
1059 ทยา จันทนชาติ 1
1060 อรสุดา แสงก่ำ 1
1061 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
1062 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
1063 พิชากร ว่องวิชญกร 1
1064 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
1065 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
1066 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
1067 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
1068 ทวีพร คงแก้ว 1
1069 กอบชัย ชูโต 1
1070 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
1071 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
1072 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
1073 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
1074 จุฬา สุขมานพ 1
1075 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
1076 จุมพล รอดคำดี 1
1077 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
1078 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
1079 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
1080 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
1081 มิรา โกมลวณิช 1
1082 รทิตา ไกรเทพ 1
1083 จุรีพร คำพจนาพล 1
1084 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
1085 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
1086 ณัฐพล บุญชิต 1
1087 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
1088 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
1089 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
1090 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
1091 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
1092 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
1093 นัดดาว ชัยรัต 1
1094 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
1095 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
1096 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
1097 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
1098 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
1099 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
1100 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
1101 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
1102 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
1103 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
1104 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
1105 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
1106 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
1107 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
1108 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
1109 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
1110 สุทธิรักษ์ วินิส 1
1111 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
1112 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
1113 เอกราช มาเจริญ 1
1114 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
1115 สริญญา สาระสุทธิ 1
1116 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
1117 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
1118 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
1119 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
1120 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 25
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
339 ความไม่สอดคล้องในกระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
340 ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศ : ศึกษาการกระทำของกองกำลังสหประชาชาติ ในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรณีคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดี 'Behrami' และคดี 'Saramati'
341 ข้อขัดข้องในการเลือกผู้ทำแผนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทำแผน
342 การนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นมาใช้ในคดีอาญา
343 การใช้สิทธิป้องกันโดยไม่จำต้องหลีกเลี่ยงภยันตรายก่อน (Stand Your Ground)
344 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาในรูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
345 ความชอบธรรมของการคุมความประพฤติเมื่อศาลพิพากษาปล่อยตัว ตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
346 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจสถานบริการเสริมความงามและบริการลดน้ำหนักในประเทศไทย
347 การนำมาตรการพิเศษมาใช้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการล้มละลายโดยฉ้อฉล
348 การกำกับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม
349 อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยง
350 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมืองปัตตานี
351 ปรากฎการณ์ล้อเลียนเสียดสีข่าวในรายการทีวีออนไลน์ "เจาะข่าวตื้น"
352 กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ไทย
353 การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์
354 มโนทัศน์และการเล่าเรื่องศิลปะการละครในเรื่อง "การะสุโนคาเมน"
355 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีของจีทีเอช
356 การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
357 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารของประเทศไทย : ศึกษากรณีผู้เสียหายที่เป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางจิตใจ
358 แนวทางการจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
359 การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"
360 แนวความคิดในการจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์การมหาชน
361 การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทย
362 ความรับผิดทางแพ่งของผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้อาคารหรือสถานที่ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์
363 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขายและการซื้อขายหุ้นในประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
364 การกำหนดมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบกฎหมาย : กรณีศึกษาผู้ช่วยดูแล
365 พัฒนาการของอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2010 : ข้อพิจารณาในทางกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
366 หลักความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกรณีลิเบียระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2011
367 การปรับใช้หลัก Rebus Sic Stantibus ในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการป้องกันตนเองล่วงหน้า
368 ปัญหาในการนำโทษปรับมาใช้บังคับในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโทษปรับตามวันและรายได้
369 การกำหนดความผิดทางอาญาเพื่อคุ้มครองสาธารณสถานและสถานที่สำคัญ
370 สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
371 ความชอบธรรมของอำนาจในการอภัยโทษ
372 การกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีละเมิดทางปกครอง
373 ความเป็นธรรมในการจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
374 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการกำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
375 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การมหาชน
376 แนวทางการนำมาตรการพิเศษสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในระดับผู้ถือหุ้น (S Corporation) มาปรับใช้ในประเทศไทย
377 การวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดการปัญหาของละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกร้องเรียน
378 กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยใช้รูปแบบละครจำลองชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้าน
379 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
380 วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
381 การนำรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงมาใช้ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
382 บทบาทและอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายขององค์กรศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
383 การจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
384 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างทำของ
385 สื่อใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.2554
386 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการโฮมสเตย์
387 สัมพันธบทข้ามสื่อและข้ามวัฒนธรรม เรื่อง “ริง” ในนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และหนังสือการ์ตูน
388 การปรับใช้หลักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของไทย
389 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการค้าอาวุธสงคราม
390 กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้บุคคลสูญหาย
391 การละเมิดอำนาจปกครองโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองกับความรับผิดทางอาญา
392 การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่กฎหมายกำหนด : ศึกษาวิธีการและผล
393 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
394 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 ทวิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
395 หน้าและความรับผิดชอบของผู้บริหารแผนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
396 การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
397 การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
398 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชน อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-14/2553
399 ปัญหาในกระบวนการพิจารณาความอาญาในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
400 แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
401 สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรม
402 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย
403 ปัญหาการอาศัยหลักนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลบหลีกภาษีอากร
404 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้
405 การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภท
406 มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน
407 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
408 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
409 การนำหลักการเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาปรับใช้กับการประมงชายฝั่งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
410 แนวทางการขยายความรับผิดของบริษัทภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศ
411 ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สัญญาที่มีเงื่อนไข
412 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
413 รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกับรัฐภายใต้ข้อจำกัดบางประการ
414 การใช้หลักกฎมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม (Uti possidetis Principle) นอกเหนือบริบทการสืบทอดพรมแดนอาณานิคม
415 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
416 ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
417 ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเว้นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
418 ข้อเสนอการนำภาษีสรรพสามิตมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
419 การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
420 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
421 เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในภาพยนตร์แวมไพร์ ค.ศ.1992 – 2012
422 การสร้างพื้นที่และเวลาในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ
423