ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 คณพล จันทน์หอม 24
9 พนม คลี่ฉายา 24
10 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 20
12 สราวุธ อนันตชาติ 19
13 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
14 พิรงรอง รามสูต 19
15 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
16 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
17 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
18 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
19 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
20 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
21 ศิริชัย ศิริกายะ 16
22 ศารทูล สันติวาสะ 16
23 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
24 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
25 กิตติ กันภัย 13
26 ชัชพล ไชยพร 12
27 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
28 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
29 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
30 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
31 มานิตย์ จุมปา 11
32 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
33 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
34 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
35 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
36 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
37 ทัชชมัย ทองอุไร 9
38 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
39 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
40 ปรมะ สตะเวทิน 7
41 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
42 อวยพร พานิช 7
43 พล ธีรคุปต์ 7
44 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
45 วิฏราธร จิรประวัติ 7
46 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
47 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
48 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
49 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
50 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
51 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
52 โชติกา วิทยาวรากุล 5
53 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
54 เจษฎา ศาลาทอง 4
55 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
56 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
57 ประภาศ คงเอียด 4
58 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
59 วิลาสินี พิพิธกุล 4
60 ปัทมวดี จารุวร 3
61 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
62 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
63 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
64 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
65 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
66 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
67 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
68 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
69 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
70 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
71 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
72 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
73 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
74 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
75 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
76 ศรุต รัตนวิจิตร 2
77 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
78 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
79 รรรรยา บุญกลั่น 2
80 เกริดา โคตรชารี 2
81 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
82 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
83 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
84 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
85 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
86 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
87 ธนวัตน์ เดชผล 2
88 กรวิกา ขวัญเมือง 2
89 ณัฐญา นลพร 2
90 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
91 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
92 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
93 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
94 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
95 อรวี ศรีชำนาญ 2
96 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
97 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
98 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
99 บูรตา วงษ์อุไร 2
100 เอมวิกา กิติมา 2
101 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
102 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
103 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
104 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
105 สุทธิพร สายเชื้อ 2
106 ภัทรทร วันวงษ์ 2
107 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
108 กมลชนก ยวดยง 2
109 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
110 สุวดี ยาป่าคาย 2
111 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
112 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
113 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
114 สุธี พลพงษ์ 2
115 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
116 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
117 ธนัท อนุรักษ์ 2
118 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
119 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
120 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
121 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
122 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
123 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
124 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
125 ปวีนุช หาญชะนะ 2
126 ภัฏ กรวิกนพดล 2
127 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
128 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
129 สุธิดา มานิตย์ 2
130 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
131 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
132 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
133 สุษม ศุภนิตย์ 2
134 จรัญ ภักดีธนากุล 2
135 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
136 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
137 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
138 ประกาศ คงเอียด 2
139 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
140 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
141 ทัน ทองดี 2
142 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
143 เมือง พรมเกษา 2
144 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
145 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
146 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
147 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
148 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
149 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
150 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
151 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
152 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
153 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
154 ปฤณ ลมรส 2
155 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
156 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
157 ภูร นิมมล 2
158 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
159 สถาพร ปัญญาดี 2
160 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
161 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
162 สุภัทรา สุขปาณี 2
163 สุรกิจ บุญรอด 2
164 ภร ปติมน 1
165 ละอองทิพย์ เหมะ 1
166 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
167 นันทชัย เพียรสนอง 1
168 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
169 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
170 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
171 Naiyana Chaiyabutr 1
172 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
173 อนุกูล บุญญบาล 1
174 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
175 Puttipongse Varavudhi 1
176 พิโรดม ใหลตระกูล 1
177 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
178 วรงรอง เลื่อนลอย 1
179 ณฐมน บัวพรมมี 1
180 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
181 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
182 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
183 สิริสา สุรการวิทย์ 1
184 พรรณี กาญจนพลู 1
185 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
186 วรางคณา ไข่มุก 1
187 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
188 สุมา เมืองใย 1
189 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
190 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
191 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
192 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
193 Supa Chantharasakul 1
194 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
195 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
196 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
197 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
198 ปภัส มาคำจันทร์ 1
199 ประคอง ชอบเสียง 1
200 Panee Boonthavi 1
201 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
202 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
203 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
204 พรรณพิไล ปุกหุต 1
205 มนตรี รูปสุวรรณ 1
206 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
207 เมสิริณ ขวัญใจ 1
208 ดาววดี เพชรบรม 1
209 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
210 ปริณดา แก้วทอง 1
211 บรรจง คณะวรรณ 1
212 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
213 Ampa Luiengpirom 1
214 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
215 อรศรี อธิกิจ 1
216 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
217 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
218 ทยา จันทนชาติ 1
219 นฤมล พุ่มเมือง 1
220 ธนวรรณ ดวงมณี 1
221 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
222 ปาริชาต สายธนู 1
223 สุทธิรักษ์ วินิส 1
224 กฤตยา วุตติสันต์ 1
225 ฟ้าส่อง พูลผล 1
226 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
227 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
228 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
229 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
230 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
231 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
232 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
233 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
234 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
235 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
236 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
237 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
238 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
239 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
240 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
241 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
242 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
243 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
244 จิตรา เศรษฐอุดม 1
245 ศิริชัย สมศรี 1
246 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
247 ฎาพร อาจหาญ 1
248 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
249 ศริยา ห่านศรีสุข 1
250 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
251 ศิรดา รอดเมฆ 1
252 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
253 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
254 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
255 นัดดาว ชัยรัต 1
256 Yeshey Penjor 1
257 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
258 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
259 ดรัลพร ดำยศ 1
260 รุ่งราวี ทองกันยา 1
261 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
262 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
263 เอมวลี ณ ลำพูน 1
264 ๋Janes, Gavin W. 1
265 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
266 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
267 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
268 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
269 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
270 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
271 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
272 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
273 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
274 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
275 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
276 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
277 นภสร โกวรรธนะกุล 1
278 สริญญา สาระสุทธิ 1
279 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
280 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
281 วินัย งามแสง 1
282 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
283 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
284 ปวรา โพธิพิพิธ 1
285 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
286 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
287 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
288 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
289 ธวัชชัย สันติสุข 1
290 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
291 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
292 สำเริง แย้มโสภี 1
293 อาริสา ทองชุมสิน 1
294 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
295 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
296 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
297 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
298 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
299 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
300 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
301 กติกา ศรีรักษา 1
302 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
303 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
304 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
305 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
306 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
307 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
308 บุญยกร พนมอุปการ 1
309 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
310 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
311 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
312 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
313 วัลลภ แย้มเหมือน 1
314 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
315 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
316 วาสนา เสียงดัง 1
317 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
318 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
319 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
320 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
321 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
322 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
323 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
324 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
325 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
326 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
327 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
328 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
329 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
330 สมพร พรมดี 1
331 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
332 สุวิชา ทองสิมา 1
333 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
334 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
335 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
336 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
337 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
338 สายฝน ควรผดุง 1
339 อรัญญา บุญธรักษา 1
340 สิริพร สิวราวุฒิ 1
341 พรทวี หนูพรหม 1
342 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
343 สิริรัตน์ สารี 1
344 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
345 Srilert Chotpantarat 1
346 อรชนันท์ บุญมี 1
347 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
348 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
349 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
350 สุธาสินี เหล่าไทย 1
351 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
352 ปวินี ไพรทอง 1
353 Boonchai Sangpetngam 1
354 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
355 กิติยา ปรัตถจริยา 1
356 Chalermpol Leevailoj 1
357 อาทิตา แสนเสนาะ 1
358 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
359 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
360 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
361 มนตรี รูปสุวรรณ 1
362 Jaitip Paiboon 1
363 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
364 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
365 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
366 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
367 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
368 Vanida Chantarateptawan 1
369 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
370 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
371 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
372 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
373 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
374 นราธิป บุญญพนิช 1
375 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
376 จิรเวทย์ รักชาติ 1
377 ชาลิน นุกูล 1
378 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
379 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
380 จตุพร บัณฑิตกุล 1
381 อิทธิชัย รามสูต 1
382 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
383 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
384 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
385 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
386 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
387 รัญคุณานิชช กันหลง 1
388 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
389 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
390 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
391 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
392 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
393 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
394 กันติชา รุ่งมณี 1
395 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
396 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
397 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
398 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
399 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
400 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
401 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
402 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
403 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
404 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
405 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
406 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
407 สุรางคณา วายุภาพ 1
408 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
409 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
410 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
411 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
412 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
413 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
414 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
415 เอก ยิ้มฉาย 1
416 วิชุดา สายสมุทร 1
417 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
418 ฆโนทัย บุญฟัก 1
419 สานุ อาจสำอางค์ 1
420 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
421 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
422 สุมาลี จำเริญ 1
423 วาสินี แสงศรี 1
424 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
425 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
426 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
427 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
428 วาสินี นันทขว้าง 1
429 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
430 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
431 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
432 ดลภพ เหล่าวานิช 1
433 นันทินี สุนทรพิมล 1
434 ณัฐ สุขสมัย 1
435 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
436 ภาสินี แพ่งสภา 1
437 เมธาวี คงพิกุล 1
438 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
439 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
440 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
441 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
442 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
443 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
444 สุธารา คิสาสัง 1
445 พาเวล สลัซกี้ 1
446 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
447 วรพรรณ นาคทับ 1
448 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
449 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
450 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
451 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
452 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
453 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
454 สุพิน คุณานุกูล 1
455 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
456 อธิพร สุขเนตร 1
457 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
458 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
459 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
460 กฤติยา ยั่งยืน 1
461 อรวรี วิสรรคชาติ 1
462 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
463 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
464 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
465 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
466 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
467 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
468 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
469 อัลเบอท ปอทเจส 1
470 วีรภัทร บุญมา 1
471 พรศิริ ประคองธรรม 1
472 ญาดา ศิริสม 1
473 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
474 สาริศ พันธุ์นรา 1
475 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
476 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
477 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
478 เมษา วัฒนพิชัย 1
479 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
480 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
481 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
482 วิภาดา ผลสว่าง 1
483 นิดา หมอยาดี 1
484 แพรมาศ บูรณมานัส 1
485 วัชรา บุรีศรี 1
486 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
487 วรามาส แซ่ซื้อ 1
488 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
489 ภัทรมน ติวานนท์ 1
490 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
491 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
492 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
493 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
494 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
495 วรท สวนดอก 1
496 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
497 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
498 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
499 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
500 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
501 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
502 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
503 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
504 ทวี ชูโต 1
505 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
506 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
507 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
508 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
509 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
510 สายใจ อุชชิน 1
511 นลินอร ธิบดี 1
512 ศิริมาส บุญถนอม 1
513 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
514 วุฒิดา คงเจริญ 1
515 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
516 ชวณี ลี้ตระกูล 1
517 กุลชลี เชิงฉลาด 1
518 ประสม หงษ์โต 1
519 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
520 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
521 คุณาชา ไชยชุมพร 1
522 ฉัตรมณี พะนาน 1
523 วิลาสินี กิจคณะ 1
524 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
525 สุภิชา มีนิล 1
526 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
527 เอกภพ จึงกุล 1
528 อลินดา ทองชุมสิน 1
529 รติมาส นรจิตร์ 1
530 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
531 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
532 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
533 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
534 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
535 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
536 คัทลียา ใจศรีธิ 1
537 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
538 วิชริณี คุปตานนท์ 1
539 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
540 จิรวัส พรหมศร 1
541 จินตนา เหมรา 1
542 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
543 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
544 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
545 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
546 สิรภพ แก้วมาก 1
547 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
548 วิธิดา มานิตย์กุล 1
549 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
550 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
551 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
552 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
553 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
554 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
555 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
556 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
557 ศศิรดี สะเดา 1
558 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
559 สาลินี จีนจรรยา 1
560 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
561 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
562 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
563 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
564 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
565 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
566 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
567 อังคณา อยู่ยืนยง 1
568 สีตลา ชาญวิเศษ 1
569 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
570 กันตภณ พุ่มประดับ 1
571 มังคลารัช ใจตรง 1
572 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
573 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
574 สโรชา เลิศทวีเดช 1
575 กรกมล แก้วเจียม 1
576 สุรัชดา รีคี 1
577 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
578 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
579 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
580 วิภาวัส อิสราพานิช 1
581 จิรภัทร ผลากรกุล 1
582 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
583 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
584 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
585 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
586 วรพล จรัสกิตติกร 1
587 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
588 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
589 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
590 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
591 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
592 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
593 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
594 พลอย สีตะสุต 1
595 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
596 ชิดชนก นิลรัต 1
597 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
598 กิตธิ นาคะนิธิ 1
599 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
600 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
601 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
602 พิไลพร เรืองนก 1
603 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
604 บวร ประภาสะวัต 1
605 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
606 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
607 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
608 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
609 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
610 อัญชลี วานิจจะกูล 1
611 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
612 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
613 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
614 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
615 อมร มงคลแก้วสกุล 1
616 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
617 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
618 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
619 ภูมิ จันทชุม 1
620 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
621 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
622 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
623 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
624 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
625 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
626 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
627 ชุมพล คงคานนท์ 1
628 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
629 รัชเษก สิงหา 1
630 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
631 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
632 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
633 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
634 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
635 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
636 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
637 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
638 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
639 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
640 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
641 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
642 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
643 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
644 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
645 อาคม ชนิตวัธน์ 1
646 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
647 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
648 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
649 อายุศรี คำบรรลือ 1
650 บงกช ขุนวิทยา 1
651 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
652 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
653 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
654 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
655 กัลยกร ฝูงวานิช 1
656 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
657 อภิชญา บุญกระพือ 1
658 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
659 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
660 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
661 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
662 ฐานิสรา พาหะมาก 1
663 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
664 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
665 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
666 วารุณี จังมงคลกาล 1
667 อภิชาติ โกสัยสุก 1
668 พันธวิศ ติขะธรรม 1
669 พิชยุตม์ คูณทอง 1
670 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
671 สุรัชนี พานำมา 1
672 กิติพร พลศร 1
673 นิตินัย คำนวน 1
674 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
675 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
676 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
677 มีนา กิตติอนุกูล 1
678 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
679 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
680 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
681 วรียา หยึกประเสริฐ 1
682 พจณี สิมะนราธร 1
683 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
684 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
685 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
686 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
687 พงศกร จันทรศัพท์ 1
688 ภัคสินี คงศรี 1
689 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
690 พรรณวดี พานิช 1
691 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
692 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
693 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
694 ศิมาพร บุญศิริ 1
695 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
696 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
697 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
698 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
699 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
700 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
701 คุณาพร ใจมาคำ 1
702 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
703 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
704 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
705 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
706 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
707 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
708 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
709 ญาดา แสงเพ็ชร 1
710 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
711 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
712 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
713 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
714 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
715 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
716 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
717 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
718 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
719 เอกราช มาเจริญ 1
720 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
721 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
722 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
723 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
724 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
725 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
726 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
727 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
728 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
729 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
730 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
731 อัจฉรียา รอบกิจ 1
732 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
733 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
734 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
735 กิรติ คเชนทวา 1
736 วรทัย ราวินิจ 1
737 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
738 แสงระวี สิงหอำพล 1
739 แพรวดี ณ นคร 1
740 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
741 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
742 ธีรติ ถนัดรบ 1
743 วรรณสม สีสังข์ 1
744 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
745 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
746 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
747 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
748 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
749 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
750 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
751 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
752 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
753 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
754 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
755 มัทนา นันตา 1
756 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
757 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
758 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
759 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
760 อรสุดา แสงก่ำ 1
761 ประพิณพร แผนชากร 1
762 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
763 พัธรา นักรำ 1
764 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
765 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
766 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
767 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
768 ณัฐวดี บุญชื่น 1
769 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
770 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
771 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
772 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
773 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
774 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
775 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
776 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
777 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
778 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
779 ปาราวี พูลศิริ 1
780 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
781 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
782 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
783 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
784 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
785 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
786 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
787 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
788 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
789 กองคำ ดวงแก้ว 1
790 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
791 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
792 เกศรา บูรพาเดชะ 1
793 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
794 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
795 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
796 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
797 ชญาดา รุ้งเต่า 1
798 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
799 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
800 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
801 ธิดา แย้มบุปผา 1
802 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
803 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
804 โกเมศ สุพลภัค 1
805 มานะ เผาะช่วย 1
806 สุกฤตา จำเนียร 1
807 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
808 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
809 นรา สวัสดิภาพ 1
810 กาญจนาถ อุดมสุข 1
811 รัตติกาล อ่องนุช 1
812 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
813 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
814 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
815 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
816 สวรรยา แก้วมีชัย 1
817 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
818 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
819 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
820 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
821 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
822 อลิสา สุนทรพะลิน 1
823 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
824 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
825 กนกพร ชมภูนุท 1
826 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
827 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
828 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
829 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
830 อุษา โหราเรือง 1
831 กองทอง วนเกียรติ 1
832 ปริตตา สดสง่า 1
833 อภิรดี โกเฮง 1
834 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
835 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
836 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
837 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
838 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
839 รัตยา โตควณิชย์ 1
840 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
841 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
842 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
843 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
844 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
845 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
846 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
847 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
848 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
849 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
850 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
851 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
852 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
853 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
854 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
855 ปณิตา โรจน์พานิช 1
856 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
857 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
858 ภานุรังสี หุ่นดี 1
859 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
860 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
861 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
862 ปวีณา จิรัฐติกร 1
863 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
864 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
865 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
866 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
867 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
868 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
869 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
870 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
871 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
872 ศุภชัย คำคุ้ม 1
873 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
874 สุวัตร ปะวะภูโต 1
875 สุทธิดา นาคเจริญ 1
876 พนา ทองมีอาคม 1
877 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
878 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
879 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
880 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
881 จุฬา สุขมานพ 1
882 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
883 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
884 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
885 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
886 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
887 Chonticha Srisawang 1
888 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
889 Phanphen Wattanaarsakit 1
890 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
891 ชอุ่ม มลิลา 1
892 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
893 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
894 สุมิตรา พูลทอง 1
895 กำจัด มงคลกุล 1
896 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
897 Jittima Chatchawansaisin 1
898 ทวีพร คงแก้ว 1
899 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
900 จุมพล รอดคำดี 1
901 Waraporn Siriterm 1
902 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
903 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
904 Anawatch Mitpratan 1
905 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
906 กอบชัย ชูโต 1
907 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
908 Chayaporn Supachartwong 1
909 Kasidit Nootong 1
910 พิชากร ว่องวิชญกร 1
911 Chakkaphan Sutthirat 1
912 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
913 Sumphan Wongseripipatana 1
914 สุนิตา คงมั่น 1
915 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
916 Garnpimol C. Ritthidej 1
917 Vimolmas Lipipun 1
918 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
919 Kittisak Likhitwitayawuid 1
920 วริศรา สุรเดช 1
921 มนัสนันท์ มากบัว 1
922 Wilai Anomasiri 1
923 วัฒนชัย สมิทธากร 1
924 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
925 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
926 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
927 มยุรี ตันติสิระ 1
928 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
929 Kitpramuk Tantayaporn 1
930 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
931 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
932 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
933 วิมล เหมะจันทร 1
934 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
935 Sompol Sanguanrungsirikul 1
936 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
937 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
938 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
939 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
940 นฐวรรณ สุธาพร 1
941 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
942 Chariya Uiyyasathian 1
943 Thada Jirajaras 1
944 Rajalida Lipikorn 1
945 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
946 Walaisiri Muangsiri 1
947 เอกชัย อดุลยธรรม 1
948 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
949 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
950 มาลินี จงสำราญ 1
951 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
952 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
953 อวย เกตุสิงห์ 1
954 บงกชสุดา ทองละไม 1
955 ประธาน ดาบเพชร 1
956 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
957 Varunee Padmasankh 1
958 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
959 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
960 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
961 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
962 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
963 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
964 วันณุ พูลสมบัติ 1
965 ไววิทย์ พุทธารี 1
966 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
967 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
968 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
969 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
970 Pornpimol Muanjai 1
971 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
972 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
973 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
974 Acom Sornsute 1
975 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
976 สมชัย วัฒนการุณ 1
977 Pantharee Boonsatorn 1
978 มารุต ไพรศรี 1
979 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
980 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
981 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
982 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
983 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
984 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
985 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
986 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
987 กระมล ทองธรรมชาติ 1
988 Thanathon Sesuk 1
989 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
990 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
991 Suchin Arunsawatwong 1
992 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
993 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
994 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
995 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
996 ศุกันยา ห้วยผัด 1
997 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
998 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
999 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
1000 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
1001 มนชนก เกิดแก้ว 1
1002 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
1003 ศรายุทธ กุลราช 1
1004 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
1005 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
1006 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
1007 กัณฑิมา ช่างทำ 1
1008 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
1009 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
1010 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
1011 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
1012 กานต์ ชีวสาธน์ 1
1013 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
1014 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
1015 วิธัณยา มีลักษณะ 1
1016 กัมปนาท สถิตย์พร 1
1017 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
1018 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
1019 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
1020 ตุลาพร ศรียาบ 1
1021 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
1022 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
1023 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
1024 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
1025 บัว แก้วจิตร 1
1026 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
1027 ชัยนาท บัวทอง 1
1028 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
1029 นรเทพ ครบปรัชญา 1
1030 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
1031 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
1032 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
1033 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
1034 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
1035 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
1036 มิรา โกมลวณิช 1
1037 รทิตา ไกรเทพ 1
1038 จุรีพร คำพจนาพล 1
1039 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
1040 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
1041 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
1042 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
1043 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
1044 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
1045 ณัฐพล บุญชิต 1
1046 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
1047 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
1048 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
1049 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
1050 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
1051 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
1052 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
1053 สิทธิพร แอกทอง 1
1054 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
1055 สุธี นามศิริเลิศ 1
1056 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
1057 วรรณพร ภุชชงค์ 1
1058 ศศินันท์ พัฒนะ 1
1059 เศวต วัชรเสถียร 1
1060 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
1061 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
1062 นันทัช กิจรานันทน์ 1
1063 นพวรรณ โอภาโส 1
1064 ธันยพร จันทร์เปีย 1
1065 คัคนางค์ มณีศรี 1
1066 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
1067 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
1068 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
1069 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
1070 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
1071 พิมลกร แปงฟู 1
1072 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
1073 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
1074 ฐาปน แสนยะบุตร 1
1075 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
1076 วิไล ชินธเนศ 1
1077 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
1078 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
1079 พงศกร เรืองเดชขจร 1
1080 วีระพงษ์ 1
1081 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
1082 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
1083 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
1084 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
1085 กฤดิทัต ฉายไสว 1
1086 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
1087 อุทัย บุญประเสริฐ 1
1088 Somying Tumwasorn 1
1089 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
1090 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
1091 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
1092 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
1093 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
1094 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
1095 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
1096 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
1097 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
1098 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
1099 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
1100 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
1101 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
1102 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
1103 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
1104 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
1105 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
1106 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
1107 ปนิธิ ภูเจริญ 1
1108 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
1109 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
1110 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
1111 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
1112 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
1113 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
1114 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
1115 อาทิตย์ ศรีชัย 1
1116 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
1117 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
1118 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
1119 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
1120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 26
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
339 ความไม่สอดคล้องในกระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
340 ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศ : ศึกษาการกระทำของกองกำลังสหประชาชาติ ในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรณีคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดี 'Behrami' และคดี 'Saramati'
341 ข้อขัดข้องในการเลือกผู้ทำแผนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทำแผน
342 การนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นมาใช้ในคดีอาญา
343 การใช้สิทธิป้องกันโดยไม่จำต้องหลีกเลี่ยงภยันตรายก่อน (Stand Your Ground)
344 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาในรูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
345 ความชอบธรรมของการคุมความประพฤติเมื่อศาลพิพากษาปล่อยตัว ตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
346 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจสถานบริการเสริมความงามและบริการลดน้ำหนักในประเทศไทย
347 การนำมาตรการพิเศษมาใช้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการล้มละลายโดยฉ้อฉล
348 การกำกับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม
349 อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยง
350 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมืองปัตตานี
351 ปรากฎการณ์ล้อเลียนเสียดสีข่าวในรายการทีวีออนไลน์ "เจาะข่าวตื้น"
352 กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ไทย
353 การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์
354 มโนทัศน์และการเล่าเรื่องศิลปะการละครในเรื่อง "การะสุโนคาเมน"
355 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีของจีทีเอช
356 การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
357 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารของประเทศไทย : ศึกษากรณีผู้เสียหายที่เป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางจิตใจ
358 แนวทางการจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
359 การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"
360 แนวความคิดในการจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์การมหาชน
361 การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทย
362 ความรับผิดทางแพ่งของผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้อาคารหรือสถานที่ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์
363 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขายและการซื้อขายหุ้นในประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
364 การกำหนดมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบกฎหมาย : กรณีศึกษาผู้ช่วยดูแล
365 พัฒนาการของอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2010 : ข้อพิจารณาในทางกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
366 หลักความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกรณีลิเบียระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2011
367 การปรับใช้หลัก Rebus Sic Stantibus ในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการป้องกันตนเองล่วงหน้า
368 ปัญหาในการนำโทษปรับมาใช้บังคับในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโทษปรับตามวันและรายได้
369 การกำหนดความผิดทางอาญาเพื่อคุ้มครองสาธารณสถานและสถานที่สำคัญ
370 สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
371 ความชอบธรรมของอำนาจในการอภัยโทษ
372 การกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีละเมิดทางปกครอง
373 ความเป็นธรรมในการจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
374 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการกำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
375 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การมหาชน
376 แนวทางการนำมาตรการพิเศษสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในระดับผู้ถือหุ้น (S Corporation) มาปรับใช้ในประเทศไทย
377 การวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดการปัญหาของละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกร้องเรียน
378 กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยใช้รูปแบบละครจำลองชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้าน
379 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
380 วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
381 การนำรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงมาใช้ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
382 บทบาทและอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายขององค์กรศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
383 การจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
384 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างทำของ
385 สื่อใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.2554
386 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการโฮมสเตย์
387 สัมพันธบทข้ามสื่อและข้ามวัฒนธรรม เรื่อง “ริง” ในนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และหนังสือการ์ตูน
388 การปรับใช้หลักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของไทย
389 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการค้าอาวุธสงคราม
390 กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้บุคคลสูญหาย
391 การละเมิดอำนาจปกครองโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองกับความรับผิดทางอาญา
392 การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่กฎหมายกำหนด : ศึกษาวิธีการและผล
393 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
394 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 ทวิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
395 หน้าและความรับผิดชอบของผู้บริหารแผนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
396 การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
397 การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
398 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชน อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-14/2553
399 ปัญหาในกระบวนการพิจารณาความอาญาในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
400 แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
401 สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรม
402 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย
403 ปัญหาการอาศัยหลักนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลบหลีกภาษีอากร
404 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้
405 การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภท
406 มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน
407 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
408 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
409 การนำหลักการเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาปรับใช้กับการประมงชายฝั่งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
410 แนวทางการขยายความรับผิดของบริษัทภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศ
411 ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สัญญาที่มีเงื่อนไข
412 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
413 รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกับรัฐภายใต้ข้อจำกัดบางประการ
414 การใช้หลักกฎมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม (Uti possidetis Principle) นอกเหนือบริบทการสืบทอดพรมแดนอาณานิคม
415 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
416 ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
417 ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเว้นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
418 ข้อเสนอการนำภาษีสรรพสามิตมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
419 การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
420 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
421 เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในภาพยนตร์แวมไพร์ ค.ศ.1992 – 2012
422 การสร้างพื้นที่และเวลาในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ
423 สุนทรียภาพทางภาพยนตร์ของคริสตอฟ เคียลอฟสกี้