ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 คณพล จันทน์หอม 24
9 พนม คลี่ฉายา 24
10 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 20
12 พิรงรอง รามสูต 19
13 สราวุธ อนันตชาติ 19
14 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
15 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
16 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
17 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
18 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
19 ศารทูล สันติวาสะ 16
20 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
21 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
22 ศิริชัย ศิริกายะ 16
23 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
24 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
25 กิตติ กันภัย 13
26 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
27 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
28 ชัชพล ไชยพร 12
29 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
30 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
31 มานิตย์ จุมปา 11
32 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
33 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
34 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
35 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
36 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
37 ทัชชมัย ทองอุไร 9
38 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
39 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
40 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
41 วิฏราธร จิรประวัติ 7
42 ปรมะ สตะเวทิน 7
43 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
44 อวยพร พานิช 7
45 พล ธีรคุปต์ 7
46 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
47 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
48 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
49 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
50 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
51 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
52 โชติกา วิทยาวรากุล 5
53 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
54 เจษฎา ศาลาทอง 4
55 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
56 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
57 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
58 ประภาศ คงเอียด 4
59 วิลาสินี พิพิธกุล 4
60 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
61 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
62 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
63 ปัทมวดี จารุวร 3
64 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
65 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
66 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
67 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
68 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
69 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
70 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
71 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
72 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
73 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
74 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
75 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
76 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
77 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
78 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
79 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
80 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
81 กรวิกา ขวัญเมือง 2
82 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
83 ภูร นิมมล 2
84 ปฤณ ลมรส 2
85 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
86 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
87 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
88 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
89 สุภัทรา สุขปาณี 2
90 สุรกิจ บุญรอด 2
91 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
92 สถาพร ปัญญาดี 2
93 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
94 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
95 เอมวิกา กิติมา 2
96 บูรตา วงษ์อุไร 2
97 อรวี ศรีชำนาญ 2
98 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
99 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
100 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
101 ปวีนุช หาญชะนะ 2
102 จรัญ ภักดีธนากุล 2
103 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
104 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
105 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
106 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
107 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
108 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
109 กมลชนก ยวดยง 2
110 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
111 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
112 สุธี พลพงษ์ 2
113 สุทธิพร สายเชื้อ 2
114 ภัทรทร วันวงษ์ 2
115 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
116 สุวดี ยาป่าคาย 2
117 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
118 รรรรยา บุญกลั่น 2
119 เกริดา โคตรชารี 2
120 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
121 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
122 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
123 ศรุต รัตนวิจิตร 2
124 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
125 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
126 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
127 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
128 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
129 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
130 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
131 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
132 เมือง พรมเกษา 2
133 ภัฏ กรวิกนพดล 2
134 ณัฐญา นลพร 2
135 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
136 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
137 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
138 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
139 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
140 สุษม ศุภนิตย์ 2
141 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
142 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
143 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
144 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
145 ทัน ทองดี 2
146 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
147 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
148 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
149 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
150 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
151 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
152 สุธิดา มานิตย์ 2
153 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
154 ธนวัตน์ เดชผล 2
155 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
156 ธนัท อนุรักษ์ 2
157 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
158 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
159 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
160 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
161 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
162 ประกาศ คงเอียด 2
163 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
164 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
165 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
166 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
167 Panee Boonthavi 1
168 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
169 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
170 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
171 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
172 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
173 Jaitip Paiboon 1
174 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
175 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
176 ณฐมน บัวพรมมี 1
177 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
178 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
179 ดาววดี เพชรบรม 1
180 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
181 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
182 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
183 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
184 นัดดาว ชัยรัต 1
185 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
186 Supa Chantharasakul 1
187 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
188 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
189 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
190 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
191 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
192 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
193 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
194 Boonchai Sangpetngam 1
195 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
196 Chalermpol Leevailoj 1
197 อนุกูล บุญญบาล 1
198 ปาริชาต สายธนู 1
199 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
200 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
201 นฤมล พุ่มเมือง 1
202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
203 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
204 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
205 อรศรี อธิกิจ 1
206 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
207 สุธาสินี เหล่าไทย 1
208 Srilert Chotpantarat 1
209 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
210 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
211 นันทชัย เพียรสนอง 1
212 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
213 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
214 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
215 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
216 Vanida Chantarateptawan 1
217 อรชนันท์ บุญมี 1
218 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
219 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
220 ภร ปติมน 1
221 อาทิตา แสนเสนาะ 1
222 วรางคณา ไข่มุก 1
223 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
224 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
225 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
226 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
227 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
228 กฤตยา วุตติสันต์ 1
229 ฟ้าส่อง พูลผล 1
230 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
231 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
232 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
233 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
234 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
235 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
236 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
237 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
238 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
239 ศิรดา รอดเมฆ 1
240 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
241 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
242 ศิริชัย สมศรี 1
243 กันติชา รุ่งมณี 1
244 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
245 ศริยา ห่านศรีสุข 1
246 ฎาพร อาจหาญ 1
247 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
248 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
249 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
250 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
251 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
252 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
253 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
254 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
255 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
256 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
257 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
258 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
259 วรพล จรัสกิตติกร 1
260 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
261 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
262 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
263 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
264 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
265 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
266 พลอย สีตะสุต 1
267 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
268 ชิดชนก นิลรัต 1
269 กิตธิ นาคะนิธิ 1
270 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
271 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
272 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
273 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
274 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
275 บวร ประภาสะวัต 1
276 อัญชลี วานิจจะกูล 1
277 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
278 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
279 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
280 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
281 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
282 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
283 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
284 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
285 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
286 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
287 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
288 สิริรัตน์ สารี 1
289 วาสนา เสียงดัง 1
290 กติกา ศรีรักษา 1
291 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
292 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
293 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
294 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
295 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
296 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
297 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
298 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
299 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
300 ชาลิน นุกูล 1
301 สมพร พรมดี 1
302 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
303 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
304 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
305 นราธิป บุญญพนิช 1
306 สิริพร สิวราวุฒิ 1
307 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
308 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
309 สายฝน ควรผดุง 1
310 จตุพร บัณฑิตกุล 1
311 อรัญญา บุญธรักษา 1
312 บุญยกร พนมอุปการ 1
313 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
314 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
315 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
316 Rajalida Lipikorn 1
317 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
318 Walaisiri Muangsiri 1
319 Thada Jirajaras 1
320 ประธาน ดาบเพชร 1
321 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
322 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
323 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
324 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
325 อวย เกตุสิงห์ 1
326 พรทวี หนูพรหม 1
327 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
328 เอกชัย อดุลยธรรม 1
329 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
330 ปวรา โพธิพิพิธ 1
331 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
332 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
333 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
334 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
335 ไววิทย์ พุทธารี 1
336 Pornpimol Muanjai 1
337 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
338 Varunee Padmasankh 1
339 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
340 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
341 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
342 สุวิชา ทองสิมา 1
343 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
344 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
345 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
346 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
347 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
348 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
349 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
350 มนตรี รูปสุวรรณ 1
351 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
352 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
353 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
354 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
355 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
356 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
357 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
358 อิทธิชัย รามสูต 1
359 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
360 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
361 ปภัส มาคำจันทร์ 1
362 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
363 เมสิริณ ขวัญใจ 1
364 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
365 รัญคุณานิชช กันหลง 1
366 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
367 พรรณพิไล ปุกหุต 1
368 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
369 มนตรี รูปสุวรรณ 1
370 จิรเวทย์ รักชาติ 1
371 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
372 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
373 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
374 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
375 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
376 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
377 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
378 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
379 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
380 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
381 สำเริง แย้มโสภี 1
382 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
383 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
384 วัลลภ แย้มเหมือน 1
385 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
386 อาริสา ทองชุมสิน 1
387 ปวินี ไพรทอง 1
388 กิติยา ปรัตถจริยา 1
389 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
390 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
391 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
392 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
393 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
394 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
395 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
396 ธวัชชัย สันติสุข 1
397 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
398 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
399 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
400 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
401 ทยา จันทนชาติ 1
402 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
403 กาญจนาถ อุดมสุข 1
404 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
405 รัตติกาล อ่องนุช 1
406 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
407 เกศรา บูรพาเดชะ 1
408 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
409 นรา สวัสดิภาพ 1
410 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
411 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
412 สวรรยา แก้วมีชัย 1
413 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
414 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
415 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
416 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
417 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
418 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
419 พัธรา นักรำ 1
420 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
421 ณัฐวดี บุญชื่น 1
422 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
423 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
424 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
425 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
426 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
427 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
428 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
429 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
430 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
431 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
432 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
433 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
434 พรรณวดี พานิช 1
435 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
436 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
437 สุรัชนี พานำมา 1
438 กิติพร พลศร 1
439 ภัคสินี คงศรี 1
440 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
441 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
442 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
443 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
444 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
445 ศิมาพร บุญศิริ 1
446 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
447 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
448 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
449 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
450 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
451 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
452 สุกฤตา จำเนียร 1
453 ชญาดา รุ้งเต่า 1
454 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
455 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
456 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
457 ธิดา แย้มบุปผา 1
458 โกเมศ สุพลภัค 1
459 มานะ เผาะช่วย 1
460 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
461 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
462 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
463 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
464 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
465 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
466 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
467 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
468 ศุภชัย คำคุ้ม 1
469 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
470 สุวัตร ปะวะภูโต 1
471 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
472 พนา ทองมีอาคม 1
473 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
474 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
475 สุทธิดา นาคเจริญ 1
476 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
477 ปริตตา สดสง่า 1
478 กนกพร ชมภูนุท 1
479 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
480 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
481 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
482 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
483 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
484 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
485 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
486 อภิรดี โกเฮง 1
487 กองทอง วนเกียรติ 1
488 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
489 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
490 อุษา โหราเรือง 1
491 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
492 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
493 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
494 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
495 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
496 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
497 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
498 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
499 ปาราวี พูลศิริ 1
500 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
501 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
502 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
503 กองคำ ดวงแก้ว 1
504 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
505 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
506 อลิสา สุนทรพะลิน 1
507 ปวีณา จิรัฐติกร 1
508 ปณิตา โรจน์พานิช 1
509 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
510 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
511 ภานุรังสี หุ่นดี 1
512 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
513 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
514 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
515 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
516 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
517 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
518 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
519 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
520 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
521 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
522 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
523 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
524 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
525 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
526 รติมาส นรจิตร์ 1
527 วิลาสินี กิจคณะ 1
528 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
529 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
530 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
531 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
532 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
533 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
534 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
535 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
536 สุภิชา มีนิล 1
537 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
538 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
539 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
540 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
541 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
542 วิชริณี คุปตานนท์ 1
543 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
544 วิธิดา มานิตย์กุล 1
545 สิรภพ แก้วมาก 1
546 เอกภพ จึงกุล 1
547 อลินดา ทองชุมสิน 1
548 คัทลียา ใจศรีธิ 1
549 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
550 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
551 มังคลารัช ใจตรง 1
552 กันตภณ พุ่มประดับ 1
553 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
554 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
555 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
556 สาลินี จีนจรรยา 1
557 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
558 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
559 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
560 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
561 จิตรา เศรษฐอุดม 1
562 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
563 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
564 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
565 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
566 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
567 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
568 วิภาวัส อิสราพานิช 1
569 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
570 กรกมล แก้วเจียม 1
571 สโรชา เลิศทวีเดช 1
572 สีตลา ชาญวิเศษ 1
573 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
574 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
575 สุรัชดา รีคี 1
576 ศศิรดี สะเดา 1
577 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
578 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
579 อังคณา อยู่ยืนยง 1
580 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
581 จิรวัส พรหมศร 1
582 จินตนา เหมรา 1
583 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
584 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
585 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
586 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
587 ประพิณพร แผนชากร 1
588 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
589 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
590 รัตยา โตควณิชย์ 1
591 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
592 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
593 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
594 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
595 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
596 พจณี สิมะนราธร 1
597 วรียา หยึกประเสริฐ 1
598 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
599 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
600 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
601 มีนา กิตติอนุกูล 1
602 พงศกร จันทรศัพท์ 1
603 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
604 นิตินัย คำนวน 1
605 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
606 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
607 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
608 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
609 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
610 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
611 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
612 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
613 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
614 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
615 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
616 ภูมิ จันทชุม 1
617 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
618 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
619 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
620 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
621 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
622 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
623 จิรภัทร ผลากรกุล 1
624 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
625 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
626 อมร มงคลแก้วสกุล 1
627 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
628 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
629 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
630 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
631 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
632 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
633 รัชเษก สิงหา 1
634 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
635 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
636 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
637 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
638 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
639 ชุมพล คงคานนท์ 1
640 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
641 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
642 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
643 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
644 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
645 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
646 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
647 กิรติ คเชนทวา 1
648 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
649 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
650 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
651 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
652 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
653 แพรวดี ณ นคร 1
654 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
655 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
656 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
657 วรทัย ราวินิจ 1
658 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
659 ฐาปน แสนยะบุตร 1
660 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
661 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
662 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
663 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
664 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
665 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
666 แสงระวี สิงหอำพล 1
667 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
668 พิมลกร แปงฟู 1
669 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
670 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
671 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
672 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
673 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
674 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
675 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
676 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
677 ฐานิสรา พาหะมาก 1
678 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
679 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
680 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
681 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
682 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
683 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
684 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
685 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
686 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
687 คุณาพร ใจมาคำ 1
688 วรรณสม สีสังข์ 1
689 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
690 อาทิตย์ ศรีชัย 1
691 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
692 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
693 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
694 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
695 ปนิธิ ภูเจริญ 1
696 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
697 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
698 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
699 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
700 ธีรติ ถนัดรบ 1
701 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
702 อรสุดา แสงก่ำ 1
703 วีระพงษ์ 1
704 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
705 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
706 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
707 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
708 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
709 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
710 พงศกร เรืองเดชขจร 1
711 กฤดิทัต ฉายไสว 1
712 ญาดา แสงเพ็ชร 1
713 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
714 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
715 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
716 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
717 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
718 วัฒนชัย สมิทธากร 1
719 มนัสนันท์ มากบัว 1
720 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
721 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
722 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
723 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
724 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
725 Wilai Anomasiri 1
726 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
727 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
728 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
729 มนชนก เกิดแก้ว 1
730 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
731 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
732 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
733 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
734 นพวรรณ โอภาโส 1
735 คัคนางค์ มณีศรี 1
736 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
737 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
738 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
739 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
740 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
741 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
742 มัทนา นันตา 1
743 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
744 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
745 ธันยพร จันทร์เปีย 1
746 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
747 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
748 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
749 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
750 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
751 Somying Tumwasorn 1
752 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
753 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
754 อุทัย บุญประเสริฐ 1
755 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
756 อัจฉรียา รอบกิจ 1
757 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
758 วิไล ชินธเนศ 1
759 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
760 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
761 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
762 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
763 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
764 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
765 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
766 Chakkaphan Sutthirat 1
767 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
768 วรรณพร ภุชชงค์ 1
769 รทิตา ไกรเทพ 1
770 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
771 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
772 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
773 วิมล เหมะจันทร 1
774 มิรา โกมลวณิช 1
775 จุรีพร คำพจนาพล 1
776 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
777 ชอุ่ม มลิลา 1
778 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
779 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
780 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
781 Phanphen Wattanaarsakit 1
782 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
783 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
784 กำจัด มงคลกุล 1
785 สุธี นามศิริเลิศ 1
786 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
787 ศศินันท์ พัฒนะ 1
788 เศวต วัชรเสถียร 1
789 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
790 สุมิตรา พูลทอง 1
791 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
792 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
793 จุฬา สุขมานพ 1
794 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
795 มยุรี ตันติสิระ 1
796 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
797 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
798 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
799 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
800 Vimolmas Lipipun 1
801 Garnpimol C. Ritthidej 1
802 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
803 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
804 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
805 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
806 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
807 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
808 Kitpramuk Tantayaporn 1
809 ณัฐพล บุญชิต 1
810 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
811 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
812 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
813 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
814 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
815 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
816 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
817 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
818 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
819 นฐวรรณ สุธาพร 1
820 Sompol Sanguanrungsirikul 1
821 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
822 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
823 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
824 นรเทพ ครบปรัชญา 1
825 อภิชญา บุญกระพือ 1
826 บัว แก้วจิตร 1
827 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
828 อภิชาติ โกสัยสุก 1
829 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
830 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
831 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
832 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
833 ชัยนาท บัวทอง 1
834 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
835 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
836 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
837 วารุณี จังมงคลกาล 1
838 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
839 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
840 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
841 นันทัช กิจรานันทน์ 1
842 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
843 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
844 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
845 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
846 พันธวิศ ติขะธรรม 1
847 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
848 ตุลาพร ศรียาบ 1
849 พิชยุตม์ คูณทอง 1
850 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
851 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
852 กัมปนาท สถิตย์พร 1
853 บงกช ขุนวิทยา 1
854 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
855 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
856 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
857 อายุศรี คำบรรลือ 1
858 กานต์ ชีวสาธน์ 1
859 กัลยกร ฝูงวานิช 1
860 สิทธิพร แอกทอง 1
861 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
862 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
863 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
864 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
865 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
866 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
867 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
868 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
869 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
870 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
871 อาคม ชนิตวัธน์ 1
872 กัณฑิมา ช่างทำ 1
873 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
874 ศรายุทธ กุลราช 1
875 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
876 วิธัณยา มีลักษณะ 1
877 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
878 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
879 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
880 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
881 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
882 วริศรา สุรเดช 1
883 พิชากร ว่องวิชญกร 1
884 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
885 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
886 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
887 ทวีพร คงแก้ว 1
888 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
889 กอบชัย ชูโต 1
890 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
891 Puttipongse Varavudhi 1
892 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
893 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
894 พิโรดม ใหลตระกูล 1
895 ละอองทิพย์ เหมะ 1
896 จุมพล รอดคำดี 1
897 สุมา เมืองใย 1
898 ประคอง ชอบเสียง 1
899 สิริสา สุรการวิทย์ 1
900 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
901 เอมวลี ณ ลำพูน 1
902 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
903 ๋Janes, Gavin W. 1
904 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
905 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
906 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
907 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
908 พรรณี กาญจนพลู 1
909 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
910 วรงรอง เลื่อนลอย 1
911 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
912 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
913 นลินอร ธิบดี 1
914 สายใจ อุชชิน 1
915 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
916 ศิริมาส บุญถนอม 1
917 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
918 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
919 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
920 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
921 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
922 ประสม หงษ์โต 1
923 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
924 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
925 วุฒิดา คงเจริญ 1
926 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
927 ธนวรรณ ดวงมณี 1
928 Ampa Luiengpirom 1
929 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
930 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
931 สุทธิรักษ์ วินิส 1
932 Naiyana Chaiyabutr 1
933 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
934 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
935 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
936 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
937 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
938 สริญญา สาระสุทธิ 1
939 ปริณดา แก้วทอง 1
940 บรรจง คณะวรรณ 1
941 รุ่งราวี ทองกันยา 1
942 มารุต ไพรศรี 1
943 Acom Sornsute 1
944 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
945 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
946 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
947 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
948 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
949 วันณุ พูลสมบัติ 1
950 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
951 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
952 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
953 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
954 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
955 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
956 สมชัย วัฒนการุณ 1
957 Pantharee Boonsatorn 1
958 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
959 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
960 Thanathon Sesuk 1
961 Suchin Arunsawatwong 1
962 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
963 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
964 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
965 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
966 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
967 กระมล ทองธรรมชาติ 1
968 ศุกันยา ห้วยผัด 1
969 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
970 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
971 Chariya Uiyyasathian 1
972 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
973 นภสร โกวรรธนะกุล 1
974 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
975 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
976 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
977 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
978 วินัย งามแสง 1
979 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
980 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
981 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
982 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
983 Yeshey Penjor 1
984 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
985 ดรัลพร ดำยศ 1
986 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
987 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
988 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
989 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
990 Waraporn Siriterm 1
991 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
992 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
993 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
994 Anawatch Mitpratan 1
995 มาลินี จงสำราญ 1
996 Jittima Chatchawansaisin 1
997 Chonticha Srisawang 1
998 บงกชสุดา ทองละไม 1
999 Chayaporn Supachartwong 1
1000 Kasidit Nootong 1
1001 ชวณี ลี้ตระกูล 1
1002 กุลชลี เชิงฉลาด 1
1003 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
1004 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
1005 พิไลพร เรืองนก 1
1006 ฉัตรมณี พะนาน 1
1007 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
1008 คุณาชา ไชยชุมพร 1
1009 วิภาดา ผลสว่าง 1
1010 นิดา หมอยาดี 1
1011 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
1012 แพรมาศ บูรณมานัส 1
1013 เมษา วัฒนพิชัย 1
1014 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
1015 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
1016 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
1017 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
1018 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
1019 ภาสินี แพ่งสภา 1
1020 เมธาวี คงพิกุล 1
1021 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
1022 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
1023 วรพรรณ นาคทับ 1
1024 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
1025 นันทินี สุนทรพิมล 1
1026 พาเวล สลัซกี้ 1
1027 สุธารา คิสาสัง 1
1028 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
1029 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
1030 ณัฐ สุขสมัย 1
1031 วัชรา บุรีศรี 1
1032 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
1033 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
1034 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
1035 ญาดา ศิริสม 1
1036 พรศิริ ประคองธรรม 1
1037 สาริศ พันธุ์นรา 1
1038 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
1039 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
1040 Sumphan Wongseripipatana 1
1041 Kittisak Likhitwitayawuid 1
1042 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
1043 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
1044 สุนิตา คงมั่น 1
1045 เอกราช มาเจริญ 1
1046 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
1047 วีรภัทร บุญมา 1
1048 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
1049 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
1050 วรามาส แซ่ซื้อ 1
1051 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
1052 ภัทรมน ติวานนท์ 1
1053 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
1054 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
1055 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
1056 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
1057 อัลเบอท ปอทเจส 1
1058 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
1059 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
1060 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
1061 อธิพร สุขเนตร 1
1062 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
1063 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
1064 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
1065 วาสินี แสงศรี 1
1066 สุมาลี จำเริญ 1
1067 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
1068 อรวรี วิสรรคชาติ 1
1069 ฆโนทัย บุญฟัก 1
1070 สานุ อาจสำอางค์ 1
1071 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
1072 วาสินี นันทขว้าง 1
1073 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
1074 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
1075 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
1076 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
1077 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
1078 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
1079 วรท สวนดอก 1
1080 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
1081 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
1082 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
1083 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
1084 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
1085 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
1086 ทวี ชูโต 1
1087 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
1088 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
1089 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
1090 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
1091 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
1092 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
1093 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
1094 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
1095 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
1096 ดลภพ เหล่าวานิช 1
1097 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
1098 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
1099 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
1100 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
1101 กฤติยา ยั่งยืน 1
1102 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
1103 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
1104 สุพิน คุณานุกูล 1
1105 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
1106 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
1107 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
1108 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
1109 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
1110 สุรางคณา วายุภาพ 1
1111 วิชุดา สายสมุทร 1
1112 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
1113 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
1114 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
1115 เอก ยิ้มฉาย 1
1116 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
1117 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
1118 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
1119 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
1120 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 26
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
339 ความไม่สอดคล้องในกระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
340 ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศ : ศึกษาการกระทำของกองกำลังสหประชาชาติ ในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรณีคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดี 'Behrami' และคดี 'Saramati'
341 ข้อขัดข้องในการเลือกผู้ทำแผนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทำแผน
342 การนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นมาใช้ในคดีอาญา
343 การใช้สิทธิป้องกันโดยไม่จำต้องหลีกเลี่ยงภยันตรายก่อน (Stand Your Ground)
344 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาในรูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
345 ความชอบธรรมของการคุมความประพฤติเมื่อศาลพิพากษาปล่อยตัว ตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
346 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจสถานบริการเสริมความงามและบริการลดน้ำหนักในประเทศไทย
347 การนำมาตรการพิเศษมาใช้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการล้มละลายโดยฉ้อฉล
348 การกำกับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม
349 อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยง
350 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมืองปัตตานี
351 ปรากฎการณ์ล้อเลียนเสียดสีข่าวในรายการทีวีออนไลน์ "เจาะข่าวตื้น"
352 กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ไทย
353 การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์
354 มโนทัศน์และการเล่าเรื่องศิลปะการละครในเรื่อง "การะสุโนคาเมน"
355 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีของจีทีเอช
356 การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
357 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารของประเทศไทย : ศึกษากรณีผู้เสียหายที่เป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางจิตใจ
358 แนวทางการจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
359 การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"
360 แนวความคิดในการจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์การมหาชน
361 การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทย
362 ความรับผิดทางแพ่งของผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้อาคารหรือสถานที่ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์
363 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขายและการซื้อขายหุ้นในประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
364 การกำหนดมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบกฎหมาย : กรณีศึกษาผู้ช่วยดูแล
365 พัฒนาการของอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2010 : ข้อพิจารณาในทางกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
366 หลักความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกรณีลิเบียระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2011
367 การปรับใช้หลัก Rebus Sic Stantibus ในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการป้องกันตนเองล่วงหน้า
368 ปัญหาในการนำโทษปรับมาใช้บังคับในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโทษปรับตามวันและรายได้
369 การกำหนดความผิดทางอาญาเพื่อคุ้มครองสาธารณสถานและสถานที่สำคัญ
370 สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
371 ความชอบธรรมของอำนาจในการอภัยโทษ
372 การกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีละเมิดทางปกครอง
373 ความเป็นธรรมในการจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
374 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการกำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
375 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การมหาชน
376 แนวทางการนำมาตรการพิเศษสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในระดับผู้ถือหุ้น (S Corporation) มาปรับใช้ในประเทศไทย
377 การวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดการปัญหาของละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกร้องเรียน
378 กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยใช้รูปแบบละครจำลองชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้าน
379 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
380 วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
381 การนำรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงมาใช้ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
382 บทบาทและอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายขององค์กรศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
383 การจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
384 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างทำของ
385 สื่อใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.2554
386 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการโฮมสเตย์
387 สัมพันธบทข้ามสื่อและข้ามวัฒนธรรม เรื่อง “ริง” ในนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และหนังสือการ์ตูน
388 การปรับใช้หลักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของไทย
389 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการค้าอาวุธสงคราม
390 กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้บุคคลสูญหาย
391 การละเมิดอำนาจปกครองโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองกับความรับผิดทางอาญา
392 การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่กฎหมายกำหนด : ศึกษาวิธีการและผล
393 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
394 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 ทวิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
395 หน้าและความรับผิดชอบของผู้บริหารแผนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
396 การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
397 การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
398 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชน อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-14/2553
399 ปัญหาในกระบวนการพิจารณาความอาญาในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
400 แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
401 สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรม
402 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย
403 ปัญหาการอาศัยหลักนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลบหลีกภาษีอากร
404 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้
405 การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภท
406 มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน
407 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
408 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
409 การนำหลักการเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาปรับใช้กับการประมงชายฝั่งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
410 แนวทางการขยายความรับผิดของบริษัทภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศ
411 ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สัญญาที่มีเงื่อนไข
412 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
413 รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกับรัฐภายใต้ข้อจำกัดบางประการ
414 การใช้หลักกฎมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม (Uti possidetis Principle) นอกเหนือบริบทการสืบทอดพรมแดนอาณานิคม
415 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
416 ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
417 ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเว้นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
418 ข้อเสนอการนำภาษีสรรพสามิตมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
419 การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
420 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
421 เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในภาพยนตร์แวมไพร์ ค.ศ.1992 – 2012
422 การสร้างพื้นที่และเวลาในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ
423 สุนทรียภาพทางภาพยนตร์ของคริสตอฟ เคียลอฟสกี้