ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 พนม คลี่ฉายา 24
9 คณพล จันทน์หอม 24
10 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 22
11 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
12 สราวุธ อนันตชาติ 19
13 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
14 พิรงรอง รามสูต 19
15 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
16 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
17 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
18 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
19 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
20 ศิริชัย ศิริกายะ 16
21 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
22 ศารทูล สันติวาสะ 16
23 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
24 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
25 กิตติ กันภัย 13
26 ชัชพล ไชยพร 12
27 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
28 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
29 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
30 มานิตย์ จุมปา 11
31 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
32 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
33 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
34 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
35 ทัชชมัย ทองอุไร 9
36 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
37 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
38 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
39 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
40 พล ธีรคุปต์ 7
41 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
42 ปรมะ สตะเวทิน 7
43 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
44 อวยพร พานิช 7
45 วิฏราธร จิรประวัติ 7
46 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
47 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
48 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
49 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
50 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
51 โชติกา วิทยาวรากุล 5
52 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
53 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
54 เจษฎา ศาลาทอง 4
55 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
56 ประภาศ คงเอียด 4
57 วิลาสินี พิพิธกุล 4
58 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
59 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
60 ปัทมวดี จารุวร 3
61 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
62 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
63 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
64 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
65 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
66 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
67 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
68 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
69 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
70 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
71 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
72 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
73 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
74 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
75 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
76 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
77 ธนัท อนุรักษ์ 2
78 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
79 สุทธิพร สายเชื้อ 2
80 ภัทรทร วันวงษ์ 2
81 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
82 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
83 เมือง พรมเกษา 2
84 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
85 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
86 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
87 อรวี ศรีชำนาญ 2
88 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
89 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
90 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
91 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
92 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
93 ธนวัตน์ เดชผล 2
94 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
95 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
96 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
97 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
98 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
99 เกริดา โคตรชารี 2
100 รรรรยา บุญกลั่น 2
101 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
102 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
103 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
104 ศรุต รัตนวิจิตร 2
105 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
106 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
107 กรวิกา ขวัญเมือง 2
108 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
109 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
110 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
111 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
112 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
113 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
114 ณัฐญา นลพร 2
115 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
116 เอมวิกา กิติมา 2
117 บูรตา วงษ์อุไร 2
118 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
119 สุษม ศุภนิตย์ 2
120 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
121 สุวดี ยาป่าคาย 2
122 กมลชนก ยวดยง 2
123 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
124 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
125 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
126 ประกาศ คงเอียด 2
127 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
128 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
129 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
130 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
131 จรัญ ภักดีธนากุล 2
132 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
133 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
134 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
135 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
136 สุธี พลพงษ์ 2
137 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
138 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
139 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
140 สุธิดา มานิตย์ 2
141 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
142 ปฤณ ลมรส 2
143 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
144 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
145 ปวีนุช หาญชะนะ 2
146 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
147 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
148 สุรกิจ บุญรอด 2
149 สุภัทรา สุขปาณี 2
150 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
151 สถาพร ปัญญาดี 2
152 ภัฏ กรวิกนพดล 2
153 ภูร นิมมล 2
154 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
155 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
156 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
157 ทัน ทองดี 2
158 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
159 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
160 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
161 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
162 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
163 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
164 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
165 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
166 วิลาสินี กิจคณะ 1
167 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
168 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
169 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
170 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
171 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
172 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
173 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
174 นันทัช กิจรานันทน์ 1
175 รติมาส นรจิตร์ 1
176 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
177 คัทลียา ใจศรีธิ 1
178 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
179 เอกภพ จึงกุล 1
180 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
181 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
182 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
183 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
184 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
185 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
186 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
187 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
188 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
189 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
190 อลินดา ทองชุมสิน 1
191 สุภิชา มีนิล 1
192 สีตลา ชาญวิเศษ 1
193 กันตภณ พุ่มประดับ 1
194 ชัยนาท บัวทอง 1
195 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
196 มังคลารัช ใจตรง 1
197 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
198 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
199 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
200 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
201 กัณฑิมา ช่างทำ 1
202 วิภาวัส อิสราพานิช 1
203 กรกมล แก้วเจียม 1
204 สโรชา เลิศทวีเดช 1
205 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
206 กัมปนาท สถิตย์พร 1
207 นรเทพ ครบปรัชญา 1
208 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
209 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
210 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
211 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
212 ตุลาพร ศรียาบ 1
213 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
214 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
215 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
216 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
217 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
218 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
219 บัว แก้วจิตร 1
220 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
221 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
222 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
223 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
224 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
225 ฐาปน แสนยะบุตร 1
226 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
227 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
228 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
229 อมร มงคลแก้วสกุล 1
230 ภูมิ จันทชุม 1
231 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
232 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
233 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
234 พิมลกร แปงฟู 1
235 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
236 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
237 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
238 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
239 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
240 นพวรรณ โอภาโส 1
241 คัคนางค์ มณีศรี 1
242 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
243 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
244 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
245 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
246 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
247 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
248 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
249 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
250 ชุมพล คงคานนท์ 1
251 ธันยพร จันทร์เปีย 1
252 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
253 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
254 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
255 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
256 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
257 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
258 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
259 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
260 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
261 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
262 วิธิดา มานิตย์กุล 1
263 ปนิธิ ภูเจริญ 1
264 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
265 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
266 อาทิตย์ ศรีชัย 1
267 วิชริณี คุปตานนท์ 1
268 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
269 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
270 จิรภัทร ผลากรกุล 1
271 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
272 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
273 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
274 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
275 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
276 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
277 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
278 จิรวัส พรหมศร 1
279 จินตนา เหมรา 1
280 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
281 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
282 สิรภพ แก้วมาก 1
283 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
284 Waraporn Siriterm 1
285 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
286 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
287 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
288 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
289 มิรา โกมลวณิช 1
290 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
291 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
292 Chayaporn Supachartwong 1
293 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
294 Kasidit Nootong 1
295 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
296 Anawatch Mitpratan 1
297 จุรีพร คำพจนาพล 1
298 Chariya Uiyyasathian 1
299 Acom Sornsute 1
300 วรรณพร ภุชชงค์ 1
301 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
302 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
303 สมชัย วัฒนการุณ 1
304 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
305 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
306 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
307 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
308 รทิตา ไกรเทพ 1
309 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
310 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
311 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
312 ณัฐพล บุญชิต 1
313 Jittima Chatchawansaisin 1
314 เอกราช มาเจริญ 1
315 รุ่งราวี ทองกันยา 1
316 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
317 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
318 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
319 Yeshey Penjor 1
320 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
321 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
322 เอมวลี ณ ลำพูน 1
323 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
324 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
325 ๋Janes, Gavin W. 1
326 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
327 ดรัลพร ดำยศ 1
328 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
329 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
330 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
331 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
332 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
333 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
334 Chonticha Srisawang 1
335 วินัย งามแสง 1
336 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
337 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
338 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
339 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
340 นภสร โกวรรธนะกุล 1
341 จุฬา สุขมานพ 1
342 ศศินันท์ พัฒนะ 1
343 Pantharee Boonsatorn 1
344 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
345 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
346 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
347 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
348 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
349 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
350 สาลินี จีนจรรยา 1
351 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
352 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
353 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
354 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
355 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
356 กานต์ ชีวสาธน์ 1
357 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
358 วิธัณยา มีลักษณะ 1
359 ศรายุทธ กุลราช 1
360 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
361 สุรัชดา รีคี 1
362 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
363 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
364 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
365 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
366 อังคณา อยู่ยืนยง 1
367 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
368 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
369 ศศิรดี สะเดา 1
370 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
371 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
372 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
373 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
374 ศริยา ห่านศรีสุข 1
375 Phanphen Wattanaarsakit 1
376 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
377 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
378 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
379 ศิรดา รอดเมฆ 1
380 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
381 สุธี นามศิริเลิศ 1
382 เศวต วัชรเสถียร 1
383 กระมล ทองธรรมชาติ 1
384 ศุกันยา ห้วยผัด 1
385 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
386 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
387 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
388 ศิริชัย สมศรี 1
389 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
390 สิทธิพร แอกทอง 1
391 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
392 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
393 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
394 จิตรา เศรษฐอุดม 1
395 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
396 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
397 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
398 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
399 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
400 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
401 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
402 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
403 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
404 ทวี ชูโต 1
405 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
406 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
407 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
408 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
409 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
410 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
411 สุมาลี จำเริญ 1
412 วาสินี แสงศรี 1
413 อรวรี วิสรรคชาติ 1
414 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
415 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
416 วรท สวนดอก 1
417 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
418 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
419 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
420 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
421 วุฒิดา คงเจริญ 1
422 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
423 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
424 ประสม หงษ์โต 1
425 ชวณี ลี้ตระกูล 1
426 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
427 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
428 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
429 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
430 กุลชลี เชิงฉลาด 1
431 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
432 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
433 เอก ยิ้มฉาย 1
434 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
435 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
436 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
437 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
438 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
439 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
440 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
441 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
442 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
443 ดลภพ เหล่าวานิช 1
444 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
445 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
446 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
447 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
448 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
449 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
450 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
451 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
452 ฆโนทัย บุญฟัก 1
453 สานุ อาจสำอางค์ 1
454 วาสินี นันทขว้าง 1
455 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
456 สุรางคณา วายุภาพ 1
457 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
458 วิชุดา สายสมุทร 1
459 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
460 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
461 สายใจ อุชชิน 1
462 นลินอร ธิบดี 1
463 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
464 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
465 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
466 สุธารา คิสาสัง 1
467 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
468 พาเวล สลัซกี้ 1
469 คุณาชา ไชยชุมพร 1
470 ฉัตรมณี พะนาน 1
471 วิภาดา ผลสว่าง 1
472 นิดา หมอยาดี 1
473 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
474 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
475 พิไลพร เรืองนก 1
476 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
477 ณัฐ สุขสมัย 1
478 อธิพร สุขเนตร 1
479 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
480 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
481 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
482 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
483 กฤติยา ยั่งยืน 1
484 วรพรรณ นาคทับ 1
485 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
486 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
487 นันทินี สุนทรพิมล 1
488 ภาสินี แพ่งสภา 1
489 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
490 เมธาวี คงพิกุล 1
491 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
492 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
493 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
494 สาริศ พันธุ์นรา 1
495 วีรภัทร บุญมา 1
496 อัลเบอท ปอทเจส 1
497 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
498 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
499 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
500 พรศิริ ประคองธรรม 1
501 ศิริมาส บุญถนอม 1
502 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
503 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
504 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
505 ญาดา ศิริสม 1
506 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
507 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
508 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
509 ภัทรมน ติวานนท์ 1
510 วัชรา บุรีศรี 1
511 แพรมาศ บูรณมานัส 1
512 เมษา วัฒนพิชัย 1
513 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
514 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
515 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
516 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
517 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
518 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
519 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
520 วรามาส แซ่ซื้อ 1
521 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
522 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
523 Wilai Anomasiri 1
524 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
525 วรพล จรัสกิตติกร 1
526 มนัสนันท์ มากบัว 1
527 วัฒนชัย สมิทธากร 1
528 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
529 มนชนก เกิดแก้ว 1
530 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
531 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
532 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
533 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
534 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
535 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
536 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
537 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
538 Sumphan Wongseripipatana 1
539 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
540 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
541 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
542 Garnpimol C. Ritthidej 1
543 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
544 สุนิตา คงมั่น 1
545 Kittisak Likhitwitayawuid 1
546 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
547 ชิดชนก นิลรัต 1
548 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
549 วริศรา สุรเดช 1
550 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
551 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
552 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
553 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
554 อุทัย บุญประเสริฐ 1
555 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
556 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
557 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
558 Somying Tumwasorn 1
559 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
560 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
561 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
562 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
563 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
564 วิไล ชินธเนศ 1
565 รัชเษก สิงหา 1
566 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
567 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
568 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
569 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
570 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
571 วีระพงษ์ 1
572 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
573 พลอย สีตะสุต 1
574 พงศกร เรืองเดชขจร 1
575 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
576 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
577 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
578 กฤดิทัต ฉายไสว 1
579 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
580 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
581 อัญชลี วานิจจะกูล 1
582 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
583 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
584 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
585 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
586 ชอุ่ม มลิลา 1
587 กฤตยา วุตติสันต์ 1
588 ฟ้าส่อง พูลผล 1
589 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
590 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
591 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
592 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
593 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
594 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
595 Chakkaphan Sutthirat 1
596 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
597 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
598 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
599 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
600 ฎาพร อาจหาญ 1
601 สุพิน คุณานุกูล 1
602 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
603 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
604 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
605 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
606 สุมิตรา พูลทอง 1
607 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
608 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
609 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
610 กำจัด มงคลกุล 1
611 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
612 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
613 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
614 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
615 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
616 กิตธิ นาคะนิธิ 1
617 Sompol Sanguanrungsirikul 1
618 นฐวรรณ สุธาพร 1
619 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
620 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
621 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
622 Vimolmas Lipipun 1
623 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
624 มยุรี ตันติสิระ 1
625 บวร ประภาสะวัต 1
626 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
627 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
628 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
629 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
630 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
631 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
632 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
633 วิมล เหมะจันทร 1
634 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
635 ประคอง ชอบเสียง 1
636 Kitpramuk Tantayaporn 1
637 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
638 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
639 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
640 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
641 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
642 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
643 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
644 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
645 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
646 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
647 พรทวี หนูพรหม 1
648 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
649 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
650 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
651 วันณุ พูลสมบัติ 1
652 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
653 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
654 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
655 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
656 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
657 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
658 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
659 บุญยกร พนมอุปการ 1
660 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
661 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
662 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
663 กติกา ศรีรักษา 1
664 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
665 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
666 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
667 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
668 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
669 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
670 ปวรา โพธิพิพิธ 1
671 พัธรา นักรำ 1
672 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
673 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
674 สวรรยา แก้วมีชัย 1
675 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
676 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
677 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
678 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
679 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
680 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
681 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
682 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
683 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
684 ชญาดา รุ้งเต่า 1
685 สุกฤตา จำเนียร 1
686 นรา สวัสดิภาพ 1
687 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
688 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
689 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
690 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
691 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
692 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
693 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
694 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
695 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
696 รัตติกาล อ่องนุช 1
697 กาญจนาถ อุดมสุข 1
698 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
699 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
700 เกศรา บูรพาเดชะ 1
701 สิริรัตน์ สารี 1
702 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
703 อนุกูล บุญญบาล 1
704 ปาริชาต สายธนู 1
705 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
706 ภร ปติมน 1
707 นันทชัย เพียรสนอง 1
708 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
709 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
710 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
711 ทยา จันทนชาติ 1
712 เมสิริณ ขวัญใจ 1
713 นฤมล พุ่มเมือง 1
714 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
715 อรศรี อธิกิจ 1
716 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
717 วรางคณา ไข่มุก 1
718 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
719 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
720 นัดดาว ชัยรัต 1
721 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
722 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
723 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
724 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
725 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
726 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
727 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
728 ณฐมน บัวพรมมี 1
729 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
730 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
731 ปภัส มาคำจันทร์ 1
732 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
733 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
734 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
735 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
736 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
737 กิติยา ปรัตถจริยา 1
738 ปวินี ไพรทอง 1
739 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
740 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
741 นราธิป บุญญพนิช 1
742 จตุพร บัณฑิตกุล 1
743 ชาลิน นุกูล 1
744 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
745 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
746 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
747 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
748 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
749 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
750 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
751 พรรณพิไล ปุกหุต 1
752 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
753 มนตรี รูปสุวรรณ 1
754 มนตรี รูปสุวรรณ 1
755 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
756 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
757 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
758 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
759 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
760 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
761 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
762 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
763 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
764 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
765 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
766 สุทธิดา นาคเจริญ 1
767 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
768 สุวัตร ปะวะภูโต 1
769 พนา ทองมีอาคม 1
770 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
771 ภานุรังสี หุ่นดี 1
772 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
773 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
774 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
775 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
776 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
777 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
778 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
779 อภิรดี โกเฮง 1
780 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
781 อุษา โหราเรือง 1
782 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
783 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
784 กองทอง วนเกียรติ 1
785 ปริตตา สดสง่า 1
786 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
787 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
788 ศุภชัย คำคุ้ม 1
789 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
790 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
791 ปณิตา โรจน์พานิช 1
792 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
793 กองคำ ดวงแก้ว 1
794 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
795 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
796 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
797 ปาราวี พูลศิริ 1
798 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
799 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
800 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
801 ณัฐวดี บุญชื่น 1
802 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
803 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
804 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
805 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
806 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
807 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
808 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
809 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
810 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
811 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
812 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
813 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
814 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
815 ปวีณา จิรัฐติกร 1
816 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
817 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
818 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
819 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
820 อลิสา สุนทรพะลิน 1
821 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
822 กนกพร ชมภูนุท 1
823 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
824 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
825 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
826 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
827 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
828 ศิมาพร บุญศิริ 1
829 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
830 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
831 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
832 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
833 มีนา กิตติอนุกูล 1
834 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
835 พงศกร จันทรศัพท์ 1
836 ภัคสินี คงศรี 1
837 พรรณวดี พานิช 1
838 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
839 ธิดา แย้มบุปผา 1
840 โกเมศ สุพลภัค 1
841 มานะ เผาะช่วย 1
842 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
843 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
844 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
845 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
846 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
847 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
848 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
849 กิติพร พลศร 1
850 สุรัชนี พานำมา 1
851 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
852 นิตินัย คำนวน 1
853 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
854 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
855 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
856 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
857 รัตยา โตควณิชย์ 1
858 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
859 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
860 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
861 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
862 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
863 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
864 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
865 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
866 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
867 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
868 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
869 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
870 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
871 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
872 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
873 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
874 วรียา หยึกประเสริฐ 1
875 พจณี สิมะนราธร 1
876 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
877 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
878 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
879 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
880 ประพิณพร แผนชากร 1
881 สริญญา สาระสุทธิ 1
882 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
883 อาทิตา แสนเสนาะ 1
884 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
885 Vanida Chantarateptawan 1
886 กิรติ คเชนทวา 1
887 วรทัย ราวินิจ 1
888 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
889 อรชนันท์ บุญมี 1
890 Srilert Chotpantarat 1
891 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
892 แพรวดี ณ นคร 1
893 Chalermpol Leevailoj 1
894 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
895 สุธาสินี เหล่าไทย 1
896 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
897 แสงระวี สิงหอำพล 1
898 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
899 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
900 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
901 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
902 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
903 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
904 Jaitip Paiboon 1
905 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
906 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
907 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
908 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
909 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
910 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
911 Boonchai Sangpetngam 1
912 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
913 ฐานิสรา พาหะมาก 1
914 อิทธิชัย รามสูต 1
915 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
916 คุณาพร ใจมาคำ 1
917 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
918 จิรเวทย์ รักชาติ 1
919 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
920 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
921 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
922 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
923 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
924 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
925 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
926 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
927 รัญคุณานิชช กันหลง 1
928 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
929 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
930 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
931 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
932 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
933 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
934 วรรณสม สีสังข์ 1
935 กันติชา รุ่งมณี 1
936 ธีรติ ถนัดรบ 1
937 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
938 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
939 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
940 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
941 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
942 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
943 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
944 พิโรดม ใหลตระกูล 1
945 ละอองทิพย์ เหมะ 1
946 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
947 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
948 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
949 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
950 Puttipongse Varavudhi 1
951 Naiyana Chaiyabutr 1
952 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
953 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
954 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
955 ญาดา แสงเพ็ชร 1
956 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
957 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
958 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
959 พรรณี กาญจนพลู 1
960 วรงรอง เลื่อนลอย 1
961 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
962 สิริสา สุรการวิทย์ 1
963 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
964 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
965 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
966 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
967 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
968 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
969 สุมา เมืองใย 1
970 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
971 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
972 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
973 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
974 Supa Chantharasakul 1
975 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
976 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
977 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
978 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
979 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
980 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
981 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
982 อรสุดา แสงก่ำ 1
983 มัทนา นันตา 1
984 Panee Boonthavi 1
985 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
986 ดาววดี เพชรบรม 1
987 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
988 บรรจง คณะวรรณ 1
989 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
990 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
991 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
992 Ampa Luiengpirom 1
993 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
994 ปริณดา แก้วทอง 1
995 อัจฉรียา รอบกิจ 1
996 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
997 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
998 ธนวรรณ ดวงมณี 1
999 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
1000 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
1001 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
1002 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
1003 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
1004 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
1005 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
1006 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
1007 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
1008 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
1009 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
1010 Suchin Arunsawatwong 1
1011 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
1012 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
1013 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
1014 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
1015 Thanathon Sesuk 1
1016 อวย เกตุสิงห์ 1
1017 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
1018 เอกชัย อดุลยธรรม 1
1019 กัลยกร ฝูงวานิช 1
1020 Varunee Padmasankh 1
1021 บงกช ขุนวิทยา 1
1022 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
1023 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
1024 Walaisiri Muangsiri 1
1025 Thada Jirajaras 1
1026 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
1027 ประธาน ดาบเพชร 1
1028 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
1029 Rajalida Lipikorn 1
1030 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
1031 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
1032 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
1033 พิชากร ว่องวิชญกร 1
1034 กอบชัย ชูโต 1
1035 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
1036 ทวีพร คงแก้ว 1
1037 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
1038 จุมพล รอดคำดี 1
1039 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
1040 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
1041 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
1042 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
1043 สุทธิรักษ์ วินิส 1
1044 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
1045 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
1046 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
1047 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
1048 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
1049 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
1050 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
1051 บงกชสุดา ทองละไม 1
1052 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
1053 มาลินี จงสำราญ 1
1054 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
1055 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
1056 มารุต ไพรศรี 1
1057 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
1058 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
1059 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
1060 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
1061 Pornpimol Muanjai 1
1062 ไววิทย์ พุทธารี 1
1063 วารุณี จังมงคลกาล 1
1064 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
1065 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
1066 พันธวิศ ติขะธรรม 1
1067 พิชยุตม์ คูณทอง 1
1068 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
1069 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
1070 อภิชาติ โกสัยสุก 1
1071 วัลลภ แย้มเหมือน 1
1072 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
1073 อภิชญา บุญกระพือ 1
1074 อาริสา ทองชุมสิน 1
1075 สำเริง แย้มโสภี 1
1076 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
1077 ธวัชชัย สันติสุข 1
1078 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
1079 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
1080 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
1081 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
1082 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
1083 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
1084 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
1085 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
1086 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
1087 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
1088 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
1089 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
1090 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
1091 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
1092 สุวิชา ทองสิมา 1
1093 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
1094 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
1095 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
1096 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
1097 วาสนา เสียงดัง 1
1098 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
1099 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
1100 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
1101 อายุศรี คำบรรลือ 1
1102 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
1103 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
1104 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
1105 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
1106 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
1107 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
1108 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
1109 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
1110 สมพร พรมดี 1
1111 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
1112 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
1113 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
1114 สิริพร สิวราวุฒิ 1
1115 อาคม ชนิตวัธน์ 1
1116 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
1117 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
1118 สายฝน ควรผดุง 1
1119 อรัญญา บุญธรักษา 1
1120 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 25
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
339 ความไม่สอดคล้องในกระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
340 ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศ : ศึกษาการกระทำของกองกำลังสหประชาชาติ ในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรณีคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดี 'Behrami' และคดี 'Saramati'
341 ข้อขัดข้องในการเลือกผู้ทำแผนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทำแผน
342 การนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นมาใช้ในคดีอาญา
343 การใช้สิทธิป้องกันโดยไม่จำต้องหลีกเลี่ยงภยันตรายก่อน (Stand Your Ground)
344 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาในรูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
345 ความชอบธรรมของการคุมความประพฤติเมื่อศาลพิพากษาปล่อยตัว ตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
346 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจสถานบริการเสริมความงามและบริการลดน้ำหนักในประเทศไทย
347 การนำมาตรการพิเศษมาใช้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการล้มละลายโดยฉ้อฉล
348 การกำกับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม
349 อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยง
350 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมืองปัตตานี
351 ปรากฎการณ์ล้อเลียนเสียดสีข่าวในรายการทีวีออนไลน์ "เจาะข่าวตื้น"
352 กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ไทย
353 การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์
354 มโนทัศน์และการเล่าเรื่องศิลปะการละครในเรื่อง "การะสุโนคาเมน"
355 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีของจีทีเอช
356 การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
357 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารของประเทศไทย : ศึกษากรณีผู้เสียหายที่เป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางจิตใจ
358 แนวทางการจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
359 การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"
360 แนวความคิดในการจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์การมหาชน
361 การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทย
362 ความรับผิดทางแพ่งของผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้อาคารหรือสถานที่ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์
363 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขายและการซื้อขายหุ้นในประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
364 การกำหนดมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบกฎหมาย : กรณีศึกษาผู้ช่วยดูแล
365 พัฒนาการของอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2010 : ข้อพิจารณาในทางกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
366 หลักความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกรณีลิเบียระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2011
367 การปรับใช้หลัก Rebus Sic Stantibus ในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการป้องกันตนเองล่วงหน้า
368 ปัญหาในการนำโทษปรับมาใช้บังคับในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโทษปรับตามวันและรายได้
369 การกำหนดความผิดทางอาญาเพื่อคุ้มครองสาธารณสถานและสถานที่สำคัญ
370 สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
371 ความชอบธรรมของอำนาจในการอภัยโทษ
372 การกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีละเมิดทางปกครอง
373 ความเป็นธรรมในการจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
374 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการกำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
375 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การมหาชน
376 แนวทางการนำมาตรการพิเศษสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในระดับผู้ถือหุ้น (S Corporation) มาปรับใช้ในประเทศไทย
377 การวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดการปัญหาของละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกร้องเรียน
378 กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยใช้รูปแบบละครจำลองชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้าน
379 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
380 วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
381 การนำรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงมาใช้ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
382 บทบาทและอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายขององค์กรศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
383 การจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
384 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างทำของ
385 สื่อใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.2554
386 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการโฮมสเตย์
387 สัมพันธบทข้ามสื่อและข้ามวัฒนธรรม เรื่อง “ริง” ในนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และหนังสือการ์ตูน
388 การปรับใช้หลักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของไทย
389 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการค้าอาวุธสงคราม
390 กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้บุคคลสูญหาย
391 การละเมิดอำนาจปกครองโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองกับความรับผิดทางอาญา
392 การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่กฎหมายกำหนด : ศึกษาวิธีการและผล
393 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
394 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 ทวิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
395 หน้าและความรับผิดชอบของผู้บริหารแผนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
396 การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
397 การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
398 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชน อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-14/2553
399 ปัญหาในกระบวนการพิจารณาความอาญาในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
400 แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
401 สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรม
402 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย
403 ปัญหาการอาศัยหลักนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลบหลีกภาษีอากร
404 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้
405 การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภท
406 มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน
407 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
408 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
409 การนำหลักการเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาปรับใช้กับการประมงชายฝั่งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
410 แนวทางการขยายความรับผิดของบริษัทภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศ
411 ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สัญญาที่มีเงื่อนไข
412 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
413 รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกับรัฐภายใต้ข้อจำกัดบางประการ
414 การใช้หลักกฎมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม (Uti possidetis Principle) นอกเหนือบริบทการสืบทอดพรมแดนอาณานิคม
415 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
416 ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
417 ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเว้นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
418 ข้อเสนอการนำภาษีสรรพสามิตมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
419 การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
420 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
421 เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในภาพยนตร์แวมไพร์ ค.ศ.1992 – 2012
422 การสร้างพื้นที่และเวลาในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ
423