ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 คณพล จันทน์หอม 24
9 พนม คลี่ฉายา 24
10 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 22
12 พิรงรอง รามสูต 19
13 สราวุธ อนันตชาติ 19
14 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
15 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
16 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
17 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
18 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
19 ศารทูล สันติวาสะ 16
20 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
21 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
22 ศิริชัย ศิริกายะ 16
23 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
24 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
25 กิตติ กันภัย 13
26 ชัชพล ไชยพร 12
27 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
28 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
29 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
30 มานิตย์ จุมปา 11
31 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
32 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
33 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
34 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
35 ทัชชมัย ทองอุไร 9
36 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
37 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
38 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
39 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
40 พล ธีรคุปต์ 7
41 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
42 วิฏราธร จิรประวัติ 7
43 ปรมะ สตะเวทิน 7
44 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
45 อวยพร พานิช 7
46 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
47 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
48 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
49 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
50 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
51 โชติกา วิทยาวรากุล 5
52 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
53 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
54 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
55 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
56 ประภาศ คงเอียด 4
57 เจษฎา ศาลาทอง 4
58 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
59 วิลาสินี พิพิธกุล 4
60 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
61 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
62 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
63 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
64 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
65 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
66 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
67 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
68 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
69 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
70 ปัทมวดี จารุวร 3
71 สุรกิจ บุญรอด 2
72 ณัฐญา นลพร 2
73 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
74 สุภัทรา สุขปาณี 2
75 สถาพร ปัญญาดี 2
76 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
77 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
78 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
79 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
80 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
81 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
82 ภัฏ กรวิกนพดล 2
83 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
84 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
85 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
86 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
87 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
88 ปวีนุช หาญชะนะ 2
89 ภูร นิมมล 2
90 ปฤณ ลมรส 2
91 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
92 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
93 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
94 ศรุต รัตนวิจิตร 2
95 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
96 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
97 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
98 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
99 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
100 กรวิกา ขวัญเมือง 2
101 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
102 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
103 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
104 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
105 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
106 ธนัท อนุรักษ์ 2
107 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
108 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
109 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
110 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
111 เกริดา โคตรชารี 2
112 รรรรยา บุญกลั่น 2
113 ธนวัตน์ เดชผล 2
114 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
115 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
116 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
117 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
118 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
119 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
120 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
121 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
122 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
123 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
124 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
125 สุธี พลพงษ์ 2
126 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
127 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
128 เอมวิกา กิติมา 2
129 อรวี ศรีชำนาญ 2
130 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
131 กมลชนก ยวดยง 2
132 สุวดี ยาป่าคาย 2
133 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
134 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
135 ภัทรทร วันวงษ์ 2
136 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
137 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
138 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
139 สุทธิพร สายเชื้อ 2
140 จรัญ ภักดีธนากุล 2
141 บูรตา วงษ์อุไร 2
142 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
143 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
144 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
145 สุษม ศุภนิตย์ 2
146 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
147 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
148 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
149 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
150 ทัน ทองดี 2
151 สุธิดา มานิตย์ 2
152 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
153 ประกาศ คงเอียด 2
154 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
155 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
156 เมือง พรมเกษา 2
157 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
158 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
159 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
160 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
161 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
162 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
163 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
164 ประพิณพร แผนชากร 1
165 พจณี สิมะนราธร 1
166 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
167 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
168 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
169 วรียา หยึกประเสริฐ 1
170 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
171 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
172 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
173 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
174 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
175 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
176 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
177 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
178 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
179 พงศกร จันทรศัพท์ 1
180 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
181 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
182 รัตยา โตควณิชย์ 1
183 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
184 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
185 มีนา กิตติอนุกูล 1
186 นิตินัย คำนวน 1
187 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
188 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
189 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
190 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
191 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
192 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
193 กองทอง วนเกียรติ 1
194 ปริตตา สดสง่า 1
195 อภิรดี โกเฮง 1
196 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
197 อุษา โหราเรือง 1
198 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
199 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
200 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
201 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
202 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
203 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
204 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
205 ศุภชัย คำคุ้ม 1
206 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
207 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
208 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
209 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
210 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
211 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
212 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
213 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
214 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
215 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
216 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
217 กนกพร ชมภูนุท 1
218 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
219 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
220 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
221 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
222 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
223 ชญาดา รุ้งเต่า 1
224 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
225 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
226 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
227 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
228 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
229 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
230 เกศรา บูรพาเดชะ 1
231 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
232 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
233 นรา สวัสดิภาพ 1
234 กาญจนาถ อุดมสุข 1
235 รัตติกาล อ่องนุช 1
236 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
237 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
238 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
239 จุฬา สุขมานพ 1
240 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
241 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
242 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
243 สุวัตร ปะวะภูโต 1
244 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
245 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
246 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
247 พัธรา นักรำ 1
248 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
249 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
250 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
251 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
252 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
253 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
254 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
255 สุรัชนี พานำมา 1
256 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
257 ธิดา แย้มบุปผา 1
258 โกเมศ สุพลภัค 1
259 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
260 กิติพร พลศร 1
261 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
262 ภัคสินี คงศรี 1
263 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
264 พรรณวดี พานิช 1
265 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
266 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
267 มานะ เผาะช่วย 1
268 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
269 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
270 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
271 สวรรยา แก้วมีชัย 1
272 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
273 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
274 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
275 สุกฤตา จำเนียร 1
276 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
277 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
278 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
279 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
280 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
281 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
282 ศิมาพร บุญศิริ 1
283 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
284 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
285 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
286 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
287 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
288 กิติยา ปรัตถจริยา 1
289 ปวินี ไพรทอง 1
290 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
291 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
292 นราธิป บุญญพนิช 1
293 จตุพร บัณฑิตกุล 1
294 ชาลิน นุกูล 1
295 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
296 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
297 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
298 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
299 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
300 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
301 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
302 พรรณพิไล ปุกหุต 1
303 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
304 มนตรี รูปสุวรรณ 1
305 มนตรี รูปสุวรรณ 1
306 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
307 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
308 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
309 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
310 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
311 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
312 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
313 สิริรัตน์ สารี 1
314 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
315 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
316 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
317 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
318 พรทวี หนูพรหม 1
319 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
320 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
321 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
322 วันณุ พูลสมบัติ 1
323 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
324 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
325 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
326 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
327 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
328 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
329 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
330 บุญยกร พนมอุปการ 1
331 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
332 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
333 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
334 กติกา ศรีรักษา 1
335 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
336 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
337 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
338 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
339 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
340 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
341 ปวรา โพธิพิพิธ 1
342 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
343 ปภัส มาคำจันทร์ 1
344 ปวีณา จิรัฐติกร 1
345 อลิสา สุนทรพะลิน 1
346 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
347 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
348 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
349 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
350 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
351 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
352 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
353 ปาราวี พูลศิริ 1
354 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
355 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
356 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
357 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
358 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
359 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
360 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
361 พนา ทองมีอาคม 1
362 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
363 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
364 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
365 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
366 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
367 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
368 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
369 ปณิตา โรจน์พานิช 1
370 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
371 ภานุรังสี หุ่นดี 1
372 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
373 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
374 อนุกูล บุญญบาล 1
375 ปาริชาต สายธนู 1
376 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
377 ภร ปติมน 1
378 นันทชัย เพียรสนอง 1
379 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
380 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
381 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
382 ทยา จันทนชาติ 1
383 เมสิริณ ขวัญใจ 1
384 นฤมล พุ่มเมือง 1
385 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
386 อรศรี อธิกิจ 1
387 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
388 วรางคณา ไข่มุก 1
389 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
390 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
391 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
392 กองคำ ดวงแก้ว 1
393 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
394 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
395 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
396 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
397 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
398 ณฐมน บัวพรมมี 1
399 ณัฐวดี บุญชื่น 1
400 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
401 สุทธิดา นาคเจริญ 1
402 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
403 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
404 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
405 ตุลาพร ศรียาบ 1
406 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
407 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
408 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
409 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
410 บัว แก้วจิตร 1
411 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
412 ชัยนาท บัวทอง 1
413 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
414 นรเทพ ครบปรัชญา 1
415 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
416 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
417 นันทัช กิจรานันทน์ 1
418 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
419 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
420 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
421 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
422 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
423 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
424 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
425 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
426 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
427 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
428 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
429 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
430 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
431 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
432 กัมปนาท สถิตย์พร 1
433 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
434 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
435 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
436 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
437 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
438 สิทธิพร แอกทอง 1
439 Phanphen Wattanaarsakit 1
440 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
441 ชอุ่ม มลิลา 1
442 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
443 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
444 สุมิตรา พูลทอง 1
445 กำจัด มงคลกุล 1
446 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
447 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
448 ศรายุทธ กุลราช 1
449 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
450 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
451 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
452 กัณฑิมา ช่างทำ 1
453 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
454 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
455 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
456 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
457 กานต์ ชีวสาธน์ 1
458 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
459 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
460 วิธัณยา มีลักษณะ 1
461 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
462 ปนิธิ ภูเจริญ 1
463 วีระพงษ์ 1
464 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
465 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
466 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
467 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
468 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
469 พงศกร เรืองเดชขจร 1
470 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
471 Somying Tumwasorn 1
472 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
473 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
474 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
475 กฤดิทัต ฉายไสว 1
476 มนชนก เกิดแก้ว 1
477 Wilai Anomasiri 1
478 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
479 Sumphan Wongseripipatana 1
480 Garnpimol C. Ritthidej 1
481 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
482 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
483 Vimolmas Lipipun 1
484 สุนิตา คงมั่น 1
485 Kittisak Likhitwitayawuid 1
486 วัฒนชัย สมิทธากร 1
487 มนัสนันท์ มากบัว 1
488 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
489 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
490 วริศรา สุรเดช 1
491 อุทัย บุญประเสริฐ 1
492 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
493 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
494 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
495 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
496 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
497 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
498 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
499 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
500 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
501 อาทิตย์ ศรีชัย 1
502 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
503 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
504 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
505 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
506 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
507 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
508 คัคนางค์ มณีศรี 1
509 นพวรรณ โอภาโส 1
510 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
511 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
512 วิไล ชินธเนศ 1
513 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
514 ธันยพร จันทร์เปีย 1
515 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
516 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
517 พิมลกร แปงฟู 1
518 ฐาปน แสนยะบุตร 1
519 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
520 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
521 Chakkaphan Sutthirat 1
522 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
523 พิชยุตม์ คูณทอง 1
524 พันธวิศ ติขะธรรม 1
525 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
526 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
527 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
528 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
529 วารุณี จังมงคลกาล 1
530 อภิชาติ โกสัยสุก 1
531 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
532 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
533 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
534 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
535 อภิชญา บุญกระพือ 1
536 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
537 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
538 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
539 วรรณสม สีสังข์ 1
540 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
541 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
542 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
543 แพรวดี ณ นคร 1
544 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
545 ธีรติ ถนัดรบ 1
546 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
547 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
548 ฐานิสรา พาหะมาก 1
549 คุณาพร ใจมาคำ 1
550 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
551 อาคม ชนิตวัธน์ 1
552 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
553 รทิตา ไกรเทพ 1
554 จุรีพร คำพจนาพล 1
555 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
556 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
557 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
558 วรรณพร ภุชชงค์ 1
559 มิรา โกมลวณิช 1
560 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
561 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
562 ณัฐพล บุญชิต 1
563 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
564 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
565 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
566 ศศินันท์ พัฒนะ 1
567 เศวต วัชรเสถียร 1
568 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
569 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
570 กัลยกร ฝูงวานิช 1
571 บงกช ขุนวิทยา 1
572 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
573 อายุศรี คำบรรลือ 1
574 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
575 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
576 สุธี นามศิริเลิศ 1
577 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
578 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
579 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
580 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
581 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
582 กิรติ คเชนทวา 1
583 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
584 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
585 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
586 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
587 เอกราช มาเจริญ 1
588 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
589 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
590 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
591 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
592 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
593 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
594 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
595 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
596 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
597 มยุรี ตันติสิระ 1
598 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
599 Kitpramuk Tantayaporn 1
600 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
601 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
602 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
603 วิมล เหมะจันทร 1
604 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
605 Sompol Sanguanrungsirikul 1
606 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
607 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
608 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
609 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
610 นฐวรรณ สุธาพร 1
611 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
612 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
613 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
614 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
615 อรสุดา แสงก่ำ 1
616 มัทนา นันตา 1
617 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
618 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
619 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
620 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
621 แสงระวี สิงหอำพล 1
622 วรทัย ราวินิจ 1
623 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
624 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
625 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
626 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
627 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
628 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
629 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
630 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
631 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
632 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
633 ญาดา แสงเพ็ชร 1
634 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
635 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
636 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
637 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
638 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
639 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
640 อัจฉรียา รอบกิจ 1
641 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
642 ศิริมาส บุญถนอม 1
643 Anawatch Mitpratan 1
644 Kasidit Nootong 1
645 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
646 Waraporn Siriterm 1
647 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
648 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
649 Chayaporn Supachartwong 1
650 Jittima Chatchawansaisin 1
651 นภสร โกวรรธนะกุล 1
652 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
653 วินัย งามแสง 1
654 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
655 Chonticha Srisawang 1
656 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
657 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
658 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
659 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
660 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
661 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
662 ศริยา ห่านศรีสุข 1
663 ฎาพร อาจหาญ 1
664 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
665 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
666 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
667 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
668 ฟ้าส่อง พูลผล 1
669 กฤตยา วุตติสันต์ 1
670 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
671 ดรัลพร ดำยศ 1
672 Yeshey Penjor 1
673 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
674 Naiyana Chaiyabutr 1
675 Puttipongse Varavudhi 1
676 พิโรดม ใหลตระกูล 1
677 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
678 ละอองทิพย์ เหมะ 1
679 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
680 Ampa Luiengpirom 1
681 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
682 ธนวรรณ ดวงมณี 1
683 ปริณดา แก้วทอง 1
684 บรรจง คณะวรรณ 1
685 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
686 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
687 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
688 เอมวลี ณ ลำพูน 1
689 ประคอง ชอบเสียง 1
690 ๋Janes, Gavin W. 1
691 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
692 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
693 รุ่งราวี ทองกันยา 1
694 สิริสา สุรการวิทย์ 1
695 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
696 สุมา เมืองใย 1
697 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
698 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
699 พรรณี กาญจนพลู 1
700 วรงรอง เลื่อนลอย 1
701 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
702 ศิรดา รอดเมฆ 1
703 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
704 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
705 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
706 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
707 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
708 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
709 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
710 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
711 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
712 สโรชา เลิศทวีเดช 1
713 สีตลา ชาญวิเศษ 1
714 กันตภณ พุ่มประดับ 1
715 มังคลารัช ใจตรง 1
716 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
717 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
718 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
719 คัทลียา ใจศรีธิ 1
720 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
721 สิรภพ แก้วมาก 1
722 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
723 วิธิดา มานิตย์กุล 1
724 เอกภพ จึงกุล 1
725 อลินดา ทองชุมสิน 1
726 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
727 รติมาส นรจิตร์ 1
728 วิลาสินี กิจคณะ 1
729 สุภิชา มีนิล 1
730 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
731 กรกมล แก้วเจียม 1
732 วิภาวัส อิสราพานิช 1
733 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
734 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
735 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
736 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
737 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
738 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
739 จิตรา เศรษฐอุดม 1
740 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
741 ศิริชัย สมศรี 1
742 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
743 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
744 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
745 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
746 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
747 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
748 อังคณา อยู่ยืนยง 1
749 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
750 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
751 สุรัชดา รีคี 1
752 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
753 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
754 ศศิรดี สะเดา 1
755 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
756 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
757 สาลินี จีนจรรยา 1
758 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
759 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
760 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
761 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
762 ดาววดี เพชรบรม 1
763 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
764 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
765 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
766 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
767 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
768 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
769 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
770 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
771 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
772 Varunee Padmasankh 1
773 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
774 Pornpimol Muanjai 1
775 ไววิทย์ พุทธารี 1
776 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
777 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
778 สมพร พรมดี 1
779 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
780 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
781 สุวิชา ทองสิมา 1
782 วัลลภ แย้มเหมือน 1
783 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
784 สิริพร สิวราวุฒิ 1
785 อรัญญา บุญธรักษา 1
786 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
787 วาสนา เสียงดัง 1
788 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
789 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
790 สายฝน ควรผดุง 1
791 เอกชัย อดุลยธรรม 1
792 Walaisiri Muangsiri 1
793 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
794 Acom Sornsute 1
795 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
796 สมชัย วัฒนการุณ 1
797 กระมล ทองธรรมชาติ 1
798 Pantharee Boonsatorn 1
799 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
800 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
801 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
802 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
803 Chariya Uiyyasathian 1
804 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
805 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
806 ศุกันยา ห้วยผัด 1
807 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
808 อวย เกตุสิงห์ 1
809 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
810 ประธาน ดาบเพชร 1
811 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
812 Thada Jirajaras 1
813 Rajalida Lipikorn 1
814 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
815 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
816 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
817 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
818 Thanathon Sesuk 1
819 Suchin Arunsawatwong 1
820 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
821 อาริสา ทองชุมสิน 1
822 สำเริง แย้มโสภี 1
823 อรชนันท์ บุญมี 1
824 Srilert Chotpantarat 1
825 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
826 อาทิตา แสนเสนาะ 1
827 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
828 Vanida Chantarateptawan 1
829 สุธาสินี เหล่าไทย 1
830 Chalermpol Leevailoj 1
831 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
832 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
833 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
834 Boonchai Sangpetngam 1
835 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
836 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
837 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
838 Panee Boonthavi 1
839 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
840 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
841 Supa Chantharasakul 1
842 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
843 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
844 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
845 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
846 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
847 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
848 Jaitip Paiboon 1
849 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
850 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
851 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
852 กันติชา รุ่งมณี 1
853 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
854 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
855 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
856 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
857 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
858 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
859 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
860 ธวัชชัย สันติสุข 1
861 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
862 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
863 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
864 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
865 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
866 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
867 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
868 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
869 จิรเวทย์ รักชาติ 1
870 รัญคุณานิชช กันหลง 1
871 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
872 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
873 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
874 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
875 อิทธิชัย รามสูต 1
876 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
877 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
878 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
879 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
880 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
881 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
882 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
883 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
884 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
885 ญาดา ศิริสม 1
886 พรศิริ ประคองธรรม 1
887 สาริศ พันธุ์นรา 1
888 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
889 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
890 นลินอร ธิบดี 1
891 วุฒิดา คงเจริญ 1
892 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
893 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
894 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
895 สายใจ อุชชิน 1
896 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
897 วีรภัทร บุญมา 1
898 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
899 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
900 วรามาส แซ่ซื้อ 1
901 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
902 ภัทรมน ติวานนท์ 1
903 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
904 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
905 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
906 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
907 อัลเบอท ปอทเจส 1
908 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
909 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
910 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
911 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
912 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
913 อรวรี วิสรรคชาติ 1
914 สุมาลี จำเริญ 1
915 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
916 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
917 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
918 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
919 วาสินี แสงศรี 1
920 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
921 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
922 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
923 สานุ อาจสำอางค์ 1
924 ฆโนทัย บุญฟัก 1
925 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
926 ทวี ชูโต 1
927 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
928 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
929 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
930 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
931 กุลชลี เชิงฉลาด 1
932 ประสม หงษ์โต 1
933 ชวณี ลี้ตระกูล 1
934 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
935 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
936 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
937 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
938 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
939 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
940 วรท สวนดอก 1
941 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
942 วัชรา บุรีศรี 1
943 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
944 พิชากร ว่องวิชญกร 1
945 ทวีพร คงแก้ว 1
946 จุมพล รอดคำดี 1
947 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
948 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
949 กอบชัย ชูโต 1
950 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
951 สุทธิรักษ์ วินิส 1
952 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
953 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
954 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
955 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
956 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
957 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
958 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
959 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
960 บงกชสุดา ทองละไม 1
961 มาลินี จงสำราญ 1
962 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
963 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
964 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
965 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
966 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
967 มารุต ไพรศรี 1
968 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
969 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
970 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
971 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
972 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
973 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
974 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
975 พิไลพร เรืองนก 1
976 ฉัตรมณี พะนาน 1
977 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
978 คุณาชา ไชยชุมพร 1
979 วิภาดา ผลสว่าง 1
980 นิดา หมอยาดี 1
981 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
982 แพรมาศ บูรณมานัส 1
983 เมษา วัฒนพิชัย 1
984 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
985 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
986 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
987 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
988 นัดดาว ชัยรัต 1
989 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
990 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
991 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
992 สริญญา สาระสุทธิ 1
993 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
994 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
995 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
996 พาเวล สลัซกี้ 1
997 สุธารา คิสาสัง 1
998 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
999 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
1000 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
1001 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
1002 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
1003 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
1004 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
1005 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
1006 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
1007 พลอย สีตะสุต 1
1008 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
1009 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
1010 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
1011 รัชเษก สิงหา 1
1012 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
1013 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
1014 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
1015 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
1016 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
1017 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
1018 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
1019 ชิดชนก นิลรัต 1
1020 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
1021 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
1022 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
1023 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
1024 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
1025 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
1026 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
1027 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
1028 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
1029 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
1030 วรพล จรัสกิตติกร 1
1031 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
1032 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
1033 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
1034 จิรภัทร ผลากรกุล 1
1035 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
1036 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
1037 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
1038 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
1039 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
1040 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
1041 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
1042 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
1043 วิชริณี คุปตานนท์ 1
1044 จิรวัส พรหมศร 1
1045 จินตนา เหมรา 1
1046 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
1047 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
1048 ชุมพล คงคานนท์ 1
1049 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
1050 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
1051 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
1052 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
1053 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
1054 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
1055 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
1056 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
1057 ภูมิ จันทชุม 1
1058 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
1059 อมร มงคลแก้วสกุล 1
1060 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
1061 อัญชลี วานิจจะกูล 1
1062 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
1063 ดลภพ เหล่าวานิช 1
1064 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
1065 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
1066 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
1067 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
1068 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
1069 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
1070 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
1071 สุพิน คุณานุกูล 1
1072 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
1073 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
1074 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
1075 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
1076 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
1077 เอก ยิ้มฉาย 1
1078 วิชุดา สายสมุทร 1
1079 สุรางคณา วายุภาพ 1
1080 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
1081 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
1082 วาสินี นันทขว้าง 1
1083 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
1084 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
1085 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
1086 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
1087 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
1088 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
1089 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
1090 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
1091 กฤติยา ยั่งยืน 1
1092 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
1093 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
1094 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
1095 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
1096 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
1097 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
1098 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
1099 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
1100 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
1101 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
1102 บวร ประภาสะวัต 1
1103 กิตธิ นาคะนิธิ 1
1104 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
1105 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
1106 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
1107 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
1108 วรพรรณ นาคทับ 1
1109 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
1110 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
1111 อธิพร สุขเนตร 1
1112 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
1113 เมธาวี คงพิกุล 1
1114 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
1115 ณัฐ สุขสมัย 1
1116 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
1117 นันทินี สุนทรพิมล 1
1118 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
1119 ภาสินี แพ่งสภา 1
1120 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 25
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
339 ความไม่สอดคล้องในกระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
340 ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศ : ศึกษาการกระทำของกองกำลังสหประชาชาติ ในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรณีคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดี 'Behrami' และคดี 'Saramati'
341 ข้อขัดข้องในการเลือกผู้ทำแผนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทำแผน
342 การนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นมาใช้ในคดีอาญา
343 การใช้สิทธิป้องกันโดยไม่จำต้องหลีกเลี่ยงภยันตรายก่อน (Stand Your Ground)
344 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาในรูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
345 ความชอบธรรมของการคุมความประพฤติเมื่อศาลพิพากษาปล่อยตัว ตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
346 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจสถานบริการเสริมความงามและบริการลดน้ำหนักในประเทศไทย
347 การนำมาตรการพิเศษมาใช้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการล้มละลายโดยฉ้อฉล
348 การกำกับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม
349 อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยง
350 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมืองปัตตานี
351 ปรากฎการณ์ล้อเลียนเสียดสีข่าวในรายการทีวีออนไลน์ "เจาะข่าวตื้น"
352 กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ไทย
353 การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์
354 มโนทัศน์และการเล่าเรื่องศิลปะการละครในเรื่อง "การะสุโนคาเมน"
355 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีของจีทีเอช
356 การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
357 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารของประเทศไทย : ศึกษากรณีผู้เสียหายที่เป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางจิตใจ
358 แนวทางการจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
359 การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"
360 แนวความคิดในการจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์การมหาชน
361 การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทย
362 ความรับผิดทางแพ่งของผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้อาคารหรือสถานที่ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์
363 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขายและการซื้อขายหุ้นในประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
364 การกำหนดมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบกฎหมาย : กรณีศึกษาผู้ช่วยดูแล
365 พัฒนาการของอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2010 : ข้อพิจารณาในทางกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
366 หลักความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกรณีลิเบียระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2011
367 การปรับใช้หลัก Rebus Sic Stantibus ในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการป้องกันตนเองล่วงหน้า
368 ปัญหาในการนำโทษปรับมาใช้บังคับในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโทษปรับตามวันและรายได้
369 การกำหนดความผิดทางอาญาเพื่อคุ้มครองสาธารณสถานและสถานที่สำคัญ
370 สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
371 ความชอบธรรมของอำนาจในการอภัยโทษ
372 การกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีละเมิดทางปกครอง
373 ความเป็นธรรมในการจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
374 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการกำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
375 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การมหาชน
376 แนวทางการนำมาตรการพิเศษสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในระดับผู้ถือหุ้น (S Corporation) มาปรับใช้ในประเทศไทย
377 การวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดการปัญหาของละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกร้องเรียน
378 กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยใช้รูปแบบละครจำลองชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้าน
379 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
380 วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
381 การนำรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงมาใช้ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
382 บทบาทและอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายขององค์กรศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
383 การจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
384 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างทำของ
385 สื่อใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.2554
386 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการโฮมสเตย์
387 สัมพันธบทข้ามสื่อและข้ามวัฒนธรรม เรื่อง “ริง” ในนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และหนังสือการ์ตูน
388 การปรับใช้หลักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของไทย
389 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการค้าอาวุธสงคราม
390 กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้บุคคลสูญหาย
391 การละเมิดอำนาจปกครองโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองกับความรับผิดทางอาญา
392 การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่กฎหมายกำหนด : ศึกษาวิธีการและผล
393 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
394 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 ทวิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
395 หน้าและความรับผิดชอบของผู้บริหารแผนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
396 การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
397 การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
398 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชน อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-14/2553
399 ปัญหาในกระบวนการพิจารณาความอาญาในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
400 แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
401 สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรม
402 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย
403 ปัญหาการอาศัยหลักนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลบหลีกภาษีอากร
404 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้
405 การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภท
406 มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน
407 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
408 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
409 การนำหลักการเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาปรับใช้กับการประมงชายฝั่งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
410 แนวทางการขยายความรับผิดของบริษัทภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศ
411 ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สัญญาที่มีเงื่อนไข
412 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
413 รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกับรัฐภายใต้ข้อจำกัดบางประการ
414 การใช้หลักกฎมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม (Uti possidetis Principle) นอกเหนือบริบทการสืบทอดพรมแดนอาณานิคม
415 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
416 ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
417 ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเว้นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
418 ข้อเสนอการนำภาษีสรรพสามิตมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
419 การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
420 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
421 เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในภาพยนตร์แวมไพร์ ค.ศ.1992 – 2012
422 การสร้างพื้นที่และเวลาในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ
423