ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทย์ศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล 6
2 แมนสรวง อักษรนุกิจ 4
3 อิศราวัลย์ บุญศิริ 4
4 วรรณธิดา ศรีอาจ 3
5 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 3
6 มรกต เปี่ยมใจ 3
7 สมหมาย ชอบอิสระ 3
8 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 2
9 วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ 2
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
11 ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ 2
12 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
13 อัญชนา พานิชอัตรา 2
14 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
15 วริศรา เต่อเนอ 2
16 จินต์จุฑา ใจดำรงค์ 2
17 ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล 2
18 ศุกันยา ห้วยผัด 1
19 Pantharee Boonsatorn 1
20 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
21 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 สุวดี ยาป่าคาย 1
24 Thanathon Sesuk 1
25 Ong, Say Kee 1
26 Anawatch Mitpratan 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 กมลชนก ยวดยง 1
29 Waraporn Siriterm 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 Acom Sornsute 1
32 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
33 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
34 เอกชัย อดุลยธรรม 1
35 ธวัชชัย สันติสุข 1
36 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
37 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
38 Pornpimol Muanjai 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
41 Narong Punnim 1
42 Jittima Chatchawansaisin 1
43 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
44 Thada Jirajaras 1
45 สุวิชา ทองสิมา 1
46 วัลลภ แย้มเหมือน 1
47 Siriporn Sriwarakan 1
48 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
49 สำเริง แย้มโสภี 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 มยุรี จารุปาน 1
52 ประธาน ดาบเพชร 1
53 กัณฒพร ลักษณา 1
54 อวย เกตุสิงห์ 1
55 Rajalida Lipikorn 1
56 สิรีรัตน์ สูอำพัน 1
57 สุธี เพ็ญพัธนกุล 1
58 Walaisiri Muangsiri 1
59 ปรีวันท์ จันทรเวช 1
60 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
61 พรทิพย์ ชิวชรัตน์ 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 Suchin Arunsawatwong 1
64 นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ 1
65 บัณฑูร โชติวรรณพร 1
66 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
67 Varunee Padmasankh 1
68 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
69 Yeshey Penjor 1
70 รุ่งราวี ทองกันยา 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 นภสร โกวรรธนะกุล 1
73 วินัย งามแสง 1
74 Tadchanon Chuman 1
75 ๋Janes, Gavin W. 1
76 สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ 1
77 พรรณี กาญจนพลู 1
78 สุมา เมืองใย 1
79 นิศา วิชพันธุ์ 1
80 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
81 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
82 ประคอง ชอบเสียง 1
83 Chonticha Srisawang 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
85 ชนิตา ศุภอมรกุล 1
86 Vanida Chantarateptawan 1
87 สุดาทิพย์ รวยดี 1
88 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
89 ศิริขวัญ ศิริชัยวงศ์สกุล 1
90 พัชรี สันติวราพันธ์ 1
91 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 สุขนิภา วงศ์ทองศรี 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
96 ชนกฤดี ธงไชย 1
97 Chalermpol Leevailoj 1
98 Srilert Chotpantarat 1
99 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
100 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
101 Jaitip Paiboon 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 Ampa Luiengpirom 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 Prakong Tangpraprutkul 1
106 Puttipongse Varavudhi 1
107 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
108 ละอองทิพย์ เหมะ 1
109 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
110 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
111 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
112 Chulalongkorn University.Graduate school 1
113 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
114 Panee Boonthavi 1
115 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
116 Supa Chantharasakul 1
117 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
118 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
119 สุชิต พูลทอง 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
121 อุมาพร คงสกุล 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
123 จินตนาลักษณ์ พรโชติทวีทรัพย์ 1
124 วาสนา สุวรรณฤทธิ์ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
126 ปาหนัน ศาสตรวาหา 1
127 พรพรรณ อัศวาณิชย์ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
129 เจษฎา ลาภสุขกิจกุล 1
130 ตระกล เมฆญารัชชนานนท์ 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
133 สมเกียรติ อิ่มพลี 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
135 บุษยรัตน์ สันติวงศ์ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
137 จิดาภา ศิลุจจัย 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
139 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
142 มโนวดี สารพานิช 1
143 ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
145 นภา ชวนชัยสิทธิ์ 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
148 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
149 วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
151 Chulalongkorn University. Graduate School 1
152 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
153 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
154 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
155 อารีย์ เจนกิตติวงศ์ 1
156 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 1
157 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
158 ศิริชัย ศิริกายะ 1
159 ศรีวรพงษ์ พงศ์สถิตย์ 1
160 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
161 กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ 1
162 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
163 ภาณุพงศ์ วงศ์ไทย 1
164 อัญชลี ตั้งจาตุรนต์รัศมี 1
165 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
166 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
167 เพ็ญศรี โพธิภักดี 1
168 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
169 เกศวลี ชลิตังกูร 1
170 ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์ 1
171 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
172 วัฒนชัย สมิทธากร 1
173 Kittisak Likhitwitayawuid 1
174 กุลนันทน์ ดำรงวุฒิ 1
175 ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ 1
176 Sumphan Wongseripipatana 1
177 กิตติพงศ์ ดนุไทย 1
178 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
179 อิศยา บุญอดุลยรัตน 1
180 กาญจนา แก้วเทพ 1
181 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
182 ประทานพร อารีราชการัณย์ 1
183 กล้าวจี เกตุแก้ว 1
184 Wilai Anomasiri 1
185 Somying Tumwasorn 1
186 พุธรำไพ จันทรวราทิตย์ 1
187 วาสนา เสียงดัง 1
188 สุธาภา ศรีอรุโณทัย 1
189 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
190 จินตนา ศิริชุมพันธ์ 1
191 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
192 สายฝน ควรผดุง 1
193 สุคนธา เจริญวิทย์ 1
194 ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล 1
195 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
196 ไววิทย์ พุทธารี 1
197 ภิยรัชต์ อยู่ตรีรักษ์ 1
198 วริษฐา อสัมภินวงศ์ 1
199 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
200 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
201 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
202 หทัยชนก เจริญพงศ์ 1
203 สิริพร สิวราวุฒิ 1
204 อุทัย บุญประเสริฐ 1
205 วิไล ชินธเนศ 1
206 กนก สรเทศน์ 1
207 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
208 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
209 รุจิรา เผื่อนอัยกา 1
210 คัคนางค์ มณีศรี 1
211 ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ 1
212 สมพร พรมดี 1
213 กฤษณะ บัญญัติศรีสกุล 1
214 ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ 1
215 สุนีย์ นัยจรัญ 1
216 วรางคณา ยรรยงเกษมสุข 1
217 พงศธร จินตกานนท์ 1
218 Garnpimol C. Ritthidej 1
219 ญาณี ตันติเลิศอนันต์ 1
220 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
221 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
222 พรรณวดี พันธัย 1
223 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
224 พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์ 1
225 Kasidit Nootong 1
226 สิทธิพร แอกทอง 1
227 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
228 ปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ 1
229 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
230 ขุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
231 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 1
232 Phanphen Wattanaarsakit 1
233 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
234 อรพินท์ แก้วปลั่ง 1
235 ณัฐวดี เหลี่ยมเจริญ 1
236 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
237 ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล 1
238 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
239 สุภิดา อนุสสรนิติสาร 1
240 สมชัย วัฒนการุณ 1
241 สุกัลยา เลิศล้ำ 1
242 ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 1
243 กระมล ทองธรรมชาติ 1
244 พีรานุช ประหยัดทรัพย์ 1
245 กัญญา ศุภปิติพร 1
246 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
247 ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ 1
248 Chariya Uiyyasathian 1
249 นวลฉวี หงษ์ประสงค์ 1
250 ทัศนี สลัดยะนันท์ 1
251 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
252 กำจัด มงคลกุล 1
253 พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ 1
254 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
255 สุทธิจิต สุนทราภา 1
256 Kitpramuk Tantayaporn 1
257 สิริลักษณ์ เจริญวิริยะกุล 1
258 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
259 วิมล เหมะจันทร 1
260 วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ 1
261 Sompol Sanguanrungsirikul 1
262 ณัฐปภัสร์ วัฒนาศรมศิริ 1
263 ปรารมภ์ ซาลิมี 1
264 Vimolmas Lipipun 1
265 มยุรี ตันติสิระ 1
266 นภัสนันท์ พลับนิตย์ 1
267 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
268 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
269 วิลาวัณย์ วิบูลย์จันทร์ 1
270 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
271 ประคอง สุทธสาร 1
272 สมโภช อังคณาวิริยารักษ์ 1
273 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
274 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
275 สุมิตรา พูลทอง 1
276 อิศราวัลย์ บุญศิริ, 1
277 ชอุ่ม มลิลา 1
278 อิทธิกร แซ่ล้อ 1
279 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
280 ศุภบูรณ์ บุรณเวช 1
281 สรรพัชญ์ นามะโน 1
282 Chakkaphan Sutthirat 1
283 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
284 ชนกพรรณ สุคนธ์พันธุ์ 1
285 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 4
3 2555 15
4 2554 9
5 2553 5
6 2552 1
7 2551 2
8 2550 10
9 2549 8
10 2546 3
11 2545 1
12 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 เปรียบเทียบผลการรักษาของฟันแท้ที่มีปลายรากเปิดและไม่มีชีวิต โดยกระบวนการเหนี่ยวนำให้ปลายรากปิด หรือการรักษาโดยรีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของเรซินโคตทิงที่มีต่อกำลังแรงยึดดึงระหว่างเรซินซีเมนต์และเนื้อฟัน
3 ผลของเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดต่อความหยาบพื้นผิวของซีเมนต์ยึดติดชนิดเรซิน
4 ความสัมพันธ์ของทันตสุขศึกษากับการพบเชื้อราแคนดิดาในช่องปากของผู้ป่วยโรคไลเคนแพลนัสที่ได้รับการรักษาด้วยยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้นร้อยละ 0.1
5 ผลของทิวเมอร์เนคโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการแปรสภาพเป็นเซลล์สร้างเนื้อเยื่อแข็งของเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันน้ำนมและฟันแท้มนุษย์
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของความชื้นของเนื้อฟันต่อการรั่วซึมระดับจุลภาคของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์
7 การตอบสนองของเนื้อเยื่อในของสุนัขเมื่อปิดทับด้วยพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วเปรียบเทียบกับโปรรูทเอ็มทีเอ
8 การรั่วซึมระดับจุลภาคของสารยึดติดหลังกำจัดการปนเปื้อนด้วยสารไพรเมอร์ที่มีฤทธิ์เป็นกรด
9 ผลของแรงและระยะเวลาในการกดชิ้นงานที่แตกต่างกันต่อความหนาของเรซินซีเมนต์
10 ผลการกระตุ้นด้วยแสงของสารยึดต่อค่ากำลังแรงยึดระหว่างเรซินซีเมนต์และเรซินคอมโพสิต
11 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
12 ผลของโคบอลต์คลอไรด์ต่อความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เนื้อเยื่อในฟันแท้ของมนุษย์
13 ผลของการปรับสภาพผิวทางเคมีที่มีต่อกำลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่างซี่ฟันเทียมอะคริลิกและฐานฟันเทียมอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน
14 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและอัตราการกัดกร่อนของรอยเชื่อมของโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียมที่ปราศจากนิกเกิลระหว่างวิธีบัดกรีด้วยไฟและการเชื่อมด้วยเลเซอร์ที่ใช้โลหะเติม
15 อัตราการกัดกร่อนของโลหะผสมไทเทเนียม-6อะลูมินัม-4วานาเดียมที่ผ่านการแอโนไดส์ในสารละลายกรดฟอสฟอริกด้วยความต่างศักย์ที่แตกต่างกัน
16 ผลของความชื้นของเนื้อฟันต่อการรั่วซึมระดับจุลภาคของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์
17 การพัฒนาและทดสอบสื่อประสมเรื่องโรคปริทันต์และการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
18 ผลของการมองเห็นสารย้อมคราบจุลินทรีย์ต่อความสามารถในการแปรงฟันของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มหนึ่ง ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
19 การเปรียบเทียบผลของการใช้กลาสไอโอโนเมอร์ชนิดดัดแปลงด้วยเรซินและฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกเริ่ม
20 การประเมินความแม่นตรงทางคลินิกของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าชนิดเอเพ็กซ์พอยน์เตอร์และรูทซีเอกซ์ในฟันกรามน้ำนม
ปี พ.ศ. 2554
21 การตอบสนองของเด็กต่อการเห็นเข็มขณะฉีดยาชา
22 กำลังดัดขวางและความต้านทานการสึกของอะคริลิกเรซินชนิดดัดแปรสำหรับผลิตซี่ฟันเทียม
23 กำลังดัดขวางและความต้านทานการสึกของอะคริลิกเรซินชนิดดัดแปรสำหรับผลิตซี่ฟันเทียม
24 การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดฝังรากเทียมแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนเพื่อรองรับฟันเทียมคร่อมรากเทียมในขากรรไกรล่าง
25 ความต้านทานการสึกกร่อนของรอยโรคจุดขาวของเคลือบฟันที่แทรกซึมโดยเรซินต่อเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด
26 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
27 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
28 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
29 ความชุกและปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่สัมพันธ์กับอาการปวดขมับ ขากรรไกร คอ ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2553
30 List assignment problems
31 ฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส ชนิดที่ 16 ในรอยโรคไลเคนแพลนัส อีพิทีเลียล ดิสแพลเซีย และมะเร็งสควอมัส เซลล์ คาร์ซิโนมาในช่องปากของผู้ป่วยไทย
32 ความทนแรงอัดและความทนแรงดึงของวัสดุอุดฟันชั่วคราวชนิดซิงค์ออกไซด์แคลเซียมซัลเฟตที่พัฒนาใหม่
33 กลไกการสูญเสียแร่ธาตุของเคลือบฟันในสภาวะจำลองช่องปากที่ต่างกัน
34 กำลังแรงยึดดึงระหว่างสารยึดเรซินและเซอร์โคเนียที่ปรับสภาพผิวด้วยสารปรับสภาพผิวสามชนิด
ปี พ.ศ. 2552
35 ผลของซีพีพี-เอซีพีเพสต์ และซีพีพี-เอซีเอฟพีเพสต์ต่อการลดลงของรอยด่างขาวที่เกิดจากฟันตกกระ
ปี พ.ศ. 2551
36 ความต้านการแตกในฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันที่มีปริมาณเนื้อฟันที่เหลืออยู่ แตกต่างกันหลังจากเสริมผนังคลองรากฟันด้วยเรซินคอมโพสิตร่วมกับการบูรณะด้วยเดือยสำเร็จรูปและชนิดของเรซินคอมโพสิตที่แตกต่างกัน
37 ปริมาณฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันภายหลังการเคลือบฟลูออไรด์เจลโดยทันตแพทย์ ร่วมกับการใช้ซีพีพี-เอซีพีเพสต์ด้วยตนเอง
ปี พ.ศ. 2550
38 ความสำเร็จของการใช้ยาปฏิชีวนะผสม 3 ชนิด ในการรักษาคลองรากฟันกรามน้ำนมโดยไม่ใช้เครื่องมือ
39 ความพอใจต่อความสวยงามของสัดส่วนทางมานุษยวิทยาที่แตกต่างกันของฟันหน้าบน โดยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
40 การวิเคราะห์ภาพรังสีวัดศีรษะด้านข้างในผู้ป่วยไทยกลุ่มหนึ่งที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้น
41 การศึกษาเปรียบเทียบแรงเสียดทานระหว่างเซลฟ์ไลเกตติ้งแบร็กเกตแบบไร้แรง 2 ชนิดและแบร็กเกตธรรมดา
42 การรั่วซึมของวัสดุบูรณะคลาสไฟฟ์โดยใช้สารยึดเรซิน ภายหลังการผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ
43 ผลในการยับยั้งเชื้อและคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของซีเมนต์กลาสไอโอโนเมอร์ที่ผสมเจลพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน
44 ความสัมพันธ์ระหว่างไอระเหยของสารประกอบซัลเฟอร์กับแบคทีเรียไม่ใช้อากาศในผู้ป่วยจัดฟันไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
45 ความต้านทานต่อการสึกของซี่ฟันปลอมอะคริลิก เรซินชนิดต่างๆ
46 การศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยผสมกับบิสมัทออกไซด์เทียบกับไวท์โปรรูทเอ็มทีเอ
47 ความแข็งผิวของวัสดุบูรณะและความแข็งแรงดึงยึดที่บริเวณรอยต่อของวัสดุบูรณะกับเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2549
48 การศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์อักเสบกับสภาวะปริทันต์ในประชากรไทยกลุ่มหนึ่ง
49 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
50 การศึกษาคุณสมบัติบางประการของยิบซัมชนิดที่สี่ที่ใส่พอลิอะคริมาไมด์
51 ผลของความเป็นกรดด่างของสารละลายไซเลนและระยะเวลารอให้สารละลายแห้งต่อการยึดติดระหว่างซี่ฟันปลอมอะคริลิคและอะคริลิคฐานฟันปลอมชนิดบ่มด้วยความร้อน
52 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียนในห้องปฏิบัติการ
53 การยึดติดระหว่างซี่ฟันปลอมสำเร็จรูปชนิดต่างๆที่ได้รับการปรับพื้นผิวด้วยสารไซเลนกับอะคริลิกฐานฟันปลอมชนิดบ่มด้วยความร้อน
54 ความต้านทานการแตกหักของพอร์ซเลนของครอบฟันรากเทียมที่มีความสูงของส่วนโลหะรองรับด้านประชิดฟันต่างกัน
55 การพัฒนาและทดสอบสื่อประสมในการสอนทันตสุขศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2546
56 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
57 ความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าทางคลินิกในฟันน้ำนม
58 ความสัมพันธ์ของรูปร่างและสัดส่วนของฟันหน้าบน และโครงสร้างของใบหน้า
ปี พ.ศ. 2545
59 ผลของฮอร์โมนทดแทนต่ออัตราการหลั่งของน้ำลายทั้งหมดในภาวะพักความเข้มข้นของแคลเซียม โซเดียม โปแตสเซียม และโปรตีน
ปี พ.ศ. 2544
60 การวิเคราะห์การกระจายของแรงเค้นด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในฟันปลอมชนิดไฮบริดที่พื้นผิวประชิดของรากเทียมและกระดูกอันเป็นผลมาจากจำนวนรากเทียมและตำแหน่งของรากเทียม